<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  時間的自白

  六年級作文457字
  作者:雪花飄絮
 • shì
 • bèi
 • rén
 • de
 • ér
 •  
 • jiào
 • shí
 • jiān
 • bǎo
 • bǎo
 • 我是一個被人遺棄的孤兒,我叫時間寶寶
 •  
 • cóng
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • bèi
 • shí
 • jiān
 • lǎo
 • rén
 • shōu
 • liú
 • le
 • zhī
 • hòu
 • 。自從有一天,我被時間老人收留了之后
 •  
 • biàn
 • yòu
 • yǒu
 • le
 • ān
 • shēn
 • zhī
 • suǒ
 •  
 •  
 •  
 • ,便又有了安身之所。 
 •  
 •  
 • de
 • péng
 • yǒu
 • fēi
 • cháng
 • duō
 •  
 • yǒu
 • zhōng
 • biǎo
 •  
 • tài
 • yáng
 •  
 • yuè
 •  我的朋友非常多,有鐘表,太陽、月
 • liàng
 • děng
 • děng
 •  
 • suī
 • rán
 • de
 • shēng
 • mìng
 • shì
 • xiàn
 • de
 •  
 • dàn
 • shì
 • 亮等等。雖然我的生命是無限的,但是日
 • zhǎng
 • le
 •  
 • de
 • rén
 • lèi
 • péng
 • yǒu
 • jiù
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • shǎo
 • le
 •  
 • 子長了,我的人類朋友就越來越少了,他
 • men
 • yǒu
 • de
 •  
 • yǒu
 • de
 •  
 • zhè
 • dōu
 • hái
 • gòu
 •  
 • 們有的罵我,有的遺棄我,這都還不夠,
 • men
 • yǒu
 • de
 • shèn
 • zhì
 • hái
 •  
 • zhēn
 •  
 • yǒu
 • de
 • 他們有的甚至還遺棄我,不珍惜我。有的
 • rén
 • shuō
 • bèi
 • xìn
 •  
 • jiǎng
 • gěi
 • de
 • shí
 • jiān
 • tài
 • shǎo
 • le
 • 人說我背信棄義,講我給他的時間太少了
 •  
 • shí
 • shì
 • bèi
 • yuān
 • wǎng
 • de
 •  
 • gěi
 • měi
 • rén
 • de
 • shí
 • jiān
 • ,其實我是被冤枉的,我給每個人的時間
 • dōu
 • shì
 • yàng
 • de
 • ya
 •  
 •  
 •  
 • 都是一樣的呀! 
 •  
 •  
 • yǒu
 • de
 • rén
 • zhēn
 • shí
 • jiān
 •  
 • quàn
 • men
 • zhēn
 •  
 •  有的人不珍惜時間,我勸他們珍惜,
 • shì
 • men
 • zǒng
 • tīng
 • de
 •  
 • yǒu
 • liú
 • làng
 • hàn
 • 可是他們總不聽我的,記得有一個流浪漢
 •  
 • zhè
 • liú
 • làng
 • hàn
 • de
 • qīn
 • gěi
 • le
 • cái
 • chǎn
 •  
 • ,這個流浪漢的父親給了他一大筆財產,
 • zhī
 • jiān
 • quán
 • dōu
 • jiāng
 • zhè
 • xiē
 • qián
 • ?g
 • guāng
 • le
 •  
 • biàn
 • 他一夜之間全都將這些錢花光了,自己變
 • chéng
 • le
 • liú
 • làng
 • hàn
 •  
 • céng
 • jīng
 • quàn
 • shuō
 • guò
 •  
 • yào
 • zhēn
 • 成了個流浪漢,我曾經勸說過他,要珍惜
 • xiàn
 • zài
 • de
 • shí
 • jiān
 •  
 • qiē
 • yóu
 • shǒu
 • hǎo
 • xián
 •  
 • měi
 • dōu
 • 現在的時間,切莫游手好閑,可他每次都
 • tīng
 •  
 • zhí
 • dào
 • le
 • lǎo
 • dōu
 • suǒ
 • huò
 •  
 • zuì
 • hòu
 •  
 • 不聽,一直到了老死都一無所獲。最后,
 • jiāng
 • de
 • shēng
 • mìng
 • xiàn
 • gěi
 • le
 • yán
 • wáng
 •  
 •  
 •  
 • 他將他的生命獻給了閻王伯伯。 
 •  
 •  
 • shí
 • guāng
 • quàn
 • shuō
 • guò
 • duō
 • de
 • rén
 •  
 •  我和時光爺爺一起勸說過許多的人,
 • shì
 • men
 • dōu
 • tīng
 •  
 • zuì
 • hòu
 • shí
 • guāng
 • bìng
 • dǎo
 • le
 •  
 • 可是他們都不聽,最后時光爺爺病倒了,
 • jiǔ
 • jiù
 • shì
 • le
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jiù
 • zhī
 • shèng
 • xià
 • le
 • 不久就去世了,現在就只剩下了我一個孤
 • líng
 • dīng
 • de
 • shí
 • jiān
 • bǎo
 • bǎo
 • le
 •  
 • xiàng
 • shì
 • jiè
 • guò
 • 苦伶仃的時間寶寶了,我也向世界呼吁過
 •  
 • qiú
 • qiú
 • men
 • bāng
 • zhù
 •  
 • yào
 • ràng
 • men
 • zhēn
 • lián
 • ,求求他們幫助我,也要讓他們珍惜可憐
 • de
 •  
 • shì
 • dōu
 • méi
 • chéng
 • gōng
 •  
 • qǐng
 • jiā
 • jiù
 • jiù
 • zhè
 • 的我,可是都沒成功。請大家救救我這個
 • shí
 • jiān
 • bǎo
 • bǎo
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • 時間寶寶吧! 
 •  
 •  
 • zuò
 • zhě
 •  
 • guì
 • huì
 •  
 •  
 •  作者:桂雨惠 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   我是一個被人遺棄的孤兒,我叫時間寶寶。自從有一天,我被時間老人收留了之后,便又有了安身之所。
   
    我的朋友非常多,有鐘表,太陽、月亮等等。雖然我的生命是無限的,但是日子長了,我的人類朋友就越來越少了,他們有的罵我,有的遺棄我,這都還不夠,他們有的甚至還遺棄我,不珍惜我。有的人說我背信棄義,講我給他的時間太少了,其實我是被冤枉的,我給每個人的時間都是一樣的呀!
   
    有的人不珍惜時間,我勸他們珍惜,可是他們總不聽我的,記得有一個流浪漢,這個流浪漢的父親給了他一大筆財產,他一夜之間全都將這些錢花光了,自己變成了個流浪漢,我曾經勸說過他,要珍惜現在的時間,切莫游手好閑,可他每次都不聽,一直到了老死都一無所獲。最后,他將他的生命獻給了閻王伯伯。
   
    我和時光爺爺一起勸說過許多的人,可是他們都不聽,最后時光爺爺病倒了,不久就去世了,現在就只剩下了我一個孤苦伶仃的時間寶寶了,我也向世界呼吁過,求求他們幫助我,也要讓他們珍惜可憐的我,可是都沒成功。請大家救救我這個時間寶寶吧!
   
    作者:桂雨惠
   
   

   讀《愛惜時間的愛因斯坦》有感

   六年級作文518字
   作者:未知
  •  
  •  
  • ài
  • shí
  • jiān
  • de
  • ài
  • yīn
  • tǎn
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《愛惜時間的愛因斯坦》有感
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  •  
  • guǎng
  • héng
  • xiàn
  • chéng
  • zhèn
  • xiè
  •  廣西區 廣西橫縣附城鎮謝圩子弟
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  
  • mèng
  • yuán
  • 學校六年級 余夢圓
  • 閱讀全文

   我懂得了珍惜時間

   六年級作文824字
   作者:未知
  •  
  • dǒng
  • le
  • zhēn
  • shí
  • jiān
  • 我懂得了珍惜時間
  •  
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • yǒu
  • yáng
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •  重慶市 重慶市酉陽縣實驗小學6
  •    
  • bān
  •  
  • zhān
  • níng
  • 6班 李瞻寧
  • 閱讀全文

   假如時間可以倒流

   六年級作文752字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shí
  • jiān
  • dǎo
  • liú
  • 假如時間可以倒流
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  /ㄊ∪?菔小「/ㄊ∪?菔惺Ψ陡絞糶
  •  
  •  
  •  
  • kuí
  • huà
  •  
  •  
  • ⊙Я?暌話唷『槭?
  • 閱讀全文

   水的自述

   六年級作文550字
   作者:未知
  •  
  • shuǐ
  • de
  • shù
  • 水的自述
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • chāng
  • shì
  •  
  • hóng
  • xīng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • èr
  • bān
  •  湖北省宜昌市 紅星路小學六年二班
  •  
  • wàng
  • xīn
  • 望雅欣
  • 閱讀全文

   一只小猴子的自述

   六年級作文643字
   作者:未知
  •  
  • zhī
  • xiǎo
  • hóu
  • de
  • shù
  • 一只小猴子的自述
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • nán
  • hǎi
  •  
  • guì
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  • bān
  •  
  • chén
  •  廣東省南海區 桂園小學六(班 陳
  • jun1
  • 碧君
  • 閱讀全文

   粉筆頭的自述

   六年級作文617字
   作者:未知
  •  
  • fěn
  • tóu
  • de
  • shù
  • 粉筆頭的自述
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • yún
  • yáng
  • xiàn
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • yún
  • yáng
  • xiàn
  • pán
  • shí
  • zhèn
  •  重慶市云陽縣 重慶市云陽縣盤石鎮
  • lǐng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  
  • céng
  • 革嶺小學六年級 曾藝
  • 閱讀全文

   一只小白兔的自述

   六年級作文422字
   作者:陳婷鈺
  • zhī
  • xiǎo
  • bái
  • de
  • shù
  • 一只小白兔的自述
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhī
  • xiǎo
  • bái
  •  
  • yuán
  • běn
  • zhù
  • zài
  • 大家好!我是一只小白兔。我原本住在
  • měi
  • de
  • sēn
  • lín
  •  
  • xiǎng
  • dào
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 一個美麗的大森林里,可想不到的是……
  • 閱讀全文

   貓頭鷹的自述

   六年級作文505字
   作者:賀正陽
  •  
  • ?
  • tóu
  • yīng
  • de
  • shù
  • 貓頭鷹的自述
  •  
  •  
  • jiā
  • zhī
  • dào
  • ma
  •  
  • jiù
  • shì
  • ?
  • tóu
  • yīng
  •  
  • de
  •  大家知道我嗎?我就是貓頭鷹,我的
  • miàn
  • mào
  • ?
  •  
  • de
  • shēn
  • shì
  • dàn
  • de
  •  
  • zhǎng
  • 面貌酷似貓。我的身體是淡褐色的,體長
  • 閱讀全文

   大閘蟹的自述

   六年級作文513字
   作者:吳尚
  • zhá
  • xiè
  • de
  • shù
  • 大閘蟹的自述
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xiàn
  • xiǎo
  • shén
  • tóng
  • zuò
  • wén
  • ?
  • dǎo
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 安徽省泗縣小神童作文輔導六(3)班 
  • shàng
  • 吳尚
  • 閱讀全文

   書的自述

   六年級作文490字
   作者:云祥
  •  
  • shū
  • shì
  • rén
  • lèi
  • de
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • jìn
  • de
  • jiē
  • de
  • què
  • 書是人類的朋友也是進步的階梯的確如
  • zài
  • rén
  • lèi
  • jìn
  • chéng
  • zhōng
  • dào
  • zhì
  • guān
  • zhòng
  • yào
  • de
  • zuò
  • yòng
  • 此我在人類進程中起到至關重要的作用我
  • jǐn
  • dài
  • lái
  • le
  • zhī
  • shí
  • ér
  • qiě
  • hái
  • dài
  • lái
  • shǎng
  • xīn
  • yuè
  • tōng
  • 不僅帶來了知識而且還帶來賞心悅目和通
  • 閱讀全文

   假如時間可以倒流

   六年級作文438字
   作者:何群
  • jiǎ
  •  
  •  
  • shí
  •  
  • jiān
  •  
  •  
  •  
  • dǎo
  •  
  • liú
  • 假 如 時 間 可 以 倒 流
  • gān
  • shěng
  • huá
  • chí
  • xiàn
  • róu
  • yuǎn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  • bān
  • xué
  • shēng
  •  
  • 甘肅省華池縣柔遠小學六年級三班學生:
  • qún
  • 何群
  • 閱讀全文

   假如時間可以移動

   六年級作文247字
   作者:高若塵
  • jiǎ
  • shí
  • jiān
  • dòng
  •  
  • yào
  • dào
  • wèi
  • lái
  • kàn
  • kàn
  • 假如時間可以移動,我要到未來看一看我
  • de
  • sūn
  • guò
  • de
  • zěn
  • yàng
  •  
  • 的子孫過的怎樣;
  •  
  • jiǎ
  • shí
  • jiān
  • dòng
  •  
  • yào
  • dào
  • yuǎn
  • shí
  • dài
  • kàn
  • 假如時間可以移動,我要到遠古時代看
  • 閱讀全文

   泥土的自述

   六年級作文686字
   作者:泥土的自…
  •  
  • de
  • shù
  •  
  • 泥土的自述 
  •  
  • jìng
  • zōng
  • hào
  • 靖宗昊
  •  
  •  
  • yǒu
  • duō
  • de
  • xiōng
  •  
  • men
  • bīn
  • fēn
  • duō
  • cǎi
  •  
  • yǒu
  •  我有許多的兄弟,他們繽紛多彩,有
  • 閱讀全文

   人行道的自述

   六年級作文794字
   作者:洪茹萍
  •  
  • hēi
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • shì
  • rén
  • háng
  • dào
  •  
  • jiào
  • 嗨!大家好,我是人行道,也可以叫我
  •  
  • bān
  • xiàn
  •  
  •  
  • shàng
  • zài
  • zào
  • rén
  • zhī
  • chū
  •  
  • rén
  • shì
  • jié
  • jìng
  • “斑馬線”。上帝在造人之初,人是潔凈
  • de
  •  
  • yàng
  •  
  • xiē
  • ài
  • de
  • shū
  • shū
  • men
  • de
  • 的,我也一樣。那些可愛的叔叔們把我的
  • 閱讀全文

   倒霉大腳趾的自述

   六年級作文662字
   作者:許文翔
  • dǎo
  • méi
  • jiǎo
  • zhǐ
  • de
  • shù
  • 倒霉大腳趾的自述
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhī
  • lián
  • de
  • jiǎo
  • zhǐ
  •  
  •  大家好!我是一只可憐的大腳趾,
  • de
  • zhǔ
  • rén
  • de
  • míng
  • shì
  • wén
  • xiáng
  •  
  • yuán
  • běn
  • shì
  • xiōng
  • 我的主人的名字是許文翔。我原本是兄弟
  • 閱讀全文

   我的自傳

   六年級作文852字
   作者:風雪
  • de
  • chuán
  • 我的自傳
  •  
  • fēng
  • xuě
  • 風雪
  •  
  •  
  • lái
  • dào
  • rén
  • jiān
  • jīng
  • guò
  • le
  •       
  • chūn
  • qiū
  • de
  • chū
  •  我來到人間已經渡過了12個春秋我的出
  • 閱讀全文

   我的自傳

   六年級作文520字
   作者:陳俊宇
  •  
  • de
  •  
  •  
  • chuán
  •  
  •  
  • 我 的 自 傳 
  •  
  •  
  • de
  • míng
  • jiào
  • chén
  • jun4
  •  
  • shì
  • bái
  • yáng
  • zuò
  • de
  • nán
  • shēng
  •  我的名字叫陳俊宇,是白羊座的男生
  •  
  • zài
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • qiāo
  • rán
  • lái
  • dào
  • le
  • zhè
  • měi
  • hǎo
  • de
  • shì
  • ,在1996325日,我悄然來到了這個美好的世
  • 閱讀全文

   水的自述

   六年級作文1009字
   作者:趙靜
  •  
  •  
  • zài
  • qiú
  • shàng
  • fèn
  • hěn
  • guǎng
  •  
  • yuē
  • zhàn
  • qiú
  • biǎo
  • miàn
  •  我在地球上分布很廣,約占地球表面
  • de
  •          
  •  
  • jiāng
  •  
  •  
  •  
  • hǎi
  • yáng
  • dōu
  • shì
  • de
  • jiā
  •  
  • rén
  • 3/4,江、河、湖泊、海洋都是我的家。人
  • men
  • dòng
  • zhí
  • dōu
  • kāi
  •  
  • méi
  • yǒu
  •  
  • jiù
  • méi
  • yǒu
  • 們和動植物都離不開我,沒有我,就沒有
  • 閱讀全文

   珍惜時間

   六年級作文183字
   作者:副主席36…
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • yuē
  •  
  • cùn
  • guāng
  • yīn
  • cùn
  • jīn
  •  
  • cùn
  • jīn
  • nán
  •  古人曰:一寸光陰一寸金 寸金難
  • mǎi
  • cùn
  • guān
  • yīn
  •  
  • shì
  • ya
  •  
  • shí
  • jiān
  • duì
  • men
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • shì
  • 買寸觀音。是呀,時間對于我們小學生是
  • zuì
  • bǎo
  • guì
  • de
  •  
  • yīn
  •  
  • men
  • néng
  • làng
  • fèi
  • shí
  • jiān
  • 最寶貴的,因此,我們不能浪費時間
  • 閱讀全文

   書包的自述

   六年級作文668字
   作者:陳文璇
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • shì
  • tōng
  • tōng
  • de
  • shū
  • bāo
  •  
  • 大家好!我是一個普普通通的書包,和
  • 閱讀全文

   花生的自述

   六年級作文658字
   作者:劉楠楠
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • jiù
  • shì
  • míng
  • dǐng
  • dǐng
  • de
  • ?g
  •  哈哈,大家好!我就是大名鼎鼎的花
  • shēng
  •  
  •  
  • zài
  • ne
  •  
  • shì
  • shì
  • mèn
  • le
  •  
  • jiù
  • zài
  • 生。“你在哪呢?是不是發悶了,我就在
  • jiǎo
  • xià
  •  
  • 你腳下。
  • 閱讀全文

   電腦的自述

   六年級作文516字
   作者:陳俊宇
  • diàn
  • nǎo
  • de
  • shù
  •  
  •  
  • 電腦的自述 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • yǒu
  • rén
  • jiào
  • suàn
  •  
  •  我是電腦,也有人叫我計算機,我
  • yǒu
  • zhe
  • zhāng
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  • de
  • liǎn
  •  
  • jiù
  • shì
  •  
  • xiǎn
  • shì
  • píng
  •  
  • 有著一張長方形的臉,那就是“顯示屏”
  • 閱讀全文

   書包的自述

   六年級作文472字
   作者:徐柯
  •  
  •  
  • shū
  • bāo
  • de
  • shù
  •  書包的自述
  •  
  •  
  • shì
  • hóng
  • hóng
  • de
  • shū
  • bāo
  •  
  • gāng
  • cóng
  • shāng
  • diàn
  • chū
  • lái
  • shí
  •  我是紅紅的書包,剛從商店里出來時
  •  
  • piāo
  • liàng
  • le
  •  
  • zhǎn
  • xīn
  • de
  • fěn
  • hóng
  • de
  • wài
  • tào
  • shàng
  •  
  • liǎng
  • ,可漂亮了。嶄新的粉紅的皮外套上,倆
  • 閱讀全文

   小草的自述

   六年級作文626字
   作者:徐瑤
  •  
  •  
  • xiǎo
  • cǎo
  • de
  • shù
  •  小草的自述
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • xiān
  • jiè
  • shào
  • xià
  •  
  •  大家好!首先我先自我介紹一下,
  • shì
  • xiǎo
  • cǎo
  •  
  • lái
  • guó
  • de
  • kuài
  • kuān
  • kuò
  • 我是一顆小草,來自祖國大地的一塊寬闊
  • 閱讀全文

   蘋果的自白

   六年級作文698字
   作者:許新成
  •  
  •  
  • píng
  • guǒ
  • de
  • bái
  •  
  •  
  •  蘋果的自白 
  •  
  •  
  • xīn
  • chéng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •    
  • nián
  •  
  •  
  •  
  •  許新成(河合小學 6年級) 
  •  
  •  
  • xiān
  • gěi
  • jiā
  • cāi
  •  
  • ér
  • yǒu
  • hóng
  • yòu
  •  我先給大家猜一個謎語:皮兒有紅又
  • 閱讀全文

   我的自畫像

   六年級作文536字
   作者:王迎祺
  •  
  •  
  • de
  • huà
  • xiàng
  •  
  •  
  •  我的自畫像 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • míng
  • liù
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  •  
  • míng
  • jiào
  • wáng
  •  我是一名六年級的小學生,名叫王
  • yíng
  •  
  • jīn
  • nián
  •       
  • suì
  •  
  • méi
  • shí
  • me
  • tài
  • de
  • diǎn
  •  
  • zhī
  • 迎祺,今年12歲。我沒什么太大的特點,只
  • 閱讀全文

   肉丸的自述

   六年級作文1142字
   作者:馬超然
  •  
  •  
  • ròu
  • wán
  • de
  • shù
  •  
  •  
  •  肉丸的自述 
  • huáng
  • zhuāng
  • lián
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  
  • chāo
  • rán
  •  
  •  
  • 黃莊聯小六年級 馬超然 
  •  
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • dīng
  • hóng
  • xiá
  •  
  •  
  •  指導老師:丁紅霞 
  • 閱讀全文

   我懂得了珍惜時間

   六年級作文496字
   作者:周磊
  •  
  •  
  • dǒng
  • le
  • zhēn
  • shí
  • jiān
  •  我懂得了珍惜時間
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cùn
  • guāng
  • yīn
  • cùn
  • jīn
  •  
  • cùn
  • jīn
  • nán
  • mǎi
  • cùn
  • guāng
  •  “一寸光陰一寸金,寸金難買寸光
  • yīn
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • dào
  • zhè
  • míng
  • yán
  • shí
  •  
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  • 陰”每當我看到這句名言時,我的腦海里
  • 閱讀全文

   時間的自白

   六年級作文457字
   作者:雪花飄絮
  • shì
  • bèi
  • rén
  • de
  • ér
  •  
  • jiào
  • shí
  • jiān
  • bǎo
  • bǎo
  • 我是一個被人遺棄的孤兒,我叫時間寶寶
  •  
  • cóng
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • bèi
  • shí
  • jiān
  • lǎo
  • rén
  • shōu
  • liú
  • le
  • zhī
  • hòu
  • 。自從有一天,我被時間老人收留了之后
  •  
  • biàn
  • yòu
  • yǒu
  • le
  • ān
  • shēn
  • zhī
  • suǒ
  •  
  •  
  •  
  • ,便又有了安身之所。 
  • 閱讀全文

   一棵樹的自述

   六年級作文521字
   作者:武杰
  •  
  • jiù
  • shì
  • zhōng
  •  
  • 我,就是其中一棵。
  •  
  •  
  • zài
  • gāng
  • gāng
  • chéng
  • wéi
  • xiǎo
  • shù
  • shí
  •  
  • zhǎng
  • chū
  • le
  • shù
  •  在我剛剛成為一棵小樹時,長出了樹
  • zhī
  •  
  • shù
  • méi
  • piàn
  •  
  • gāng
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • yáng
  • guāng
  • bào
  • shài
  • zhe
  • 枝,可樹葉沒幾片,剛開始,陽光爆曬著
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.31468.com | www.1112yl.com | 7508t.com | www.2875i.com | www.4107z.com | 967zz.com | www.4963t.com | hbs48.com | www.36788g.com | www.vns388.com | 5443m.com | www.4996lj.com | 364982.com | www.1178058.com | www.58339.com | 00774xx.com | www.06617a.com | 654.so | www.62118g.com | www.c6635.net | 2324rrr.com | www.g63568.com | www.56733v.com | 2822828228.com | www.yh234d.com | 56988w.vip | www.098286.com | www.9737uu.com | 027651.com | www.303483.com | www.71071o.com | 25288n.com | www.426667.com | www.h456x.com | tt6822.com | www.871203.com | www.79888.com | 4255l.com | www.599649.com | www.668cp22.com | 2905.cc | www.599494.com | www.0849j.com | x33g.vip | www.71233i.com | www.8080999h.com | www.jinsha200.com | 1335h.com | www.88266m.com | www.183543.com | 2613l.com | www.zg39.com | www.rycp053.com | xiaowei889.com | www.068673.com | www.2566y4.com | www.8494r.com | 61789p.com | www.58fcw.com | www.zs5555.com | 7720m.com | blr2033.com | www.455530.com | www.js08004.com | 2454888.com | www.530781.com | www.bwinyz42.com | www.76543g.com | wnsr8801.com | www.598799.com | www.hgdc400.com | www.737.am | 4116l.com | www.619477.com | www.xj7004.com | www.bwin299.com | 15876.vip | www.376361.com | www.xpj9.net | www.mgm9987.com | 3967q.com | 01885j.com | www.4323y.com | www.23470.com | 111122xx.com | 4508vv.com | www.335243.com | www.7920t.com | www.zr305.com | 071919.com | www.135169.com | www.0005sc.com | www.xw3344.com | 83086q.com | 1675ff.com | www.329209.com | www.548185.com | www.07991.com | 2355g.com | 2223805.com | www.ch8456.com | www.06386633.com | www.zr918.com | 55113356.com | 9964j.com | www.186753.com | www.86008.com | www.mk856.com | 64898e.com | www.235035.com | www.85144aa.com | www.jjjj22222.com | 4546vip6.com | 3890q.com | feicai0527.com | www.1035k.com | www.08881.com | www.221155.com | kk5443.com | 98.net | www.577285.com | www.fg9908.com | www.138cpc.com | www.pj5556.com | 8037ttt.com | 7744vvv.com | www.580667.com | www.3a436.com | www.58665f.com | www.56520g.com | 444000u.com | 33567w.com | www.xinyc2.com | www.39500q.com | www.45598r.com | www.21033.com | www.hgc333.com | bwin8m.com | 38345r.com | www.413552.com | www.28462000.com | www.80188z.com | www.24suncity.com | www.00amjs.com | 77260088.com | 29918h.com | amzsyl8.com | www.983112.com | www.28891c.com | www.9737ll.com | www.071093.com | j1503.com | 88442007.com | 38365b.com | 3v939.com | www.50064v.com | www.982pk.com | www.42456677.com | www.yy1234.com | www.hg3036.com | www.yh201433.vip | z2306.com | 13111.com | 0080u.com | 917670.com | 00gg8332.com | www.278206.com | www.371u.cc | www.6646.com | www.3434bbb.com | www.009159.com | www.e526688.com | www.bhhxled.com | www.vns6266.com | 4997e.com | 3685k.com | 3568q.com | 59889d.com | 2373e.com | zzc88.com | www.180121.com | www.877719.com | www.8039j.com | www.25688e.com | www.48330i.com | www.xj6004.com | www.8967q.com | www.865599.com | www.qxw150.com | www.2224427.com | www.55268xx.com | www.yh17.com | www.8494n.com | ff63777.com | 0747b.com | wnsr8821.com | weibo.com | r7742.com | 44269999.com | 38365s.com | 3467p.com | 40686.com | fff67890.com | 7240q.com | 3568v.com | 3568ff.com | 7555l.com | 1813h.com | 3846uu.com | 092258.com | 3421a.com | 2214o.com | 2324ddd.com | 4590xx.com | 23599.com | p5429.com | 3834505.com | 01885r.com | 4647044.com | yh888y.com | amjsc02.com | 1389aa.com | www.39728.com | www.88315888.com | www.bet3651014.com | www.a1a777.net | www.2846w.com | www.969516.com | www.msc269.com | www.674007.com | www.588703.com | www.196095.com | 333235.com | yh20140.vip | 22205a.com | 20776633.com | so222.cc | a444000.com | 5005b.com | www.bet36579.com | www.pj5757.com | www.423886.com | www.lqz.hk | www.71071t.com | www.678js111.com | www.13633.com | www.7782y.com | www.c6121.com | www.506237.com | 3648.net | so8888.cc | 86226q.com | 2649s.com | www.28758q.com | www.13789g.com | www.3171110.com | www.hg8ee.com | www.99094y.com | www.50026l.com | www.906511.com | www.106576.com | 2934e.com | x86811.com | oo3336.com | 5077777.com | www.9679u.com | www.281106.com | www.yh67.net | www.80075y.com | www.775790.com | 0008c.com | 1104016.com | 3365.com | www.3888bet.com | www.162288.cc | www.00772s.com | www.1206.com | www.773976.com | 2306.com | lh66z.com | 2649n.com | www.995g.net | www.705905.com | www.0343k.com | www.923733.com | v93902.com | 159666u.com | zhcp66.com | www.1115156.com | www.bet91481.com | www.aa355.com | www.638806.com | 13222u.com | nn4255.com | 1665p.com | www.pj5577.com | www.8883066.com | www.5441m.com | 15856e.com | 112p.net | www.88517888.cc | www.73kh.com | www.hbet96.com | www.987423.com | 38345s.com | 5856rr.com | www.788698.com | www.ggm.99233m.com | www.7777bj.com | www.603774.com | 44488p.com | 80850q.com | www.9547l.com | www.115527p.com | www.66ffh.com | 9539v.com | vns00ff.com | www.4625k.com | www.38138j.com | www.2875e.com | angei9gov.cn | 67877.com | www.818sbet.com | www.42070013.com | www.535059.com | 7599pp.com | 33225156.com | www.5b5b.com | www.750966.com | 998l.cc | hbs476.com | www.00829u.com | www.9570117.com | www.hld33.com | kk38648.cc | 0434377.com | www.hg8562.com | www.410065.com | www.190163.com | 39199h.com | www.900692.com | www.861002.com | www.djcp001.com | 2222k.com | www.7607677.com | www.4521a.com | www.700539.com | 56988m.vip | www.amvip555.com | www.6057777.com | www.359215.com | 0615.com | www.yh33558.com | www.m98478.com | 99bjlvip.com | 76886q.com | www.lqz.hk | www.3933e.cc | 51133e.com | www.n32126.cc | www.8080999b.com | www.238500.com | 8037rrr.com | www.00msc.com | www.vip3303.net | 9390009.com" | www.dfs779.com | www.9570119.com | www.407872.com | 3405ttt.com | www.33sunncity.com | www.50051j.com | vns8e.com | www.hg9093.com | www.07679j.com | www.55885i.com | 11vv8332.com | www.8887hj.com | www.370619.com | j2368.com | www.3846t.com | www.802133.com | 57c53.com | www.470555.com | www.66ffk.com | 0241b.com | www.vns2831.com | www.39118.cc | 8015z.com | www.111356.com | www.9818u.cc | 3836.com | www.967808.com | www.801933.com | 2490m.com | www.35252x.com | www.602471.com | 7720744.com | www.e92776.com | www.186759.com | 3049d.com | www.73990c.com | 0234oo.com | 44462949.com | www.u8999.com | 4037789.com | www.026319.com | www.333hy.cc | 3405ttt.com | www.yk222b.com | www.177249.com | 5804l.com | www.196606.com | yy634.com | www.777444p.com | www.50048.com | 22753.com | www.938a.cc | www.178593.com | 38-365-365.com | www.pj888j.com | 1665m.com | www.xhg011.com | www.730625.com | 6572s.com | www.9464002.com | 5003t.com | www.663929.com | www.980221.com | 62222z.com | www.60886u.com | js06.app | www.hg8447.com | www.586198.com | 8030t.com | www.bj699.com | blhvip222.com | www.c747.com | 66115003.com | www.663929.com | www.660665.com | byyl.com | www.96386h.com | 3775j.com | www.185142.com | 1669n.com | www.gd49.com | www.063766.com | www.wn869.com | www.686c.com | 2698w.com | www.0601w.com | 32666u.com | www.o1432.com | 0729h.com | www.200228.com | bosw.net | www.287720.com | www.503990.com | www.514234.com | www.3478m.cc | 2978.com | www.60123c.com | zb231.com | www.79707.com | am772.cc | www.38775uu.com | 30007g.com | www.15365y.com | 69096h.com | www.56655f.com | 5002z.com | www.776779.com | bmw8002.com | www.ym7171.com | 7605j.com | www.82hhh.com | www.77803e.com | www.1zbvip.com | www.276081.com | www.00829o.com | www.444246.com | www.40818b.com | www.602434.com | www.700h.com | www.444059.com | www.76543z.com | www.566668.com | www.u30226.com | www.262771.com | www.166242.com | www.52072b.com | www.bet3651214.com | www.77801o.com | www.77605z.com | 88cp.org | www.swty566.com | feicai0892.com | www.00618b.com | 61320033.com | www.86339p.com | 01234kk.com | www.xb88tt.com | 6572g.com | www.2109w.com | www.pj8585.com | www.602255.com | www.4445156.com | 6002400.com | www.cfcp234.com | 3552v.com | www.r999994.com | 73055l.com | www.21202s.com | 1770x.com | www.444801.com | www.946466.com | 77606o.com | www.bwinyz47.com | 9068r.com | www.50024n.com | www.1869r.com | www.460689.com | www.733400.com | 5443mm.com | www.m063801.com | 33382ss.com | www.3479v.com | www.y6889.com | 2127dd.com | www.xy047.com | 3679jj.com | www.80065g.com | www.68683.com | qq365d.com | www.801917.com | 1813g.com | www.954321h.com | 79889o.com | www.178225.com | www.7111e.com | 14683355.com | www.55885j.com | www.lb0022.com | ra6616.com | www.89677b.com | 6261p.com | www.933771.com | www.20180077.com | 39199j.com | www.0967001.com | js11995.com | www.068627.com | www.808888v.com | 4461r.com | www.ya638.com | www.pj8188.com | 58955.com | www.ylylc07.com | www.3983128.com | 4789801.com | www.45598n.com | 500000771.com | www.259989.com | www.yf370.com | 08159i.com | www.665773.com | www.ma1777.com | 9068ll.com | www.976271.com | www.20989.com | 86226d.com | www.zfcp8.com | 44335003.com | hg33311.com | www.12136e.com | 4116q.com | feicai0537.com | www.56011t.com | www.35066.com | ylzz577.com | www.48330d.com | www.76060n.com | 815077.com | www.vip3303.net | www.pj7666.com | dichan580.com | www.9356z.com | www.xpj5003.com | r1915.com | www.808399.com | www.796813.com | 2127123.com | www.127169.com | www.115527a.com | gbs8.com | yh233888.com | www.66653f.com | www.698js.com | 86611z.com | www.577972.com | www.hg98.la | 97297i.com | bwinmmm.com | www.21365bet.com | www.0063501.com | 51133v.com | www.631257.com | www.6hg6668.com | bb888bb888.com | rr01234.com | www.51331f.com | www.234224.com | 17792222.com | www.33588i.com | www.senurcare.com | www.hg789.xyz | 98345ee.com | www.661023.com | www.7225c.com | www.hg44403.com | 881133xl.com | www.901257.com | www.5981f.com | www.yh77701.com | 1434e.com | www.cp8006.cc | www.hg173b.com | 1288gg.com | 1596bb.com | www.961287.com | www.bwin960.co | www.hg39899.com | 8381d.com | www.652188.com | www.3032dd.com | www.00829j.com | ss67890.com | www.86267i.com | www.886948.com | www.hg6880.com | 9988xpj.com | 2381lll.com | www.2875v.com | www.5099aa.com | www.vn89969.com | 0289v.com | www.001562.com | www.d79839.com | www.597567a.com | 2643h.com | 3788q.com | www.520691.com | www.hg7226.com | www.hg2216.com | 2776d.com | 91019f.net | www.586031.com | www.048.com | www.9374i.com | 5437z.com | 78666j.com | www.43131s.com | www.86267p.com | www.baifucp.com | www.3615004.com | 8159bbb.cc | 123456hh.cc | www.909888.com | www.yz7706.com | www.995tk.net | 1705z.com | z86226.com | 69990g.com | www.hm5699.com | www.0600x.cc | www.4suncity.com | www.a3a666.cc | 7052004.com | 2546l.com | www.661929.com | www.224975.com | www.glc555.com | www.365815a.com | 2005.com | 8381tt.com | 44ww8332.com | www.am6543.com | www.w98478.com | www.3846l.com | www.9992558.com | 702279.com | 0600b.cc | 84498833.com | www.795535.com | www.5647q.com | www.4136s.com | www.hg139e.com | 78110033.com | 45637m.com | 9955vn77.com | 5001q.com | www.995771.com | www.7434.com | www.6880pp.com | www.4556711.com | www.7274.com | 9949a.com | 3656rr.com | 1168i.com | gpkjgj.vip | www.602917.com | www.26878t.com | www.780780c.com | www.dggcp100.com | www.11119ee.com | www.38200l.com | 8557t.com | 29533.com | 992222l.com | 365666.com | www.223559.com | www.igcp8.com | www.504446.com | www.88325z.com | www.c44jj.com | www.333460.com | www.85770n.com | 8036y.com | 3788aa.com | 6340.com | 61326644.com | 7334r.com | bwin8a.com | www.582006.com | www.11qxc.com | www.4323f.com | www.56011c.com | www.hg6668.tv | www.69249.com | www.350558.com | www.77117076.com | www.8124o.com | 3016kkk.com | 56988j.vip | v77304.com | mmm40033.com | 89777r.com | 99995309.com | y6840.com | ahg5588.com | 5558940.com | q72227.com | www.57578a.com | www.317299.com | www.611874.com | www.901021.com | www.qucw.com | www.1035n.com | www.89969.cc | www.50080l.com | www.222067.com | www.0601z.com | www.ykylc07.com | www.3775a.com | www.1871222.com | www.38775hh.com | www.r678.com | www.115527r.com | www.35252d.com | www.1559503.com | www.4136i.com | www.1064a.com | www.8967n.com | www.sscb33.cc | www.97060g.com | www.27363.com | www.99113s.com | www.8806488.com | www.932367.com | www.89599w.com | www.pj88r.com | www.47751.net | www.00773z.com | www.2bet005.com | www.bwinyz33.com | www.3066bb.com | www.64566f.com | www.420086.com | www.v2222.com | www.81508z.com | www.ykdyfls.com | www.55717s.com | www.866067.com | www.7714g.com | www.66332l.com | www.9356h.com | www.csgc1.com | www.858856.com | www.609812.com | www.332790.com | www.96386v.com | yabo.vip | 7196a.com | 54443w.com | 1634z.com | 4025z.com | ylzz2225.com | hhhhh333.com | 1592g.com | www.289599.com | www.70777.com | www.987msc.com | www.448965.com | www.472701.com | www.w84v.com | www.11mgm777.com | www.43818h.com | www.hf0668.com | www.444070.com | 76886n.com | 55555004.com | 78666j.com | 7276996.com | 8742aa.com | www.mgm007.com | www.8577k.cc | www.85857c.com | www.47506t.com | www.6678696.com | www.26299z.com | www.847568.com | www.083065.com | 97799g.com | anxinbo.net | 55331kk.com | 75991q.com | www.00618n.com | www.js88.cc | www.695044.com | www.048.com | www.2934n.com | www.367562.com | 27878mm.com | 5099kk.com | 496tt.com | www.sb8003.com | www.4719cc.com | www.80969v.com | www.99094s.com | www.3479l.com | www.368200.com | yth14.net | 1919394.com | 2389.com | www.56520j.com | www.4499666.com | www.vip9587.com | www.80075s.com | www.584311.com | 2381ww.com | e4212.com | 2643x.com | www.y5777.com | www.72710.com | www.87480.com | www.939287.com | 98955g.com | 1919394.com | zhcp19.com | www.6463.cc | www.7415dd.com | www.js69.com | www.618477.com | 99111oo.com | yyy4165.com | www.wugou135.com | www.78188d.com | www.07679k.com | www.072wy.com | 66300vip07.com | 8159.com | 7334g.com | www.pj5744.com | www.30350p.com | www.0058c.com | 201599.com | blr8844.com | www.86611v.com | www.ke00852.com | www.63800v.com | www.216777a.com | 0033p.cc | 61322211.com | www.306822.com | www.1100xpj.net | www.43818p.com | www.32123d.com | 7893w9.com | 2711333.com | www.u75778.com | www.6678697.com | www.544091.com | 66889193.com | p88.cc | www.365815g.com | www.9737ll.me | www.2934g.com | 414199.vip | 38238k.com | www.4938m.com | www.4828338.com | www.9928aa.com | hga8585.com | x33f.vip | www.320288.com | www.209576.com | www.790991.com | hd81366.com | xpj29977.com | www.752suncity.com | www.bi16.com | www.52072l.com | 4590021.com | www.00829q.com | www.280.cc | www.809216.com | 6423a.com | 2014.ag | www.hg032.com | www.84499m.com | 6199600.com | 88851w.com | www.hg6880.com | www.hb598.com | 7742w.com | 33bb8332.com | www.77605u.com | www.954321h.com | 73055.cc | y68.com | www.herezeal.com | www.js36686.com | www.75538a.com | 4255aaa.com | www.158msc.com | www.93777.com | g18299.com | 3178x.com | www.544416.com | www.xcn1.com | 36408877.com | www.695395.com | www.07679k.com | www.090040.com | 33112007.com | www.667686.com | www.54400f.com | zhcp42.com | www.un1515.com | www.7225c.com | www.401274.com | ff3336.com | www.4650000.com | www.50052f.com | 18891.com | www.hg2877.tv | www.63606y.com | www.178261.com | bs78911.com | www.cp08.com | www.c6712.com | 0612b.com | www.y18bb.com | www.77210l.com | 67877g.com | www.lfg888.com | www.55717l.com | 3399vn77.com | www.556zr.com | www.31361.com | b5313.com | 50000944.com | www.4996gg.com | www.178725.com | jjj8827.com | www.hg173a.com | www.401274.com | qile262.com | www.c32.net | www.560621.com | 552325.com | www.caipiao88b.com | www.504733.com | 8f06.com | www.28000t.com | www.375769.com | 36500365.com | www.bwinyz50.com | www.099836.com | feicai0771.com | www.91779l.com | js75aa.com | 9421tg15.com | www.7249s.com | 1434b.com | www.bet544.com | www.77803q.com | 20773333.com | www.448628.com | www.cyj1.com | l01234.com | www.rg6.vip | www.139630.com | 33567m.com | www.3775l.com | 1117.com | www.aw6789.com | www.gocp2.com | 56822.com | www.00772f.com | 55984v.com | www.pj733.cc | www.85144.com | yhw0.cc | www.701556.com | www.c5836.com | hg0088.ro | www.38138g.com | 3544p.com | www.3643z.com | www.5522e.cc | 3726z.com | www.mgm868005.com | kkk5682.com | www.hggj.ac | www.00840y.com | 3566ll.com | www.xpj2060.com | 4488622.com | www.39695y.com | www.1368e.cc | 61325500.com | www.4521y.com | 1592w.com | www.xpj2108.com | www.621477.com | d3144.com | www.16065m.com | 86811mm.com | www.245684.com | 1468.com | www.777cm1.com | www.907556.com | 28758c.com | www.2256.cc | 67890ggg.com | www.848777m.com | 3788dd.com | www.282456.com | www.549677.com | 58802r.com | www.50051p.com | 22gg8332.com | www.77781yh.com | rr38648.cc | www.w12111.com | 2237hb.com | www.pj5756.com | www.593411.com | 1669v.com | www.67767.cc | 2141100.com | www.pj888l.com | 2997771.com | www.6880rr.com | m83377.com | www.808888p.com | 83086d.com | www.138555.com |