<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  給遠方小朋友的一封信

  六年級作文775字
  作者:王盈爍
 •  
 •  
 • gěi
 • yuǎn
 • fāng
 • péng
 • yǒu
 • de
 • fēng
 • xìn
 •  給遠方朋友的一封信
 •  
 •  
 • fāng
 • zhōu
 • jiāo
 •  
 • wáng
 • yíng
 • shuò
 •  
 •  方洲教育 王盈爍 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • lǎo
 • shī
 • wáng
 • chūn
 • xiù
 •  指導老師王春秀
 • pín
 • kùn
 • shān
 • de
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  
 •  
 • 貧困山區的小朋友: 
 •  
 •  
 • men
 • hǎo
 •  
 •  
 •  
 •  你們好! 
 •  
 •  
 • shì
 • tōng
 • guò
 • diàn
 • nǎo
 • de
 • xīn
 • wén
 • le
 • jiě
 • dào
 • men
 • de
 • qíng
 •  我是通過電腦的新聞了解到你們的情
 • kuàng
 • de
 •  
 • zài
 • shàng
 • miàn
 • kàn
 • dào
 • le
 • men
 • shòu
 • ruò
 • de
 • shēn
 • yǐng
 •  
 • 況的,我在上面看到了你們瘦弱的身影,
 • kàn
 • dào
 • le
 • men
 • làn
 • làn
 • de
 • jiāo
 • shì
 •  
 • kàn
 • dào
 • le
 • men
 • 看到了你們破破爛爛的教室,看到了你們
 • wàng
 • shū
 • de
 • yǎn
 • shén
 • men
 • chuān
 • de
 • shān
 • lán
 • hái
 • 渴望讀書的眼神以及你們穿的衣衫襤褸還
 • rán
 • jiān
 • chí
 • shàng
 • xué
 • de
 • jiān
 • qiáng
 • zhì
 •  
 •  
 • de
 • xīn
 • dōu
 • suì
 • 依然堅持上學的堅強意志……我的心都碎
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 了。 
 •  
 •  
 • dāng
 • men
 • líng
 • chén
 • lái
 • bāng
 • zhù
 • rén
 • men
 • xià
 • gàn
 •  當你們凌晨起來去幫助大人們下地干
 • huó
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 • què
 • chén
 • jìn
 • zài
 • xiàn
 • měi
 • hǎo
 • de
 • shù
 • mèng
 • 活的時候,我們卻沉浸在無限美好的樹夢
 • zhōng
 •  
 • dāng
 • men
 • zhèng
 • bèi
 • zhe
 • shū
 • bāo
 • zǒu
 • zhe
 • wān
 • yán
 • shé
 • de
 •    
 • féi
 • 中;當你們正背著書包走著蜿蜒曲折的*
 • bǎo
 •  
 • qiáo
 •  
 • sāo
 • huí
 •  
 • xiān
 •  
 • dài
 • àn
 • sǎn
 • bèi
 •  
 • jiāo
 • hàn
 • 保?頤僑ピ繅蛔?掀?怠胺傘憊?似交旱
 • shì
 • huài
 • bèng
 • tiǎn
 • qiàn
 • zōng
 • chūn
 •  
 • bǎo
 •  
 • 拇舐礪罰壞蹦忝嵌鬃趴春詘逖?笆保?頤
 • qiáo
 •  
 • pāng
 • yǒng
 • chuī
 • jiāo
 •  
 • ā
 •  
 •  
 • qiàn
 • náng
 • huáng
 • 僑醋?乓巫涌炊嗝教逖?啊??頤塹囊磺
 • xīn
 • lán
 • méng
 • luán
 • zhēng
 •  
 • tiǎn
 • qiào
 • zhōng
 • huī
 • jiā
 • xíng
 • huài
 • jiàn
 •  
 • pāi
 • 忻籃檬攣錚?忝竅衷詼枷硎懿壞健?醋拍
 • tiǎn
 • qiǎn
 •  
 • pāng
 • qiáo
 • zhǒng
 •  
 • liàn
 • chuī
 • kǒng
 • yǒng
 • láng
 • 忝譴┳乓律禮蕎冢?諭煉啞鵠吹姆孔永鋃
 • liáo
 • bǎo
 •  
 • tuō
 • róng
 • chuāng
 • liú
 •  
 • tiǎn
 • qiān
 •  
 •  
 • yuē
 • shē
 • shàn
 • 潦槭保?揖拖肜窗鎦?忝牽?∽約鶴畬蟮
 •  
 •  
 •  
 • chuāng
 • liú
 •  
 • tiǎn
 • qià
 •  
 •  
 • 吶?Γ?窗鎦?忝恰! 
 •  
 •  
 • zhī
 • dào
 •  
 • men
 • zuì
 • wàng
 • xué
 •  
 • wàng
 • shū
 •  我知道,你們最渴望學習,渴望讀書
 •  
 • wàng
 • yǒu
 • duō
 • duō
 • de
 • zhī
 • shí
 •  
 • huì
 • wéi
 • men
 • juān
 • ,渴望有許許多多的知識,我會為你們捐
 • běn
 • shū
 • de
 •  
 • ràng
 • men
 • áo
 • yóu
 • zhī
 • shí
 • de
 • hǎi
 • yáng
 •  
 • ràng
 • 幾本書的,讓你們遨游知識的海洋,讓你
 • men
 • zài
 • shū
 • de
 • wáng
 • guó
 • zhōng
 • jìn
 • qíng
 • de
 • chéng
 • zhǎng
 •  
 •  
 •  
 • 們在書的王國中盡情的成長。 
 •  
 •  
 • zhī
 • dào
 •  
 • men
 • wàng
 • yǒu
 • piāo
 • liàng
 • de
 •  
 •  我知道,你們希望有漂亮的衣服,希
 • wàng
 • biàn
 • chéng
 • měi
 • de
 • gōng
 • zhǔ
 •  
 • shuài
 • de
 • wáng
 •  
 • huì
 • wéi
 • 望變成美麗的公主、帥氣的王子,我會為
 • men
 • juān
 • zèng
 • jiàn
 •  
 • ràng
 • men
 • bèi
 • bàn
 • xiàng
 • 你們捐贈幾件衣服,也讓你們被打扮得像
 • ?g
 • ér
 • yàng
 •  
 • zhàn
 • fàng
 • zuì
 • měi
 •  
 • zuì
 • càn
 • làn
 • de
 • xiào
 • róng
 •  
 • 花兒一樣,綻放最美麗、最燦爛的笑容。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhī
 • dào
 •  
 • men
 • wàng
 • yǒu
 • jiān
 •  
 • nài
 • chuān
 • de
 • xié
 •  我知道,你們希望有堅固、耐穿的鞋
 •  
 • huì
 • wéi
 • men
 • juān
 • zèng
 • de
 •  
 • děng
 • men
 • chuān
 • shàng
 • nài
 • 子,我也會為你們捐贈的。等你們穿上耐
 • chuān
 • de
 • xié
 •  
 • jiù
 • huì
 • zài
 • zǒu
 • jìn
 • shuǐ
 • shí
 •  
 • xié
 • 穿的鞋子,就不會在怕走進水泥時,鞋子
 • bèi
 • pào
 • làn
 •  
 • huì
 • chuān
 • shàng
 • jiǔ
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 被泡爛,會穿上許久的。 
 •  
 •  
 • zài
 • jìng
 • jìng
 • de
 •  
 • dāng
 • men
 • zài
 • kàn
 • diàn
 • shì
 • shí
 •  
 •  在靜靜的夜里,當我們在看電視時,
 • men
 • zhèng
 • zài
 • tái
 • tóu
 • kàn
 • měi
 • de
 • xīng
 • xīng
 •  
 • men
 • duì
 • zhe
 • xīng
 • 你們正在抬頭看美麗的星星,你們對著星
 • xīng
 • yuàn
 •  
 • xià
 • měi
 • hǎo
 • de
 • yuàn
 • wàng
 •  
 • xiàng
 • xìn
 •  
 • 星許愿,許下美好的愿望。我相信,它一
 • ?
 • huì
 • shí
 • xiàn
 • de
 •  
 • men
 • de
 • wàng
 •  
 • ?
 • huì
 • shí
 • xiàn
 • 定會實現的。你們的渴望,也一定會實現
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 的。 
 •  
 •  
 • zài
 • jiā
 • le
 •  
 • shǒu
 • shǒu
 •  
 • zhī
 • hòu
 •  
 • duì
 •  在我加入了“手拉手”之后,我對你
 • men
 • de
 • le
 • jiě
 • gèng
 • duō
 • le
 •  
 • tōng
 • guò
 • le
 • jiě
 •  
 • dàn
 • gèng
 • xiǎng
 • 們的了解更多了。通過了解,我不但更想
 • bāng
 • zhù
 • men
 •  
 • ér
 • qiě
 • men
 • hái
 • ràng
 • zhī
 • dào
 • le
 • yào
 • jiē
 • 去幫助你們,而且你們還讓我知道了要節
 • yuē
 •  
 • fán
 • shì
 • yào
 • xiǎng
 • chéng
 • gōng
 • shí
 • yào
 • jīng
 • zhǒng
 • liàn
 • 約,凡是要想成功時必須要經歷各種磨練
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 的。 
 •  
 •  
 • yuǎn
 • fāng
 • de
 • péng
 • yǒu
 • men
 •  
 • tóng
 • chū
 • piàn
 • lán
 • tiān
 • xià
 •  遠方的朋友們,你我同出一片藍天下
 •  
 • yǒng
 • yuǎn
 • dōu
 • shì
 • bāng
 • zhù
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 • yǒu
 • de
 • ,你我永遠都是互幫互助的朋友,我有的
 • jiāng
 • lái
 • ?
 • huì
 • yǒu
 •  
 • qīn
 • ài
 • de
 • péng
 • yǒu
 • men
 •  
 • ràng
 • 你將來一定也會有。親愛的朋友們,讓我
 • men
 • zài
 • lán
 • tiān
 •  
 • bái
 • yún
 •  
 • yáng
 • guāng
 • xīng
 • guāng
 • xià
 • gòng
 • tóng
 • 們一起在藍天、白云、陽光和星光下共同
 • kuài
 • de
 • chéng
 • zhǎng
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • 快樂的成長吧! 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    給遠方朋友的一封信
    方洲教育 王盈爍
   
   指導老師王春秀貧困山區的小朋友:
   
    你們好!
   
    我是通過電腦的新聞了解到你們的情況的,我在上面看到了你們瘦弱的身影,看到了你們破破爛爛的教室,看到了你們渴望讀書的眼神以及你們穿的衣衫襤褸還依然堅持上學的堅強意志……我的心都碎了。
   
    當你們凌晨起來去幫助大人們下地干活的時候,我們卻沉浸在無限美好的樹夢中;當你們正背著書包走著蜿蜒曲折的*肥保?頤僑ピ繅蛔?掀?怠胺傘憊?似交旱拇舐礪罰壞蹦忝嵌鬃趴春詘逖?笆保?頤僑醋?乓巫涌炊嗝教逖?啊??頤塹囊磺忻籃檬攣錚?忝竅衷詼枷硎懿壞健?醋拍忝譴┳乓律禮蕎冢?諭煉啞鵠吹姆孔永鋃潦槭保?揖拖肜窗鎦?忝牽?∽約鶴畬蟮吶?Γ?窗鎦?忝恰!
   
   我知道,你們最渴望學習,渴望讀書,渴望有許許多多的知識,我會為你們捐幾本書的,讓你們遨游知識的海洋,讓你們在書的王國中盡情的成長。
   
    我知道,你們希望有漂亮的衣服,希望變成美麗的公主、帥氣的王子,我會為你們捐贈幾件衣服,也讓你們被打扮得像花兒一樣,綻放最美麗、最燦爛的笑容。
   
   
   我知道,你們希望有堅固、耐穿的鞋子,我也會為你們捐贈的。等你們穿上耐穿的鞋子,就不會在怕走進水泥時,鞋子被泡爛,會穿上許久的。
   
    在靜靜的夜里,當我們在看電視時,你們正在抬頭看美麗的星星,你們對著星星許愿,許下美好的愿望。我相信,它一定會實現的。你們的渴望,也一定會實現的。
   
    在我加入了“手拉手”之后,我對你們的了解更多了。通過了解,我不但更想去幫助你們,而且你們還讓我知道了要節約,凡是要想成功時必須要經歷各種磨練的。
   
    遠方的朋友們,你我同出一片藍天下,你我永遠都是互幫互助的朋友,我有的你將來一定也會有。親愛的朋友們,讓我們一起在藍天、白云、陽光和星光下共同快樂的成長吧!
   
   

   致2008奧運健兒的一封信

   六年級作文835字
   作者:未知
  •  
  • zhì
  •             
  • ào
  • yùn
  • jiàn
  • ér
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 致2008奧運健兒的一封信
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • shì
  •  
  • shí
  • lóng
  • zhèn
  • huáng
  • jiā
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省東莞市 石龍鎮黃家山小學
  •          
  •  
  • sòng
  • sài
  • 601 宋炬賽
  • 閱讀全文

   給北京2008奧運會的一封信

   六年級作文689字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • běi
  • jīng
  •             
  • ào
  • yùn
  • huì
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給北京2008奧運會的一封信
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • guǎng
  • yuán
  • shì
  •  
  • guǎng
  • yuán
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  四川省廣元市 廣元市實驗小學六
  • nián
  • bān
  •  
  • sòng
  • jun4
  • 年級五班 宋俊宜
  • 閱讀全文

   一封寄往天堂的信

   六年級作文670字
   作者:未知
  •  
  • fēng
  • wǎng
  • tiān
  • táng
  • de
  • xìn
  • 一封寄往天堂的信
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cháo
  •  
  •  
  • cháo
  •  
  • jué
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  • còu
  •    
  •  
  •  /ㄊ∷巢?∷巢?厥笛樾⊙Я?輳1
  • bān
  •  
  • chén
  • shū
  • wén
  • 班 陳舒雯
  • 閱讀全文

   給布什總統的一封信

   六年級作文633字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • shí
  • zǒng
  • tǒng
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給布什總統的一封信
  •  
  •  
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • xìng
  • rén
  •  
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • chén
  •  貴州省興仁 民族小學6年級2班 陳
  • jié
  • 禮杰
  • 閱讀全文

   給表弟的一封信

   六年級作文699字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • biǎo
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給表弟的一封信
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • dài
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ「V菔小「/ㄊ「G迨笛樾⊙Я?
  •  
  •  
  • 甓?唷『握
  • 閱讀全文

   致2008北京奧運會的一封信

   六年級作文689字
   作者:未知
  •  
  • zhì
  •             
  • běi
  • jīng
  • ào
  • yùn
  • huì
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 致2008北京奧運會的一封信
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  • shì
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  •  四川省德陽市 德陽外國語學校小
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • pèi
  • yún
  • 學部六年級一班 余佩蕓
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   六年級作文805字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給媽媽的一封信
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • háng
  • zhōu
  •  
  • jiǔ
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • liú
  • dān
  •  浙江省杭州 九蓮小學601 劉丹妮
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   給北京市小湯山醫院的醫護人員的一封信

   六年級作文756字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • běi
  • jīng
  • shì
  • xiǎo
  • tāng
  • shān
  • yuàn
  • de
  • rén
  • yuán
  • de
  • fēng
  • 給北京市小湯山醫院的醫護人員的一封
  • xìn
  •  
  •  
  • guǎng
  • liǔ
  • zhōu
  • shì
  •  
  • jǐng
  • háng
  • xiǎo
  • xué
  •             
  • bān
  •  
  • tán
  • yuán
  •  廣西區柳州市 景行小學97-1班 覃媛
  • 閱讀全文

   給白衣戰士的一封信

   六年級作文708字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • bái
  • zhàn
  • shì
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給白衣戰士的一封信
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • bǎo
  • shān
  •  
  • zhōng
  • zhōng
  • xué
  • bèi
  • bān
  •  
  • zhào
  •  上海市寶山區 和衷中學預備班 趙
  • jun1
  • ruǐ
  • 君蕊
  • 閱讀全文

   給向老師的一封信

   六年級作文467字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • xiàng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給向老師的一封信
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dōng
  • xiàn
  •  
  • liǔ
  • yīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • sòng
  •  湖北省巴東縣 柳蔭小學六(2) 宋
  • jié
  • 雅潔
  • 閱讀全文

   給人類的一封信

   六年級作文479字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • rén
  • lèi
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給人類的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • ?
  • ān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  廣東省深圳市寶安區 建安小學六年
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • xuě
  • méng
  • 級二班 王雪萌
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   六年級作文320字
   作者:高琳
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給老師的一封信
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • zhū
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 親愛的朱老師:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  • 閱讀全文

   致奶奶的一封信

   六年級作文539字
   作者:胡思穎
  • qīn
  • ài
  • de
  • nǎi
  • nǎi
  • 親愛的奶奶
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  您好
  •  
  •  
  • suī
  • rán
  • nín
  • men
  • ér
  • dàn
  • shì
  • nín
  • huì
  • yǒng
  • yuǎn
  • zhù
  •  雖然您已離我們而去但是您會永遠駐
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   六年級作文546字
   作者:黃儀珊
  • qīn
  • ài
  • de
  • huáng
  • lǎo
  • shī
  • 親愛的黃老師
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  您好
  •  
  •  
  • nín
  • shì
  • cóng
  • nián
  • jiù
  • kāi
  • shǐ
  • dān
  • rèn
  • men
  • de
  •  記得您是從五年級就開始擔任我們的
  • 閱讀全文

   給布什總統的一封信

   六年級作文650字
   作者:余思儀
  • shí
  • zǒng
  • tǒng
  •  
  • 布什總統:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • shì
  • zhōng
  • guó
  • de
  • míng
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • zài
  • zhè
  •  
  •  我是中國的一名小女孩,在這里,我
  • 閱讀全文

   斤爸爸媽媽的一封信

   六年級作文806字
   作者:謝文靜
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  • 親愛的爸爸媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • men
  • hǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • xiě
  • xìn
  • gěi
  •  您們好!這也許是我第一次寫信給你
  • men
  •  
  • zhī
  • dào
  • gāi
  • shuō
  • xiē
  • shí
  • me
  • hǎo
  •  
  • jiù
  • xiān
  • lái
  • tán
  • 們,也不知道該說些什么好,那就先來談
  • 閱讀全文

   給好朋友的一封信

   六年級作文558字
   作者:徐楊
  • qīn
  • ài
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • 親愛的好朋友
  •  
  • 
  •  
  •  
  • hǎo
  • fèn
  • bié
  • jīng
  • yǒu
  •    
  • nián
  • duō
  • le
  •  
  • hái
  • hǎo
  • ma
  • chéng
  •  你好分別已經有3年多了,你還好嗎成
  • 閱讀全文

   給災區小朋友的一封信

   六年級作文833字
   作者:陳曉菡
  •  
  •  
  • gěi
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  給災區小朋友的一封信
  •  
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  • chén
  • xiǎo
  • hàn
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  •  宜昌市伍家崗小學陳曉菡 指導教師
  • zōu
  • hóng
  • xiá
  • 鄒紅霞
  • 閱讀全文

   給四川汶川災民們的一封信

   六年級作文645字
   作者:何俊峰
  • gěi
  • ?
  • wèn
  • ?
  • zāi
  • mín
  • men
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給四川汶川災民們的一封信
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  • jun4
  • fēng
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • zōu
  • 宜昌市伍家崗小學何俊峰 指導教師鄒
  • hóng
  • xiá
  • 紅霞
  • 閱讀全文

   給地震災區小朋友的一封信

   六年級作文859字
   作者:王彥淑
  • gěi
  • zhèn
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給地震災區小朋友的一封信
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • wáng
  • yàn
  • shū
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • 宜昌市伍家崗小學601班王彥淑 指導教師
  • zōu
  • hóng
  • xiá
  • 鄒紅霞
  • 閱讀全文

   給災區小朋友的一封信

   六年級作文745字
   作者:zheng
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  • 災區小朋友們
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  你們好
  •  
  •  
  •    
  • yuè
  •       
  • xià
  •       
  • shí
  •       
  • fèn
  • ?
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • shēng
  • le
  •    
  • de
  •  512日下午1428分四川汶川縣發生了8級的
  • 閱讀全文

   災區的小朋友,我想對你說……

   六年級作文596字
   作者:李樂樂
  • qīn
  • ài
  • de
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  •  
  •  
  • 親愛的災區小朋友們: 
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • 你們好!
  •  
  • suī
  • rán
  • men
  • fèn
  • liǎng
  •  
  • suī
  • rán
  • men
  • xiàng
  • shí
  • 雖然我們分隔兩地,雖然我們素不相識
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   六年級作文287字
   作者:zhaodanl…
  • qīn
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 親愛的老師
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  您好
  •  
  •  
  • hái
  • de
  • zhè
  • diào
  • de
  • shēng
  • ma
  •  
  • néng
  •  還記的我這個調皮的女生嗎。你可能
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   六年級作文661字
   作者:雷迪桑
  •  
  • gěi
  • yuán
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給袁老師的一封信
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • yuán
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 敬愛的袁老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • zuì
  • jìn
  • shēn
  • hái
  • hǎo
  • ma
  •  
  • shēn
  • hái
  • jiàn
  • kāng
  •  您好!最近身體還好嗎?身體還健康
  • 閱讀全文

   給災區小朋友的一封信

   六年級作文629字
   作者:李光明
  • gěi
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  • 給災區小朋友的一封信:
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • 你們好!
  •  
  •    
  •  
  •       
  • chén
  • tòng
  • de
  •  
  • chǎng
  •    
  • zhèn
  • zài
  • 512一個沉痛的日子,一場8極大地震在四
  • 閱讀全文

   給老婆婆的一封信

   六年級作文747字
   作者:周璨
  •  
  • shàng
  • xīng
  •  
  • men
  • xué
  • le
  • wén
  •  
  • wéi
  • de
  • tīng
  • zhòng
  • 上個星期,我們學了課文《唯一的聽眾
  •  
  •  
  • wén
  • lǎo
  • shī
  • zhì
  • men
  • zuò
  • zhě
  • de
  • gěi
  • wén
  • 》。語文老師布置我們以作者的語氣給文
  • zhōng
  • de
  • zhǔ
  • rén
  • gōng
  •  
  •  
  • lǎo
  • huí
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  • shī
  • mìng
  • 中的主人公——老婆婆回一封信。“師命
  • 閱讀全文

   給災區朋友的一封信

   六年級作文381字
   作者:456789
  • gěi
  • zāi
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給災區朋友的一封信
  •  
  • liù
  • bān
  •          
  •    
  • qíng
  • 六班---t
  •  
  • zāi
  • de
  • péng
  • yǒu
  • men
  • 災區的朋友們
  • 閱讀全文

   小鳥給人類的一封信

   六年級作文507字
   作者:盧浙鑌
  • xiǎo
  • niǎo
  • gěi
  • rén
  • lèi
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 小鳥給人類的一封信
  •  
  • zhè
  • bīn
  • 盧浙鑌
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • rén
  • lèi
  •  
  • 親愛的人類:
  • 閱讀全文

   給災區小朋友的一封信

   六年級作文611字
   作者:吳春穎
  •  
  •  
  • gěi
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  •  給災區小朋友的一封信 
  • lín
  • xiàn
  • nuǎn
  • zhōng
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chūn
  • yǐng
  • 臨澤縣鴨暖中學六年級(4)班 吳春穎
  •  
  • 
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.5446ll.com | by9900.com | 0009193.com | www.cp66611.com | 76886b.com | 3066hhh.com | www.57jsc.com | zhcpxx.com | aa33332.com | www.44czt.com | www.346346.com | 2885647.com | 3242q.com | www.6364m.com | www.sbbet138.com | www.wn2088.com | 809h20.com | www.653546.com | www.wns123f.com | www.bet36576.com | 3807x.com | 22291166.com | www.1035t.com | www.31148.com | www.1869o.com | 3144.cc | www.900241.com | www.1429a1.com | www.333133y.com | 04666p.com | 32424f.com | www.16878o.com | www.lfcp123.com | 3156ggg.com | 500888.com | www.093388.com | www.4988h.cc | www.3533msc.com | www.a1a333.cc | xpj05000.com | 4546119.com | www.779635.com | www.792065.com | www.6178007.com | 702240.com | 4255sss.com | www.755914.com | www.6939j.com | www.77731g.com | www.bb1365.com | 22098q.com | 168cp-r.com | www.14czj.com | www.5446k.com | www.026555.com | 2268jc.com | 4323s.com | www.50080a.com | www.77996d.com | www.65066dd.com | www.77537o.com | feicai0352.com | 3405ooo.com | 9539k.com | www.810917.com | www.81608t.com | www.hr888.com | www.7935444.com | www.yh8003.com | 1yi.com | c91234567.com | www.76520i.com | www.44607.com | www.ag3355.com | www.767666.com | www.63877u.com | 33382l.com | 5002sss.com | j1506.com | www.csgc6.com | www.792089.com | www.998762.com | www.4972jj.com | 2776f.com | 0485e.com | 212300.com | www.369052.com | www.99048.cc | www.80030077.com | www.5719a.com | www.472704.com | www.2850899.com | www.223456r.com | 500000518.com | 15856c.com | x7666.com | P37.com | www.356036.com | www.5091w.com | www.100a56.com | www.35155.com | www.2ag88.com | dh4546.com | 11ii8332.com | 6261k.com | ggg4255.com | 8547hh.com | www.015990.com | www.641577.com | www.df76.com | www.6364t.com | www.50788k.com | www.bjl915.com | www.js69vv.cc | www.30350q.com | www.xybets6.com | www.114888.com | www.1zbvip.com | www.pjdc4488.com | xx888x.com | 3614l.com | js8800.com | 9030k.com | 5443.com | 922310.com | 9994cc16.com | hg07111.org | a97570.com | acp0004.com | 3983004.com | 1813k.com | 7726ddd.com | 0201.cm | 0687222.com | 73999y.com | www.83033u.com | www.324177.com | www.659957.com | www.676285.com | www.sxyl4.com | www.122by.com | www.45258.cc | www.937182.com | www.2632u.com | www.821260.com | www.652776.com | www.367562.com | www.259989.com | www.466780.com | www.504077.com | www.326608.com | www.178769.com | www.606694.com | www.679000.com | www.288472.com | 29918s.com | 5004nn.com | j36.com | 22296jc.com | 3406.com | 425511.com | mmmm4488.com | www.xb0025.com | www.899111.com | www.58665x.com | www.4136z.com | www.4078e.com | www.3421b.com | www.hbet95.com | www.0601f.com | www.0270j.com | www.21czj.com | www.553938.com | www.506731.com | hga030.com | 0600w.cc | 69111f.com | hg56.com | 8988r.com | www.hgc333.com | www.hg7033.cc | www.1299js.com | www.26123ee.com | www.zzjxyt.com | www.50051x.com | www.022ln.cc | www.083016.com | 5369e.com | 61999pp.com | 8406.com | www.amjs601.com | www.hg9698.com | www.dbyyh.com | www.15223.com | www.68365j.com | www.9155e.cc | www.308139.com | 4255qq.com | 9068e.com | 3146.com | www.3170005.com | www.3846n.com | www.hg0081.com | www.21202k.com | www.354211.com | xpjgo8.com | vip61788.com | 58moneys.com | www.00829c.com | www.7111e.com | www.881543.com | www.77802p.com | www.577983.com | 3679oo.com | 4270oo.com | bb38648.com | 1408f.com | www.15011v.com | www.8967i.com | www.0343m.com | www.ban57.com | www.djcp234.com | 32355aa.com | 3566hh.com | www.yz488.com | www.777989.com | www.38345e.com | www.345311.com | www.gocp4.com | 3844u.com | x15666.com | www.hmgj05.com | www.1111zx.com | www.774546.com | www.3933n.cc | 1429m.com | 01234oo.com | www.6491q.com | www.c44nn.com | www.115966.com | www.638809.com | 0015jj.com | 2127a.com | www.df5550.com | www.5981a.com | www.16588t.com | 155333.com | vv1915.com | www.5559953.com | www.ly19.com | www.8039s.com | 63305v.com | q8q9.com | www.mp506070.com | www.86008.com | www.287916.com | 466365.com | 354152.com | www.gdnmi.com | www.88266b.com | www.466161.com | bwinlll.com | www.8901z.com | www.47727.net | www.2188cai.com | 01234mmm.com | 2649w.com | www.3846x.com | www.35918z.com | 7744ppp.com | 62222l.com | www.22444100.com | www.6888772.com | www.558401.com | 01234s.com | www.yinhecc00.com | www.ggp.99233p.com | www.1035j.com | ttt5701.com | 5002yyy.com | www.5596877.com | www.7782c.com | 4066x.com | 230120.com | www.1bet005.com | www.786819.com | 8722vvvv.com | www.sbet678.net | www.262815.com | www.ck3578.com | 500000436.com | www.jh839.com | www.115527k.com | www.849129.com | blr135.com | www.pj3390.com | www.52062b.com | 30019q.com | 0241.com | www.10999f.com | www.aa0090.com | 2021e.com | www.xpj9849.com | www.7777bj.com | 5389.com | www.v65999.com | www.vns2018.xyz | www.607995.com | 3405ttt.com | www.975426.com | www.83033y.com | 6600.net | www.21365mm.com | www.79955.com | 3122ff.com | www.70398.com | www.4809u.com | 7920.com | 2846p.com | www.654578.com | www.810517.com | mmm4165.com | www.js9741.com | www.bxcp3333.com | 4036356.com | www.yh558866.com | www.558401.com | 68228v.com | www.365044.bet | www.290165.com | 2544.com | www.4996cd.com | www.573898.com | 7720b.net | www.16181c.com | www.188926.com | d8504.com | www.130013.com | 34h35.com | www.75878tt.com | www.693377.com | 2381b.com | www.144.com.tw | www.75wcp.com | ll3336.com | www.zgr111.com | www.253230.com | feicai025.com | www.8818.tw | feicai0530.com | www.pj8188.com | www.tctx2.com | 6118s.com | www.4136.com | 4636622.com | www.9068uu.com | www.41518k.com | 61999yy.com | www.705msc.com | www.320493.com | b3405.com | www.661326.com | 1591vvv.com | www.10ff8.com | www.810531.com | 55uu8331.com | www.7240e.com | 54140044.com | www.d948d.com | www.68682e.com | www.hj0888.com | www.66653z.com | 0001164.com | www.091777.com | www.081306.com | www.8494v.com | www.5095f.com | 90856i.com | www.0066xpj.net | zz5443.com | www.tyc5955.com | www.506906.com | www.yqf2.com | www.4923o.com | lh66x.com | www.4828448.com | 4052y.com | www.wnsr5550.com | 2418007.com | www.h7788l.com | www.959209.com | 655660044.com | www.5657599.com | 518cp-0.com | www.99113q.com | 6220.com | www.709msc.com | 55772007.com | www.64566t.com | www.197560.com | www.56520g.com | www.932135.com | 7pj.me | www.6364b.com | 0033e.cc | www.68689f.com | 6118e.com | www.954321q.com | 1h-1.cc | www.09738.com | 3522hh.cc | www.xpj8816.com | 0805y.com | www.30350w.com | 11557076.com | www.588714.com | 4556g.com | www.26123kk.com | dgd0000.com | www.751cp3.com | 3245333.com | www.2945b.com | long7988.com | www.zzyl68.com | 0270098.com | www.3157r.com | cp088v.com | www.10999i.com | bet22222.com | www.7334b.com | 7894.cc | www.cn365d.com | 86688008.com | www.933436.com | 550111b.com | www.1466z.com | tony001.com | www.66653c.com | 131e.net | www.916270.com | www.7893w01.com | www.717229.com | www.21365gg.com | www.109882.com | www.g1504.com | www.232775.com | www.d8678.com | 500000439.com | www.55526w.com | 2008qq.com | www.340dh.com | 8522yyyy.com | www.8577a.cc | 9649m.com | www.8113.cc | www.85770f.com | www.324177.com | www.tm355.com | 9479c8.com | www.80969t.com | bet35365v.com | www.37266a.com | 2649kk.com | www.66ffa.com | www.11155545.com | mtkhgwnn.cn | www.811202.com | b6857.com | www.3a434.com | 131fff.net | www.595477.com | www.jing6665.com | 3473o.com | www.52062s.com | 65005r.com | www.781367.com | www.js737737.com | 22207g.com | www.cc00668.com | b8381.com | www.757309.com | www.306444b.com | cgg666666.com | www.833bbb.com | 11989i.com | www.401270.com | www.45066.com | 563820.com | www.60123x.com | www.ceo2018.com | 0747x.com | www.298001.com | 888992255.com | www.2373k.com | www.ljw033.com | 505-jc.com | www.55717e.com | 27878ll.com | ll38648.cc | www.673888k.com | 61324466.com | www.625477.com | www.967808.com | 940.net | www.29277l.com | www.223456g.com | 38244h.com | www.1764r.com | 1665bb.com | 30007d.com | www.792071.com | 2643t.com | 6766hh.com | x9977.com | www.drf0561.com | 500000760.com | www.6126.com | www.2222k0.com | 01234rr.com | www.78919g.com | www.wns8818.com | 3009k.com | www.93gj08.com | www.621155d.com | 5478z.com | www.2418c.com | www.67797g.com | 5478y.com | www.66653p.com | www.83008d.com | 00112007.com | www.zou168.com | www.004433.com | 8159pp.cc | www.602472.com | www.109016.com | 33qq8331.com | 1005hh.com | www.4809m.com | www.wn285.com | 670916.com | www.61040.cc | www.mgdc47.com | chengbet.cc | www.640118.com | www.4078e.com | 3377vn77.com | hb7377.com | www.57578h.com | www.31809.com | 8037hhh.com | www.332092.com | www.73990d.com | www.hg6914.com | a83377.com | www.3552u.com | www.5966rrr.com | 666df8.com | es999.net | www.8977800.com | www.mapai02.com | 50028855.com | www.50788u.com | www.7249i.com | www.i2824.com | hhh40033.com | www.244343.com | www.8577i.cc | www.7676760088.com | ww8159.cc | www.324877.com | www.33303.com | www.h22365.com | 8344dd.com | www.304110.com | www.773bbb.com | www.9785333.com | 26789.com | 11989c.com | www.88266l.com | www.59875.com | 253508.com | 1458r.com | www.ac3311.com | www.16181y.com | www.yh8007.com | 13359455.com | www.569080.com | www.403678.com | www.40033.1340033.com | 22883j.com | ylzz1112.cc | www.36788k.com | www.rycp047.com | www.56012.com | by302.com | www.367137.com | www.8003.com | www.9196hg.com | 3156qqq.com | d6688.com | www.609387.com | www.55676a.com | www.72tk.net | 77003885.com | b7742.com | www.140018.com | www.ra8855.com | www.hg3756.com | yhw5.cc | 9068qq.com | www.306922.com | www.bet365195.com | www.2019.com | www.862365.com | 888992266.com | 1077zz.com | www.755910.com | www.8722.com | www.sk22222.com | www.pj2666.com | 4288l.com | 3482h.com | www.729937.com | www.575477.com | www.789q.com | www.hg3383.com | www.cn365v.com | www.xpj04666.com | 444p1.cc | 78666r.com | 7141mm.com | www.998786.com | www.596677.com | www.998855b.com | www.bet3652019.com | 87965aa.com | 54443b.com | www.35155v.com | www.6611f.cc | www.9187b.com | www.3334msc.com | www.946386.com | y68681.com | b9970.com | 6220xx.com | www.683505.com | www.99788n.com | www.4828558.com | www.814c.com | www.6491m.com | 80368m.com | 11005x.com | 33115mm.com | www.704126.com | www.12455e.com | www.80188x.com | www.3814222.com | xpj70064.com | 40033tt.com | 3726l.com | zzylc4.com | www.658770.com | www.50054h.com | www.ba303.com | www.751.cc | www.j359.com | www.25673f.com | xpj58058.com | 51200.com | 88770076.com | 78119900.com | 3616d.com | www.590761.com | www.9356h.com | www.33mgm777.com | www.2021x.com | www.467233.com | www.h7788g.com | 73999g.com | ylpp234.com | pj88nn.com | 3938ss.com | f8381.com | www.50052o.com | www.710930.com | www.2408b.cc | www.88266h.com | www.7249w.com | www.d12189.com | www.2945l.com | www.xpj395.com | www.798012.com | www.888vip9.com | 914909.com | 7720b.net | 4461u.com | 77605y.com | 15566.com | qq365q.com | 3424b.com | 37570x.com | sbfa66.com | www.hy5955.com | www.9155h.cc | www.60123m.com | www.hg27588.com | www.a458.com | www.33678vv.com | www.06617c.com | www.8967l.com | www.f948f.com | www.02272.com | www.520068.com | www.495w.cc | www.xam58.com | www.330099f.com | www.21365uu.com | www.amvip555.com | www.76060w.com | www.8851i.com | www.8js189.com | 1665pp.com | 1340.com | 78113300.com | 97297k.com | 6641t.com | bg345.com | 66775002.com | 54443y.com | bg555666.com | www.9566948.com | www.8509850.com | www.ylg4499.com | www.789.lfjdg.top | www.892558.com | www.0636g.com | www.bet365605.com | www.bet365609.com | www.2880880.com | www.1347-03.com | www.333133b.com | www.25288q.com | www.js6169.com | www.msc83.com | www.699603.com | www.2220365.com | www.0666pj.com | www.2019.com | www.7415r.com | www.666107.com | www.07679u.com | www.99094q.com | www.4331vip.com | www.99677d.com | www.43818g.com | www.1368h.cc | www.858776.com | www.580296.com | www.xinyc3.com | 8827aa.com | hg168q.com | 37amjs.com | u8381.com | 4255dd.com | 655660077.com | 8905u.com | www.wn2058.com | www.2899msc.com | www.43012l.com | www.82409.com | www.7334g.com | www.xpj11008.com | www.7933.com | www.73031.cc | www.934177.com | www.339351.com | 44dd8331.com | 55984d.com | 9yuhe.com | jj67890.com | 2613.com | www.1188hg.com | www.hq999.com | www.853789.com | www.sscb55.cc | www.v2552.com | www.dy310.com | www.0014x.com | www.530391.com | www.318097.com | 8030e.com | ule610.com | 86226m.com | 2267m.com | www.j3577.com | www.hg1810.com | www.1705.com | www.9187x.com | www.50054m.com | www.815266.com | c75ioyt.com | 18438o.com | 957939.com | 6220c.com | www.0860c.com | www.6003p.com | www.xj6007.com | www.3036222.com | www.956568.com | biying950vip.com | yh33883.com | vip9649.com | www.jsjsjs59567.com | www.hgw8638.com | www.85jsjs.com | www.6678568.com | www.ya828.com | www.103635.com | 444000ooo.com | 01234ss.com | 1665ff.com | www.yz889.com | www.5981z.com | www.hg6767.com | www.755804.com | 500000512.com | sha9966.com | 2247z.com | www.746128.com | www.89599r.com | www.115107.com | www.810726.com | 77662007.com | o67890.com | www.hg55768.com | www.hg2818e.com | www.2566y5.com | www.bang | 86811n.com | 4088.cc | 11162018.com | www.88399c.com | www.pjh.com | www.061wy.com | 2381007.com | 91019.com | 78111133.com | www.100449.com | www.820568.com | www.hqcp7.com | 0805n.com | so9999.cc | www.66098.com | www.640suncity.com | www.35898b.com | www.520935.com | 5504s.com | l77304.com | www.3170003.com | www.60886h.com | www.987931.com | 12742v.com | 21488app.com | www.n5522.com | www.80188v.com | www.050.la | 2649jj.com | q2490.com | www.5319uuu.com | www.bet63e.com | www.2350u.com | 5077666.com | 2078i.com | www.330099m.com | www.o3410.com | www.901593.com | 2247pp.com | 65005h.com | www.88399.com | www.6889779.com | www.335037.com | 407pp.com | www.8494i.com | www.5981c.com | www.66ffp.com | 9002p.com | 588-2.cc | www.lygxs.com | www.50074h.com | 4636622.com | 985599.com | www.6718.cc | www.725609.com | 1408t.com | hjdc789.com | www.0235tt.com | www.615069.com | www.178769.com | 93922m.com | www.868686.cc | www.3398733.com | www.211857.com | shen6600.com | www.5556358.com | www.xpj3123.com | www.332910.com | 7599x.com | www.huangguan1088.com | www.598282d.com | www.66332a.com | m3405.com | www.hg3875.com | www.sx139972.com | 32126a.net | 85698v.com | www.8833tm.com | www.50024b.com | 3178i.com | 38989a.com | www.7415aa.com | www.828701.com | ww080.us | www.8181msc.com | www.9996qq.com | bet777000.com | long88.com | www.91gwa.com | www.ya958.com | ab99988.com | www.3643p.com | www.7240t.com | 33778016.com | pjpj.cc | www.8967y.com | www.673066.com | d82365.com | www.884477.com | www.52303j.com | js14x.com | www.767775.com | www.8c333.com | 138763.com | hg91778.com | www.472706.com | www.433680.com | pj300.cc | www.138cpn.com | www.807839.com | 2222c9.com | www.49788.com | www.2373a.com | 304daohang.com | www.358nn.com | www.71233z.com | 22886.com | www.900671.com | www.0601e.com | y35151.com | www.8694j.com | www.98478k.com | 500c28.com | www.hg2087.com | www.2418d.com | 3379ww.com | www.76543k.com | www.16065k.com | 7720h.net | www.4625i.com | www.08588v.com | pj88zz.com | www.w444999.com | www.58699.cc | 2636.cc | www.74109e.com | www.949405.com | 4255j.com | www.518175.com | www.299058.com | 6220y.com | www.6687n.com | 365225c.com | www.8124w.com | www.660689.com | qy228.vip | www.opbet.cc | www.14czj.com | 4156.com | www.5099vv.com | www.182498.com | d3144.com | www.zzjxyt.com | 4632233.com | www.pj1422.com | www.1368b.cc | 36404411.com | www.qq55826.com | yin3434.com | www.4495h.com | www.8d444.com | 43234323.com | www.7033588.com | www.549077.com | 6220q.com | www.38vs88.com | vns7.vip | www.29980044.net | www.916730.com | 8557j.com | www.4102k.com | 68228c.com | www.v6060.com | www.725102.com | 4295599.com | www.c63568.com | 8294p.com | www.3814.hk | www.303464.com | 11163399.com | www.dy910.com | vip9923.com | www.jl708.com | 500000335.com | www.77537x.com | www.hf6680.com | 131r.net | www.6678699.com | 61652f.com | www.b8cp.com | 78666c.com | www.88837g.com | www.988068.com | feicai0479.com | www.2418001.com | 382228.com | www.6776kk.com | dfmcsoft.com | www.9969365.com | www.401274.com | www.7009844.com | www.33015.cc | 7m365.com | www.78885.com | 2851s.com | www.081355.com | 32126o.net | www.3000hm.net | www.197802.com | www.69229.com | www.ck7686.com | c51ki64.com | www.77801k.com | 51133p.com | www.js89e.vip | 2146y.com | www.4136g.com | 78249.com | www.5049g.com | 0029d.com | www.110483.com | y86811.com | www.jf600.com | www.196087.com | www.87680f.com | www.664043.com | www.80a88.com | www.996732.com | zzylc7.com | www.3478v.cc | 2851r.com | www.16878k.com | 4023n.com | www.50054y.com | vnsr.at | www.91233z.com | w5429.com | www.91233f.com | 44077i.com | www.35155k.com | 123456bb.cc |