<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  童年的一次砸沙包比賽

  六年級作文633字
  作者:未知
 •  
 • tóng
 • nián
 • de
 • shā
 • bāo
 • sài
 • 童年的一次砸沙包比賽
 •  
 •  
 • ān
 • huī
 • shěng
 • féi
 • shì
 •  
 • yuán
 • xiǎo
 • xué
 • liù
 • ?
 •    
 •  
 • bān
 •  
 •  安徽省合肥市 西園小學六(4)班 
 • wáng
 • zhì
 • hóng
 • 王志鴻
 •  
 • 
 •  
 • tóng
 • nián
 • shì
 • yǒu
 • de
 •  
 • tóng
 • nián
 • shì
 • lìng
 • rén
 • nán
 • wàng
 • de
 •  
 • 童年是有趣的;童年是令人難忘的。我
 • de
 • tóng
 • nián
 • de
 • shì
 • hǎo
 • tiān
 • shàng
 • de
 • xīng
 • xīng
 • yàng
 • duō
 •  
 • 的童年的趣事好比如天上的星星一樣多…
 •  
 • zhōng
 •  
 • zuì
 • yào
 • yǎn
 • de
 •  
 • shì
 • nián
 • shí
 • wán
 • …其中,最耀眼的一顆,是我五年級時玩
 • de
 • shā
 • bāo
 • sài
 •  
 • 的一次砸沙包比賽。
 •  
 • shì
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 •  
 • yán
 • yán
 • de
 • tài
 • yáng
 • gāo
 • gāo
 • xuán
 • zài
 • 那是暑假的一天,炎炎的太陽高高懸在
 • rén
 • men
 • de
 • tóu
 • shàng
 •  
 • huǒ
 • hóng
 • de
 • tài
 • yáng
 • chéng
 • zhe
 • tiān
 • kōng
 • méi
 • yǒu
 • 人們的頭上,火紅的太陽乘著天空沒有一
 • yún
 •  
 • guāng
 • máng
 • huǒ
 • jiàn
 • bān
 • shè
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 • 絲云,把光芒如火似箭般射了下來。
 •  
 • zài
 • jiā
 • dài
 • le
 • tiān
 •  
 • zhēn
 • shì
 • mèn
 • le
 •  
 • xiǎng
 • chū
 • 我在家里待了幾天,真是悶死了,想出
 • sàn
 • sàn
 • xīn
 •  
 • dào
 • qiú
 • chǎng
 • jiù
 • zhī
 • jiàn
 • tóng
 • xué
 • hàn
 • liú
 • 去散散心。一到球場就只見幾個同學汗流
 • jiá
 • bèi
 • pǎo
 • lái
 • pǎo
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • kàn
 •  
 • yuán
 • lái
 • men
 • 夾被地跑來跑去,我走近一看,原來他們
 • zài
 • wán
 • shā
 • bāo
 • sài
 •  
 • cān
 • jiā
 • le
 •  
 •  
 • 在玩砸沙包比賽,我立刻參加了。 
 • sài
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • men
 • duǒ
 • de
 • rén
 • shén
 • qíng
 • yán
 •  
 • 比賽剛開始,我們躲的人個個神情嚴肅,
 • yǒu
 • shí
 • me
 • shǎn
 • shī
 •  
 • shì
 • huì
 •  
 • men
 • jiàn
 • jiàn
 • fàng
 • 怕有什么閃失。可是不一會,我們漸漸放
 • sōng
 • le
 •  
 • jiào
 • méi
 • yǒu
 • shí
 • me
 • hǎo
 • de
 •  
 • rán
 •  
 • 松了,覺得沒有什么好怕的。突然,一個
 • shā
 • bāo
 • xiàng
 • xián
 • de
 • jiàn
 • yàng
 • xiàng
 • fēi
 • lái
 •  
 • shuō
 • shí
 • chí
 • 沙包像離弦的箭一樣像我飛來,說時遲那
 • shí
 • kuài
 •  
 • shēn
 • xié
 •  
 • shā
 • bāo
 • cóng
 • shēn
 • biān
 •  
 • sōu
 • 時快,我把身子一斜,沙包從我身邊“嗖
 •  
 • de
 • xià
 • fēi
 • le
 • guò
 •  
 • shēn
 • páng
 • de
 • tóng
 • xué
 • dōu
 • kuā
 • ”的一下飛了過去。我身旁的同學都夸我
 • shǎn
 • de
 • kuài
 •  
 • liào
 •  
 • tóu
 • zhì
 • de
 • rén
 • chéng
 •  
 • 閃的快,不料,投擲的人乘機一砸,一個
 • tóng
 • xué
 • guāng
 • róng
 •  
 • shēng
 •  
 • le
 •  
 • men
 • jiàn
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • jǐn
 • 同學光榮“犧牲”了。我們一見,開始謹
 • shèn
 • le
 •  
 • tóu
 • zhì
 • de
 • rén
 • jiàn
 • shuō
 •  
 •  
 • duì
 • men
 •  
 • xiǎo
 • 慎了。投擲的人一見說:“對付你們,小
 •  
 •  
 • men
 • tīng
 •  
 • nǎo
 • xiū
 • chéng
 •  
 • tiào
 •  
 • shǎn
 • 意思啦!”我們一聽,惱羞成怒,跳、閃
 •  
 • duǒ
 •  
 • kuà
 •  
 • dūn
 •  
 •  
 • shú
 • liàn
 • duǒ
 • guò
 • le
 • men
 • de
 • gōng
 • 、躲、跨、蹲……熟練地躲過了他們的攻
 •  
 • hǎo
 • jǐng
 • zhǎng
 •  
 • chǎng
 • shàng
 • zhī
 • shèng
 • xià
 • rén
 • le
 •  
 • 擊。可好景不長,場上只剩下我一人了,
 • zhēn
 • shí
 • jun1
 • fèn
 • zhàn
 •  
 • guǎ
 • zhòng
 •  
 • shén
 • qíng
 • rán
 • 真實孤軍奮戰,寡不敵眾。可我神情自然
 •  
 • huāng
 • máng
 • duǒ
 • guò
 • men
 • de
 • gōng
 •  
 • zhī
 • yào
 • jiàn
 • ,不慌不忙地躲過他們的攻擊,只要一見
 • dào
 • shā
 • bāo
 • fēi
 • lái
 • jiù
 • xùn
 • pàn
 • duàn
 • shā
 • bāo
 • fēi
 • xiàng
 • de
 • wèi
 • zhì
 •  
 • 到沙包飛來就迅速判斷沙包飛向的位置,
 • rán
 • hòu
 • duǒ
 • kāi
 •  
 • jīng
 • guò
 • fān
 • jiǎo
 • zhú
 •  
 • tóu
 • zhì
 • de
 • liǎng
 • rén
 • zǎo
 • 然后躲開。經過幾番角逐,投擲的兩人早
 • jīn
 • jìn
 •  
 • yǒu
 • de
 • le
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • rèn
 • shū
 •  
 • 已筋疲力盡、有氣無力的了,只好認輸。
 • zhè
 • chǎng
 • sài
 • men
 • shèng
 • gào
 • zhōng
 •  
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • 這場比賽我們以勝利告終。 每個人都有
 • de
 • tóng
 • nián
 •  
 • guò
 • yǒu
 • xiē
 • rén
 • jiào
 • hěn
 • duǎn
 • zàn
 •  
 • yǒu
 • 自己的童年。不過有些人覺得很短暫,有
 • xiē
 • rén
 • jiào
 • hěn
 • màn
 • zhǎng
 •  
 • dàn
 • shì
 • zhī
 • yào
 • zhù
 • shí
 • guāng
 • 些人覺得很漫長。但是只要你把握住時光
 • de
 • liú
 • shì
 •  
 • zhēn
 • guì
 • de
 • tóng
 • nián
 •  
 • dōu
 • huì
 • gǎn
 • dào
 • hěn
 • yǒu
 • 的流逝,珍惜可貴的童年,都會感到很有
 •  
 • wàng
 • jiā
 • de
 • tóng
 • nián
 • dōu
 • néng
 • kuài
 • měi
 • tiān
 • 意義!我希望大家的童年都能快樂每一天
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • yuè
 • qín
 •  
 •  指導教師:岳琴 
   
  無注音版:
   
   童年的一次砸沙包比賽
    安徽省合肥市 西園小學六(4)班 王志鴻
   
   童年是有趣的;童年是令人難忘的。我的童年的趣事好比如天上的星星一樣多……其中,最耀眼的一顆,是我五年級時玩的一次砸沙包比賽。
   那是暑假的一天,炎炎的太陽高高懸在人們的頭上,火紅的太陽乘著天空沒有一絲云,把光芒如火似箭般射了下來。
   我在家里待了幾天,真是悶死了,想出去散散心。一到球場就只見幾個同學汗流夾被地跑來跑去,我走近一看,原來他們在玩砸沙包比賽,我立刻參加了。 比賽剛開始,我們躲的人個個神情嚴肅,怕有什么閃失。可是不一會,我們漸漸放松了,覺得沒有什么好怕的。突然,一個沙包像離弦的箭一樣像我飛來,說時遲那時快,我把身子一斜,沙包從我身邊“嗖”的一下飛了過去。我身旁的同學都夸我閃的快,不料,投擲的人乘機一砸,一個同學光榮“犧牲”了。我們一見,開始謹慎了。投擲的人一見說:“對付你們,小意思啦!”我們一聽,惱羞成怒,跳、閃、躲、跨、蹲……熟練地躲過了他們的攻擊。可好景不長,場上只剩下我一人了,真實孤軍奮戰,寡不敵眾。可我神情自然,不慌不忙地躲過他們的攻擊,只要一見到沙包飛來就迅速判斷沙包飛向的位置,然后躲開。經過幾番角逐,投擲的兩人早已筋疲力盡、有氣無力的了,只好認輸。這場比賽我們以勝利告終。 每個人都有自己的童年。不過有些人覺得很短暫,有些人覺得很漫長。但是只要你把握住時光的流逝,珍惜可貴的童年,都會感到很有意義!我希望大家的童年都能快樂每一天!
    指導教師:岳琴 

   22世紀的一天

   六年級作文723字
   作者:未知
  •  
  •       
  • shì
  • de
  • tiān
  • 22世紀的一天
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • lín
  •  
  • èr
  • xiǎo
  • bān
  •  
  • wáng
  • qíng
  •  山東省臨沂 二小八班 王雨晴
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   記我成長中的一件事

   六年級作文561字
   作者:未知
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  • zhōng
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 記我成長中的一件事
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • shào
  • yáng
  • shì
  •  
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • huáng
  •  湖南省邵陽市 東塔小學133班 黃璐
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   致2008奧運健兒的一封信

   六年級作文835字
   作者:未知
  •  
  • zhì
  •             
  • ào
  • yùn
  • jiàn
  • ér
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 致2008奧運健兒的一封信
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • shì
  •  
  • shí
  • lóng
  • zhèn
  • huáng
  • jiā
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省東莞市 石龍鎮黃家山小學
  •          
  •  
  • sòng
  • sài
  • 601 宋炬賽
  • 閱讀全文

   我的一件傻事

   六年級作文665字
   作者:未知
  •  
  • de
  • jiàn
  • shǎ
  • shì
  • 我的一件傻事
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • shú
  • shì
  •  
  • zhāng
  • qiáo
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  江蘇省常熟市 張橋中心小學六班
  •  
  • qián
  • shū
  • lín
  • 錢舒琳
  • 閱讀全文

   給北京2008奧運會的一封信

   六年級作文689字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • běi
  • jīng
  •             
  • ào
  • yùn
  • huì
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給北京2008奧運會的一封信
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • guǎng
  • yuán
  • shì
  •  
  • guǎng
  • yuán
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  四川省廣元市 廣元市實驗小學六
  • nián
  • bān
  •  
  • sòng
  • jun4
  • 年級五班 宋俊宜
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一次活動

   六年級作文952字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • huó
  • dòng
  • 我最喜歡的一次活動
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  • shì
  •  
  • tóng
  • xiǎo
  • xué
  • ?g
  • yuán
  • xiào
  •  廣東省佛山市 同濟小學花園校區
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • shān
  • 六(1)班 何碧珊
  • 閱讀全文

   給布什總統的一封信

   六年級作文633字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • shí
  • zǒng
  • tǒng
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給布什總統的一封信
  •  
  •  
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • xìng
  • rén
  •  
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • chén
  •  貴州省興仁 民族小學6年級2班 陳
  • jié
  • 禮杰
  • 閱讀全文

   給表弟的一封信

   六年級作文699字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • biǎo
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給表弟的一封信
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • dài
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ「V菔小「/ㄊ「G迨笛樾⊙Я?
  •  
  •  
  • 甓?唷『握
  • 閱讀全文

   我喜歡做的一件事

   六年級作文793字
   作者:未知
  •  
  • huān
  • zuò
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 我喜歡做的一件事
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • jīn
  • shì
  • níng
  • xiàn
  •  
  • tái
  • xiǎo
  • liù
  • bān
  •  
  •  天津市寧河縣 蘆臺一小六四班 
  • wáng
  • 王莉
  • 閱讀全文

   致2008北京奧運會的一封信

   六年級作文689字
   作者:未知
  •  
  • zhì
  •             
  • běi
  • jīng
  • ào
  • yùn
  • huì
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 致2008北京奧運會的一封信
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  • shì
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  •  四川省德陽市 德陽外國語學校小
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • pèi
  • yún
  • 學部六年級一班 余佩蕓
  • 閱讀全文

   記最后悔的一件事

   六年級作文831字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 記最后悔的一件事
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhèng
  • zhōu
  •  
  • zhèng
  • tiě
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  •  河南省鄭州 鄭鐵十一小六二班 
  • yíng
  • 許瑩
  • 閱讀全文

   他的一個微笑

   六年級作文687字
   作者:未知
  •  
  • de
  • wēi
  • xiào
  • 他的一個微笑
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jiā
  • xìng
  •  
  • xiàng
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  • yáo
  •  浙江省嘉興 向陽小學六班 姚怡
  • rán
  • 閱讀全文

   難忘的一位老師

   六年級作文525字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • 難忘的一位老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • nán
  • níng
  • mín
  • zhǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  廣西南寧市 南寧民主路小學六(2
  • bān
  •  
  • pān
  • yáng
  • róng
  • 班 潘陽融
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   六年級作文805字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給媽媽的一封信
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • háng
  • zhōu
  •  
  • jiǔ
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • liú
  • dān
  •  浙江省杭州 九蓮小學601 劉丹妮
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   難忘的一課

   六年級作文567字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • 難忘的一課
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • yáng
  • zhōu
  •  
  • jiāng
  • dōu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省揚州 江都市七里中心小學六
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • dài
  • yuè
  • 3) 戴日月
  • 閱讀全文

   難忘的一天(母親的愛)

   六年級作文894字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • tiān
  • ?
  • qīn
  • de
  • ài
  •  
  • 難忘的一天(母親的愛)
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •    
  • nián
  •  重慶市渝中區 重慶大同實驗學校6
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • wàng
  • 2班 黃望
  • 閱讀全文

   愉快的一天

   六年級作文1065字
   作者:未知
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  • 愉快的一天
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •    
  •  
  •  重慶市渝中區 重慶大同實驗學校2 
  • huáng
  • wàng
  • 黃望
  • 閱讀全文

   我喜歡的一處自然景觀

   六年級作文687字
   作者:未知
  •  
  • huān
  • de
  • chù
  • rán
  • jǐng
  • guān
  • 我喜歡的一處自然景觀
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  • yóu
  • fèi
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • zhuāng
  •  
  •  /ㄊ〗??小⌒猶鐨⊙Я?曇裝唷⊥蹙
  • cǎn
  • 閱讀全文

   給北京市小湯山醫院的醫護人員的一封信

   六年級作文756字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • běi
  • jīng
  • shì
  • xiǎo
  • tāng
  • shān
  • yuàn
  • de
  • rén
  • yuán
  • de
  • fēng
  • 給北京市小湯山醫院的醫護人員的一封
  • xìn
  •  
  •  
  • guǎng
  • liǔ
  • zhōu
  • shì
  •  
  • jǐng
  • háng
  • xiǎo
  • xué
  •             
  • bān
  •  
  • tán
  • yuán
  •  廣西區柳州市 景行小學97-1班 覃媛
  • 閱讀全文

   中學生的一天

   六年級作文535字
   作者:未知
  •  
  • zhōng
  • xué
  • shēng
  • de
  • tiān
  • 中學生的一天
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • xiá
  • shān
  •  
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  廣東省霞山區 湛江市第十一小學六
  • bān
  •  
  • huáng
  • huá
  • 班 黃華富
  • 閱讀全文

   快樂的一件事

   六年級作文822字
   作者:未知
  •  
  • kuài
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 快樂的一件事
  •  
  •  
  • guǎng
  • guì
  • gǎng
  • shì
  •  
  • jiāng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  廣西區貴港市 西江中心小學六年級
  • bān
  •  
  • chén
  • yuán
  • qiū
  • 五班 陳媛秋
  • 閱讀全文

   給白衣戰士的一封信

   六年級作文708字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • bái
  • zhàn
  • shì
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給白衣戰士的一封信
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • bǎo
  • shān
  •  
  • zhōng
  • zhōng
  • xué
  • bèi
  • bān
  •  
  • zhào
  •  上海市寶山區 和衷中學預備班 趙
  • jun1
  • ruǐ
  • 君蕊
  • 閱讀全文

   我敬佩的一個人

   六年級作文793字
   作者:未知
  •  
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我敬佩的一個人
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?蕁∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷≈
  •  
  •  
  • A?
  • 閱讀全文

   給向老師的一封信

   六年級作文467字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • xiàng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給向老師的一封信
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dōng
  • xiàn
  •  
  • liǔ
  • yīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • sòng
  •  湖北省巴東縣 柳蔭小學六(2) 宋
  • jié
  • 雅潔
  • 閱讀全文

   教師節的一天

   六年級作文428字
   作者:未知
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • de
  • tiān
  • 教師節的一天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  •  
  • gōng
  • xué
  •  
  • xiào
  •  
  •  湖南省長沙 理工大學〈西校區〉子
  • xiào
  • liù
  •  
  • zhū
  • juān
  • 校六 朱溪涓
  • 閱讀全文

   令人難忘的一件事

   六年級作文1053字
   作者:未知
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 令人難忘的一件事
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xīng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∧掀絞小「/ㄊ∧掀絞惺だ?⊙Я?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • lín
  • wēi
  • 3)班 林威
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一種行為

   六年級作文491字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • zhǒng
  • háng
  • wéi
  •  
  • 我最敬佩的一種行為 
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?菔小∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷
  •  
  •  
  •  
  • ≈A?
  • 閱讀全文

   那萬花叢中的一點綠

   六年級作文470字
   作者:未知
  •  
  • wàn
  • ?g
  • cóng
  • zhōng
  • de
  • diǎn
  • 那萬花叢中的一點綠
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shàn
  • tóu
  •  
  • shàn
  • tóu
  • shì
  • dān
  • xiá
  • xiǎo
  • xué
  • jīn
  • tāo
  • fèn
  •  廣東省汕頭 汕頭市丹霞小學金濤分
  • xiào
  •          
  • bān
  •  
  • fāng
  • zēng
  • 601班 方煜增
  • 閱讀全文

   有意義的一堂課

   六年級作文514字
   作者:未知
  •  
  • yǒu
  • de
  • táng
  • 有意義的一堂課
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • ?g
  • dōu
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省廣州市花都區 中心小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • guō
  • xián
  • jun1
  • 2)班 郭賢均
  • 閱讀全文

   給人類的一封信

   六年級作文479字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • rén
  • lèi
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給人類的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • ?
  • ān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  廣東省深圳市寶安區 建安小學六年
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • xuě
  • méng
  • 級二班 王雪萌
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 www.560265.com | www.808390.com | www.sb273.com | 56987qq.com | www.qmc0099.com | 5360f.com | www.hg6664.com | 9464009.com | www.73166e.com | www.10444.com | 7811ii.com | www.97828k.vip | 3659h.cc | www.095069.com | www.cp0017.com | ddj138.com | www.84499r.com | www.6491p.com | 0214vip.com | www.255817.com | ii40033.com | www.80075z.com | 8036cc.com | www.346311.com | www.cc2777.com | 80567j.com | www.77775309.com | 2698q.com | 7249q.com | www.407873.com | www.789zr.net | www.345445.com | feicai0359.com | 9068f.com | www.173631.com | www.954321l.com | www.422209.com | 4123hh.com | 8383394.com | 054892.com | www.99fc.cc | www.73990m.com | www.9949k.com | 2709a.com | 1463d.com | www.351761.com | www.97655x.com | www.w9819.com | www.66sbet.net | 500000756.com | 9694.com | 186568.com | www.985576.com | www.hg77740.com | www.8888yh.com | www.pj33305.com | 3030sun.com | 4488aa.com | 73567tg13.com | www.349477.com | www.3126z.com | www.wns123i.com | www.381111.com | www.333222q.com | 655661177.com | 3685h.com | 29918hh.com | www.558401.com | www.50788p.com | www.50685b.com | www.334579.com | www.h7788d.com | dazhuangjia.com | 5906nn.com | tiexin88.com | 73999n.com | www.389144.com | www.6832j.com | www.68365z.com | www.801917.com | www.234567o.com | 4638855.com | blr68.com | 5309p.com | hg1698.com | www.206882.com | www.23czj.com | www.pj56h.com | www.369408.com | www.kzcs4.com | www.y186w.com | www.a17848.com | 31780000.com | t666c.com | 8538q.com | c388y.com | 3121aa.com | www.188393.com | www.918109.com | www.39500f.com | www.58888.am | www.653263.com | www.8316.com | www.132c73.com | www.msc068.com | www.34557.com | www.00829p.com | 9778h.cc | www.1869i.com | ff555e.com | 73055y.com | 3435q.com | jjj5682.com | 1064g.com | 2509qp.com | 6150y.com | www.015990.com | www.574577.com | www.938849.com | www.94238.com | www.bet73t.com | www.zzw222.com | www.32031e.com | www.f69096.com | www.5446xx.com | www.3846u.com | www.477518.com | www.4488tq.com | www.js07999.com | www.bet365605.com | www.617707.com | www.388103.com | 2000524.com | www.9130.com | www.111xpj22.com | www.2836536365.com | www.js69ll.cc | www.zb623.com | wpmtp.com | 2682hd.com | 226688f.net | vnswt.net | 22205.com | www.js80288.com | www.a3a666.cc | www.7435d.com | www.ks081.com | www.87680z.com | www.9068oo.com | www.3643x.com | www.1423kkk.com | www.6146f.com | www.6372008.com | www.56bet365.cc | www.678309.com | www.7759333.com | www.138cph.com | www.356061.com | www.00773d.com | www.huangma29.com | www.883399h.com | www.h63568.com | www.506612.com | www.61655d.com | www.8970.com | www.535267.com | www.526650.com | 55545f.com | hy9996.com | 1234567cai.com | 2689.com | 33992007.com | 6218w.com | www.vipcc.com | www.40048.com | www.470555.com | www.458177.com | www.4058c.com | www.js89o.vip | www.ya2019r.com | www.45565.cc | www.582006.com | 59964ii.com | 9895i.com | 87680l.com | xpj99909.com | 64111o.com | www.912399.com | www.35441777.com | www.cfcp234.com | www.4521.com | www.52303j.com | www.599781.com | h00851jc.com | 69990b.com | 3559d.com | 3156yyy.com | www.hg53488.com | www.hg5526.com | www.58118g.com | www.1466h.com | www.igcp7.com | www.340680.com | 7200188.com | 0507.com | 518cp22.com | www.ljw038.com | www.33336001.com | www.9646p.com | www.rcw8833.com | 8547d.com | 999hg.com | 80850j.com | www.333222o.com | www.944577.com | www.80188n.com | www.87668g.com | www.599684.com | 1483p.com | 33395757.com | 8905g.com | www.819843.com | www.55070b.com | www.00665a.com | www.558403.com | 1516.com | 61323311.com | www.995g.net | www.0590777.com | www.1007.cc | www.739366.com | 365225.com | 3435m.com | www.a333.cc | www.76188.com | www.js27666.com | www.810715.com | 588lll.cc | 36409900.com | www.hg6789.com | www.444202.com | www.8zz66.com | www.854266.com | 8294o.com | 9101906.com | www.365815h.com | www.6776yy.com | www.81678t.com | www.170569.com | 23233i.com | ms777.com | www.ma1777.com | www.9646f.com | www.109883.com | 35222qq.com | 3544e.com | www.hg068008.com | www.305155.com | www.186957.com | 5504q.com | www.68666m.com | www.303015.me | www.91233g.com | www.77802i.com | uuu4165.com | www.wn879.com | www.8313b.com | www.022b.cc | 6095hb.com | 35252k.com | www.188448.com | www.kj333888.com | 36501w.com | 9068j.com | www.k55106.com | www.07679a.com | www.550274.com | jxf963.com | www.p78888.com | www.33678gg.com | www.755834.com | 5501.net | www.1238760.com | www.78680o.com | www.271901.com | yun666.com | www.aa3143.com | www.532327931.com | www.442428.com | 56787gg.com | www.88807l.com | www.63800a.com | www.083036.com | 22299xx.com | www.061626.com | www.66332m.com | 712930.com | www.602msc.com | www.5182889.com | www.330691.com | 4340bb.com | www.70337.com | www.77114k.com | 6766ff.com | www.398.am | www.60886h.com | bwinsss.com | wb130.com | www.5504b.com | www.985579.com | 91019m.com | www.82533t.com | www.61655g.com | 4066v.com | www.hg9934.com | www.785409.com | 1312929.com | 2851g.com | www.104665.com | www.233434.com | yf2333.com | www.ggx.99233x.com | www.703953.com | 57157c.com | www.901690.com | www.zhang258.com | 4025g.com | www.yf220.com | www.hm7288.com | 4647c.com | www.amjs9.com | www.22csj.com | 86811pp.com | www.1555789.com | www.gyfc5.com | 4255vv.com | www.8000tt.com | www.770960.com | 2427888.com | www.304081.com | www.374277.com | 3156fff.com | www.4996yc.com | 16690088.com | www.hg2207.com | www.2418t.com | 07789.com | www.xpj4494.com | www.7793d.com | 7003o.com | www.11599019.com | www.399146.com | 3379zz.com | www.44118p.com | 5350r.com | www.995d.net | www.h081.com | 9971004.com | www.4196n.com | 3121t.com | www.28758g.com | www.83993f.com | 78666t.com | www.045890.com | www.292866.com | 55155s.com | www.228128.com | hg168f.com | www.992254.com | www.599160.com | 8030d.com | www.v0077.tv | 820pj.com | www.98bgo.com | l62365.com | www.56520m.com | www.9050.cc | 8547y.com | www.99552yy.com | blr940.net | www.408409.com | www.508680.com | 4637700.com | www.68682b.com | 4167h.com | www.c32031.com | 16340003.com | www.0748.cc | www.36788v.com | www.95679.com | www.070.la | 06382424.com | www.693377.com | 33013.com | www.hg1044.com | 66300vip14.com | www.028448.com | www.354877.com | www.b3653.com | www.065wy.com | 0015ii.com | www.2418e.com | 4590l.com | www.6687b.com | 11004002.com | www.27363z.com | e61653.com | www.909022.com | 563452.com | www.3844a.com | www.187380.com | www.333133o.com | www.689826.com | www.hj5888.com | www.c141.vip | www.wn0003.com | www.ya130.com | 3016ccc.com | www.2934c.com | 2060099.com | www.26163t.com | 8827uu.com | www.60108n.com | 8577b.cc | www.08588l.com | hg91338.com | www.50989k.com | 123456aa.cc | www.53900p.com | 30007t.com | www.33997p.com | 621155.com | www.3126e.com | vip201538.com | www.lin567.com | www.pu0012.com | www.938537.com | www.pj3234.com | www.699925.com | www.1113hg.com | www.309135.com | www.798012.com | www.097968.com | www.358955.com | 500000379.com | www.tbet899.com | 883399z.com | www.16181c.com | 25288z.com | www.56011t.com | lc99u.com | www.81233k.com | 228888r.com | www.c135.vip | www.e22365.com | q77304.com | www.ttt996.com | 2257019.com | www.ag0234.com | g86226.com | www.22062d.com | 38989o.com | www.665039.com | www.hg0599.com | 62033.com | www.8967g.com | 11228016.com | www.9522888.com | 83086q.com | www.769289.com | www.00037b.com | 56988k.vip | www.cr677.com | 3405x.com | www.86267x.com | www.8058.la | www.155233.com | www.447066.com | ambyc8.com | www.6939f.com | 32424v.com | www.377955.com | www.90903.com | www.704908.com | dh01885.com | www.022gx.cc | www.142336.com | 5478a.com | www.29937.com | 2698e.com | www.608389.com | www.457977.com | yxkj55.com | www.ya2019f.com | www.hj91888.com | 87578003.xyz | www.5981p.com | df8kk.com | www.881803.com | www.gf949888.com | 1479z.com | www.77114y.com | www.3657f.com | 99wb8.com | www.81508z.com | 3121dd.com | www.023989.com | www.4444yh.vip | nn500.com | www.712250.com | www.32208d.com | 51133r.com | www.095wy.com | www.606881.com | kk3384.com | www.77802h.com | www.mmtx66.com | 1331o.com | 9030t.com | www.196902.com | www.4058a.com | a72227.com | www.346011.com | www.4694b.com | 55188.com | www.168153.com | www.55070w.com | 8290p.com | xpj70068.com | www.js6969.com | 63305y.com | 88115156.com | www.66655.com | www.hg226.cm | 3156hhh.com | www.26299c.com | www.33224066.com | 59199.com | www.775780.com | www.b526688.com | 700589.com | 7196pp.com | www.8905k.com | www.8816ks.com | bmw8099.com | www.54400g.com | www.hg7842.com | mg6888.com | www.377501.com | www.06820y.com | 3834504.com | 73567tg13.com | www.83993z.com | www.vn2028.com | 3467v.cc | www.204500.com | www.4521c.com | www.333222m.com | 3258u.com | www.cha64.com | www.751cp44.com | 3379aa.com | 4880b.com | www.86267z.com | www.34563.com | gzbf007.com | 662229.com | www.3zq03.com | www.s22678.com | 3685.com | 2127u.com | www.16065f.com | www.tyc57.com | 6662012.com | d32365.com | www.290201.com | www.156kai.com | 11105.com | zhcp74.com | www.83993n.com | www.ttt996.com | gsq520.com | 23233p.com | www.3478f.cc | www.98698u.com | www.458458.net | 1259r.com | www.526093.com | www.vns44.me | www.8966kk.com | 1hga.com | bs223344.com | www.003ac.com | www.673888e.com | www.55yh765.com | ww8159.cc | kxchihuo.com | www.65707w.com | www.9999304.com | 61328800.com | 40661113.com | www.3668aa.com | www.wnsr3536.com | www.twcp999.com | p4389.com | 887766.com | www.29277x.com | www.4694g.com | www.benz4422s.com | 3482z.com | 8868369.com | www.2350l.com | www.38138c.com | www.1116141.com | 37255.com | 3doprint.com | www.645977.com | www.55717n.com | www.msc555.com | 6567.com | 2021c.com | 7720746.com | www.22czj.com | www.89386a.com | www.hg8562.com | 7196zz.com | hg0068g.com | 500000439.com | www.c4529.com | www.479dh.com | www.hk6655.com | www.4759xx.com | P35r.com | 500000760.com | www.275073.com | www.60108l.com | www.3066jj.com | www.vn2028.com | 365vip600.net | 82365a.com | 5350r.com | www.584611.com | www.07163a.com | www.bet63v.com | www.s22678.com | 28824i.com | j5069.com | 4037789.com | www.86267v.com | www.1368x.cc | www.570337.com | www.cpa866.com | www.5955333.com | 5589a.com | 2324xxx.com | ww555hg.com | www.345188.com | www.63260.com | 22vv8332.com | nn500n.com | pj5288.com | www.452806.com | www.8039k.com | www.flb577.com | www.cp9518.com | www.1600yy.com | www.65533vip.com | 0241.com | fc37.com | b1915.com | 2677eee.com | www.493351.com | www.71789.cc | www.6768991.com | www.vn777.cn | www.006357.com | www.53516n.com | www.a78ts.com | 0747hh.com | 760hd.vip | 6655yh.com | feicai0871.com | 4052o.com | www.504077.com | www.gen08.com | www.99638c.com | www.087m.com | www.00778c.com | www.c948c.com | www.hg8452.com | www.333133w.com | www.yh8006.com | 3225n.com | 635288.com | 00212.com | 61828.com | 23300e.com | y9242com | cr789.com | www.196062.com | www.668566.com | www.qucp1.com | www.26163s.com | www.3a435.com | www.js56775.com | www.209752.com | www.71071i.com | www.hjcp4.com | www.65884.com | www.7607600.com | www.55268nn.com | www.xw3333.com | 7335c.com | BY30839.com | 3189v.com | 700589.com | q888.tv | u01234.com | 9679y.com | 5309w.com | hc.cc | 500000790.com | rbbet22.com | 53262bb.com | 9121901.com | 6002a.com | 60540022.com | 78666u.com | swtykkk.com | 4060gg.com | 3169j.com | 364850.com | 3775x.com | 3379ff.com | 7792d.com | feicai0516.com | 1624cc.com | 08159f.com | 6002a.com | 1407e.com | 4037.com | 2019lcc | youhui074.com | 3304f.com | 83378u.com | 4025h.com | dhydhydhy.com | d5429.com | t7742.com | o2554.com | 22556u.com | www.js882288.com | www.28758v.com | www.77537t.com | www.9199sun.com | www.js0096.com | www.887hg.com | www.447066.com | www.79500u.com | www.848777s.com | www.8080999h.com | www.9955msc.com | www.6768991.com | www.86267r.com | www.6769r.com | www.159888a.com | www.622507.com | www.166125.com | 8547w.com | 131jj.net | hgw168w.com | 97000.cc | t99345.am | 8290l.com | www.888476.com | www.3643p.com | www.js737737.com | www.327msc.com | www.00772u.com | www.ba506.com | www.4331d.com | www.08500w.com | www.967699.com | www.335015.com | 8036xx.com | 53638888.cn | 12274477.com | 28288z.com | 500000413.com | www.365109d.com | www.l07.com | www.751cp4.com | www.h83377.com | www.0967xx.com | www.3890l.com | www.607323.com | hg15515.com | ttt5701.com | 预览f8009.com | 7686q.com | www.e26055.vip | www.7196x.com | www.jy883.com | www.47506v.com | www.687hg.com | www.c1359.com | www.87668o.com | aa00558.com | 4995r.com | 30006g.com | www.8694z.com | www.973678.com | www.4521a.com | www.80767j.com | www.687044.com | 2019ll.cc | 112p.net | 264811.com | www.87680e.com | www.3777338.com | www.0600o.cc | www.9356l.com | www.230966.com | 1679n.com | 3640i.com | 22009193.com | www.423886.com | www.6880tt.com | www.89894k.com | www.544094.com | sbd1224.com | 54146699.com | www.dfs779.com | www.31268.com | www.8645007.com | www.54968f.com | www.303467.com | 1335h.com | 9339999i.com | www.7669a.net | www.i7793.com | www.1117.com | www.855271.com | tyc22456.com | hhh5657.com | www.xh5111.com | www.597567d.com | www.972577.com | www.931670.com | 9539g.com | 896288.com | www.pj9898.com | www.438666.com | www.hg77730.com | www.658960.com | 11uu8331.com | 88885309.com | www.js4333.com | www.3983177.com | www.5086k.com | 943.com | mg4157.vip | www.tushan28.com | www.cp009x.com | www.77210c.com | www.71233u.com | y3330.com | www.jh839.com | www.dzcp8888.com | www.81678r.com | 30019x.com | 33668.com | www.779955.com | www.71071t.com | www.7116b.com | 27878oo.com | df8kk.com | www.2016hg.com | www.vns118.me | www.640638.com | 1005rv.com | 1156qq.com | www.i456x.com | www.43818l.com | 97799a.com | 2490r.com | www.348004.com | www.1434s.com | www.375699.com | 83378a.com | www.32126o.net | www.57800d.com | www.qbwc5.com | www.87668t.com | 6572u.com | 70pj.com | www.67843.com | www.ejylc10.com | www.083015.com | 3568ww.com | www.2078g.com | www.780780d.com | www.343918.com | 0729y.com | www.36410.com | www.12136j.com | www.354277.com | 3435a.com | www.44992055.com | www.hg9388.xyz | www.80065o.com | 54240066.com | www.135suncity.com | www.16065e.com | swin8.com | 33dd8331.com | www.60333.com | www.15355m.com | 1775i.com | 6hg5588.com | www.00772z.com | www.775702.com | 563703.com | www.2846m.com | www.030158.com | 7772006.com | 016458.com | www.527576.com | www.hx1162.com | 44077e.com | www.pj88111.com | www.398159.com | 9y88.vip | 55899j.com | www.bet91489.com | www.670137.com | iii1915.com | www.180786.com | www.50064b.com | g86811.com | www.bet2828365.com | www.55676j.com | ctxcp68.com | feicai0416.com | www.38138p.com | www.234397.com | tjhyncw.com | www.11086.com | www.755814.com | 40033t.com | www.27799a.com | www.gyfc2.com | 119649.com | www.16711.com | www.5854o.cc | 9yuhe.com | www.11004100.com | www.99431.cc | 30006z.com | www.vn22dd.com | www.34788m.com | 80850r.com | www.143vns.com | www.63500.cc | 50038q.com | www.hg6613.com | www.910xj.com | 0805b.com | www.0333444.com | www.c6089.com | 3467o.com | www.55526i.com | www.605134.com | 68228d.com | www.00773j.com | www.80065v.com | 5804l.com | www.xpj8816.com | 22117c.com | www.717818.am | www.66376hh.com | kb080.com | www.9488js.com | www.youcai77.com | rr3405.com | www.88166d.com | www.55885a.com | 7334z.com | www.9822.com | 463d7.com | www.666.2222149.com | www.3005w.com | h01234.com | www.rycp159.com | www.101282.com | 6556n.com | www.9989577.com | by777.com | www.6008876.com | www.743966.com | 143.cc | www.681183.com | 59889.com | www.8797aavv.com | www.cp500.biz | 00048d.com | www.y8862.com | uu4675.com | www.44488u.com | www.927260.com | 23800v.com | www.0612h.com | 4323f.com | www.846622.com | www.401285.com | jixiang14.com | www.624202.com | qq444000.com | www.5504o.com | 2021cccc.com | www.6666845.com | www.3479w.com | 2127aa.com | www.40288h.com | pjbuyuw.com | www.858t.com | www.279556.com | www.8851i.com | www.50026p.com | 3340.com | www.327969.com | 4066qq.com | www.pj299299.com | www.33112o.com | www.22288806.com | www.11ttz.com | 7454jj.com | www.55717l.com | wfc.com | www.dzj0770.com | 83golf.com | www.502000.com | www.155233.com | www.3236588.com | www.hjin7.com | 500000373.com | www.pj56b.com | 4465m.com | www.32031z.com | y77304.com | www.98698u.com | 4323u.com | www.4512x.com | hd5009.com | www.9679p.com | www.407872.com | www.63877v.com | www.cai003.vip | 00024066.com | www.9356a.com | 7792i.com | www.86267x.com | 39558811.com | www.1168e.com | 11104066.com | www.vns968.com | 2851l.com | www.000894.com | 84496677.com | www.d8867.com | www.107658.com | www.09569t.com | www.375791.com | www.365815m.com | www.547177.com | www.3657k.com | www.608799.com | www.55225454.com | www.501210.com | www.76543o.com |