<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我與詩歌做朋友

  六年級作文661字
  作者:未知
 •  
 •  
 • xiàng
 • zhī
 • piān
 • piān
 • zhèn
 • chì
 • de
 • dié
 •  
 • yǐn
 • zhe
 • hǎo
 •  像一只翩翩振翅的蝴喋,吸引著我好
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • xiàng
 • tiào
 • yuè
 • de
 • zhāng
 •  
 • yǐn
 • zhe
 • 奇的眼睛;像一曲跳躍的樂章,吸引著我
 • chàng
 •  
 • xiàng
 • shì
 • de
 • fēi
 •  
 • yǐn
 • yuè
 • 去歌唱;像故事的扉頁,吸引我去閱讀它
 • de
 • shì
 • yǒng
 • jié
 •  
 •  
 • shī
 •  
 • wài
 • shēng
 • huó
 • de
 • liàng
 • diǎn
 • 的故事永無結……詩,我課外生活的亮點
 •  
 • shī
 •  
 • tóng
 • nián
 • huàn
 • xiǎng
 • bān
 • de
 • měi
 • miào
 •  
 • shī
 •  
 • duō
 • ;詩,我童年那幻想般的美妙;詩,我多
 • nián
 • de
 • huǒ
 • bàn
 •  
 •  
 •  
 • 年的伙伴。 
 •  
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 •  
 • zài
 • jiā
 • biàn
 • yòu
 • biàn
 • de
 •  小時候,我自己在家一遍又一遍的讀
 •  
 • bèi
 • zhe
 • shī
 •  
 • zǒng
 • shì
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • yào
 • zhè
 • ·背著詩句,爸爸總是對我說:“不要這
 • yàng
 • bèi
 •  
 • yào
 • jiě
 • zhè
 • shī
 • de
 •  
 •  
 • zǒng
 • shì
 • 樣背,要去理解這詩的意思。”可我總是
 • tīng
 • jìn
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • zhèn
 • fēng
 •  
 •  
 • chuī
 • guò
 •  
 • zhī
 • 聽不進去,就像一陣風“呼”吹過。我只
 • zhī
 • dào
 • zhè
 • shì
 • lǎo
 • shī
 • zhì
 • de
 • jiā
 • tíng
 • zuò
 •  
 • wán
 • chéng
 • le
 • jiù
 • 知道這是老師布置的家庭作業,完成了就
 • shì
 • le
 •  
 • xiàn
 • zài
 • cái
 • zhī
 • dào
 • shí
 • shì
 • cuò
 • de
 •  
 • yīn
 • wéi
 • 是了。我現在才知道我那時是錯的,因為
 • měi
 • shī
 • dōu
 • yǒu
 • zhe
 • shēn
 • shēn
 • de
 • hán
 •  
 • dōu
 • yǐng
 • cáng
 • 每一句詩都有著一個深深的含義,都影藏
 • zhe
 • shī
 • rén
 • de
 • qíng
 • liù
 •  
 • ràng
 • xiǎng
 • gǎn
 • shòu
 • men
 • de
 • 著詩人的七情六欲。讓我想去感受他們的
 • qíng
 • liù
 •  
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 • shī
 • jié
 • xià
 • le
 • yǒng
 • jiǔ
 • de
 • 七情六欲,就這樣我與詩歌結下了永久的
 • péng
 • yǒu
 •  
 • cháng
 • cháng
 • shī
 • biān
 • chéng
 • shǒu
 • yòu
 • shǒu
 • de
 • 朋友,我常常把詩歌編成一首又一首的歌
 •  
 • ràng
 • xīn
 • zhōng
 • yǒu
 • zhǒng
 • dòng
 • xiǎng
 • xiě
 • shǒu
 • shī
 • ,讓我心中有一種激動也想自己寫一首詩
 •  
 • shì
 • xiě
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 。于是我提筆寫了: 
 •  
 •  
 •  
 • kōng
 •  夜 空
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  入夜, 
 •  
 •  
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • de
 • níng
 • jìng
 •  
 •  
 •  
 •  天空中的寧靜, 
 •  
 •  
 • ràng
 • xīn
 • kuàng
 • shén
 •  
 •  
 •  
 •  讓我心曠神怡, 
 •  
 •  
 • zhī
 • tīng
 • jiàn
 • rán
 • fēng
 • chuī
 • cǎo
 • dòng
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 •  
 •  
 •  只聽見大自然風吹草動的聲音。 
 •  
 •  
 • bàn
 •  
 •  
 •  
 •  半夜, 
 •  
 •  
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • de
 • yuè
 • xīng
 • chén
 •  
 •  
 •  
 •  天空中的日月星辰, 
 •  
 •  
 • ràng
 • huí
 • le
 • guò
 •  
 •  
 •  
 •  讓我回憶起了過去, 
 •  
 •  
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 • yǒng
 • yuǎn
 • ?
 •  
 •  
 •  
 •  在我心中永遠抹不去。 
 •  
 •  
 • shēn
 •  
 •  
 •  
 •  深夜, 
 •  
 •  
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • de
 • yún
 • cǎi
 • cǎi
 • bān
 • lán
 •  
 •  
 •  
 •  天空中的云彩色彩斑斕, 
 •  
 •  
 • shēn
 • qíng
 • ér
 • yòu
 • shén
 •  
 •  
 •  
 •  深情而又神秘, 
 •  
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • kōng
 • néng
 • huì
 • chū
 • ò
 •  
 •  
 •  
 •  只有夜空能繪出哦! 
 •  
 •  
 • ràng
 • chén
 • zuì
 •  
 •  
 •  
 •  它讓我無比沉醉。 
 •  
 •  
 • xiǎng
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • shī
 • ba
 •  我想這就是詩吧
 •  
 •  
 • hěn
 • xìng
 • fèn
 • néng
 • xiě
 • shī
 • le
 •  
 • zhe
 • zhè
 •  我很興奮我能寫詩了·我拿著這幾句
 • duǎn
 • duǎn
 • de
 • huà
 • dào
 • chù
 • xuàn
 • yào
 • dào
 • chù
 • lǎng
 • wàng
 • bié
 • dōu
 • rèn
 • 短短的話到處炫耀到處朗讀我希望別都認
 • tóng
 • rèn
 • tóng
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • shī
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • de
 • shī
 •  
 •  
 •  
 • 同認同這就是詩這就是我的詩· 
 •  
 •  
 • dāng
 • xìng
 • zhì
 • de
 • gěi
 • xiào
 • chú
 • le
 • xiào
 •  當我興致勃勃的拿給爸爸他笑除了笑
 • zài
 • méi
 • yǒu
 • rèn
 • yán
 • le
 •  
 • zhè
 • shì
 • shī
 • ma
 • 再也沒有其他任何語言我急了“這是詩嗎
 •  
 •  
 • huò
 • shì
 • xiāo
 • de
 • xìng
 •  
 • duì
 • ?”或許是他怕打消我的積極性,他對我
 • huǎng
 • le
 •  
 • 撒謊了。
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • shī
 •  
 • shī
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • de
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  “這是詩,詩就是這樣的。” 
 •  
 •  
 • zhè
 • duǎn
 • duǎn
 • de
 • shī
 •  
 • duǎn
 • duǎn
 • de
 • huà
 •  
 • ràng
 •  這短短的幾句詩,短短的幾句話,讓
 • ài
 • xiě
 • shàng
 • shī
 •  
 • ài
 • shī
 •  
 • ài
 • bèi
 • shī
 •  
 •  
 •  
 • 我愛寫上詩·愛讀詩·愛背詩。 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    像一只翩翩振翅的蝴喋,吸引著我好奇的眼睛;像一曲跳躍的樂章,吸引著我去歌唱;像故事的扉頁,吸引我去閱讀它的故事永無結……詩,我課外生活的亮點;詩,我童年那幻想般的美妙;詩,我多年的伙伴。
   
    小時候,我自己在家一遍又一遍的讀·背著詩句,爸爸總是對我說:“不要這樣背,要去理解這詩的意思。”可我總是聽不進去,就像一陣風“呼”吹過。我只知道這是老師布置的家庭作業,完成了就是了。我現在才知道我那時是錯的,因為每一句詩都有著一個深深的含義,都影藏著詩人的七情六欲。讓我想去感受他們的七情六欲,就這樣我與詩歌結下了永久的朋友,我常常把詩歌編成一首又一首的歌,讓我心中有一種激動也想自己寫一首詩。于是我提筆寫了:
   
    夜 空
    入夜,
   
    天空中的寧靜,
   
    讓我心曠神怡,
   
    只聽見大自然風吹草動的聲音。
   
    半夜,
   
    天空中的日月星辰,
   
    讓我回憶起了過去,
   
    在我心中永遠抹不去。
   
    深夜,
   
    天空中的云彩色彩斑斕,
   
    深情而又神秘,
   
    只有夜空能繪出哦!
   
    它讓我無比沉醉。
   
    我想這就是詩吧
    我很興奮我能寫詩了·我拿著這幾句短短的話到處炫耀到處朗讀我希望別都認同認同這就是詩這就是我的詩·
   
    當我興致勃勃的拿給爸爸他笑除了笑再也沒有其他任何語言我急了“這是詩嗎?”或許是他怕打消我的積極性,他對我撒謊了。
    “這是詩,詩就是這樣的。”
   
    這短短的幾句詩,短短的幾句話,讓我愛寫上詩·愛讀詩·愛背詩。
   
   

   我交了一個外地朋友

   六年級作文510字
   作者:未知
  •  
  • jiāo
  • le
  • wài
  • péng
  • yǒu
  • 我交了一個外地朋友
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • yáng
  • yáng
  • 1)班 俞烊洋
  • 閱讀全文

   朋友之間

   六年級作文434字
   作者:未知
  •  
  • péng
  • yǒu
  • zhī
  • jiān
  • 朋友之間
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • chāng
  • shì
  •  
  • hóng
  • xīng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • èr
  • bān
  •  湖北省宜昌市 紅星路小學六年二班
  •  
  • wàng
  • xīn
  • 望雅欣
  • 閱讀全文

   朋友

   六年級作文191字
   作者:未知
  •  
  • péng
  • yǒu
  • 朋友
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • kāi
  •  
  • zhōng
  • yīng
  • wén
  • xué
  • xiào
  • liù
  •  廣東省湛江開發區 中英文學校六一
  • bān
  •  
  • huáng
  • jīng
  • 班 黃京
  • 閱讀全文

   我的大朋友王興偉

   六年級作文776字
   作者:未知
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  • wáng
  • xìng
  • wěi
  • 我的大朋友王興偉
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  •  
  • hàn
  • shì
  • huá
  • shī
  • xiǎo
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  湖北省武漢 武漢市華師附小61班 
  • jiǎng
  • hào
  • wěi
  • 蔣昊偉
  • 閱讀全文

   我的知心朋友

   六年級作文487字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zhī
  • xīn
  • péng
  • yǒu
  • 我的知心朋友
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • yuǎn
  •  
  • xīn
  • běi
  • jiāng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  廣東省清遠 新北江小學六(3)班 
  • zhāng
  • jun4
  • jié
  • 張俊杰
  • 閱讀全文

   朋友

   六年級作文732字
   作者:未知
  •  
  • péng
  • yǒu
  •  
  • 朋友 
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  •  
  • zhū
  • zhōu
  • liàn
  • chǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  •  湖南省株洲 株洲冶煉廠子弟小學203 
  • míng
  • huì
  • 扶明慧
  • 閱讀全文

   我和眼鏡的“交朋友”經歷

   六年級作文528字
   作者:未知
  •  
  •  
  • dōu
  • shuō
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • shì
  • xīn
  • líng
  • de
  • chuāng
  •  
  •  
  • shì
  •  都說“眼睛是心靈的窗戶”,可不是
  •  
  • xiàn
  • zài
  • zhè
  •  
  • yǎn
  • jìng
  • xiǎo
  • mèi
  •  
  • cái
  • zhēn
  • zhèng
  • de
  • huì
  • ,現在我這個“眼鏡小妹”才真正的體會
  • dào
  • zhè
  • huà
  • de
  •  
  • 到這句話的意思。
  • 閱讀全文

   難忘的朋友

   六年級作文721字
   作者:李斯凝
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • péng
  • yǒu
  • 難忘的朋友
  •  
  •  
  • níng
  •  李斯凝
  •  
  • zhè
  • péng
  • yǒu
  • péi
  • guò
  • le
  •    
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • huó
  •  
  • 這個朋友陪我度過了6年的小學生活,無
  • 閱讀全文

   最好的朋友

   六年級作文624字
   作者:林金鑫
  • zuì
  • hǎo
  • de
  • péng
  • yǒu
  • 最好的朋友
  •  
  • lín
  • jīn
  • xīn
  • 林金鑫
  •  
  • yǒu
  • duō
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • de
  • guān
  • 我有許多好朋友,其中有一個與我的關
  • 閱讀全文

   朋友

   六年級作文105字
   作者:陳子亦
  • péng
  • yǒu
  • 朋友
  •  
  • ràng
  • fán
  • nǎo
  • cóng
  • xīn
  • tóu
  • xiāo
  • shī
  • 讓煩惱從你心頭消失
  •  
  • qǐng
  • xiào
  • róng
  • shàng
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • 請笑容爬上你的臉上
  • 閱讀全文

   給好朋友的一封信

   六年級作文558字
   作者:徐楊
  • qīn
  • ài
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • 親愛的好朋友
  •  
  • 
  •  
  •  
  • hǎo
  • fèn
  • bié
  • jīng
  • yǒu
  •    
  • nián
  • duō
  • le
  •  
  • hái
  • hǎo
  • ma
  • chéng
  •  你好分別已經有3年多了,你還好嗎成
  • 閱讀全文

   給災區小朋友的一封信

   六年級作文833字
   作者:陳曉菡
  •  
  •  
  • gěi
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  給災區小朋友的一封信
  •  
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  • chén
  • xiǎo
  • hàn
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  •  宜昌市伍家崗小學陳曉菡 指導教師
  • zōu
  • hóng
  • xiá
  • 鄒紅霞
  • 閱讀全文

   給地震災區小朋友的一封信

   六年級作文859字
   作者:王彥淑
  • gěi
  • zhèn
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給地震災區小朋友的一封信
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • wáng
  • yàn
  • shū
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • 宜昌市伍家崗小學601班王彥淑 指導教師
  • zōu
  • hóng
  • xiá
  • 鄒紅霞
  • 閱讀全文

   給災區小朋友的一封信

   六年級作文745字
   作者:zheng
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  • 災區小朋友們
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  你們好
  •  
  •  
  •    
  • yuè
  •       
  • xià
  •       
  • shí
  •       
  • fèn
  • ?
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • shēng
  • le
  •    
  • de
  •  512日下午1428分四川汶川縣發生了8級的
  • 閱讀全文

   貪吃的好朋友

   六年級作文584字
   作者:黃慧懿
  •  
  • tān
  • chī
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • 貪吃的好朋友 
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • huáng
  • huì
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • 宜昌市伍家崗小學601班黃慧懿 指導教師
  • zōu
  • hóng
  • xiá
  • 鄒紅霞
  • 閱讀全文

   災區的小朋友,我想對你說……

   六年級作文596字
   作者:李樂樂
  • qīn
  • ài
  • de
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  •  
  •  
  • 親愛的災區小朋友們: 
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • 你們好!
  •  
  • suī
  • rán
  • men
  • fèn
  • liǎng
  •  
  • suī
  • rán
  • men
  • xiàng
  • shí
  • 雖然我們分隔兩地,雖然我們素不相識
  • 閱讀全文

   朋友

   六年級作文922字
   作者:zhangtia…
  •  
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • zhēn
  • chéng
  • de
  • xīn
  • duì
  • lìng
  • 朋友是什么?朋友是一顆真誠的心對另
  • xīn
  • de
  • guān
  • huái
  •  
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • shàn
  • liáng
  • de
  • xīn
  • duì
  • lìng
  • 一顆心的關懷;朋友是一顆善良的心對另
  • xīn
  • de
  • bāng
  • zhù
  •  
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • chún
  • de
  • xīn
  • duì
  • lìng
  • 一顆心的幫助;朋友是一顆純樸的心對另
  • 閱讀全文

   給災區小朋友的一封信

   六年級作文629字
   作者:李光明
  • gěi
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  • 給災區小朋友的一封信:
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • 你們好!
  •  
  •    
  •  
  •       
  • chén
  • tòng
  • de
  •  
  • chǎng
  •    
  • zhèn
  • zài
  • 512一個沉痛的日子,一場8極大地震在四
  • 閱讀全文

   給災區朋友的一封信

   六年級作文381字
   作者:456789
  • gěi
  • zāi
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給災區朋友的一封信
  •  
  • liù
  • bān
  •          
  •    
  • qíng
  • 六班---t
  •  
  • zāi
  • de
  • péng
  • yǒu
  • men
  • 災區的朋友們
  • 閱讀全文

   朋友

   六年級作文272字
   作者:李凡
  •  
  •  
  • péng
  • yǒu
  •  
  • fèn
  • gāo
  • ǎi
  •  
  • fèn
  • xiǎo
  •  
  • shèn
  • zhì
  • shì
  •  朋友,不分高矮,不分大小,甚至是
  • wàng
  • nián
  • jiāo
  •  
  • zhī
  • yào
  • shì
  • péng
  • yǒu
  •  
  • hǎo
  • liǎng
  • rén
  • chuān
  • tiáo
  • 忘年交,只要是朋友,好得兩人穿一條褲
  • dōu
  • xián
  • féi
  •  
  • péng
  • yǒu
  •  
  • fèn
  • qióng
  •  
  • fèn
  • guì
  • jiàn
  •  
  • 子都嫌肥;朋友,不分窮富,不分貴賤,
  • 閱讀全文

   給災區小朋友的一封信

   六年級作文611字
   作者:吳春穎
  •  
  •  
  • gěi
  • zāi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  •  給災區小朋友的一封信 
  • lín
  • xiàn
  • nuǎn
  • zhōng
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chūn
  • yǐng
  • 臨澤縣鴨暖中學六年級(4)班 吳春穎
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   比出來的朋友

   六年級作文580字
   作者:孤寂黑鷹
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  •  
  • xiàng
  • shí
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  •  俗話說"不打不相識"我與我的好朋
  • yǒu
  • zhāng
  • sōng
  • nán
  • jiù
  • shì
  • chū
  • lái
  • de
  •  
  • 友張松楠就是打出來的.
  •  
  •  
  •  
  • kāi
  • xué
  • lái
  • de
  • tiān
  • jiù
  • rén
  • le
  • jià
  •  我開學來的第一天就與人打了一架
  • 閱讀全文

   陽臺上的朋友

   六年級作文514字
   作者:Connie
  •  
  • zǎo
  • chén
  • chuáng
  •  
  • zhēng
  • kāi
  • xīng
  • sōng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • shēn
  • le
  • shēn
  • lǎn
  • 早晨起床,睜開惺忪的眼睛,伸了伸懶
  • yāo
  •  
  • jìng
  • zhí
  • zǒu
  • xiàng
  • yáng
  • tái
  •  
  • jīn
  • de
  • yáng
  • guāng
  • 腰,徑直走向陽臺,一絲絲金色的陽光灑
  • mǎn
  • le
  • de
  • liǎn
  • páng
  •  
  • jìn
  • le
  • de
  • xīn
  • xiōng
  •  
  • 滿了我的臉龐,也灑進了我的心胸。
  • 閱讀全文

   書,你是我的朋友

   六年級作文792字
   作者:余必晴
  •  
  •  
  • guǒ
  • shuō
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • bēi
  • kǒu
  • ér
  • xiāng
  • wèi
  •  如果說我的童年是一杯苦口而香味四
  • de
  • fēi
  •  
  • me
  • suǒ
  • kàn
  • de
  • shū
  •  
  • jiāng
  • shì
  • zhè
  • bēi
  • 溢的咖啡,那么我所看的書,將是這杯咖
  • fēi
  • de
  • bái
  • táng
  •  
  • shū
  • shì
  • tóng
  • nián
  • zhōng
  • quē
  • shǎo
  • de
  •  
  • 啡的白糖。書是我童年中不可缺少的,它
  • 閱讀全文

   給汶川小朋友的一封信

   六年級作文310字
   作者:黃征霖
  •  
  •  
  • gěi
  • wèn
  • ?
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  •  給汶川小朋友的一封信 
  •  
  • wèn
  • ?
  • de
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  •  
  • 汶川的小朋友: 
  •  
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  •  
  •  
  •  你們好! 
  • 閱讀全文

   給汶川小朋友的一封信

   六年級作文360字
   作者:玉合
  •  
  •  
  • gěi
  • wèn
  • ?
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  •  給汶川小朋友的一封信 
  •  
  • wèn
  • ?
  • de
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  •  
  • 汶川的小朋友: 
  •  
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  •  
  •  
  •  你們好! 
  • 閱讀全文

   介紹我的朋友

   六年級作文261字
   作者:陳俊宇
  •  
  •  
  • jiè
  • shào
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  •  介紹我的朋友 
  •  
  •  
  •  
  •             
  •  
  •    
  •  
  •             
  •  
  •    
  •  
  •             
  •  
  •  
  •    
  •  
  •             
  •  
  •       
  •  
  •                               
  •  
  •    
  •  
  •       
  •  
  •       
  •  
  •                
  •  
  •    
  •  
  •  ello i have a good e name is xinfeipeng e is 12 years e 
  •       
  •  
  •  
  •          
  •  
  •       
  •  
  •  
  •    
  •  
  •                   
  •  
  •             
  •  
  •       
  •  
  •  
  •  
  • is 152 cm m taller than he  
  • 閱讀全文

   這種朋友不是朋友

   六年級作文589字
   作者:莫媛嵐
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • lǐng
  • ?
  • gào
  • shǒu
  •  
  • zhī
  • zěn
  • me
  • le
  •  
  •  今天是領報告手冊,我不知怎么了,
  • zǒng
  • gǎn
  • jiào
  • dào
  • hěn
  • shī
  • wàng
  • de
  • yàng
  •  
  • shēng
  • kǎo
  • shì
  • kǎo
  • 總感覺到很失望的樣子,生怕期末考試考
  • hǎo
  •  
  • guǒ
  • rán
  • kǎo
  • hǎo
  •  
  • wén
  • le
  •    
  •  
  • shù
  • xué
  • yīng
  • 不好。果然考不好,語文得了5,數學和英
  • 閱讀全文

   耳朵(詩歌)

   六年級作文166字
   作者:宋卉
  • ěr
  • duǒ
  •  
  •  
  • 耳朵 
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • liù
  • nián
  •  
  • sòng
  • huì
  • 鴻雁外語六年級 宋卉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  • 閱讀全文

   永遠的朋友

   六年級作文488字
   作者:李詩琪
  •  
  •  
  • yǒng
  • yuǎn
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  永遠的朋友
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  • de
  • guāng
  • yīn
  • suí
  • zhe
  • shí
  • jiān
  • de
  • biàn
  • huà
  • ér
  • biàn
  • huà
  • zhe
  •  六年的光陰隨著時間的變化而變化著
  •  
  • men
  • de
  • yǒu
  • yǒng
  • yuǎn
  • huì
  • tuì
  •  
  • xiàn
  • zài
  • xiǎng
  • ,可我們的友誼永遠不會褪色。現在我想
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 80368b.com | www.5b5b.com | ude184.com | WWW.598378.COM | www.5350.vip | 500000724.com | 3178i.com | WWW.182841.COM | www.33068.cc | www.27363u.com | 287722.com | www.483864.com | WWW.68738.COM | www.hg173f.com | 1331bb.com | www.901376.com | www.ya350.com | www.553398.com | 2019kk.cc | www.76520u.com | WWW.402606.COM | www.63606g.com | hg123311.com | 1106766.com | WWW.124558.COM | www.659zf.com | www.55545p.com | 3121ii.com | www.187393.com | WWW.362818.COM | www.7388101.com | feicai0599.com | p888888.com | www.521787.com | WWW.771809.COM | www.5655999.com | yf2222.com | 7726yyy.com | WWW.473726.COM | www.hr0888.com | www.8645007.com | 418923.com | 80567d.com | www.luck887.com | WWW.761345.COM | www.68993262.com | www.scw452.com | xg7111.com | www.3567123.com | WWW.884404.COM | www.c6097.com | www.62979.com | 1294f.cc | 22254066.com | aa00558.com | www.315332.com | WWW.516279.COM | www.dw777.net | www.26123kk.com | 6487hhh.com | n32689.net | www.677375.com | WWW.788907.COM | www.85144aa.com | www.99113i.com | yh22999.com | hg9088.com | www.395477.com | WWW.28033.COM | www.2408b.cc | www.4809t.com | www.557116.com | 001122332.com | 00773t.com | kj139.com | WWW.608909.COM | WWW.76607.COM | www.9646s.com | www.00773a.com | 0600t.cc | 6487lll.com | 7249o.com | www.040417.com | WWW.788701.COM | WWW.857947.COM | www.26163w.com | www.86339m.com | www.55526d.com | br881.com | 68228l.com | 9411fff.com | 1788555.com | www.820155.com | WWW.81121.COM | WWW.62272.COM | www.96386n.com | www.f2894.com | www.hr888vip.com | jinsha69.com | 2267p.com | 4288k.com | hg008.am | 37111c.com | 9081cc.com | www.256238.com | www.988917.com | WWW.203563.COM | WWW.111605.COM | www.781566.com | www.706wb.com | www.xj6006.com | www.789508.com | 3121z.com | 9158bo.com | 08778s.com | xpjgo7.com | 9411nnn.com | 24304a.com | www.50732a.com | www.589056.com | WWW.548356.COM | WWW.604049.COM | WWW.311202.COM | www.c9661.com | www.99yfa.com | www.yh76vv.com | www.7681001.com | www.60886g.com | www.bet63t.com | www.hg98029.com | 7335s.com | 90307s.com | 33115qq.com | shun8.com | b9957.com | z99345.am | 78808c.com | ddd3405.com | bm1103.com | 3242r.com | 28288ff.com | 7240w.com | changlecai.com | 1517726.com | 48281111.com | 774km.com | 3405.com | 69990k.com | ppp5144.com | 1654q.com | 0805c.com | 6220ss.com | 2356.com | 3559uuuu.com | 7686m.com | lh66v.com | 3775m.com | 4461e.com | 78110099.com | www.577972.com | www.558416.com | www.591023.com | www.565516.com | www.657269.com | www.602983.com | www.560621.com | www.355811.com | www.399049.com | www.030238.com | WWW.272629.COM | WWW.804879.COM | WWW.118666.COM | WWW.812868.COM | WWW.767744.COM | WWW.596866.COM | www.985026.com | www.689631.com | www.104ak.com | www.fh3993.com | WWW.39323.COM | WWW.664847.COM | WWW.203799.COM | WWW.688970.COM | WWW.321458.COM | www.339531.com | 102166.com | www.30350s.com | www.342377.com | www.971787.com | 11440.com | 6556z.com | c89fhg3.com | 4488m.com | 922790.com | www.cp88168.xn | www.12136j.com | www.166518.com | www.6364w.com | WWW.319273.COM | WWW.407060.COM | WWW.919376.COM | www.391438.com | 79700.com | r2490.com | www.840774.com | www.451599.com | www.552662.com | jr7777.com | 0099228.com | ms888.com | www.73990b.com | www.80075l.com | WWW.390614.COM | WWW.86859.COM | www.669773.com | jl777777.com | 8015f.com | 3522c.vip | www.00772b.com | www.6889775.com | www.82gcw.com | WWW.237780.COM | www.803242.com | pj900.com | 9103aa.com | 915905963.com | www.qmc0022.com | www.xpj3123.com | www.66082.cc | WWW.677676.COM | www.854242.com | 9649y.com | 641.com | 3078o.com | www.35700e.com | www.50732h.com | WWW.191884.COM | www.635477.com | 6245d.com | 58222ff.com | LDZ333.com | www.48330t.com | WWW.794563.COM | WWW.719234.COM | WWW.615006.COM | www.967333.com | 8722.am | 54146644.com | www.bd2019j.com | www.46689.com | WWW.197072.COM | www.596531.com | 2381ww.com | 86811h.com | www.45598f.com | www.caim4.com | WWW.4892.COM | xxx8827.com | 78808n.com | www.185141.com | www.3552x.com | WWW.758718.COM | 0805n.com | 54146633.com | www.40288l.com | www.ct6676.com | WWW.662839.COM | 3178e.com | dh7022.com | www.38775qq.com | WWW.313255.COM | www.lg7717.com | 3990077.com | 768345.com | www.614377.com | WWW.522312.COM | www.095005.com | 7893w8.com | www.4406488.com | www.26299w.com | WWW.81748.COM | 656992.com | 6572g.com | www.1466i.com | WWW.550151.COM | www.kkk118.com | 316t.cc | www.y6094.com | WWW.706579.COM | www.136506.com | 13820000.com | www.80188h.com | WWW.252076.COM | www.368518.com | 4270nn.com | www.cn365p.com | WWW.699511.COM | www.170955.com | a44.com | www.77181.com | WWW.659566.COM | hk235.com | xx00558.com | www.hb858.com | WWW.66019.COM | 81366w.com | www.346346.com | WWW.318551.COM | www.330871.com | 51133iii.com | www.yh6699.bet | WWW.879495.COM | 7240k.com | 22205.com | WWW.193716.COM | www.040425.com | 33882007.com | www.50732r.com | www.666937.com | 2147008.com | www.801sun.com | WWW.868644.COM | 8881481.com | www.79500.vip | WWW.165249.COM | www.6767673.com | 411yh.com | www.68568y.com | www.682542.com | j01234.com | www.tai3366.com | WWW.626837.COM | 8535.com | www.37377t.com | www.864755.com | 6150a.com | www.679.com | WWW.3018.COM | 50099c.com | www.30393.com | WWW.361690.COM | 0778.com | www.58qp.cc | WWW.825432.COM | 87965cc.com | www.81608e.com | www.848566.com | eee4255.com | www.0270k.com | www.500285.com | yh6688.bet | www.022gx.cc | www.56582.com | www.7793l.com | WWW.580159.COM | 26444w.com | www.bwinyz50.com | WWW.528675.COM | 287722.com | www.3zq03.com | www.535059.com | 82509as3.com | WWW.244323.COM | hb8040.com | www.tyc723.com | WWW.678547.COM | 83086g.com | www.714445.com | www.354277.com | 6220y.com | WWW.647578.COM | 4066x.com | www.99552ww.com | WWW.175821.COM | 22959.com | www.csgc7.com | 2544b1.com | www.469704.com | WWW.58442.COM | 30019oo.com | WWW.303325.COM | 5856dd.com | www.jsdc9333.com | www.606510.com | 5661888.com | WWW.488688.COM | 28824t.com | www.ejylc13.com | www.196501.com | 6146t.com | WWW.50278.COM | dzjgw6666.com | www.6832u.com | v3544.com | www.490803.com | www.542511.com | sxpj62622.com | WWW.447770.COM | gg444000.com | www.47d.cc | 2418c.com | www.668679.com | www.43131n.com | www.5099ii.com | WWW.621966.COM | 67877.com | WWW.22292.COM | 09266333.com | www.ct6678.com | 44999193.com | www.33112h.com | 55970.net | www.am57877.com | www.50080v.com | www.89599k.com | www.902271.com | 7141gg.com | WWW.416933.COM | t8705.com | WWW.799032.COM | jjj67890.com | WWW.901878.COM | 22299uu.com | WWW.616569.COM | 4107b.com | www.3552r.com | 1331r.com | www.00665c.com | 44488b.com | www.772222.com | 256777i.com | www.ylylc00.com | jnbzsj.com | www.wqdlcn.com | 1294o.cc | www.yh08.com | 547902.com | www.50080p.com | 15a26.net | www.26163y.com | 23300e.com | www.2373n.com | 59599w.com | www.111xm.cc | o8009.com | WWW.703563.COM | 35222b.com | WWW.587830.COM | 61323366.com | WWW.561005.COM | 78117799.com | www.760557.com | www.bet91482.com | www.038909.com | www.1538222.com | yf5599.com | www.80767c.com | pj12678.com | www.csgc5.com | 4518.com | WWW.579852.COM | 2613u.com | www.918795.com | www.5555yh.vip | 03772.com | www.0600q.cc | 497944.com | www.21202c.com | 2546e.com | WWW.13199.COM | 35oo.vip | WWW.848957.COM | www.5446vv.com | 4689.com | www.77996c.com | 3189x.com | WWW.561995.COM | 76744.com | www.975559.com | www.bet63l.com | kxchihuo.com | www.9478f.com | 19880a.com | WWW.173825.COM | www.97cp678.com | www.127169.com | www.1466i.com | 7736z.com | WWW.760709.COM | 7792i.com | www.613595.com | www.4102y.com | y2516.com | WWW.427465.COM | 700589.com | www.653182.com | www.3421k.com | 1427.com | WWW.358920.COM | 35252n.com | www.234279.com | www.89777u.com | 3178f.com | WWW.181327.COM | www.ii55826.com | 29918jj.com | www.gyfc6.com | bet28o.com | www.602913.com | www.93gj.com | 0886.com | WWW.601703.COM | www.w84h.com | 55984i.com | WWW.447770.COM | www.28000g.com | 7935a.com | WWW.881870.COM | 5446kk.com | 667345.com | www.016ac.com | 660fh.com | www.226105.com | www.41518g.com | 4182000.com | www.643552.com | www.3333bj.com | 32555z.com | www.990733.com | www.bjl917.com | 42842827.com | www.904817.com | www.hg3005.tw | 53262ss.com | www.792088.com | www.ya2019z.com | 3421x.com | www.404099.com | www.49956h.com | fc9558.com | www.178167.com | www.6364c.com | 500000991.com | 650116.com | WWW.760266.COM | hggjtg9.com | 908080k.com | WWW.249099.COM | www.hgdc600.com | 50099vip.com | WWW.50522.COM | www.4923w.com | u2490.com | www.202703.com | www.033.la | 7736k.com | 3467s.cc | WWW.527004.COM | www.3691p.com | c40033.com | www.338996.com | www.ya448.com | xpj66666.vip | 1654xx.com | judingbo0.com | WWW.582976.COM | www.361550.com | 33432y.com | WWW.375432.COM | www.088014.com | 6150c.com | www.tk008.com | WWW.18093.COM | www.478378.com | 912567.com | www.373553.com | WWW.636309.COM | www.350677.com | 3559.com | www.566217.com | www.cb3988.com | www.604886.com | dingji0088.com | www.606255.com | WWW.358466.COM | www.glc555.com | 118888222.com | www.558403.com | WWW.12474.COM | www.00772j.com | 7720g.com | www.52072x.com | WWW.564161.COM | www.758567a.com | 112g.net | 9103pp.com | WWW.73035.COM | www.8839i.com | www.11086.com | bet36500.com | www.196052.com | WWW.458455.COM | www.flb577.com | 00773ee.com | 6766aa.com | www.979631.com | www.lc03.com | www.3116b.com | 3568t.com | 11ii8331.com | WWW.613358.COM | www.6364k.com | www.04567u.com | 3534z.com | 69447799.com | WWW.79538.COM | www.gczj9.com | www.7225z.com | t58955.com | 33115p.com | www.810730.com | WWW.244046.COM | www.778306.com | 55818h.com | 54443u.com | www.106572.com | WWW.208989.COM | www.50051b.com | www.65066bb.com | 3534w.com | 77333885.com | www.874918.com | WWW.370699.COM | www.077578.com | 80892nn.com | q99.com | 3151.com | www.602587.com | WWW.761750.COM | www.77801k.com | www.4058m.com | 32126j.net | p2306.com | www.068652.com | WWW.860377.COM | www.sxyl9.com | www.www | 1213ttt.com | v3410.com | ylzz577.com | www.379802.com | WWW.571309.COM | www.cpkk.com | www.2111a.com | www.28168.com | yl6895.com | hg8081.com | emz7995.com | www.893023.com | WWW.52202.COM | www.3478i.cc | www.110503.com | www.79500b.com | 80368mm.com | 776052.com | 500000414.com | www.458178.com | WWW.907581.COM | WWW.400399.COM | www.yh76a.com | www.06820s.com | uu38648.com | 4255.com | dzc14.com | hgyz88.com | www.083039.com | WWW.444636.COM | WWW.879646.COM | www.hr4888.com | www.ya2019u.com | www.704909.com | 4631177.com | 8547oo.com | vic6308.com | 01885z.com | 00336132.COM | www.187135.com | WWW.484879.COM | WWW.50590.COM | WWW.788682.COM | www.3478r.cc | www.048181.com | www.a88002.com | www.184897.com | 2267t.com | 2211buyu.com | 83138p.com | 644237.com | 3178w.com | 777kjz.com | www.330587.com | WWW.28887.COM | WWW.168351.COM | WWW.913458.COM | WWW.244546.COM | www.2875f.com | www.bet73q.com | www.1764v.com | www.695044.com | www.yzcp2026.com | 1429k.com | 500000917.com | 560pj.com | r1458.com | 4116p.com | y7063.com | 8557k.com | 1545.com | 5446v.com | 3999hd.com | 66300vip48.com | 111377.com | www.106526.com | www.511039.com | www.813770.com | WWW.313572.COM | WWW.48664.COM | WWW.664160.COM | WWW.63938.COM | WWW.266948.COM | WWW.920038.COM | WWW.70468.COM | WWW.775254.COM | WWW.609556.COM | WWW.82608.COM | WWW.233136.COM | WWW.675053.COM | WWW.490110.COM | WWW.690166.COM | WWW.871963.COM | WWW.721181.COM | WWW.527106.COM | WWW.303577.COM | WWW.727515.COM | WWW.232431.COM | WWW.110039.COM | WWW.301882.COM | WWW.357945.COM | WWW.589144.COM | WWW.344141.COM | WWW.311001.COM | WWW.27929.COM | WWW.67218.COM | WWW.931518.COM | WWW.444578.COM | WWW.48325.COM | WWW.97124.COM | WWW.764666.COM | www.898304.com | www.613591.com | www.256968.com | www.171888.com | www-4907.com | 2613p.com | 1018xpj.com | 7380.com | 88807n.com | 38244l.com | 11ss8332.com | 3078u.com | 79964b.com | www.1168p.com | www.10999t.com | www.vns887.com | www.1466u.com | www.60123l.com | www.fen00.com | WWW.811103.COM | WWW.693352.COM | WWW.40852.COM | WWW.537510.COM | www.505354.com | 22218.com | 2013.co | 11422.cc | yumingty5.com | 21051199.com | 923560.com | www.28000d.com | www.40288y.com | www.26243.com | www.3416x.com | WWW.664837.COM | WWW.789594.COM | WWW.33880.COM | www.508433.com | www.097788.com | b2649.com | 883399s.com | so77777.cc | 6175b.com | www.593152.com | www.0659.com | www.hx6626.com | WWW.642522.COM | WWW.395260.COM | www.215077.com | 11452233.com | 2324vvv.com | u4389.com | 6660458.com | www.4058rr.com | www.js520988.com | www.c9662.com | WWW.460054.COM | www.931786.com | 5555724.com | 83086w.com | xinvip7.com | 37570l.com | www.1429g5.com | www.CK1432.COM | WWW.828076.COM | WWW.60199.COM | www.526901.com | 178178.com | 2021k.com | 588ddd.cc | www.9170116.com | www.yh7773.com | WWW.693345.COM | WWW.18451.COM | www.41518t.com | h4255.com | 67890l.com | www.27363n.com | www.js9090.com | www.hf0866.com | WWW.923272.COM | www.433680.com | 1429t.com | lll4255.com | 2017.net | www.amjs119.com | WWW.576455.COM | WWW.426654.COM | www.66653v.com | 3678vv.com | 55810.com | www.6hg6668.com | www.68682t.com | WWW.133246.COM | www.517602.com | 1665e.com | 8547tt.com | www.800795.com | www.29277m.com | WWW.19458.COM | www.rcw789.com | 3242z.com | 7742uu.com | www.88325g.com | www.gyfc1.com | WWW.563647.COM | www.39492.com | j77304.com | www.a4042.com | www.400849.com | WWW.289359.COM | www.550420.com | zunyi803.com | 86811r.com | www.3w27.com | WWW.341576.COM | www.984688.com | 84494455.com | 35qq.vip | www.3846dd.com | WWW.70738.COM | www.910282.com | vnsr33888.com | V87.com | www.89386d.com | WWW.287185.COM | www.718568.com | n2894.com | 3844bb.com | www.770802.com | WWW.387274.COM | www.68kj.com | 3435f.com | www.4996sd.com | www.aa8618.com | www.895594.com | 2543007.com | 66876a.com | www.4923a.com | WWW.77742.COM | js345345.com | 22299hh.com | www.1861222.com | WWW.187296.COM | www.77114u.com | vns00dd.com | www.888688.cc | WWW.348103.COM | www.354611.com | tt888k.com | www.3116g.com | WWW.362981.COM | www.217650.com | 7240mcom | www.yh234f.com | WWW.670835.COM | www.235187.com | 3679jj.com | www.88325z.com | WWW.647599.COM | 283344.com | am126.cc | www.087r.com | WWW.890991.COM | 80060404.com | 44488v.com | www.12455hh.com | WWW.348099.COM | 509.co | www.108007.com | www.c1359.com | www.347177.com | 3568q.com | www.32031k.com | WWW.606683.COM | bj6666.com | 9149v.com | www.32123h.com | www.916025.com | 22294400.com | www.8080999d.com | WWW.479773.COM | 718012.com | 1318345.com | www.3552x.com | www.401272.com | 88993.com | www.78919d.com | WWW.856068.COM | 3678.com | www.4136u.com | WWW.472277.COM | 2287f.com | 528866.com | www.hjin6.com | www.99677i.com | 00uu8331.com | www.60108w.com | www.640505.com | 04666m.com | www.0343b.com | WWW.590888.COM | 22294400.com | www.23819.com | WWW.286262.COM | 10050714.com | www.pjgw22.com | WWW.900714.COM | 22886.com | www.565636.com | WWW.878846.COM | 45460002.com | www.88325q.com | WWW.799979.COM | le888d.com | www.733487.com | WWW.757057.COM | 2008.com | www.81608w.com | www.904827.com | 66287t.com | www.hg7774.com | www.603774.com | 3650568.com | www.8667l.com | www.66653i.com | 26444s.com | www.hm7288.com | 29918jj.com | www.cp505.com | WWW.216674.COM | 4323y.com | www.590561.com | WWW.525537.COM | 444000kk.com | www.55111122.com | www.526170.com | l277.com | WWW.351929.COM | ctxcp76.com | www.10hga.com | WWW.118881.COM | yt8.com | www.993916.com | www.571833.com | z88XX.com | WWW.824827.COM | 5634j.com | www.ldz333.com | WWW.191229.COM | 78808t.com | www.055l.cc | 118cp4008123.com | www.8313i.com | WWW.153601.COM | rrr5701.com | www.50732b.com | 628899.net | www.365088.bet | WWW.378234.COM | 66287t.com | www.1368m.cc | 62105.com | www.02bet8.com | WWW.688905.COM | 01234oo.com | www.11fzc.com | zguvgd.com | 4036356.com | www.61500.cc | man587.com | www.mgm868004.com | WWW.594633.COM | youfa777.vip | WWW.33870.COM | WWW.292949.COM | www.159888a.com | 53262pp.com | www.c6002.com | 6403.com | www.81608b.com | www.055168.cc | www.58665v.com | WWW.44649.COM | 2096x.com | WWW.223087.COM | df8jj.com | www.hg3005.tw | ty1133.net | www.4058xx.com | www.701361.com | 3141.com | WWW.552805.COM | 35222oo.com | www.hf5885.com | 86811g.com | www.535520.com | ssl.bet | www.47506i.com | www.591411.com | 12772244.com | WWW.677426.COM | t2490.com | WWW.700386.COM | 7893.cc | www.csgc2.com | 1259c.com | www.66652c.com | 3189zz.com | www.8998933.com | 849355.com | www.63606u.com | www.177584.com | www.00773n.com | www.592909.com | www.cpa866.com | WWW.114579.COM | 3018kk.com | WWW.452905.COM | 3844q.com | WWW.590097.COM | feicai0596.com |