<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  童年的一次砸沙包比賽

  六年級作文633字
  作者:未知
 •  
 • tóng
 • nián
 • de
 • shā
 • bāo
 • sài
 • 童年的一次砸沙包比賽
 •  
 •  
 • ān
 • huī
 • shěng
 • féi
 • shì
 •  
 • yuán
 • xiǎo
 • xué
 • liù
 • ?
 •    
 •  
 • bān
 •  
 •  安徽省合肥市 西園小學六(4)班 
 • wáng
 • zhì
 • hóng
 • 王志鴻
 •  
 • 
 •  
 • tóng
 • nián
 • shì
 • yǒu
 • de
 •  
 • tóng
 • nián
 • shì
 • lìng
 • rén
 • nán
 • wàng
 • de
 •  
 • 童年是有趣的;童年是令人難忘的。我
 • de
 • tóng
 • nián
 • de
 • shì
 • hǎo
 • tiān
 • shàng
 • de
 • xīng
 • xīng
 • yàng
 • duō
 •  
 • 的童年的趣事好比如天上的星星一樣多…
 •  
 • zhōng
 •  
 • zuì
 • yào
 • yǎn
 • de
 •  
 • shì
 • nián
 • shí
 • wán
 • …其中,最耀眼的一顆,是我五年級時玩
 • de
 • shā
 • bāo
 • sài
 •  
 • 的一次砸沙包比賽。
 •  
 • shì
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 •  
 • yán
 • yán
 • de
 • tài
 • yáng
 • gāo
 • gāo
 • xuán
 • zài
 • 那是暑假的一天,炎炎的太陽高高懸在
 • rén
 • men
 • de
 • tóu
 • shàng
 •  
 • huǒ
 • hóng
 • de
 • tài
 • yáng
 • chéng
 • zhe
 • tiān
 • kōng
 • méi
 • yǒu
 • 人們的頭上,火紅的太陽乘著天空沒有一
 • yún
 •  
 • guāng
 • máng
 • huǒ
 • jiàn
 • bān
 • shè
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 • 絲云,把光芒如火似箭般射了下來。
 •  
 • zài
 • jiā
 • dài
 • le
 • tiān
 •  
 • zhēn
 • shì
 • mèn
 • le
 •  
 • xiǎng
 • chū
 • 我在家里待了幾天,真是悶死了,想出
 • sàn
 • sàn
 • xīn
 •  
 • dào
 • qiú
 • chǎng
 • jiù
 • zhī
 • jiàn
 • tóng
 • xué
 • hàn
 • liú
 • 去散散心。一到球場就只見幾個同學汗流
 • jiá
 • bèi
 • pǎo
 • lái
 • pǎo
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • kàn
 •  
 • yuán
 • lái
 • men
 • 夾被地跑來跑去,我走近一看,原來他們
 • zài
 • wán
 • shā
 • bāo
 • sài
 •  
 • cān
 • jiā
 • le
 •  
 •  
 • 在玩砸沙包比賽,我立刻參加了。 
 • sài
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • men
 • duǒ
 • de
 • rén
 • shén
 • qíng
 • yán
 •  
 • 比賽剛開始,我們躲的人個個神情嚴肅,
 • yǒu
 • shí
 • me
 • shǎn
 • shī
 •  
 • shì
 • huì
 •  
 • men
 • jiàn
 • jiàn
 • fàng
 • 怕有什么閃失。可是不一會,我們漸漸放
 • sōng
 • le
 •  
 • jiào
 • méi
 • yǒu
 • shí
 • me
 • hǎo
 • de
 •  
 • rán
 •  
 • 松了,覺得沒有什么好怕的。突然,一個
 • shā
 • bāo
 • xiàng
 • xián
 • de
 • jiàn
 • yàng
 • xiàng
 • fēi
 • lái
 •  
 • shuō
 • shí
 • chí
 • 沙包像離弦的箭一樣像我飛來,說時遲那
 • shí
 • kuài
 •  
 • shēn
 • xié
 •  
 • shā
 • bāo
 • cóng
 • shēn
 • biān
 •  
 • sōu
 • 時快,我把身子一斜,沙包從我身邊“嗖
 •  
 • de
 • xià
 • fēi
 • le
 • guò
 •  
 • shēn
 • páng
 • de
 • tóng
 • xué
 • dōu
 • kuā
 • ”的一下飛了過去。我身旁的同學都夸我
 • shǎn
 • de
 • kuài
 •  
 • liào
 •  
 • tóu
 • zhì
 • de
 • rén
 • chéng
 •  
 • 閃的快,不料,投擲的人乘機一砸,一個
 • tóng
 • xué
 • guāng
 • róng
 •  
 • shēng
 •  
 • le
 •  
 • men
 • jiàn
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • jǐn
 • 同學光榮“犧牲”了。我們一見,開始謹
 • shèn
 • le
 •  
 • tóu
 • zhì
 • de
 • rén
 • jiàn
 • shuō
 •  
 •  
 • duì
 • men
 •  
 • xiǎo
 • 慎了。投擲的人一見說:“對付你們,小
 •  
 •  
 • men
 • tīng
 •  
 • nǎo
 • xiū
 • chéng
 •  
 • tiào
 •  
 • shǎn
 • 意思啦!”我們一聽,惱羞成怒,跳、閃
 •  
 • duǒ
 •  
 • kuà
 •  
 • dūn
 •  
 •  
 • shú
 • liàn
 • duǒ
 • guò
 • le
 • men
 • de
 • gōng
 • 、躲、跨、蹲……熟練地躲過了他們的攻
 •  
 • hǎo
 • jǐng
 • zhǎng
 •  
 • chǎng
 • shàng
 • zhī
 • shèng
 • xià
 • rén
 • le
 •  
 • 擊。可好景不長,場上只剩下我一人了,
 • zhēn
 • shí
 • jun1
 • fèn
 • zhàn
 •  
 • guǎ
 • zhòng
 •  
 • shén
 • qíng
 • rán
 • 真實孤軍奮戰,寡不敵眾。可我神情自然
 •  
 • huāng
 • máng
 • duǒ
 • guò
 • men
 • de
 • gōng
 •  
 • zhī
 • yào
 • jiàn
 • ,不慌不忙地躲過他們的攻擊,只要一見
 • dào
 • shā
 • bāo
 • fēi
 • lái
 • jiù
 • xùn
 • pàn
 • duàn
 • shā
 • bāo
 • fēi
 • xiàng
 • de
 • wèi
 • zhì
 •  
 • 到沙包飛來就迅速判斷沙包飛向的位置,
 • rán
 • hòu
 • duǒ
 • kāi
 •  
 • jīng
 • guò
 • fān
 • jiǎo
 • zhú
 •  
 • tóu
 • zhì
 • de
 • liǎng
 • rén
 • zǎo
 • 然后躲開。經過幾番角逐,投擲的兩人早
 • jīn
 • jìn
 •  
 • yǒu
 • de
 • le
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • rèn
 • shū
 •  
 • 已筋疲力盡、有氣無力的了,只好認輸。
 • zhè
 • chǎng
 • sài
 • men
 • shèng
 • gào
 • zhōng
 •  
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • 這場比賽我們以勝利告終。 每個人都有
 • de
 • tóng
 • nián
 •  
 • guò
 • yǒu
 • xiē
 • rén
 • jiào
 • hěn
 • duǎn
 • zàn
 •  
 • yǒu
 • 自己的童年。不過有些人覺得很短暫,有
 • xiē
 • rén
 • jiào
 • hěn
 • màn
 • zhǎng
 •  
 • dàn
 • shì
 • zhī
 • yào
 • zhù
 • shí
 • guāng
 • 些人覺得很漫長。但是只要你把握住時光
 • de
 • liú
 • shì
 •  
 • zhēn
 • guì
 • de
 • tóng
 • nián
 •  
 • dōu
 • huì
 • gǎn
 • dào
 • hěn
 • yǒu
 • 的流逝,珍惜可貴的童年,都會感到很有
 •  
 • wàng
 • jiā
 • de
 • tóng
 • nián
 • dōu
 • néng
 • kuài
 • měi
 • tiān
 • 意義!我希望大家的童年都能快樂每一天
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • yuè
 • qín
 •  
 •  指導教師:岳琴 
   
  無注音版:
   
   童年的一次砸沙包比賽
    安徽省合肥市 西園小學六(4)班 王志鴻
   
   童年是有趣的;童年是令人難忘的。我的童年的趣事好比如天上的星星一樣多……其中,最耀眼的一顆,是我五年級時玩的一次砸沙包比賽。
   那是暑假的一天,炎炎的太陽高高懸在人們的頭上,火紅的太陽乘著天空沒有一絲云,把光芒如火似箭般射了下來。
   我在家里待了幾天,真是悶死了,想出去散散心。一到球場就只見幾個同學汗流夾被地跑來跑去,我走近一看,原來他們在玩砸沙包比賽,我立刻參加了。 比賽剛開始,我們躲的人個個神情嚴肅,怕有什么閃失。可是不一會,我們漸漸放松了,覺得沒有什么好怕的。突然,一個沙包像離弦的箭一樣像我飛來,說時遲那時快,我把身子一斜,沙包從我身邊“嗖”的一下飛了過去。我身旁的同學都夸我閃的快,不料,投擲的人乘機一砸,一個同學光榮“犧牲”了。我們一見,開始謹慎了。投擲的人一見說:“對付你們,小意思啦!”我們一聽,惱羞成怒,跳、閃、躲、跨、蹲……熟練地躲過了他們的攻擊。可好景不長,場上只剩下我一人了,真實孤軍奮戰,寡不敵眾。可我神情自然,不慌不忙地躲過他們的攻擊,只要一見到沙包飛來就迅速判斷沙包飛向的位置,然后躲開。經過幾番角逐,投擲的兩人早已筋疲力盡、有氣無力的了,只好認輸。這場比賽我們以勝利告終。 每個人都有自己的童年。不過有些人覺得很短暫,有些人覺得很漫長。但是只要你把握住時光的流逝,珍惜可貴的童年,都會感到很有意義!我希望大家的童年都能快樂每一天!
    指導教師:岳琴 

   22世紀的一天

   六年級作文723字
   作者:未知
  •  
  •       
  • shì
  • de
  • tiān
  • 22世紀的一天
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • lín
  •  
  • èr
  • xiǎo
  • bān
  •  
  • wáng
  • qíng
  •  山東省臨沂 二小八班 王雨晴
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   記我成長中的一件事

   六年級作文561字
   作者:未知
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  • zhōng
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 記我成長中的一件事
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • shào
  • yáng
  • shì
  •  
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • huáng
  •  湖南省邵陽市 東塔小學133班 黃璐
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   致2008奧運健兒的一封信

   六年級作文835字
   作者:未知
  •  
  • zhì
  •             
  • ào
  • yùn
  • jiàn
  • ér
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 致2008奧運健兒的一封信
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • shì
  •  
  • shí
  • lóng
  • zhèn
  • huáng
  • jiā
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省東莞市 石龍鎮黃家山小學
  •          
  •  
  • sòng
  • sài
  • 601 宋炬賽
  • 閱讀全文

   我的一件傻事

   六年級作文665字
   作者:未知
  •  
  • de
  • jiàn
  • shǎ
  • shì
  • 我的一件傻事
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • shú
  • shì
  •  
  • zhāng
  • qiáo
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  江蘇省常熟市 張橋中心小學六班
  •  
  • qián
  • shū
  • lín
  • 錢舒琳
  • 閱讀全文

   給北京2008奧運會的一封信

   六年級作文689字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • běi
  • jīng
  •             
  • ào
  • yùn
  • huì
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給北京2008奧運會的一封信
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • guǎng
  • yuán
  • shì
  •  
  • guǎng
  • yuán
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  四川省廣元市 廣元市實驗小學六
  • nián
  • bān
  •  
  • sòng
  • jun4
  • 年級五班 宋俊宜
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一次活動

   六年級作文952字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • huó
  • dòng
  • 我最喜歡的一次活動
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  • shì
  •  
  • tóng
  • xiǎo
  • xué
  • ?g
  • yuán
  • xiào
  •  廣東省佛山市 同濟小學花園校區
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • shān
  • 六(1)班 何碧珊
  • 閱讀全文

   給布什總統的一封信

   六年級作文633字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • shí
  • zǒng
  • tǒng
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給布什總統的一封信
  •  
  •  
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • xìng
  • rén
  •  
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • chén
  •  貴州省興仁 民族小學6年級2班 陳
  • jié
  • 禮杰
  • 閱讀全文

   給表弟的一封信

   六年級作文699字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • biǎo
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給表弟的一封信
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • dài
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ「V菔小「/ㄊ「G迨笛樾⊙Я?
  •  
  •  
  • 甓?唷『握
  • 閱讀全文

   我喜歡做的一件事

   六年級作文793字
   作者:未知
  •  
  • huān
  • zuò
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 我喜歡做的一件事
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • jīn
  • shì
  • níng
  • xiàn
  •  
  • tái
  • xiǎo
  • liù
  • bān
  •  
  •  天津市寧河縣 蘆臺一小六四班 
  • wáng
  • 王莉
  • 閱讀全文

   致2008北京奧運會的一封信

   六年級作文689字
   作者:未知
  •  
  • zhì
  •             
  • běi
  • jīng
  • ào
  • yùn
  • huì
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 致2008北京奧運會的一封信
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  • shì
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  •  四川省德陽市 德陽外國語學校小
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • pèi
  • yún
  • 學部六年級一班 余佩蕓
  • 閱讀全文

   記最后悔的一件事

   六年級作文831字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 記最后悔的一件事
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhèng
  • zhōu
  •  
  • zhèng
  • tiě
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  •  河南省鄭州 鄭鐵十一小六二班 
  • yíng
  • 許瑩
  • 閱讀全文

   他的一個微笑

   六年級作文687字
   作者:未知
  •  
  • de
  • wēi
  • xiào
  • 他的一個微笑
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jiā
  • xìng
  •  
  • xiàng
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  • yáo
  •  浙江省嘉興 向陽小學六班 姚怡
  • rán
  • 閱讀全文

   難忘的一位老師

   六年級作文525字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • 難忘的一位老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • nán
  • níng
  • mín
  • zhǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  廣西南寧市 南寧民主路小學六(2
  • bān
  •  
  • pān
  • yáng
  • róng
  • 班 潘陽融
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   六年級作文805字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給媽媽的一封信
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • háng
  • zhōu
  •  
  • jiǔ
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • liú
  • dān
  •  浙江省杭州 九蓮小學601 劉丹妮
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   難忘的一課

   六年級作文567字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • 難忘的一課
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • yáng
  • zhōu
  •  
  • jiāng
  • dōu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省揚州 江都市七里中心小學六
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • dài
  • yuè
  • 3) 戴日月
  • 閱讀全文

   難忘的一天(母親的愛)

   六年級作文894字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • tiān
  • ?
  • qīn
  • de
  • ài
  •  
  • 難忘的一天(母親的愛)
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •    
  • nián
  •  重慶市渝中區 重慶大同實驗學校6
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • wàng
  • 2班 黃望
  • 閱讀全文

   愉快的一天

   六年級作文1065字
   作者:未知
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  • 愉快的一天
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •    
  •  
  •  重慶市渝中區 重慶大同實驗學校2 
  • huáng
  • wàng
  • 黃望
  • 閱讀全文

   我喜歡的一處自然景觀

   六年級作文687字
   作者:未知
  •  
  • huān
  • de
  • chù
  • rán
  • jǐng
  • guān
  • 我喜歡的一處自然景觀
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  • yóu
  • fèi
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • zhuāng
  •  
  •  /ㄊ〗??小⌒猶鐨⊙Я?曇裝唷⊥蹙
  • cǎn
  • 閱讀全文

   給北京市小湯山醫院的醫護人員的一封信

   六年級作文756字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • běi
  • jīng
  • shì
  • xiǎo
  • tāng
  • shān
  • yuàn
  • de
  • rén
  • yuán
  • de
  • fēng
  • 給北京市小湯山醫院的醫護人員的一封
  • xìn
  •  
  •  
  • guǎng
  • liǔ
  • zhōu
  • shì
  •  
  • jǐng
  • háng
  • xiǎo
  • xué
  •             
  • bān
  •  
  • tán
  • yuán
  •  廣西區柳州市 景行小學97-1班 覃媛
  • 閱讀全文

   中學生的一天

   六年級作文535字
   作者:未知
  •  
  • zhōng
  • xué
  • shēng
  • de
  • tiān
  • 中學生的一天
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • xiá
  • shān
  •  
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  廣東省霞山區 湛江市第十一小學六
  • bān
  •  
  • huáng
  • huá
  • 班 黃華富
  • 閱讀全文

   快樂的一件事

   六年級作文822字
   作者:未知
  •  
  • kuài
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 快樂的一件事
  •  
  •  
  • guǎng
  • guì
  • gǎng
  • shì
  •  
  • jiāng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  廣西區貴港市 西江中心小學六年級
  • bān
  •  
  • chén
  • yuán
  • qiū
  • 五班 陳媛秋
  • 閱讀全文

   給白衣戰士的一封信

   六年級作文708字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • bái
  • zhàn
  • shì
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給白衣戰士的一封信
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • bǎo
  • shān
  •  
  • zhōng
  • zhōng
  • xué
  • bèi
  • bān
  •  
  • zhào
  •  上海市寶山區 和衷中學預備班 趙
  • jun1
  • ruǐ
  • 君蕊
  • 閱讀全文

   我敬佩的一個人

   六年級作文793字
   作者:未知
  •  
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我敬佩的一個人
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?蕁∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷≈
  •  
  •  
  • A?
  • 閱讀全文

   給向老師的一封信

   六年級作文467字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • xiàng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給向老師的一封信
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dōng
  • xiàn
  •  
  • liǔ
  • yīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • sòng
  •  湖北省巴東縣 柳蔭小學六(2) 宋
  • jié
  • 雅潔
  • 閱讀全文

   教師節的一天

   六年級作文428字
   作者:未知
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • de
  • tiān
  • 教師節的一天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  •  
  • gōng
  • xué
  •  
  • xiào
  •  
  •  湖南省長沙 理工大學〈西校區〉子
  • xiào
  • liù
  •  
  • zhū
  • juān
  • 校六 朱溪涓
  • 閱讀全文

   令人難忘的一件事

   六年級作文1053字
   作者:未知
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 令人難忘的一件事
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xīng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∧掀絞小「/ㄊ∧掀絞惺だ?⊙Я?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • lín
  • wēi
  • 3)班 林威
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一種行為

   六年級作文491字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • zhǒng
  • háng
  • wéi
  •  
  • 我最敬佩的一種行為 
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?菔小∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷
  •  
  •  
  •  
  • ≈A?
  • 閱讀全文

   那萬花叢中的一點綠

   六年級作文470字
   作者:未知
  •  
  • wàn
  • ?g
  • cóng
  • zhōng
  • de
  • diǎn
  • 那萬花叢中的一點綠
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shàn
  • tóu
  •  
  • shàn
  • tóu
  • shì
  • dān
  • xiá
  • xiǎo
  • xué
  • jīn
  • tāo
  • fèn
  •  廣東省汕頭 汕頭市丹霞小學金濤分
  • xiào
  •          
  • bān
  •  
  • fāng
  • zēng
  • 601班 方煜增
  • 閱讀全文

   有意義的一堂課

   六年級作文514字
   作者:未知
  •  
  • yǒu
  • de
  • táng
  • 有意義的一堂課
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • ?g
  • dōu
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省廣州市花都區 中心小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • guō
  • xián
  • jun1
  • 2)班 郭賢均
  • 閱讀全文

   給人類的一封信

   六年級作文479字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • rén
  • lèi
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給人類的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • ?
  • ān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  廣東省深圳市寶安區 建安小學六年
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • xuě
  • méng
  • 級二班 王雪萌
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 jx2900.com | WWW.331017.COM | 33009193.com | www.26163y.com | www.61233v.com | www.758908.com | www.13969.com | www.55676k.com | 4647u.com | www.55vn777.com | 7935a.com | www.33997g.com | 55899v.com | www.ya350.com | 6033v.com | WWW.214216.COM | feicai0358.com | WWW.383002.COM | www.pkfc8.com | www.338218.com | www.262018.com | hb56138.com | WWW.131184.COM | vip332.net | WWW.408765.COM | 908080c.com | www.799849.com | www.4078b.com | 434522.com | www.16878e.com | 2214qq.com | WWW.616540.COM | 2104.com | www.755705.com | www.cq58qp.com | 76116666.com | WWW.799196.COM | bwin8n.com | WWW.424545.COM | www.4136p.com | 1590.com | WWW.7413.COM | www.bet63p.com | 7772006.com | www.061wy.com | tyc1512.com | WWW.190820.COM | 408409.com | www.26299s.com | 983888j.com | www.712250.com | www.111158.com | 8381cc.com | WWW.532637.COM | www.89599w.com | xpj71333.com | WWW.881850.COM | feicai0979.com | www.43131w.com | www.09559.cc | 82299.com | www.123993.com | www.igcp9.com | 2127ee.com | www.526071.com | www.xb99.com | 5350e.com | WWW.894165.COM | www.0044sun.com | 54443w.com | WWW.84296.COM | www.38345e.com | qianyi819.com | WWW.924082.COM | 2649b.com | 87965ee.com | WWW.106444.COM | www.540640b.com | 1654qq.com | WWW.11695.COM | www.798345.com | 5099hh.com | www.83993s.com | 2224001.com | www.107658.com | www.77dwj.com | mgm3242m.com | 3467y.am | WWW.440184.COM | www.7225z.com | 114644.com | www.599845.com | www.50064f.com | 52599s.com | www.003561.com | WWW.925404.COM | www.6669ylg.com | 7599xx.com | www.897967.com | www.88266g.com | 2864i.com | zzylc4.com | WWW.240979.COM | www.12136z.com | 51133jj.com | www.599748.com | www.qmfc9.com | www.3066dd.com | 500000394.com | www.901593.com | www.ascp00.com | www.22666.com | 88000.com | WWW.525605.COM | www.16878x.com | www.428166.com | WWW.312661.COM | www.yh234h.com | 97987-3.com | www.96386i.com | WWW.180891.COM | www.68993257.com | 500000996.com | 243d3.com | WWW.12010.COM | www.ct6678.com | www.89.cc | 3066ggg.com | www.609717.com | WWW.909392.COM | www.7788.tt | 768345.com | 2355e.com | www.397760.com | WWW.710087.COM | www.bet63w.com | 28839w.com | 5802xx.com | WWW.681252.COM | www.50026z.com | www.ee55826.com | 547827.com | www.012899.com | WWW.213046.COM | www.35918hh.com | www.1106488.com | 33vv8331.com | 4323o.com | www.195880.com | WWW.479229.COM | www.55545x.com | 8036oo.com | 3559uuuu.com | 033e.net | WWW.409928.COM | www.cb3788.com | www.xx888.cc | www.983098.com | 22411.com | 099808.com | WWW.1891.COM | WWW.346055.COM | www.7793u.com | www.8080999j.com | 8898111.com | 9068ee.com | a7285.com | www.805272.com | WWW.124909.COM | www.33112q.com | www.l32031.com | r2306.com | 6033e.com | 68228t.com | www.652561.com | WWW.191669.COM | www.ampj3436.com | www.1434p.com | www.8473v.com | 3009i.com | 3467a.cc | 7508f.com | 1188589.com | www.909309.com | WWW.641055.COM | www.35918n.com | www.3a008.com | www.783644.com | www.cp67774.com | so666.cc | 2767f.com | 4255uu.com | www.528668.com | www.901172.com | WWW.698137.COM | WWW.930966.COM | www.xinhuangguan.com | www.h063801.com | 8686699.com | 6663847.com | 80850l.com | 1966xpj.com | shen2211.com | kj9777.com | www.786778.com | WWW.97538.COM | WWW.123787.COM | WWW.592712.COM | WWW.826824.COM | www.16878z.com | www.0270g.com | www.97828o.vip | www.4521v.com | www.9737xx.com | www.94675.com | 55818e.com | am8833.net | w77304.com | 8569811n.com | ee40033.com | m82365.com | 8890823.com | 441343.com | 3301844.com | am2017111.com | www.777887.com | www.2997771.com | www.r999991.com | www.4196n.com | www.1851139.com | www.3846x.com | zhcp92.com | ahga008.com | 56944.com | 13111.com | rrr4255.com | 6118s.com | 7742x.com | 00773xx.com | df6512.com | 7742ll.com | b887.xyz | h47479.com | www.305015.me | jnn003.com | www.dfh200.com | www.ok99.com | www.j36.cc | www.07679o.com | www.tj58qp.com | www.1666c.com | www.71233hh.com | www.33997b.com | www.czg4.com | WWW.860840.COM | WWW.551323.COM | WWW.902102.COM | WWW.162597.COM | www.889489.com | www.394077.com | 3344666.com | www.7788678.com | 99151l.com | 1669c.com | vip31445.com | x388388.com | 2595t.com | www.daf005.com | www.2021c.com | www.410057.com | www.9155g.com | WWW.647286.COM | WWW.763477.COM | WWW.739372.COM | www.861830.com | www.43131s.com | 168c6.com | 99009193.com | h88.com | bcrpk.com | www.79500v.com | www.6687j.com | www.4923m.com | www.50080z.com | WWW.762648.COM | WWW.17548.COM | WWW.186568.COM | www.398244.com | ibet888.net | 1634m.com | 7720e.com | www.hjcp8.com | www.62979b.com | www.ylylc08.com | WWW.72638.COM | WWW.187296.COM | WWW.383337.COM | www.51515b.com | 4310d.com | 5003z.com | www.818999.com | www.33303.com | www.2109r.com | WWW.267291.COM | WWW.31322.COM | www.35155v.com | 6446.vip | 87965uu.com | www.00772r.com | www.69096.com | WWW.65748.COM | WWW.893930.COM | 10000hot.com | tt888k.com | xbqjn.com | www.7240t.com | www.4136h.com | www.26299z.com | WWW.23478.COM | www.399049.com | 61320055.com | 6245y.com | www.07679g.com | www.hc3849.com | WWW.110417.COM | tt533.net | bet365v.com | 3522zz.com | www.0600v.cc | WWW.529055.COM | WWW.211474.COM | 99111nn.com | 3662h.com | 500000431.com | www.hg88676.com | WWW.588416.COM | WWW.777302.COM | www.75538a.com | 762222.com | www.458177.com | www.43818f.com | WWW.453655.COM | h7742.com | 550111f.com | www.344654.com | www.c142.vip | www.598300.com | 1636002.com | xinhao999.com | e83377.com | www.hjcp4.com | www.25688g.com | WWW.386830.COM | xpj55555.vip | 3189v.com | www.wd033.com | WWW.25727.COM | 777p1.cc | 777777070.com | www.110073.com | WWW.18890.COM | vip2127.com | y99345.am | www.86333b.com | WWW.64568.COM | 2012bet8.com | 2613f.com | www.50732s.com | WWW.20170.COM | 69990n.com | r47479.com | www.sx1877.com | WWW.118922.COM | 99909w.com | www.t4042.com | www.0014d.com | WWW.542365.COM | 7335g.com | www.60345.com | 11683333.com | www.2544.com | www.938751.com | 446826.com | 1hga.com | www.26299t.com | www.799425.com | 52688i.com | www.y3410.com | WWW.272377.COM | www.3814.com | 588ggg.cc | www.yi328.com | www.371477.com | 185301.com | www.33vn777.com | WWW.886247.COM | 93922o.com | www.0007795.com | WWW.353335.COM | w4222.com | 6218.com | WWW.440131.COM | tm994.com | 4694c.com | WWW.482864.COM | www.183799.com | 80850w.com | www.26299b.com | www.307996.com | 3435q.com | www.pjzxyl.co | www.653546.com | 4196f.com | www.52072z.com | www.737298.com | 01234kk.com | www.517145.com | www.458689.com | 4036000.com | www.83993n.com | www.7239.net | www.529026.com | yy080.net | www.3479b.com | www.356776.com | 4647j.com | www.cpkk7.com | www.154688.com | 365vip07.win | WWW.147733.COM | v3686.com | www.6880vv.com | WWW.73099.COM | 3559y.com | www.54968g.com | www.498888.com | www.135398.com | WWW.877722.COM | 708365.com | www.975510.com | www.854766.com | 22992007.com | WWW.320264.COM | 86611c.com | www.8800ra8.com | WWW.358855.COM | 444x2.com | www.c5235.com | 38345i.com | www.62979b.com | www.665772.com | d35151.com | WWW.491008.COM | 79964t.com | www.06088.com | www.yt49.com | www.4996sy.com | WWW.184277.COM | 35442777.com | WWW.26296.COM | 3844w.com | www.26163f.com | 99044.com | www.32031j.com | www.383571.com | www.5008637.com | WWW.788389.COM | 70118m.com | WWW.119306.COM | 11qq8332.com | www.r7766.com | www.330088.com | www.513950.com | www.515233.com | www.a81b.cc | WWW.508585.COM | 365788.bet | WWW.292566.COM | 4196v.com | 2757i.com | WWW.501932.COM | 447.com | www.070wy.com | 9484D.com | www.60123j.com | 50027788.com | www.ag.hg3005.tw | 5544vn77.com | www.9533888.com | 0683i.com | www.35996.com | www.liuhe123.com | www.63800.com | www.234892.com | www.938968.com | www.964977.com | 20611.net | WWW.111356.COM | yhw1.cc | WWW.627524.COM | 621155.com | WWW.803918.COM | laok1188.com | WWW.208601.COM | vn13588.me | WWW.872340.COM | www.cp66611.com | www.648689.com | www.5099aa.com | www.273503.com | www.115527o.com | www.kk5686.com | www.87087.com | 27878mm.com | www.50052l.com | 28824p.com | WWW.70003.COM | 3405ppp.com | WWW.176893.COM | 3009z.com | WWW.133143.COM | www.tcp969.com | www.262072.com | www.749758.com | 39992266.com | www.04500w.com | WWW.298070.COM | WWW.496234.COM | www.zzyl61.com | www.182498.com | www.9187v.com | 2267j.com | www.50732k.com | 2505.com | WWW.438532.COM | 668cp66.com | www.560758.com | www.6880jj.com | www.86267e.com | www.368381.com | 4270qq.com | WWW.835150.COM | yh123456.com | www.810612.com | www.704906.com | 3844u.com | www.slyl3.com | dhydhydhy.com | WWW.902102.COM | www.6880xx.com | sjlh66.com | www.clh1.com | 2757l.com | WWW.791157.COM | www.357306.com | 99v999.com | WWW.910336.COM | 7720h.com | www.760250.com | www.0066psb.com | 28288oo.com | WWW.527797.COM | 5099aa.com | www.61233v.com | www.51515h.com | 3435d.com | WWW.594483.COM | www.88325u.com | 1775gg.com | WWW.824899.COM | oo1331.com | www.278207.com | www.bet73a.com | xinvip7.com | WWW.29727.COM | www.hg6833.com | xpj70005.com | WWW.649944.COM | www.6880mm.com | 5855pp.com | WWW.86808.COM | www.1168s.com | 922664.com | WWW.811103.COM | 22443885.com | vip201528.com | WWW.862053.COM | 3178jj.com | 5678901.com | WWW.607553.COM | 2649nn.com | 4195kk.com | WWW.196589.COM | 66458r.com | 2127dd.com | WWW.182567.COM | www.yc7777.com | 1123222.com | WWW.775002.COM | www.99113h.com | 6220s.com | WWW.727698.COM | www.6687w.com | 7xh.vip | WWW.387244.COM | www.4923n.com | 80850ww.com | www.225105.com | www.lczg2.com | 808988x.com | 22555156.com | WWW.195282.COM | www.40288n.com | 3156hhh.com | WWW.26525.COM | www.456669.com | jubp8.com | www.43131h.com | WWW.174108.COM | www.304081.com | 5309e.com | WWW.210373.COM | www.16065i.com | 61324411.com | liuhecai.io | WWW.647655.COM | www.4521u.com | 9999hd.com | www.257660.com | WWW.670969.COM | www.78888js.com | 2998r.com | www.785779.com | www.2632q.com | www.56655w.com | 3807uu.com | WWW.677100.COM | www.50026h.com | 4195p.com | 5622h.com | www.967699.com | www.7782e.com | www.938i.cc | 00119193.com | www.709928.com | www.qucp3.com | www.430578.com | 7134433.com | www.278206.com | WWW.533606.COM | www.377666s.com | 4018t.com | kj850.com | WWW.356669.COM | www.38345.com | 50067p.com | 2846g.com | WWW.740091.COM | www.9356x.com | www.28281app.com | 2172225.com | www.957588.com | WWW.890740.COM | www.38775pp.com | 6261xx.com | 8577k.cc | www.688824.com | WWW.394991.COM | www.77789yh.com | 35442888.com | j15aa.com | www.577032.com | WWW.602121.COM | www.789583.com | 55818e.com | 118888s.com | www.177741.com | WWW.590445.COM | www.83033k.com | www.50999v.com | 4465p.com | xpj98618.com | www.900246.com | WWW.586731.COM | www.111999qipai.com | 3189pp.com | 3mgmqqq.com | www.4087a.com | WWW.199196.COM | WWW.818127.COM | www.68365c.com | 800034338.com | 7343366.com | 2146n.com | www.811672.com | WWW.569996.COM | www.yd7017.com | www.5446zz.com | 5am.vip | d6688.com | 98266.com | WWW.400446.COM | WWW.362601.COM | www.0601r.com | www.sb5502.com | 86811t.com | 6261l.com | amxsyl0.com | www.799346.com | WWW.370011.COM | www.61500.cc | www.y8921.com | 63305f.com | 79889p.com | 28824v.com | 79964w.com | www.609713.com | WWW.216050.COM | WWW.800544.COM | www.0601w.com | www.huangma26.com | feicai0410.com | 4022u.com | 1117.com | 48586.com | www.448910.com | WWW.822166.COM | WWW.380622.COM | www.50026d.com | www.1113yl.com | www.8839c.com | wfcp666777.com | 93922m.com | pj87.com | 61652v.com | 233266266.com | www.806875.com | WWW.692829.COM | WWW.320788.COM | www.96386z.com | www.32031k.com | www.88166u.com | 99151f.com | 00558.com | 69443366.com | js14q.com | pj677l.com | 949794.com | www.361477.com | WWW.443605.COM | WWW.198151.COM | WWW.730025.COM | www.cp7836.com | www.50026h.com | www.886484.com | www.3w25.com | www.4058i.com | www.yl258.com | bet28x.com | 83377o.com | tcdtf.com | 53262pp.com | 0015xx.com | 00765.com | 1305777.com | bet888777.com | kbk2275.com | www.234530.com | www.170882.com | www.514177.com | www.979133.com | WWW.15251.COM | WWW.433449.COM | WWW.50104.COM | WWW.227335.COM | WWW.588092.COM | www.hf0668.com | www.2373f.com | www.9478d.com | www.50788d.com | www.16878u.com | www.9646o.com | www.js69z.cc | www.648211e.com | www.11djcp.com | www.300726.com | www.j98478.com | www.550022ee.com | www.441394.com | www.7074.com | www.1466m.com | www.ejylc14.com | www.352518.com | www.6939f.com | www.16065t.com | www.0194006.com | www.162323.com | www.66653x.com | www.55768.cc | www.50989k.com | www.61233pp.com | www.9478h.com | www.ya350.com | WWW.665420.COM | WWW.232431.COM | WWW.541232.COM | WWW.174108.COM | WWW.643444.COM | WWW.358438.COM | WWW.822814.COM | WWW.197872.COM | www.927793.com | www.550420.com | www.163136.com | www.80790.com | aa33339.com | 9002p.com | ly88888885.com | 7yuhe.com | 7249b.com | hgyz5.com | cp11993.com | www.sbd023.net | www.57800c.com | www.99552uu.com | www.4058w.com | www.16878l.com | WWW.113432.COM | WWW.398771.COM | WWW.172011.COM | WWW.168232.COM | www.452816.com | www.134977.com | zhcpss.com | 013311.com | jj3405.com | 80850ii.com | www.998855z.com | www.35252h.com | www.9989578.com | www.6769q.com | WWW.165062.COM | WWW.850277.COM | www.189999a.com | www.170569.com | 4451122.com | 6266123.net | 22098b.com | 0033t.cc | www.6880mm.com | www.89777z.com | www.000ac.com | WWW.698369.COM | WWW.222187.COM | www.324246.com | 44tt8331.com | 8294p.com | 4107e.com | 18775x.com | www.40288e.com | www.50080d.com | WWW.320788.COM | WWW.812868.COM | www.376513.com | 55899p.com | jidu999.com | 2844.com | www.829797b.com | www.4923j.com | WWW.789083.COM | WWW.913929.COM | www.451956.com | pj90856.com | 912567.com | 776071.com | www.w84f.com | www.7782z.com | WWW.457898.COM | www.706126.com | 08530005.com | 3678zzz.com | P35pp.com | www.1861222.com | www.ybao0.com | WWW.190234.COM | www.178937.com | 66445003.com | 6118w.com | www.8850w1.com | www.91233t.com | WWW.30323.COM | www.677375.com | 4809f.com | f3410.com | www.5049a.com | www.8582jj.com | WWW.873604.COM | www.840774.com | xpj51333.com | 7555w.com | www.98698c.com | www.80767p.com | WWW.659566.COM | www.375916.com | cp019.com | 33432h.com | www.74737.com | WWW.607966.COM | WWW.97344.COM | 86601.com | hga017.com | www.33111166.com | www.czg7.com | WWW.774043.COM | 444000j.com | 3388777.com | www.1559507.com | www.tlcp7.com | WWW.566109.COM | 7727.com | 32yxw.com | www.60886i.com | WWW.252076.COM | www.669772.com | jinlong01.com | 3648991.com | www.9422j.com | WWW.5077.COM | www.78949v.com | 225605.com | www.5099ii.com | www.015ac.com | WWW.362989.COM | 7799833.com | 8827oo.com | www.43384.com | WWW.762751.COM | www.k45678.com | shenlaoxi.com | www.pjc00.vip | WWW.923192.COM | www.550214.com | pj00.com | www.38345k.com | www.3668aa.com | www.901025.com | 2535d.com | www.2y938.com | www.6832k.com | WWW.358935.COM | v556677.com | 1259g.com | www.1035h.com | www.843980.com | 87680l.com | www.5099ss.com | WWW.118150.COM | www.336440.com | 5350u.com | www.vnsr368.com | WWW.175791.COM | www.ty223.com | 8988k.com | www.x5666.com | WWW.466228.COM | 32212s.com | www.u456x.com | www.hf5882.com | www.359932.com | 01234uu.com | www.806sun.com | WWW.26296.COM | 131ee.net | 1194.com | www.c132.vip | www.209882.com | 3566cc.com | www.48330t.com | WWW.911140.COM | 6146n.com | www.245885.com | WWW.786252.COM | www.400322.com | www.5522g.cc | www.401267.com | 5219c.com | www.8582ww.com | WWW.657479.COM | 61328833.com | www.07679m.com | WWW.532903.COM | ii1331.com | www.10999e.com | WWW.474591.COM | 6261n.com | www.80075b.com | www.178211.com | 56988jj.com | WWW.337155.COM | 1591003.com | www.6683066.com | WWW.347818.COM | 88894u.com | www.983jc.com | 1147.com | www.4136s.com | WWW.47374.COM | 5856sss.com | www.61500.cc | aocaitong.net | www.65066dd.com | WWW.400632.COM | 5856bb.com | www.35155b.com | 930666.com | www.rr55826.com | WWW.308799.COM | 222092.com | www.1368j.cc | 9421.com | www.z063801.com | www.965960.com | 72227.com | WWW.856708.COM | 2381aaa.com | www.734331.com | www.66653i.com | www.twcp55.com | WWW.281422.COM | 40033k.com | WWW.372009.COM | wx3355.com | www.123456.cc | www.377615.com | 9464007.com | WWW.899825.COM | 4255a.com | www.c5638.com | 888898.cc | www.89777t.com | 351717.com | www.hg8vv.com | www.950633.com | 8036oo.com | WWW.263388.COM | 19yl.com | www.ac9911.com | 66betbet365.com | www.683909.com | 98705.com | www.593152.com | www.544089.com | www.5966ooo.com | WWW.839766.COM | df8m.com | WWW.316912.COM | 53262xx.com | WWW.629066.COM | 8381h.com | www.1158c.com | 36403355.com | www.16878v.com | 4503.com | www.13434e.com | 4412.com | www.1861222.com | 1818hw.com | www.1813bb.com | www.196302.com | www.848777x.com | www.677474.com | www.77731k.com | www.870080a.com | 3024p.com | WWW.633707.COM | 0077886.com | WWW.53078.COM | 3178hh.com | WWW.450477.COM | 3416f.com |