<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  讀書真好

  六年級作文:讀書真好
  作文字數:586
  作者:李思涵
 •  
 •  
 • shū
 • zhēn
 • hǎo
 •  讀書真好
 •  
 •  
 • shū
 •  
 • běn
 • hǎo
 • shū
 •  
 • jǐn
 • néng
 • chōng
 • shí
 •  讀書,讀一本好書,不僅能充實一個
 • rén
 • de
 • líng
 • hún
 •  
 • néng
 • shǐ
 • rén
 • de
 • líng
 • hún
 • biàn
 • gāo
 • shàng
 • 人的靈魂,也能使那個人的靈魂變得高尚
 •  
 • shū
 •  
 • néng
 • ràng
 • zào
 • de
 • xīn
 • qíng
 • biàn
 • píng
 • jìng
 •  
 • 。讀書,能讓我浮躁的心情變得平靜,讀
 • shū
 • zhēn
 • hǎo
 •  
 • 書真好!
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • dào
 • běn
 • hǎo
 • shū
 •  
 • jiù
 • néng
 • quán
 • shēn
 • xīn
 •  每當讀到一本好書,我就能把全身心
 • dōu
 • tóu
 • dào
 • shū
 • de
 • nèi
 • róng
 • zhōng
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • shēn
 • biān
 • de
 • xuān
 • nào
 • 都投入到書的內容中。好像身邊的喧鬧也
 • huì
 • xiāo
 • shī
 •  
 • shēn
 • biān
 • de
 • qiē
 • shì
 • dōu
 • tíng
 • zhǐ
 • le
 • 會立馬消失,身邊的一切事物都如停止了
 • huó
 • dòng
 • bān
 •  
 • zhī
 • shèng
 • xià
 •  
 • gǎn
 • shòu
 • zuò
 • zhě
 • xiě
 • zuò
 • shí
 • 活動一般,只剩下我,去感受作者寫作時
 • hòu
 • de
 • zhǒng
 • xīn
 • qíng
 •  
 • zhǒng
 • jìng
 • jiè
 •  
 • 候的那種心情,那種境界。
 •  
 •  
 • lín
 • hǎi
 • yīn
 • zài
 •  
 • qiè
 •  
 • zhōng
 • xiě
 • guò
 •  
 • měi
 • tiān
 •  林海音在《竊讀記》中寫過,她每天
 • dōu
 • huì
 • shū
 • diàn
 • tōu
 • tōu
 • kàn
 • shū
 •  
 • xià
 • tiān
 • rén
 • duō
 • shí
 • shì
 • 都會去書店偷偷看書,下雨天和人多時是
 • zuì
 • hǎo
 • de
 • shū
 • jiè
 • kǒu
 •  
 • kàn
 • jiù
 • shì
 • xiǎo
 • shí
 •  
 •  
 • 最好的讀書借口,一看就是幾個小時。《
 • zǒu
 • biàn
 • tiān
 • xià
 • shū
 • wéi
 •  
 •  
 • de
 •  
 • zhǎng
 • shēng
 • guǒ
 •  
 •  
 • 走遍天下書為侶》和《我的“長生果”》
 • dōu
 • shū
 • yǒu
 • guān
 •  
 • qián
 • zhě
 • zhī
 • běn
 • shū
 •  
 • 都和讀書有關。前者可以只拿一本書,去
 • huán
 • yóu
 • shì
 • jiè
 •  
 • hòu
 • zhě
 • cóng
 • xiǎo
 • rén
 • shū
 • zhí
 • màn
 • màn
 • kàn
 • dào
 • shì
 • 環游世界;后者從小人書一直慢慢看到世
 • jiè
 • míng
 • zhe
 •  
 •  
 • zhè
 • qiē
 •  
 • dōu
 • shì
 • yuán
 • duì
 • shū
 • de
 • ài
 • 界名著……這一切,都是源于對書的熱愛
 •  
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • méi
 • yǒu
 • bàn
 • zhe
 • běn
 • shū
 •  
 • yòng
 • tóng
 •  雖然我沒有辦法拿著一本書,用不同
 • de
 • xīn
 • qíng
 • fān
 • lái
 • kàn
 •  
 • néng
 • kàn
 • jiù
 • shì
 • 的心情翻來覆去地看,也不能一看就是幾
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • duì
 • shū
 • de
 • ài
 • bìng
 • 個小時。但是,我對書的熱愛并不亞于他
 • men
 •  
 • 們。
 •  
 •  
 • zài
 • shū
 • zhōng
 •  
 • néng
 • zhǎo
 • dào
 • zuò
 • zhě
 • yǐn
 • gòng
 • míng
 • de
 •  在書中,我能找到與作者引發共鳴的
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zuò
 • zhě
 • míng
 • bái
 • de
 • nèi
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • men
 • 句子,好像作者明白我的內心想法,我們
 • hǎo
 • duī
 • cóng
 • wèi
 • móu
 • miàn
 • de
 • zhī
 •  
 • zài
 • shū
 • zhōng
 •  
 • 好似一堆從未謀面的知己。在書中,我也
 • néng
 • zhǎo
 • dào
 • kuài
 •  
 • xiē
 • yōu
 • tōng
 • dǒng
 • de
 •  
 • 能找到快樂,那些幽默通俗易懂的字句,
 • shí
 • cháng
 • ràng
 • mǐn
 • zuǐ
 • xiào
 •  
 • 也時常讓我抿嘴一笑。
 •  
 •  
 • shū
 •  
 • jiù
 • xiǎng
 • shì
 • zài
 • wèi
 • liáng
 • shī
 • yǒu
 • gōu
 • tōng
 •  讀書,就想是在與一位良師益友溝通
 • jiāo
 • liú
 •  
 • huì
 • gào
 • zuò
 • rén
 • de
 • dào
 • lún
 •  
 • huì
 • 交流。它會告訴我做人的道德倫理,也會
 • jiāo
 • dǎo
 • yīng
 • gāi
 • chù
 • shì
 •  
 • miàn
 • duì
 • rén
 • shēng
 • zhōng
 • 教導我應該如何處事,如何面對人生中必
 • jīng
 • de
 • fēng
 • làng
 •  
 • cháng
 • cháng
 • huì
 • wéi
 • qián
 • 須經歷的大風大浪。我常常會為自己以前
 • de
 • zuò
 • ér
 • gǎn
 • dào
 • cán
 • kuì
 •  
 • yīn
 • wéi
 • cóng
 • shū
 • zhōng
 • dào
 • le
 • 的做法而感到慚愧,因為從書中我讀到了
 • chù
 • shì
 • qíng
 • hǎo
 • bǎi
 • bèi
 • de
 • zuò
 •  
 • shū
 • zhī
 • 比我處理事情好一百倍的做法。讀書不只
 • shì
 • dān
 • dān
 •  
 • shàng
 • niàn
 • jīng
 •  
 •  
 • èr
 • ér
 • shì
 • yào
 • yòng
 • 是單單地區“和尚念經”,二而是要用自
 • de
 • gǎn
 • qíng
 •  
 • yòng
 • xīn
 •  
 • 己的感情去讀,用心去讀。
 •  
 •  
 • shū
 • shì
 • shēng
 • de
 • zhī
 •  
 • shū
 • zhēn
 • hǎo
 •  
 •  書是我一生的知己,讀書真好!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    讀書真好
    讀書,讀一本好書,不僅能充實一個人的靈魂,也能使那個人的靈魂變得高尚。讀書,能讓我浮躁的心情變得平靜,讀書真好!
    每當讀到一本好書,我就能把全身心都投入到書的內容中。好像身邊的喧鬧也會立馬消失,身邊的一切事物都如停止了活動一般,只剩下我,去感受作者寫作時候的那種心情,那種境界。
    林海音在《竊讀記》中寫過,她每天都會去書店偷偷看書,下雨天和人多時是最好的讀書借口,一看就是幾個小時。《走遍天下書為侶》和《我的“長生果”》都和讀書有關。前者可以只拿一本書,去環游世界;后者從小人書一直慢慢看到世界名著……這一切,都是源于對書的熱愛。
    雖然我沒有辦法拿著一本書,用不同的心情翻來覆去地看,也不能一看就是幾個小時。但是,我對書的熱愛并不亞于他們。
    在書中,我能找到與作者引發共鳴的句子,好像作者明白我的內心想法,我們好似一堆從未謀面的知己。在書中,我也能找到快樂,那些幽默通俗易懂的字句,也時常讓我抿嘴一笑。
    讀書,就想是在與一位良師益友溝通交流。它會告訴我做人的道德倫理,也會教導我應該如何處事,如何面對人生中必須經歷的大風大浪。我常常會為自己以前的做法而感到慚愧,因為從書中我讀到了比我處理事情好一百倍的做法。讀書不只是單單地區“和尚念經”,二而是要用自己的感情去讀,用心去讀。
    書是我一生的知己,讀書真好!
   
   
   

   我的讀書生活

   六年級作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的讀書生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   我愛讀書

   六年級作文562字
   作者:未知
  •  
  • ài
  • shū
  • 我愛讀書
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • tōng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • zhōu
  • shì
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  江蘇省通州市 通州市五接小學六(
  •    
  •  
  •  
  • juān
  • 1) 馬娟
  • 閱讀全文

   讀書的感覺

   六年級作文621字
   作者:未知
  •  
  • shū
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • 讀書的感覺
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  • shì
  •  
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  廣東省佛山市 紫南小學六(3)班 
  • pān
  • fèng
  • méi
  • 潘鳳梅
  • 閱讀全文

   讀書,真好

   六年級作文575字
   作者:未知
  •  
  • shū
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  • 讀書,真好
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  • shì
  • ?
  • chán
  • chéng
  •  
  •  
  • shān
  • shì
  • chán
  •  廣東省佛山市(禪城區) 佛山市禪
  • chéng
  • nán
  • zhuāng
  • zhèn
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • pān
  • fèng
  • méi
  • 城區南莊鎮紫南小學六(3)班 潘鳳梅
  • 閱讀全文

   讀書人

   六年級作文1448字
   作者:未知
  •  
  • nián
  • bān
  • 四年一班
  •  
  • tiān
  • yào
  •  
  • 天耀 
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   我讀書我快樂

   六年級作文930字
   作者:語文老子
  •  
  • ér
  • shí
  • de
  •  
  • zài
  •  
  • chú
  • dāng
  •  
  • hàn
  • xià
  • 兒時的我,在“鋤禾日當午,汗滴何下
  •  
  • de
  • shī
  • shēng
  • zhōng
  • zhǎng
  •  
  • měi
  • duān
  • shū
  •  
  • kàn
  • zhe
  • 土”的詩歌聲中長大,每次端起書,看著
  • háo
  • shēng
  • mìng
  • de
  • fāng
  • kuài
  •  
  • zǒng
  • shì
  • hǎn
  • méi
  • 那毫無生命的方塊字,我總是大喊沒意思
  • 閱讀全文

   我的讀書生活

   六年級作文642字
   作者:吖``快+油…
  •  
  • zài
  • màn
  • màn
  • de
  • rén
  • shēng
  • zhōng
  •  
  • shū
  • shì
  • de
  • jīng
  • shén
  • shí
  • 在漫漫的人生旅途中,書是我的精神食
  • liáng
  •  
  • jīng
  • cháng
  • shǔn
  • zhe
  • zhī
  • shí
  • de
  • gān
  • lín
  •  
  • bìng
  • jiāng
  • 糧,我經常吮吸著它那知識的甘霖,并將
  • xiāo
  • huà
  • chéng
  • zhè
  • shì
  • jiān
  • rén
  • shēng
  • zhī
  • shàng
  • de
  • jīng
  • shén
  • dòng
  • 其消化成這世間人生之路上的精神驅動力
  • 閱讀全文

   讀書是一種享受

   六年級作文591字
   作者:鮑京
  • shū
  • shì
  • zhǒng
  • xiǎng
  • shòu
  • 讀書是一種享受
  •  
  • bào
  • jīng
  • 鮑京
  •  
  • xīng
  •  
  • xián
  • liáo
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • xīn
  • hěn
  • fán
  • zào
  • 星期日,我閑得無聊,感覺心里很煩燥
  • 閱讀全文

   做一顆星星,真好

   六年級作文466字
   作者:王培瀚
  • zuò
  • xīng
  • xīng
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  • 做一顆星星,感覺真好
  •  
  • wáng
  • péi
  • hàn
  • 王培瀚
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   做一棵樹,真好

   六年級作文274字
   作者:丁逸舟
  •  
  • 
  •  
  • zuò
  • shù
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  • 做一棵樹,真好
  •  
  • dīng
  • zhōu
  • 丁逸舟
  • 閱讀全文

   做一只鳥,真好

   六年級作文377字
   作者:陸石磊
  • zuò
  • zhī
  • niǎo
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  • 做一只鳥,真好
  •  
  • shí
  • lěi
  • 陸石磊
  •  
  •  
  • zuò
  • zhī
  • niǎo
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  • zài
  • tiān
  • kōng
  • zhōng
  •  做一只鳥,那感覺真好。在天空中自
  • 閱讀全文

   讀書,真好

   六年級作文1035字
   作者:李佶成
  • shū
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  •  
  • 讀書,真好 
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  •  
  •  
  • 縉云縣水南小學六(2)班 李佶成 
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   成長真好

   六年級作文788字
   作者:韋婭
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • dào
  •  
  • zhī
  • shì
  • ài
  • lài
  •  
  •  從小到大,我只是一個愛依賴父母,
  • ài
  • shuǎ
  • xìng
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • dāng
  •       
  • suì
  • de
  • zhōng
  • shēng
  • xiǎng
  • liàng
  • 一個愛耍性子的小女孩。當13歲的鐘聲響亮
  • de
  • qiāo
  • le
  •       
  • xià
  •  
  • rán
  • xiàn
  •  
  • zhǎng
  • le
  •  
  • 的敲了12下,我忽然發現,我長大了!我也
  • 閱讀全文

   有家人真好

   六年級作文668字
   作者:徐瑤
  • yǒu
  • jiā
  • rén
  • zhēn
  • hǎo
  • 有家人真好
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  •  
  • měi
  • zhǒng
  • shēng
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • jiā
  •  每一個人,每一種生物都有自己的家
  • rén
  •  
  • zài
  • xué
  • xiào
  •  
  • lǎo
  • shī
  • tóng
  • xué
  • shì
  • de
  • jiā
  • rén
  • zài
  • jiā
  • 人。在學校,老師同學是我的家人在家里
  • 閱讀全文

   懂法真好

   六年級作文554字
   作者:女孩就是…
  •  
  •  
  • cháng
  • cháng
  • ài
  • dōu
  • xiē
  • ?
  • xiǎo
  • shì
  •  
  • kàn
  • xiē
  • àn
  •  我常常愛都些法律小故事,看些案例
  • fèn
  • zhī
  • lèi
  • de
  • wén
  • zhāng
  •  
  • méi
  • xiǎng
  • dào
  • hái
  • zhēn
  • cóng
  • zhōng
  • xué
  • dào
  • le
  • 分析之類的文章,沒想到還真從中學到了
  • shǎo
  • ?
  • zhī
  • shí
  •  
  • yǒu
  • shí
  • hòu
  • hái
  • dào
  • chù
  • luàn
  • yòng
  • ne
  •  
  • 不少法律知識,有時候還到處亂用呢。比
  • 閱讀全文

   我喜歡讀書

   六年級作文427字
   作者:倪略
  •  
  •  
  • huān
  • kàn
  • shū
  •  
  • suǒ
  • jīng
  • cháng
  • shū
  • guǎn
  •  
  • dài
  •  我喜歡看書,所以經常去圖書館,帶
  • shàng
  • shuǐ
  • chī
  • de
  •  
  • kàn
  • jiù
  • shì
  • tiān
  •  
  • zǒu
  • de
  • shí
  • hòu
  • hái
  • 上水和吃的,一看就是一天,走的時候還
  • yào
  • mǎi
  • běn
  •  
  • 要買幾本。
  • 閱讀全文

   讀書的感覺真好

   六年級作文418字
   作者:王洪蔚
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  •  讀書的感覺真好
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • hǎo
  • de
  •  
  • měi
  • jiàn
  • dào
  • běn
  • shū
  •  讀書的感覺好的,我每次見到一本書
  •  
  • jiù
  • huì
  • qíng
  • jìn
  • de
  • zhè
  • běn
  • shū
  • lái
  • kàn
  •  
  • kàn
  • ,就會情不自禁的把這本書拿起來看。看
  • 閱讀全文

   我愛讀書

   六年級作文496字
   作者:蔡越
  •  
  •  
  • ài
  • shū
  •  我愛讀書
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • cài
  • yuè
  •  
  •  
  •  澤國小學六(3)班蔡越 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xìng
  • yǒu
  • xiē
  • guài
  •  
  • yǒu
  • shí
  • kāi
  • lǎng
  • yǒu
  • shí
  •  我的性格有些古怪,有時開朗有時
  • 閱讀全文

   讀《你在為誰讀書》有感

   六年級作文444字
   作者:王茂琦
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • wéi
  • shuí
  • shū
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  
  •  
  •  讀《你在為誰讀書》有感 
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • yuè
  • le
  •  
  • zài
  • wéi
  • shuí
  • shū
  •  
  • hòu
  •  自從我閱讀了《你在為誰讀書》后
  • duì
  • de
  • xué
  • yǒu
  • le
  • hěn
  • de
  • bāng
  • zhù
  •  
  • ràng
  • zhēn
  • zhèng
  • míng
  • 對我的學習有了很大的幫助,讓我真正明
  • 閱讀全文

   成長因讀書而快樂

   六年級作文1314字
   作者:可愛小甜…
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • shì
  • zhǒng
  • xiǎng
  • shòu
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • shí
  • hóu
  •  
  •  讀書,是一種享受。從小時侯起,我
  • jiù
  • shū
  • jié
  • xià
  • le
  • jiě
  • zhī
  • yuán
  •  
  • màn
  • shū
  • lín
  •  
  • pǐn
  • 就和書結下了不解之緣。漫步書林,我品
  • cháng
  • dào
  • le
  • shǎo
  • kuài
  •  
  • shòu
  • dào
  • le
  • shǎo
  •  
  •  
  • 嘗到了不少快樂。也受到了不少啟迪。 
  • 閱讀全文

   QQ農場真好玩

   六年級作文392字
   作者:楊偉強
  • zài
  • kōng
  • jiān
  • tiān
  • jiā
  • le
  • nóng
  • chǎng
  •  
  • 我在空間里添加了農場。
  •  
  •  
  • guǒ
  • gāng
  • jìn
  • nóng
  • chǎng
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • huì
  • sòng
  • gěi
  •  如果你剛進入農場,電腦會送給你一
  • kuài
  • chéng
  • shú
  • le
  • de
  • cài
  •  
  • hái
  • huì
  • miǎn
  • fèi
  • huò
  • fèn
  • bāo
  • 塊成熟了的菜地,還會免費獲得一份禮包
  • 閱讀全文

   讀書照亮我心!

   六年級作文449字
   作者:張楊未盈
  •  
  •  
  • shū
  • zhào
  • liàng
  • xīn
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • zhōng
  • yóu
  • huáng
  • jīn
  •  讀書照亮我心! “書中自由黃金屋
  •  
  • shū
  • zhōng
  • yǒu
  • yán
  •  
  • zhè
  • huà
  • zhí
  • bàn
  • suí
  • zhe
  • ,書中自有顏如玉”這句話一直伴隨著我
  • zhǎng
  •  
  • ràng
  • zài
  • zhī
  • shí
  • de
  • hǎi
  • yáng
  • áo
  • yóu
  •  
  • ràng
  • míng
  • 長大,讓我在知識的海洋里遨游,讓我明
  • 閱讀全文

   讀書,我的最愛

   六年級作文975字
   作者:薄樂
  • de
  • zuì
  • ài
  •  
  •  
  • 我的最愛 
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • rén
  • ài
  • yùn
  •  每個人都有自己的喜好。有人喜愛運
  • dòng
  •  
  • yǒu
  • rén
  • ài
  • xiě
  • zuò
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • de
  • xìng
  • ài
  • 動,有人酷愛寫作……,每個人的興趣愛
  • 閱讀全文

   讀書的收獲

   六年級作文578字
   作者:劉暢123
  • men
  • de
  • shì
  •  
  • táo
  • men
  • de
  • qíng
  • cāo
  •  
  • 我們的視野,陶冶我們的情操,
  •  
  •  
  • hàn
  • hòu
  • rùn
  • zhe
  • men
  • de
  • xīn
  • líng
  •  
  •  它如旱后大雨自滋潤著我們的心靈,
  • gèng
  • àng
  • rán
  • chūn
  • fēng
  •  
  • huàn
  • men
  • duì
  • měi
  • hǎo
  • kuài
  • de
  • 更如盎然春風,喚起我們對美好與快樂的
  • 閱讀全文

   被鼓勵的滋味真好

   六年級作文529字
   作者:張·童
  • lǎo
  • shī
  • tóng
  • xué
  • shí
  •  
  • jiù
  • huí
  • tiān
  • shēng
  • de
  • 老師鼓勵同學時,我就回憶起那天發生的
  • shì
  • qíng
  •  
  • ràng
  • jiǔ
  • měi
  • jiǔ
  • néng
  • wàng
  • huái
  •  
  • chū
  • wàng
  • wài
  •  
  • 事情,讓我久每久不能忘懷,喜出望外。
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   媽媽真好

   六年級作文767字
   作者:廖永梅
  •  
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  •  
  •  媽媽真好 
  • hóng
  • tián
  • hóng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  
  • liào
  • yǒng
  • méi
  •  
  •  
  • 洪田馬洪小學六年級 廖永梅 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • shàng
  • zhī
  • yǒu
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • de
  • hái
  • xiàng
  • kuài
  •  “世上只有媽媽好,有媽的孩子像塊
  • 閱讀全文

   讀書伴我成長

   六年級作文515字
   作者:何清源
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  • 我成長 
  •  
  •  
  • shuō
  • dào
  • shū
  • de
  • huà
  • jiù
  • lái
  • le
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • ài
  •  一說到書我的話就來了,我從小就愛
  • shū
  •  
  • liǎng
  • suì
  • shí
  •  
  • cháng
  • bào
  • zhe
  •  
  • gěi
  • 讀書,兩歲時,媽媽常抱著我,給我讀一
  • 閱讀全文

   讀書益處

   六年級作文468字
   作者:王杰
  •  
  •  
  • zài
  • cuī
  • zhōng
  • měi
  • duān
  • shū
  •  
  • kàn
  • zhe
  • háo
  •  在父母催促中每次端起書,看著那毫
  • shēng
  • mìng
  • de
  • fāng
  • kuài
  •  
  • zǒng
  • shì
  • hǎn
  • méi
  •  
  • 無生命的方塊字,我總是大喊沒意思。讀
  • shū
  • shì
  • zuì
  • tóu
  • téng
  • de
  • shì
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 書是我最頭疼的事了。  
  • 閱讀全文

   讀書,幸福,快樂

   六年級作文490字
   作者:劉舒心
  •  
  •  
  • zhǒng
  • yùn
  •  
  • ràng
  • zhōng
  • huá
  • qiān
  • nián
  • jìn
  • shōu
  • yǎn
  •  一種韻,一個字讓中華五千年盡收眼
  •  
  • huà
  •  
  • duàn
  • shū
  • ràng
  • zhōng
  • huá
  • téng
  • fēi
  • liù
  • shí
  • nián
  • míng
  • 底,一句話,一段書讓中華騰飛六十年銘
  • zài
  • měi
  • zhōng
  • huá
  • rén
  • de
  • xīn
  • zhōng
  •  
  • zhǒng
  • qíng
  •  
  • 記在每一個中華人的心中;一種情思,一
  • 閱讀全文

   讀書益處

   六年級作文468字
   作者:王杰
  •  
  •  
  • zài
  • cuī
  • zhōng
  • měi
  • duān
  • shū
  •  
  • kàn
  • zhe
  • háo
  •  在父母催促中每次端起書,看著那毫
  • shēng
  • mìng
  • de
  • fāng
  • kuài
  •  
  • zǒng
  • shì
  • hǎn
  • méi
  •  
  • 無生命的方塊字,我總是大喊沒意思。讀
  • shū
  • shì
  • zuì
  • tóu
  • téng
  • de
  • shì
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 書是我最頭疼的事了。  
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 16616699.com | 61320000.com | www.7669c.net | www.hg6648.com | 19991o.com | www.178571.com | 5004hhh.com | www.8799.cc | jj1331.com | www.28000s.com | m1915m.com | www.9356z.com | www.wn879.com | qq7742.com | www.j92776.com | yyy40033.com | www.hx7766.com | www.tyc528.com | hg91910.com | www.ylylc07.com | 63305w.com | www.50026o.com | www.198004.com | 550111c.com | www.27280.cc | www.xpj230.com | www.68365e.com | 3189tt.com | www.033916.com | www.28000z.com | 98955m.com | www.810519.com | www.49522.com | 0715563.com | www.80075.com | www.362822.com | dd2649.com | www.156a56.com | 1859008.com | 6220xx.com | www.733484.com | 55155n.com | 63960000.com | www.14168j.com | 92958.com | 44ww8332.com | www.63606v.com | 33115jj.com | 5446v.com | www.1764j.com | www.pj23333.com | 3559qqqq.com | www.87668t.com | www.70msc.com | 8betbet365.com | www.9989586.com | www.vns7n7.com | angei9gov.cn | www.hg0296.com | www.ag2020a.com | 33771381.com | www.hld33.com | www.99828.com | 8685050.com | www.186759.com | www.234kk.com | 0033886.com | 2613p.com | www.dy310.com | www.33335375.com | 35222rr.com | www.411515.com | www.80188g.com | 1408e.com | x33x.vip | www.ji224.com | www.370257.com | 7200126.com | 9645ee.com | www.68993259.com | www.yh0188.net | 36405599.com | www.106235.com | www.56011a.com | www.32666i.com | 3405uuu.com | www.444957.com | www.63606m.com | www.866890.com | 83378f.com | www.577032.com | www.1851119.com | www.56733x.com | 3846nn.com | www.959581.com | www.bwinyz33.com | www.yh6878.com | bozhongle.com | www.520462.com | www.837929.com | www.9679900.com | 99345.com | www.303479.com | www.9989575.com | www.1596b.com | 00xx8331.com | 66300vip35.com | www.66ffq.com | www.5207666.com | www.333222n.com | v939.com | 9964n.com | www.91233j.com | www.5049h.com | www.88jt09.com | 69445511.com | 4048eee.com | www.5854u.cc | www.3775g.com | www.836690.com | 8290v.com | 3522ii.com | www.097710.com | www.87668g.com | www.80969s.com | www.83hg.com | feicai0751.com | feicai0991.com | www.455745.com | www.bj16.com | www.6405pj04.com | www.166242.com | 0805u.com | dsh3388.com | www.351817.com | www.83993x.com | www.8887hj.com | www.330099u.com | ggg5701.com | ll1915.com | www.303865.com | www.52303y.com | www.45598f.com | www.52667mm.com | 2778xl.com | swtyfff.com | 3730-90.com | www.810523.com | www.js18684.com | www.rd789.com | www.8007js.com | 131ccc.net | 0099066.com | dafa888.com | www.2109v.com | www.zsjzxyy.com | www.mk936.com | www.xj9900.com | 33567v.com | 5144.com | 5558940.com | www.673519.com | www.120158.com | www.99552oo.com | www.jqb8.com | www.88837a.com | yin1044.com | 24007.com | 95456.com | d3644.com | www.342377.com | www.3126c.com | www.8998733.com | www.695044.com | www.3122uu.com | www.2846i.com | xpj88877.com | 2373j.com | 6146m.com | yabo535.com | pj677m.com | bosw8.com | www.197620.com | www.935257.com | www.53900g.com | www.rrqp000.com | 6698510.com | www.339968.com | www.cb7588.com | www.33598f.com | www.750877.com | www.69567x.com | www.ggw.99233w.com | www.08400.cc | www.9hg0066.com | www.40818f.com | www.pj8777.com | 8827zz.com | 35hh.vip | 6261j.com | 114239.com | 8037dd.com | 88021aa.com | 3834503.com | 2229822.com | 7989a.com | ule8.vip | 4182w.com | www.303467.com | www.557894.com | www.744559.com | www.ca2932.com | www.axc2.com | www.al5888.com | www.hx1161.com | www.qlc3.com | www.fcff8.com | www.fcff6.com | www.ya190.com | www.2109b.com | www.8839m.com | www.26163p.com | www.50788c.com | www.36788c.com | www.66376l.com | www.ky1006.com | www.7714m.com | www.95555w.com | www.71399w.com | www.80767n.com | www.29277t.com | www.89979.cc | www.973709.com | www.775020.com | www.599210.com | www.399047.com | www.217030.com | df6258.com | 4379l.com | 66335002.com | xpjgo7.com | bet99979.com | 6677bet.vip | 30688f.com | wnsr8821.com | 1665cc.com | www.yddc01.com | www.pj88111.com | www.7338007.com | www.78z5.com | www.4963xx.com | www.k3410.com | www.68993267.com | www.50026y.com | www.022h.cc | www.791651.com | www.055979.com | 9539g.com | 7599ss.com | 2685.com | 3202o.com | www.pjbet444.com | www.vns0000000.com | www.0999msc.com | www.4996sy.com | www.479.com | www.6653i.com | www.zcwf3.com | www.175904.com | 4880p.com | 2805i.com | 6118d.com | 1429i.com | www.5552558.com | www.10340.com | www.5446ee.com | www.h63568.com | www.50054c.com | www.689044.com | 58802n.com | 4323o.com | bet99339.com | www.a1a777.cc | www.72265i.com | www.16181u.com | www.120668.com | www.w984.com | 15856i.com | dfs.cc | 3685x.com | www.ag9611.com | www.500994.com | www.1108598.com | www.83033f.com | www.598966.com | 6261t.com | 4167d.com | 209899.com | www.sun8777.com | www.4058c.com | www.41518x.com | www.273092.com | 0234k.com | 00048y.com | www.63877x.com | www.166663.com | www.1116yl.com | www.hqcp2.com | 2997705.com | 86611x.com | www.a3a999.cc | www.9920992.com | www.52062y.com | www.898140.com | 80032233.com | 983888u.com | www.330099z.com | www.4996sz.com | www.16878p.com | 4116k.com | 3522w.cc | www.h7788q.com | www.bwinyz36.com | www.3478t.cc | 5443h.com | 52599s.com | am2828.cc | www.xf01.com | www.ra8ra8.com | www.330271.com | www.12136i.com | www.926799.com | 8faaa.com | 6199w.com | www.hqr8888.com | www.blr6644.com | www.526093.com | 8084.com | www.hg988800.com | www.pj88t.com | www.33clf.com | 35543.com | 3661yh.com | www.004949.com | www.ya2019i.com | 243d9.com | 8f05.com | www.220122a.com | www.pjzxyl.cc | 4116u.com | 3663yh.com | www.778l.com | www.15355a.com | 3089u.com | owlsllzv.cn | www.05044.com | www.430188.com | 5456r.com | 4023q.com | www.799666j.com | www.66026.cc | 6664661.com | www.95449j.com | www.b35xx.com | www.726703.com | 56787gg.com | www.2846k.com | www.hg88676.com | www.71233u.com | 8569855.com | www.kj306.com | www.4189a.com | aa67890.com | www.63877h.com | www.52062z.com | www.50788u.com | hg77033.com | www.708118.com | www.16188a.com | 7552.com | www.653506.com | www.4102s.com | 26668q.com | b2306.com | www.mgm868008.com | www.621312.com | 51133www.com | www.449555.com | www.hcjt8.com | vns33.me | www.449688.com | www.fen08.com | q45638.com | www.7764.com | www.hm2277.com | 01234c.com | www.833898.com | www.hg2566.net | www.99094d.com | 2190s.com | www.6491a.com | www.80030077.com | 7733vn77.com | www.3643u.com | www.16878u.com | 206403.com | www.swin988.mobi | www.51550.cc | 61366d.com | www.hg7329.com | www.905866.com | 3788hh.com | www.28000f.com | www.118428.com | 5443ll.com | www.1434l.com | 4346.com | www.6suncity.com | www.cbw222.com | 4556t.com | www.818999.com | www.225075.com | 97799d.com | www.hg7022.com | 26444x.com | www.js9997.com | www.sygj5.com | 3685k.com | www.2hg6668.com | 0107893.com | www.25673.com | www.36788k.com | 4995g.com | www.4212s.com | bg666777.com | www.21365ee.com | www.6832h.com | 32689.com | www.7893.com | 2618e.com | www.8088msc.com | www.655061.com | ll56988.com | www.6646.com | 23599i.com | www.k32939.com | 2767.com | www.81855.com | www.535051.com | 6641t.com | www.6653j.com | 51133www.com | www.4521h.com | 73657k.com | www.01389.com | www.072211.com | www.v0020.com | www.gen08.com | zzc55.com | www.wqdlcn.com | 3846c.com | www.4996sz.com | 80368kk.com | www.850750.com | 0088.com | www.80js.com | www.001036.com | www.9068yy.com | www.864355.com | 20770000.com | www.098wy.com | zhcp86.com | www.60108k.com | 365vip300.cc | www.6482v.com | 2222k7.com | www.106a56.com | 3568z.com | www.40288i.com | 0208kk.com | www.115527v.com | drcp111.com | www.biying980vip.com | 91019r.net | www.28000o.com | vns900.net | www.00618i.com | 1389oo.com | www.444jyh.com | ddd4255.com | www.10999k.com | jr9933.com | www.1851134.com | j2489.com | www.45598s.com | 1458t.com | www.69567a.com | j1915.com | www.77jsc.com | r7742.com | www.308005.com | fc9596.com | www.8839g.com | 3424w.com | www.919588.com | www.193234.com | www.370155.com | www.29069.com | 30007a.com | www.123377.com | 9030o.com | www.7406.Com | www.35898f.com | 553322VV.com | www.97994e.com | 35222b.com | www.595707.com | www.652851.com | www.pj57777.com | www.55676x.com | www.500232.com | www.49956u.com | www.7xh.co | 3379g.com | www.6001.com | js848.net | www.4996ah.com | 6199344.com | www.087t.com | 28758k.com | www.8667b.com | www.hg444.tv | www.339189.com | www.189555.com | 3640t.com | www.hg173e.com | 33885003.com | www.vn888234.cc | 20167744.com | www.c6097.com | www.3643u.com | 7742r.com | www.18765.com | 5804vcom | www.cp1518.com | ddd2267.com | www.715613.com | www.ambjlb.com | lehu9088.com | www.4809n.com | 69096g.com | www.09527a.com | 7196z.com | www.666jyh.com | 4018qq.com | www.60123y.com | www.39728.com | 88740c.com | www.8313h.com | 38848.com | www.45565.cc | www.44msc.la | 668.bz | www.e32031.com | bdg1100.com | www.828916.com | www.773339.cc | 192929.com | www.1831222.com | feicai0479.com | www.652851.com | www.sun181.com | 33382xx.com | www.33031.cc | www.3730-251.com | 54141133.com | www.96386c.com | www.ag6.com | www.cn365s.com | 3676vip.com | 7008037.com | www.303484.com | www.ee55826.com | 21052277.com | www.898341.com | www.870000.com | 66681i.com | www.658252.com | www.2377msc.com | am772.cc | www.903588.com | www.8967a.com | 2292958.com | www.42070013.com | r2146.com | www.igcp9.com | www.7830k.com | 83138a.com | www.5099oo.com | l14666.com | www.60108k.com | www.8124h.com | df8i.com | www.0669777.com | b4389.com | www.25688g.com | www.pjchongqing.com | www.52303v.com | www.ylg07.com | ma76.com | www.16878a.com | www.a1a222.cc | 365063.com | www.27363d.com | 0471sands.com | www.86267d.com | www.vns20033.com | www.29277u.com | www.50999p.com | bbb5657.com | www.371x.cc | www.006072.com | 7893w23.com | www.tai1177.com | 1479r.com | b957.xyz | www.688544.com | 76886d.com | www.494969.com | www.629820.com | 33599nn.com | www.865807.com | www.1340a.com | 8988222.com | www.686vv.com | www.23111yte.com | 1916w.com | www.5095o.com | www.765543.com | xh75555.com | www.7782c.com | www.8577k.cc | 2172288.com | www.1368j.cc | www.666089.com | 51133iii.com | www.fyyy2.com | www.443558.com | 4288oo.com | www.698300.com | www.668cp33.com | 540855.com | www.314611.com | www.4996xt.com | 8901o.com | 3544p.com | www.37377d.com | www.56520e.com | 658pj.com | www.3126m.com | www.188614.com | 1005.vip | www.126509.com | www.83377t.com | www.86611x.com | 7894n.com | www.83993z.com | www.dc1109.com | 4465d.com | www.376387.com | www.115527l.com | www.pu2018.com | blr940.net | www.3933o.cc | www.jy738.com | 3122w.com | 5002mm.com | www.88266p.com | www.29962.com | 8977aa.com | 8722bbbb.com | www.vn888123.cc | www.064808.com | 55323d.com | 332650.com | www.93gj06.com | www.77605x.com | 55855.com | 83138q.com | www.bet73b.com | www.70022.com | e7742.com | 5446v.com | www.66376q.com | www.235msc.com | 7935b.com | s8381.com | www.986656.com | www.4058rr.com | www.vn99.vn | 0805q.com | www.209713.com | www.3775g.com | www.64566t.com | df8e.com | 500c28.com | www.981060.com | www.45598f.com | www.777444a.com | 316i.cc | 500000512.com | www.9818o.cc | www.4727099.com | www.alpk33.com | 4717.com | 2222k29.com | www.461.cc | www.ag0345.com | www.0860r.com | 55331xx.com | 65335.com | www.810525.com | www.087e.com | www.015kj.com | 6641x.com | 69445588.com | 1591eee.com | www.8499w.com | www.7225v.com | www.0005156.com | 33382n.com | hg986.com | www.186379.com | www.73166j.com | www.70915.com | www.88837l.com | 83138u.com | pj88ll.com | www.77114a.com | www.39669.cc | www.733486.com | www.776777.com | www.pu1828.com | 36403311.com | 7605f.com | www.315016.com | www.33598f.com | www.69989a.com | www.646456.com | www.b3656.com | 55331mm.com | 6403u.com | 2618s.com | www.ck9191.com | www.5856856.com | www.55545f.com | www.js08004.com | 6641kk.com | 32008.com | 4688jt.com | 9464004.com | www.912454.com | www.504446.com | www.huangma25.com | www.hg151.com | www.38200j.com | 386kzi.com | 4167r.com | 28839i.com | www.39957e.com | www.919725.com | www.08588e.com | www.xj6008.com | www.jxcp4444.com | www.flb0009.com | www.3435b.com | 6137i.com | 67890uu.com | 3334661.com | xpj915.com | www.237988.com | www.hm5577.com | www.727563.com | www.vns55.me | www.hg8qq.com | www.79900.com | www.3245r.com | www.hg4468.com | 253501.com | 55797g.com | 37688z.com | 658pj.com | qile220.com | vv8826.com | www.207882.com | www.799425.com | www.2934n.com | www.96386t.com | www.99094d.com | www.4521w.com | www.472703.com | www.2y930.com | www.800hm.com | www.44446609.com | www.lfg888.com | www.70398.com | spbo.com | 3156qqq.com | 44hh8332.com | 11ll8332.com | 9506e.com | 5219c.com | 4278.com | bm1107.com | 0683g.com | 26688c.net | djcp099.com | 5168333.cc | 3936u.com | feicai0371.com | 88857.com | 0907.am | b999.org | 8159c.cc | 9149l.com | 01885z.com | 55797s.com | 4066bb.com | w1915.com | 9980.com | 7792t.com | v21148.com | 69990f.com | kk3384.com | 162788.com | feicai0879.com | 4379d.com | 73055w.com | 8538f.com | ddd1915.com | 7003k.com | 4400203.com | kkk8827.com | 30006q.com | 5647l.com | www.hg9016.com | www.62284.com | www.4972pp.com | www.yh7601.com | www.700733.com | www.ke00852.com | www.s9478.com | www.6666yh.vip | www.3983151.com | www.6687i.com | www.yh888809.com | www.6939s.com | www.78949c.com | www.3479s.com | www.960121.com | www.543122.com | www.60007v.com | 0559600.com | 2306v.com | 7141.com | hhh4165.com | 53777z.com | hgw168k.com | www.55268x.vip | www.941289.com | www.661666.com | www.8313h.com | www.8905e.com | www.82439.com | www.8499e.com | www.365815c.com | www.hg8375.com | www.dfh280.com | www.7366009.com | www.nx58qp.com | www.33997j.com | www.809572.com | www.021067.com | www.989405.com | www.69567.com | www.7239s.com | www.988456.vip | www.188732.com | 4880o.com | 563820.com | 86811r.com | www.hd585.com | www.xb0020.com | www.751cp3.com | www.0600n.cc | www.68682c.com | www.735898.com | gpkjgj.vip | c91234567.com | 32126v.net | www.js60g.com | www.jing6663.com | www.9737qq.me | www.93gj03.com | www.933771.com | weide25.net | c91234567.com | wz11939.com | www.76060h.com | www.hg7939.com | www.w84k.com | www.53531.cc | www.151706.com | 66648u.com | 9971004.com | www.79884.com | www.2945k.com | www.abc3588.com | www.ct8866.com | JS1388q.com | 7893w34.com | 2677nnn.com | www.tbb003.com | www.57800m.com | www.81520m.com | www.355242.com | xx888u.com | 06381234.com | www.85288yh.com | www.19019r.com | www.88266n.com | www.209880.com | 33335309.com | 37570l.com | www.hg2808.com | www.38775ss.com | www.ct6678.com | 77606u.com | 56744.com | www.2078r.com | www.5180889.com | www.1035z.com | 315965.com | xx8159.cc | www.js520567.com | www.bwinyz30.com | www.3933g.cc | amjs0161.com | 8381gg.com | www.0153h.com | www.3337795.com | www.990733.com | 11939.com | 2381qqq.com | www.yh111888.com | 111wns88.org | www.amdc55.com | bet36-5.com | www.hg83555.com | www.07679s.com | www.802133.com | 1043.com | 1592b.com | www.sscb3.com | www.65707f.com | 505mmm.com | hd8449.com | www.xb0028.com | www.77jsc.com | www.211873.com | 77606v.com | www.8814e9.com | www.178441.com | www.444237.com | 809h39.com | www.4938g.com | www.475557.com | www.364511.com | w4389.com | www.cs6663.com | www.7240j.com | www.022193.com | bet36550000.com | www.6178007.com | www.1466m.com | zb7288.com | 7742uu.com | www.cp77dd.com | www.38381.cc | 33998016.com | www.777fhcp.com | www.http://09991.com | www.598074.com | 3559hhhh.com | www.93480.com | www.6126.com | 3434eee.com | o83377.com | www.7893w31.com | www.507477.com | 3817.com | www.49788.com | www.8039k.com | 88993b.com | www.4625u.com | www.48330d.com | feicai0951.com | 6868yy.cc | www.0071331.com | www.330672.com | 13658ty.com | www.811sunbet.com | www.hr9888.com | 66648c.com | www.vns9.cc | www.05883.cc | 55899t.com | www.pj8790.com | www.88266r.com | 44qq8332.com | www.67797v.com | www.vip5888.com | 44115144.com | www.ven2222.com | www.7zz66.com | pj88cc.com | www.xhtd3344.com | www.siji01.com | 1095528.com | www.7435v.com | www.62778822.com | e2146.com | www.hg00188.com | www.t639.com | 1331zz.com | www.37090000.com | www.23636m.com | 3678uu.com | www.922646.com | www.955708.com | 35222oo.com | www.336rrrr.com | www.332037.com | z2554.com | www.30350t.com | 3242m.com | www.ra5855.com | www.06662.com | 3467z.cc | www.099989f.com | www.852086.com | 6766ee.com | www.00778g.com | 4182g.com | www.ylg08.com | www.60123t.com | 22933s.com | www.799666i.com | www.199301.com | 9539f.com | www.272259.com | sxpj62579.com | www.49f8.com | www.612918.com | jjj2267.com | www.xpj3133.cc | 22749.com | www.84303.com | www.691071.com | 97799e.com | www.zzyl62.com | 7240d.com | www.3029.com | www.178532.com | www.yh8007.com | www.77996b.com | bb4119.com | www.7225g.com | yin3939.com | www.33396.com |