<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  讀書真好

  六年級作文:讀書真好
  作文字數:586
  作者:李思涵
 •  
 •  
 • shū
 • zhēn
 • hǎo
 •  讀書真好
 •  
 •  
 • shū
 •  
 • běn
 • hǎo
 • shū
 •  
 • jǐn
 • néng
 • chōng
 • shí
 •  讀書,讀一本好書,不僅能充實一個
 • rén
 • de
 • líng
 • hún
 •  
 • néng
 • shǐ
 • rén
 • de
 • líng
 • hún
 • biàn
 • gāo
 • shàng
 • 人的靈魂,也能使那個人的靈魂變得高尚
 •  
 • shū
 •  
 • néng
 • ràng
 • zào
 • de
 • xīn
 • qíng
 • biàn
 • píng
 • jìng
 •  
 • 。讀書,能讓我浮躁的心情變得平靜,讀
 • shū
 • zhēn
 • hǎo
 •  
 • 書真好!
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • dào
 • běn
 • hǎo
 • shū
 •  
 • jiù
 • néng
 • quán
 • shēn
 • xīn
 •  每當讀到一本好書,我就能把全身心
 • dōu
 • tóu
 • dào
 • shū
 • de
 • nèi
 • róng
 • zhōng
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • shēn
 • biān
 • de
 • xuān
 • nào
 • 都投入到書的內容中。好像身邊的喧鬧也
 • huì
 • xiāo
 • shī
 •  
 • shēn
 • biān
 • de
 • qiē
 • shì
 • dōu
 • tíng
 • zhǐ
 • le
 • 會立馬消失,身邊的一切事物都如停止了
 • huó
 • dòng
 • bān
 •  
 • zhī
 • shèng
 • xià
 •  
 • gǎn
 • shòu
 • zuò
 • zhě
 • xiě
 • zuò
 • shí
 • 活動一般,只剩下我,去感受作者寫作時
 • hòu
 • de
 • zhǒng
 • xīn
 • qíng
 •  
 • zhǒng
 • jìng
 • jiè
 •  
 • 候的那種心情,那種境界。
 •  
 •  
 • lín
 • hǎi
 • yīn
 • zài
 •  
 • qiè
 •  
 • zhōng
 • xiě
 • guò
 •  
 • měi
 • tiān
 •  林海音在《竊讀記》中寫過,她每天
 • dōu
 • huì
 • shū
 • diàn
 • tōu
 • tōu
 • kàn
 • shū
 •  
 • xià
 • tiān
 • rén
 • duō
 • shí
 • shì
 • 都會去書店偷偷看書,下雨天和人多時是
 • zuì
 • hǎo
 • de
 • shū
 • jiè
 • kǒu
 •  
 • kàn
 • jiù
 • shì
 • xiǎo
 • shí
 •  
 •  
 • 最好的讀書借口,一看就是幾個小時。《
 • zǒu
 • biàn
 • tiān
 • xià
 • shū
 • wéi
 •  
 •  
 • de
 •  
 • zhǎng
 • shēng
 • guǒ
 •  
 •  
 • 走遍天下書為侶》和《我的“長生果”》
 • dōu
 • shū
 • yǒu
 • guān
 •  
 • qián
 • zhě
 • zhī
 • běn
 • shū
 •  
 • 都和讀書有關。前者可以只拿一本書,去
 • huán
 • yóu
 • shì
 • jiè
 •  
 • hòu
 • zhě
 • cóng
 • xiǎo
 • rén
 • shū
 • zhí
 • màn
 • màn
 • kàn
 • dào
 • shì
 • 環游世界;后者從小人書一直慢慢看到世
 • jiè
 • míng
 • zhe
 •  
 •  
 • zhè
 • qiē
 •  
 • dōu
 • shì
 • yuán
 • duì
 • shū
 • de
 • ài
 • 界名著……這一切,都是源于對書的熱愛
 •  
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • méi
 • yǒu
 • bàn
 • zhe
 • běn
 • shū
 •  
 • yòng
 • tóng
 •  雖然我沒有辦法拿著一本書,用不同
 • de
 • xīn
 • qíng
 • fān
 • lái
 • kàn
 •  
 • néng
 • kàn
 • jiù
 • shì
 • 的心情翻來覆去地看,也不能一看就是幾
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • duì
 • shū
 • de
 • ài
 • bìng
 • 個小時。但是,我對書的熱愛并不亞于他
 • men
 •  
 • 們。
 •  
 •  
 • zài
 • shū
 • zhōng
 •  
 • néng
 • zhǎo
 • dào
 • zuò
 • zhě
 • yǐn
 • gòng
 • míng
 • de
 •  在書中,我能找到與作者引發共鳴的
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zuò
 • zhě
 • míng
 • bái
 • de
 • nèi
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • men
 • 句子,好像作者明白我的內心想法,我們
 • hǎo
 • duī
 • cóng
 • wèi
 • móu
 • miàn
 • de
 • zhī
 •  
 • zài
 • shū
 • zhōng
 •  
 • 好似一堆從未謀面的知己。在書中,我也
 • néng
 • zhǎo
 • dào
 • kuài
 •  
 • xiē
 • yōu
 • tōng
 • dǒng
 • de
 •  
 • 能找到快樂,那些幽默通俗易懂的字句,
 • shí
 • cháng
 • ràng
 • mǐn
 • zuǐ
 • xiào
 •  
 • 也時常讓我抿嘴一笑。
 •  
 •  
 • shū
 •  
 • jiù
 • xiǎng
 • shì
 • zài
 • wèi
 • liáng
 • shī
 • yǒu
 • gōu
 • tōng
 •  讀書,就想是在與一位良師益友溝通
 • jiāo
 • liú
 •  
 • huì
 • gào
 • zuò
 • rén
 • de
 • dào
 • lún
 •  
 • huì
 • 交流。它會告訴我做人的道德倫理,也會
 • jiāo
 • dǎo
 • yīng
 • gāi
 • chù
 • shì
 •  
 • miàn
 • duì
 • rén
 • shēng
 • zhōng
 • 教導我應該如何處事,如何面對人生中必
 • jīng
 • de
 • fēng
 • làng
 •  
 • cháng
 • cháng
 • huì
 • wéi
 • qián
 • 須經歷的大風大浪。我常常會為自己以前
 • de
 • zuò
 • ér
 • gǎn
 • dào
 • cán
 • kuì
 •  
 • yīn
 • wéi
 • cóng
 • shū
 • zhōng
 • dào
 • le
 • 的做法而感到慚愧,因為從書中我讀到了
 • chù
 • shì
 • qíng
 • hǎo
 • bǎi
 • bèi
 • de
 • zuò
 •  
 • shū
 • zhī
 • 比我處理事情好一百倍的做法。讀書不只
 • shì
 • dān
 • dān
 •  
 • shàng
 • niàn
 • jīng
 •  
 •  
 • èr
 • ér
 • shì
 • yào
 • yòng
 • 是單單地區“和尚念經”,二而是要用自
 • de
 • gǎn
 • qíng
 •  
 • yòng
 • xīn
 •  
 • 己的感情去讀,用心去讀。
 •  
 •  
 • shū
 • shì
 • shēng
 • de
 • zhī
 •  
 • shū
 • zhēn
 • hǎo
 •  
 •  書是我一生的知己,讀書真好!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    讀書真好
    讀書,讀一本好書,不僅能充實一個人的靈魂,也能使那個人的靈魂變得高尚。讀書,能讓我浮躁的心情變得平靜,讀書真好!
    每當讀到一本好書,我就能把全身心都投入到書的內容中。好像身邊的喧鬧也會立馬消失,身邊的一切事物都如停止了活動一般,只剩下我,去感受作者寫作時候的那種心情,那種境界。
    林海音在《竊讀記》中寫過,她每天都會去書店偷偷看書,下雨天和人多時是最好的讀書借口,一看就是幾個小時。《走遍天下書為侶》和《我的“長生果”》都和讀書有關。前者可以只拿一本書,去環游世界;后者從小人書一直慢慢看到世界名著……這一切,都是源于對書的熱愛。
    雖然我沒有辦法拿著一本書,用不同的心情翻來覆去地看,也不能一看就是幾個小時。但是,我對書的熱愛并不亞于他們。
    在書中,我能找到與作者引發共鳴的句子,好像作者明白我的內心想法,我們好似一堆從未謀面的知己。在書中,我也能找到快樂,那些幽默通俗易懂的字句,也時常讓我抿嘴一笑。
    讀書,就想是在與一位良師益友溝通交流。它會告訴我做人的道德倫理,也會教導我應該如何處事,如何面對人生中必須經歷的大風大浪。我常常會為自己以前的做法而感到慚愧,因為從書中我讀到了比我處理事情好一百倍的做法。讀書不只是單單地區“和尚念經”,二而是要用自己的感情去讀,用心去讀。
    書是我一生的知己,讀書真好!
   
   
   

   我的讀書生活

   六年級作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的讀書生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   我愛讀書

   六年級作文562字
   作者:未知
  •  
  • ài
  • shū
  • 我愛讀書
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • tōng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • zhōu
  • shì
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  江蘇省通州市 通州市五接小學六(
  •    
  •  
  •  
  • juān
  • 1) 馬娟
  • 閱讀全文

   讀書的感覺

   六年級作文621字
   作者:未知
  •  
  • shū
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • 讀書的感覺
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  • shì
  •  
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  廣東省佛山市 紫南小學六(3)班 
  • pān
  • fèng
  • méi
  • 潘鳳梅
  • 閱讀全文

   讀書,真好

   六年級作文575字
   作者:未知
  •  
  • shū
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  • 讀書,真好
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  • shì
  • ?
  • chán
  • chéng
  •  
  •  
  • shān
  • shì
  • chán
  •  廣東省佛山市(禪城區) 佛山市禪
  • chéng
  • nán
  • zhuāng
  • zhèn
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • pān
  • fèng
  • méi
  • 城區南莊鎮紫南小學六(3)班 潘鳳梅
  • 閱讀全文

   讀書人

   六年級作文1448字
   作者:未知
  •  
  • nián
  • bān
  • 四年一班
  •  
  • tiān
  • yào
  •  
  • 天耀 
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   我讀書我快樂

   六年級作文930字
   作者:語文老子
  •  
  • ér
  • shí
  • de
  •  
  • zài
  •  
  • chú
  • dāng
  •  
  • hàn
  • xià
  • 兒時的我,在“鋤禾日當午,汗滴何下
  •  
  • de
  • shī
  • shēng
  • zhōng
  • zhǎng
  •  
  • měi
  • duān
  • shū
  •  
  • kàn
  • zhe
  • 土”的詩歌聲中長大,每次端起書,看著
  • háo
  • shēng
  • mìng
  • de
  • fāng
  • kuài
  •  
  • zǒng
  • shì
  • hǎn
  • méi
  • 那毫無生命的方塊字,我總是大喊沒意思
  • 閱讀全文

   我的讀書生活

   六年級作文642字
   作者:吖``快+油…
  •  
  • zài
  • màn
  • màn
  • de
  • rén
  • shēng
  • zhōng
  •  
  • shū
  • shì
  • de
  • jīng
  • shén
  • shí
  • 在漫漫的人生旅途中,書是我的精神食
  • liáng
  •  
  • jīng
  • cháng
  • shǔn
  • zhe
  • zhī
  • shí
  • de
  • gān
  • lín
  •  
  • bìng
  • jiāng
  • 糧,我經常吮吸著它那知識的甘霖,并將
  • xiāo
  • huà
  • chéng
  • zhè
  • shì
  • jiān
  • rén
  • shēng
  • zhī
  • shàng
  • de
  • jīng
  • shén
  • dòng
  • 其消化成這世間人生之路上的精神驅動力
  • 閱讀全文

   讀書是一種享受

   六年級作文591字
   作者:鮑京
  • shū
  • shì
  • zhǒng
  • xiǎng
  • shòu
  • 讀書是一種享受
  •  
  • bào
  • jīng
  • 鮑京
  •  
  • xīng
  •  
  • xián
  • liáo
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • xīn
  • hěn
  • fán
  • zào
  • 星期日,我閑得無聊,感覺心里很煩燥
  • 閱讀全文

   做一顆星星,真好

   六年級作文466字
   作者:王培瀚
  • zuò
  • xīng
  • xīng
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  • 做一顆星星,感覺真好
  •  
  • wáng
  • péi
  • hàn
  • 王培瀚
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   做一棵樹,真好

   六年級作文274字
   作者:丁逸舟
  •  
  • 
  •  
  • zuò
  • shù
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  • 做一棵樹,真好
  •  
  • dīng
  • zhōu
  • 丁逸舟
  • 閱讀全文

   做一只鳥,真好

   六年級作文377字
   作者:陸石磊
  • zuò
  • zhī
  • niǎo
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  • 做一只鳥,真好
  •  
  • shí
  • lěi
  • 陸石磊
  •  
  •  
  • zuò
  • zhī
  • niǎo
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  • zài
  • tiān
  • kōng
  • zhōng
  •  做一只鳥,那感覺真好。在天空中自
  • 閱讀全文

   讀書,真好

   六年級作文1035字
   作者:李佶成
  • shū
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  •  
  • 讀書,真好 
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  •  
  •  
  • 縉云縣水南小學六(2)班 李佶成 
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   成長真好

   六年級作文788字
   作者:韋婭
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • dào
  •  
  • zhī
  • shì
  • ài
  • lài
  •  
  •  從小到大,我只是一個愛依賴父母,
  • ài
  • shuǎ
  • xìng
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • dāng
  •       
  • suì
  • de
  • zhōng
  • shēng
  • xiǎng
  • liàng
  • 一個愛耍性子的小女孩。當13歲的鐘聲響亮
  • de
  • qiāo
  • le
  •       
  • xià
  •  
  • rán
  • xiàn
  •  
  • zhǎng
  • le
  •  
  • 的敲了12下,我忽然發現,我長大了!我也
  • 閱讀全文

   有家人真好

   六年級作文668字
   作者:徐瑤
  • yǒu
  • jiā
  • rén
  • zhēn
  • hǎo
  • 有家人真好
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  •  
  • měi
  • zhǒng
  • shēng
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • jiā
  •  每一個人,每一種生物都有自己的家
  • rén
  •  
  • zài
  • xué
  • xiào
  •  
  • lǎo
  • shī
  • tóng
  • xué
  • shì
  • de
  • jiā
  • rén
  • zài
  • jiā
  • 人。在學校,老師同學是我的家人在家里
  • 閱讀全文

   懂法真好

   六年級作文554字
   作者:女孩就是…
  •  
  •  
  • cháng
  • cháng
  • ài
  • dōu
  • xiē
  • ?
  • xiǎo
  • shì
  •  
  • kàn
  • xiē
  • àn
  •  我常常愛都些法律小故事,看些案例
  • fèn
  • zhī
  • lèi
  • de
  • wén
  • zhāng
  •  
  • méi
  • xiǎng
  • dào
  • hái
  • zhēn
  • cóng
  • zhōng
  • xué
  • dào
  • le
  • 分析之類的文章,沒想到還真從中學到了
  • shǎo
  • ?
  • zhī
  • shí
  •  
  • yǒu
  • shí
  • hòu
  • hái
  • dào
  • chù
  • luàn
  • yòng
  • ne
  •  
  • 不少法律知識,有時候還到處亂用呢。比
  • 閱讀全文

   我喜歡讀書

   六年級作文427字
   作者:倪略
  •  
  •  
  • huān
  • kàn
  • shū
  •  
  • suǒ
  • jīng
  • cháng
  • shū
  • guǎn
  •  
  • dài
  •  我喜歡看書,所以經常去圖書館,帶
  • shàng
  • shuǐ
  • chī
  • de
  •  
  • kàn
  • jiù
  • shì
  • tiān
  •  
  • zǒu
  • de
  • shí
  • hòu
  • hái
  • 上水和吃的,一看就是一天,走的時候還
  • yào
  • mǎi
  • běn
  •  
  • 要買幾本。
  • 閱讀全文

   讀書的感覺真好

   六年級作文418字
   作者:王洪蔚
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  •  讀書的感覺真好
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • hǎo
  • de
  •  
  • měi
  • jiàn
  • dào
  • běn
  • shū
  •  讀書的感覺好的,我每次見到一本書
  •  
  • jiù
  • huì
  • qíng
  • jìn
  • de
  • zhè
  • běn
  • shū
  • lái
  • kàn
  •  
  • kàn
  • ,就會情不自禁的把這本書拿起來看。看
  • 閱讀全文

   我愛讀書

   六年級作文496字
   作者:蔡越
  •  
  •  
  • ài
  • shū
  •  我愛讀書
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • cài
  • yuè
  •  
  •  
  •  澤國小學六(3)班蔡越 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xìng
  • yǒu
  • xiē
  • guài
  •  
  • yǒu
  • shí
  • kāi
  • lǎng
  • yǒu
  • shí
  •  我的性格有些古怪,有時開朗有時
  • 閱讀全文

   讀《你在為誰讀書》有感

   六年級作文444字
   作者:王茂琦
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • wéi
  • shuí
  • shū
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  
  •  
  •  讀《你在為誰讀書》有感 
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • yuè
  • le
  •  
  • zài
  • wéi
  • shuí
  • shū
  •  
  • hòu
  •  自從我閱讀了《你在為誰讀書》后
  • duì
  • de
  • xué
  • yǒu
  • le
  • hěn
  • de
  • bāng
  • zhù
  •  
  • ràng
  • zhēn
  • zhèng
  • míng
  • 對我的學習有了很大的幫助,讓我真正明
  • 閱讀全文

   成長因讀書而快樂

   六年級作文1314字
   作者:可愛小甜…
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • shì
  • zhǒng
  • xiǎng
  • shòu
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • shí
  • hóu
  •  
  •  讀書,是一種享受。從小時侯起,我
  • jiù
  • shū
  • jié
  • xià
  • le
  • jiě
  • zhī
  • yuán
  •  
  • màn
  • shū
  • lín
  •  
  • pǐn
  • 就和書結下了不解之緣。漫步書林,我品
  • cháng
  • dào
  • le
  • shǎo
  • kuài
  •  
  • shòu
  • dào
  • le
  • shǎo
  •  
  •  
  • 嘗到了不少快樂。也受到了不少啟迪。 
  • 閱讀全文

   QQ農場真好玩

   六年級作文392字
   作者:楊偉強
  • zài
  • kōng
  • jiān
  • tiān
  • jiā
  • le
  • nóng
  • chǎng
  •  
  • 我在空間里添加了農場。
  •  
  •  
  • guǒ
  • gāng
  • jìn
  • nóng
  • chǎng
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • huì
  • sòng
  • gěi
  •  如果你剛進入農場,電腦會送給你一
  • kuài
  • chéng
  • shú
  • le
  • de
  • cài
  •  
  • hái
  • huì
  • miǎn
  • fèi
  • huò
  • fèn
  • bāo
  • 塊成熟了的菜地,還會免費獲得一份禮包
  • 閱讀全文

   讀書照亮我心!

   六年級作文449字
   作者:張楊未盈
  •  
  •  
  • shū
  • zhào
  • liàng
  • xīn
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • zhōng
  • yóu
  • huáng
  • jīn
  •  讀書照亮我心! “書中自由黃金屋
  •  
  • shū
  • zhōng
  • yǒu
  • yán
  •  
  • zhè
  • huà
  • zhí
  • bàn
  • suí
  • zhe
  • ,書中自有顏如玉”這句話一直伴隨著我
  • zhǎng
  •  
  • ràng
  • zài
  • zhī
  • shí
  • de
  • hǎi
  • yáng
  • áo
  • yóu
  •  
  • ràng
  • míng
  • 長大,讓我在知識的海洋里遨游,讓我明
  • 閱讀全文

   讀書,我的最愛

   六年級作文975字
   作者:薄樂
  • de
  • zuì
  • ài
  •  
  •  
  • 我的最愛 
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • rén
  • ài
  • yùn
  •  每個人都有自己的喜好。有人喜愛運
  • dòng
  •  
  • yǒu
  • rén
  • ài
  • xiě
  • zuò
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • de
  • xìng
  • ài
  • 動,有人酷愛寫作……,每個人的興趣愛
  • 閱讀全文

   讀書的收獲

   六年級作文578字
   作者:劉暢123
  • men
  • de
  • shì
  •  
  • táo
  • men
  • de
  • qíng
  • cāo
  •  
  • 我們的視野,陶冶我們的情操,
  •  
  •  
  • hàn
  • hòu
  • rùn
  • zhe
  • men
  • de
  • xīn
  • líng
  •  
  •  它如旱后大雨自滋潤著我們的心靈,
  • gèng
  • àng
  • rán
  • chūn
  • fēng
  •  
  • huàn
  • men
  • duì
  • měi
  • hǎo
  • kuài
  • de
  • 更如盎然春風,喚起我們對美好與快樂的
  • 閱讀全文

   被鼓勵的滋味真好

   六年級作文529字
   作者:張·童
  • lǎo
  • shī
  • tóng
  • xué
  • shí
  •  
  • jiù
  • huí
  • tiān
  • shēng
  • de
  • 老師鼓勵同學時,我就回憶起那天發生的
  • shì
  • qíng
  •  
  • ràng
  • jiǔ
  • měi
  • jiǔ
  • néng
  • wàng
  • huái
  •  
  • chū
  • wàng
  • wài
  •  
  • 事情,讓我久每久不能忘懷,喜出望外。
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   媽媽真好

   六年級作文767字
   作者:廖永梅
  •  
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  •  
  •  媽媽真好 
  • hóng
  • tián
  • hóng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  
  • liào
  • yǒng
  • méi
  •  
  •  
  • 洪田馬洪小學六年級 廖永梅 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • shàng
  • zhī
  • yǒu
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • de
  • hái
  • xiàng
  • kuài
  •  “世上只有媽媽好,有媽的孩子像塊
  • 閱讀全文

   讀書伴我成長

   六年級作文515字
   作者:何清源
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  • 我成長 
  •  
  •  
  • shuō
  • dào
  • shū
  • de
  • huà
  • jiù
  • lái
  • le
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • ài
  •  一說到書我的話就來了,我從小就愛
  • shū
  •  
  • liǎng
  • suì
  • shí
  •  
  • cháng
  • bào
  • zhe
  •  
  • gěi
  • 讀書,兩歲時,媽媽常抱著我,給我讀一
  • 閱讀全文

   讀書益處

   六年級作文468字
   作者:王杰
  •  
  •  
  • zài
  • cuī
  • zhōng
  • měi
  • duān
  • shū
  •  
  • kàn
  • zhe
  • háo
  •  在父母催促中每次端起書,看著那毫
  • shēng
  • mìng
  • de
  • fāng
  • kuài
  •  
  • zǒng
  • shì
  • hǎn
  • méi
  •  
  • 無生命的方塊字,我總是大喊沒意思。讀
  • shū
  • shì
  • zuì
  • tóu
  • téng
  • de
  • shì
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 書是我最頭疼的事了。  
  • 閱讀全文

   讀書,幸福,快樂

   六年級作文490字
   作者:劉舒心
  •  
  •  
  • zhǒng
  • yùn
  •  
  • ràng
  • zhōng
  • huá
  • qiān
  • nián
  • jìn
  • shōu
  • yǎn
  •  一種韻,一個字讓中華五千年盡收眼
  •  
  • huà
  •  
  • duàn
  • shū
  • ràng
  • zhōng
  • huá
  • téng
  • fēi
  • liù
  • shí
  • nián
  • míng
  • 底,一句話,一段書讓中華騰飛六十年銘
  • zài
  • měi
  • zhōng
  • huá
  • rén
  • de
  • xīn
  • zhōng
  •  
  • zhǒng
  • qíng
  •  
  • 記在每一個中華人的心中;一種情思,一
  • 閱讀全文

   讀書益處

   六年級作文468字
   作者:王杰
  •  
  •  
  • zài
  • cuī
  • zhōng
  • měi
  • duān
  • shū
  •  
  • kàn
  • zhe
  • háo
  •  在父母催促中每次端起書,看著那毫
  • shēng
  • mìng
  • de
  • fāng
  • kuài
  •  
  • zǒng
  • shì
  • hǎn
  • méi
  •  
  • 無生命的方塊字,我總是大喊沒意思。讀
  • shū
  • shì
  • zuì
  • tóu
  • téng
  • de
  • shì
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 書是我最頭疼的事了。  
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 WWW.511925.COM | www.5099tt.com | www.505433.com | www.33997y.com | 33ii8331.com | www.087069.com | www.c5986.com | www.5504q.com | 56987ff.com | WWW.761419.COM | www.050881.com | 36403377.com | www.273215.com | www.015ac.com | 20774488.com | bb0666.com | WWW.919906.COM | www.77801z.com | 88662007.com | 33318w.com | WWW.131037.COM | www.8080999i.com | 3648.com | www.404035.com | WWW.61363.COM | www.c5c55.com | 00ff8332.com | www.150928.com | WWW.701294.COM | www.m7764.com | jx2300.com | www.112070.com | WWW.563491.COM | www.7920y.com | 3522c.vip | 98955y.com | WWW.798533.COM | www.32123k.com | www.19019r.com | 3678uu.com | www.112779.com | WWW.235680.COM | www.937004.com | qycp04.com | 9949n.com | www.506791.com | WWW.308543.COM | www.4102r.com | 6261q.com | bosw8.com | WWW.443515.COM | www.c6092.com | www.222335.com | 3222p.cc | 65561177.com | 3304w.com | www.596702.com | WWW.584778.COM | www.4809x.com | 111122xx.com | 30177722.com | am2984.com | www.994696.com | WWW.781883.COM | www.v1028.com | vns22.vip | 83378u.com | l2894.com | www.701651.com | WWW.260197.COM | www.bet686.com | www.t456x.com | 4340h.com | afcp01.com | www.466780.com | WWW.440156.COM | www.8999ka.com | www.3066xx.com | pc5162.cn | 7514444.com | 99306a.com | www.128083.com | WWW.35075.COM | WWW.879040.COM | www.033654.com | www.yzcp2024.com | 3254.com | 4445.ag | 82365365.com | www.52072l.com | WWW.608191.COM | www.cp703.vip | www.6939a.com | www.h7764.com | 272nn.net | 33318f.com | 444000rrr.com | 00zz8332.com | www.493381.com | WWW.824510.COM | WWW.417163.COM | www.w725.com | www.725609.com | www.bet63j.com | 2019cc.cc | 4022q.com | 23233o.com | 96155.com | www.338081.com | WWW.186935.COM | WWW.522085.COM | www.73365r.cc | www.p63568.com | www.pjgw11.com | www.lyjcp.cc | www.z948z.com | 2490u.com | 4022e.com | 47.uiuiii.cn | 88535e.com | 80738.com | www.607993.com | WWW.740818.COM | WWW.10908.COM | WWW.881208.COM | www.81233k.com | www.4102u.com | www.w2894.com | www.68hyc.com | 4631177.com | 983888q.com | 51133vvv.com | pj3333.com | 62077.net | 3178uu.com | 99772007.com | js395.com | www.049988.com | www.557595.com | www.987931.com | WWW.922893.COM | WWW.563026.COM | WWW.404344.COM | WWW.553453.COM | WWW.715567.COM | WWW.793109.COM | WWW.730082.COM | WWW.589850.COM | WWW.113890.COM | WWW.120978.COM | WWW.288785.COM | WWW.501723.COM | www.zcwf9.com | www.00665h.com | www.16878v.com | www.50080g.com | www.708wb.com | www.8082.am | www.7036d.com | www.8905v.com | www.v38.me | www.0099psb.com | www.v94600.com | www.16065t.com | www.89777l.com | www.6613622.com | www.32123t.com | www.igcp9.com | WWW.548557.COM | WWW.182841.COM | WWW.523417.COM | WWW.36602.COM | WWW.97124.COM | WWW.610706.COM | www.723135.com | www.544093.com | www.324611.com | 552553.com | www.2236444.com | www.959333.com | 1294o.cc | 8855670.com | 2997771.com | 4152q.com | 61324433.com | www.85857i.com | www.89677f.com | www.4996xz.com | www.97828u.vip | www.60007t.com | www.2109f.com | www.hm5688.com | WWW.100271.COM | WWW.116368.COM | WWW.357306.COM | www.630675.com | www.160912.com | 2698n.com | 2008oo.com | 5651bcom | 2490g.com | 26444m.com | www.4963ii.com | www.91779i.com | www.z94600.com | www.3478u.cc | WWW.296715.COM | www.866309.com | www.526121.com | 2075.com | vip268268.com | 663334.com | k35151.com | www.ebo666.com | www.4996gn.com | www.hg118.com | www.cp500.in | WWW.567142.COM | www.599734.com | 61320077.com | 41188822.com | www.qmc0033.com | www.hg8cc.com | www.660188.com | www.679by.com | WWW.332499.COM | www.676285.com | 67877b.com | 6002g.com | www8827.com | www.xj6004.com | www.16065l.com | WWW.239947.COM | WWW.37437.COM | 80134.com | bet12306420.com | 33318x.com | www.hg1044.com | www.68682m.com | WWW.12921.COM | WWW.65675.COM | www.678776.com | vip61788.com | 5589b.com | www.63606p.com | www.857t.com | WWW.72108.COM | 5001c.com | feicai0853.com | 35441444.com | www.56011n.com | WWW.103416.COM | WWW.298309.COM | www.79288.com | 80188.com | www.55526q.com | www.hg6767.com | WWW.348102.COM | www.700345.com | 8159nn.cc | zhcp65.com | www.06820b.com | www.cp8001.cc | WWW.347818.COM | 50021133.com | 2091.com | www.07679x.com | WWW.813457.COM | www.608799.com | 30171133.com | www.94675.com | www.7116c.com | WWW.275612.COM | 96116.cc | 4541l.com | www.bwinyz31.com | WWW.280813.COM | www.501251.com | 7742ww.com | www.79500w.com | www.5091n.com | WWW.771145.COM | 32126c.net | 228888w.com | www.84499w.com | WWW.318129.COM | feicai0793.com | 2851n.com | www.0066wd.com | WWW.219686.COM | 131bbb.net | v778.com | www.7714w.com | WWW.338179.COM | mgm3242a.com | gc900.com | www.08588r.com | www.914910.com | qpby0066.com | www.k456x.com | WWW.580097.COM | www.168323.com | 4488a.com | www.807sun.com | WWW.279251.COM | 5647q.com | 3434ppp.com | www.5441y.com | www.775704.com | 3522p.vip | www.bwinyz14.com | WWW.252660.COM | 5004nn.com | 5005j.com | www.hycb8.com | www.262072.com | b1458.com | www.yz7704.com | WWW.791023.COM | 8977nn.com | bm1395.cc | www.ct8866.com | www.069965.com | 80892vv.com | www.393008.com | WWW.802209.COM | 7771008.com | www.650391.com | WWW.249678.COM | 44ss8331.com | www.c44xx.com | WWW.628234.COM | www.192kj.com | 888365.com | www.07163i.com | www.694679.com | 4036r.com | www.7239d.com | www.729908.com | a3405.com | www.97655t.com | www.505354.com | 10104688.com | www.20czj.com | 408383.com | zg163.net | WWW.862803.COM | 55463.com | www.c5c22.com | WWW.718478.COM | 228118.com | www.69989b.com | WWW.318763.COM | 11473333.com | www.7714a.com | www.500109.com | 3678i.com | WWW.292733.COM | 88kjz.com | www.56655l.com | WWW.461377.COM | 5429r.com | www.5517bbb.com | WWW.852606.COM | 7200199.com | www.0014h.com | 3522yy.com | www.138136.com | WWW.707171.COM | 9737.me | www.3775v.com | www.769526.com | 1206766.com | www.699by.com | 90307h.com | www.9737yy.me | WWW.751390.COM | 3405y.com | www.yw344.com | 69111xpj.com | www.3846.com | www.355204.com | c388w.com | WWW.380933.COM | 39990022.com | www.1368o.cc | 97886699.cc | www.r999997.com | www.550637.com | 2714.com | WWW.362355.COM | i2554.com | www.52062v.com | www.404099.com | 7742mm.com | WWW.337778.COM | spj555.com | www.1035f.com | 54240088.com | www.37377y.com | www.94876.com | www.0099xpj.net | www.950633.com | feicai0513.com | WWW.33971.COM | 2222.ag | WWW.516325.COM | dzyy076.com | www.99677k.com | dzj227.com | www.9187b.com | www.2386855.com | www.85857g.com | WWW.711708.COM | 667766w.com | WWW.774463.COM | 40033nnn.com | WWW.729714.COM | 30179911.com | WWW.463557.COM | 2127nn.com | www.cp58.biz | 31325w.com | www.hy6939.com | 8538j.com | www.58fcw.com | 9479vip.com | www.75345.cc | hccy365.com | www.71399b.com | aa4675.com | www.99638n.com | 33tt8331.com | www.43818w.com | 3616p.com | www.3890h.com | w3298.com | www.zch2.com | sjg001.com | WWW.137280.COM | 04666z.com | WWW.58568.COM | 73055.com | WWW.892293.COM | zhcp36.com | WWW.841013.COM | www.5966nnn.com | www.01hfcp.com | 2757l.com | WWW.432711.COM | wanyingjia.com | WWW.246158.COM | zhcpgg.com | WWW.442313.COM | www.50999k.com | www.316106.com | www.60886m.com | www.81520o.com | www.j3567.com | baifucaipiao.com | www.win1231.com | 3685d.com | www.50024n.com | 365188.bet | WWW.888449.COM | 11vv8331.com | WWW.264789.COM | www.881313.com | www.71399e.com | www.1466m.com | 656456.com | www.2109u.com | eee5701.com | WWW.82244.COM | ylzz7.cc | www.178319.com | www.js9996.com | 3024h.com | www.ya828.com | 3640bb.com | WWW.772374.COM | www.sbd024.net | www.wcp666888.com | www.6889786.com | 1592o.com | WWW.620035.COM | yhguizhou.vip | WWW.312828.COM | www.411559.com | 22225003.com | WWW.316195.COM | 9339999n.com | WWW.107285.COM | www.pj1308.com | 56787hb.com | WWW.516444.COM | 554fq1.com | www.rcw8899.com | www.v904488.com | 3453.com | WWW.662307.COM | 2017.net | 947958.com | www.99clf.com | js58333.com | www.766352.com | www.42842816.com | hg1088.com | WWW.861890.COM | www.bwinyz13.com | 7811xx.com | WWW.58568.COM | www.668cp77.com | qq365g.com | WWW.334175.COM | 3089g.com | 12555.com | www.1035g.com | 22299yy.com | www.218195.com | www.33598q.com | vnb8.com | www.310195.com | www.50054t.com | 3685l.com | www.501346.com | www.89894g.com | 71626.com | www.909361.com | www.87480.com | 2324fff.com | WWW.442313.COM | www.ykylc08.com | 3640ee.com | www.669634.com | www.99788n.com | 76368888.cn | www.312012.com | www.2632k.com | spj81.net | kjaaa.com | WWW.200463.COM | www.qmc0011.com | 67890pp.com | WWW.350677.COM | www.4546700.com | 1466x.com | www.982090.com | www.4923x.com | j58955.com | www.50052u.com | WWW.305686.COM | www.79500l.com | 3405ggg.com | WWW.157349.COM | www.144235.com | j4255.com | www.701497.com | www.11260.cc | 97297k.com | 3788dd.com | WWW.330864.COM | www.415977.com | kbv8832.com | 8065k.com | WWW.144940.COM | www.i063801.com | 2778bb.com | www.wcp686.com | www.cz5658.com | www.eb000.com | 5369b.com | www.938849.com | www.14412.com | 1489i.com | yf2888.com | WWW.433536.COM | www.598282f.com | 983888q.com | 37111u.com | WWW.95438.COM | www.917004.com | g2383.com | 8742g.com | WWW.157899.COM | www.0270y.com | 3245.com | 76116666.com | www.919226.com | www.7fk.com | www.hg173d.com | 3678zzz.com | www.068625.com | WWW.686909.COM | www.wns11.me | 00jj8331.com | 44betbet365.com | WWW.665018.COM | www.9356x.com | www.yfcp315.com | 11018y.com | www.063766.com | WWW.316234.COM | www.t09738.com | 44cc8331.com | 80850xx.com | www.599781.com | WWW.599205.COM | www.blr4444.com | 32250.com | 35252l.com | www.533508.com | WWW.914770.COM | www.42842816.com | 8901r.com | 3122s.com | www.77802e.com | WWW.588076.COM | www.81520f.com | www.cai93.com | sb83.com | 31435544.com | WWW.369744.COM | WWW.401384.COM | www.780780a.com | 588ddd.cc | hh03.com | 62628888.com | WWW.513953.COM | WWW.16457.COM | www.52062c.com | 2535hd.com | q86811.com | 545555.com | WWW.319276.COM | WWW.253296.COM | www.50.cc | v1647.com | 795939.com | feicai0953.com | www.903029.com | WWW.524712.COM | www.893267.com | www.19019x.com | 76886j.com | 2455g.com | 98433.com | WWW.437318.COM | WWW.798102.COM | www.ampj3434.com | www.g32939.com | 26668r.com | 3189d.com | 35yy.vip | www.629913.com | WWW.296715.COM | www.3126aa.com | www.9187f.com | www.938n.cc | 99567x.com | 55967e.com | 00774xx.com | www.680780.com | WWW.686071.COM | www.ch8966.com | www.hd8677.com | www.848777l.com | c51.cc | hbs480.com | 35252d.com | www.m2600.com | www.672366.com | WWW.706080.COM | WWW.504020.COM | www.96386h.com | www.xj6009.com | www.56655j.com | 67877x.com | 011722.com | 1669u.com | p979.com | www.155091.com | WWW.20170.COM | WWW.637167.COM | WWW.70722.COM | www.9155d.com | www.6547.com | www.1559508.com | 6175r.com | zhcp65.com | v4212.com | 11683388.com | 50067j.com | 3822z.com | www.33588u.com | www.770951.com | WWW.865847.COM | WWW.54711.COM | WWW.736234.COM | www.3416q.com | www.150168.com | www.8899kcd.com | www.qx.cc | www.h3065.com | 8742xx.com | 33432r.com | 00773q.com | 0207893.com | 9694.com | 3983009.com | 76543g.com | 55p1.cc | ggtt.us | 511456.com | www.132918.com | www.557894.com | www.933509.com | WWW.223395.COM | WWW.452225.COM | WWW.820276.COM | WWW.18209.COM | WWW.125338.COM | WWW.503848.COM | www.90egg.com | www.18593.com | www.60123f.com | www.52011.tv | www.720650.com | www.ylylc03.com | www.444999qipai.com | www.hv99365.com | www.12136u.com | www.pjjtzy.cc | www.63606n.com | www.776887.com | www.678js555.com | www.t1432.com | www.64566b.com | www.80188f.com | www.04567g.com | www.5446rr.com | www.xpj2050.com | www.dzj0110.com | www.5446hh.com | www.4136x.com | www.15365d.com | www.cszb.com | www.gt111777.com | www.9737pp.com | www.00773e.com | www.185141.com | www.06387799.com | www.60886g.com | www.9187u.com | www.1122300.com | www.4331r.com | www.dy964.com | www.50026x.com | www.3933e.cc | WWW.320288.COM | WWW.910046.COM | WWW.198056.COM | WWW.712608.COM | WWW.141088.COM | WWW.739372.COM | WWW.571314.COM | www.652531.com | www.223705.com | 13935.com | 7176789.com | 22294411.com | 1294i.com | 4912f.com | 3775776.com | mg437777.com | bwinrrr.com | www.hao500.com | www.294218.com | www.9822az.com | www.00840o.com | www.888xm.cc | WWW.691168.COM | WWW.754408.COM | WWW.46166.COM | www.904820.com | www.180209.com | 80368gg.com | 80567h.com | 1077tt.com | 3640xx.com | 2373m.com | www.615053.com | www.4447795.com | www.954321r.com | www.3478h.cc | WWW.488633.COM | WWW.342229.COM | WWW.745355.COM | www.489800.com | 3333904.com | 789555.cc | 3890l.com | feicai0370.com | www.gm41.com | www.858674.com | www.33997s.com | WWW.904119.COM | WWW.132477.COM | www.810601.com | 3344333.com | 18438555.com | xxx4165.com | feicai0591.com | www.hg6668.tv | www.624205.com | WWW.79033.COM | WWW.614933.COM | www.641377.com | 4379i.com | 87965ww.com | dzhcp.com | www.7415j.com | www.js02348.com | WWW.803299.COM | WWW.161292.COM | www.349177.com | 23231381.com | 2789801.com | 26444g.com | www.q063801.com | www.33112q.com | WWW.99793.COM | www.775714.com | 667766j.com | a97570.com | 99111.com | www.v2222.com | www.2875m.com | WWW.318473.COM | www.452801.com | 4880s.com | 550111b.com | www.88562.com | www.634331.com | WWW.329395.COM | WWW.152134.COM | sha162.com | 12274477.com | 6641x.com | www.3a008.com | WWW.521410.COM | WWW.420318.COM | 3339964.com | 0805y.com | www.g9478.com | www.35898g.com | WWW.115777.COM | www.909965.com | 131y.net | zzz1915.com | www.5981p.com | www.9155g.com | WWW.719234.COM | www.379988.com | 3730-1.com | 473041.com | www.289338.com | WWW.707657.COM | www.505162.com | 69096h.com | 0747mm.com | www.5508.am | WWW.528807.COM | www.577972.com | 20775599.com | 4023h.com | www.80030066.com | WWW.175791.COM | www.379477.com | ambjld.com | 473041.com | www.73365r.cc | WWW.175908.COM | 60486.com | w8159.cc | www.028126.com | WWW.480819.COM | www.710230.com | 33318s.com | hjdc567.com | www.CK1432.COM | WWW.509616.COM | 12562004.com | 80368bb.com | www.77780yh.com | WWW.70598.COM | www.271051.com | 3936x.com | www.4972l.com | www.rrle3.com | www.855608.com | yy909.com | 19991y.com | www.26163r.com | WWW.840122.COM | 6403.com | 6641ww.com | www.36788w.com | WWW.237377.COM | js58881.com | 6600mmmm | www.3552d.com | www.912183.com | 1479x.com | www.974090.com | www.csgc6.com | www.607212.com | 11989z.com | www.55070n.com | WWW.21208.COM | www.022190.com | gg40033.com | www.8c555.com | WWW.454577.COM | 44ww8332.com | 59889h.com | www.50064k.com | WWW.212067.COM | 13658dz.com | www.5596877.com | WWW.73478.COM | www.77210a.com | 4289k.com | www.ribo23.cc | WWW.67108.COM | 58222s.com | www.88166d.com | WWW.746078.COM | 678680.com | 3258.com | www.6832w.com | www.572113.com | 32555z.com | www.3398755.com | WWW.598833.COM | 3304mm.com | www.04567v.com | WWW.555093.COM | zz811.com | 20775588.com | WWW.762673.COM | 6677104.com | 2978.com | www.k795.com | www.097037.com | sbobet.com | www.33588m.com | www.506739.com | rrr1915.com | www.04088.com | www.693670.com | swtyppp.com | www.pjzxyl.cc | www.731066.com | 3726d.com | www.790964.com | www.800471.com | 3846x.com | www.pj56h.com | www.703270.com | hhgz0077.com | www.7714l.com | www.502433.com | V87.com | www.cll168.com | 78679.com | 185647.com | WWW.33060.COM | 2649x.com | www.7415e.com | WWW.399255.COM | 1592u.com | www.8905a.com | WWW.451396.COM | 3640zz.com | www.86267q.com | www.237399.com | 02dd.cc | WWW.702866.COM | 27878nn.com | www.2hg6668.com | WWW.594775.COM | 37688l.com | www.55268.vip | www.310787.com | 71245.com | WWW.928558.COM | bwinmmm.com | www.2000a.cc | WWW.336021.COM | 36405511.com | www.1368p.cc | 55984g.com | www.hg173c.com | WWW.717433.COM | gg3336.com | www.39500x.com | 331646.com | www.cpa866.com | WWW.333000.COM | ctxdh.com | www.39500f.com | 89456.com | www.7415ww.com | WWW.555453.COM | 5856q.com | www.589zf.com | 50000988.com | www.9997028.com | WWW.661540.COM | 50099l.com | WWW.391456.COM | csj800.com | www.7886267.com | www.156506.com | www.i948i.com | WWW.555271.COM | hjcp77.com | www.dfyk3.com | 3169c.com | www.554690.com | www.196073.com | www.35252m.com | WWW.210812.COM | spj01.com | www.988456.vip | 1665v.com | www.4331d.com | www.577777.com | www.a30666.com | www.973709.com | 3169o.com | WWW.126234.COM | 8538u.com | WWW.469727.COM | 2643g.com | www.pj56a.com | 0214vip.com | www.959794.com | www.381772.com | www.759027.com | WWW.67375.COM | 00773l.com | WWW.146656.COM | 66287i.com | WWW.32456.COM | 5004ee.com | www.00840j.com | h14666.com | www.115107.com | 9168b.com | www.07679f.com | www.062166.com | www.bwinyz27.com | www.599309.com | www.c44aa.com | WWW.115806.COM | 99835.com | WWW.778998.COM | feicai0455.com | WWW.303550.COM | 365102f.com | WWW.345914.COM | 08159c.com | WWW.572362.COM | 3667.com | WWW.543291.COM | 32126r.net | WWW.544009.COM | 61323377.com |