<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我的媽媽

  六年級作文638字
  作者:康鈺
 •  
 •  
 • de
 •  我的媽媽
 •  
 •  
 • zài
 • de
 • zhǎng
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • duō
 • qīn
 •  在記憶的長河中,有許多離我可親可
 • jìng
 • de
 • rén
 •  
 • dàn
 • zhōng
 • zuì
 • chóng
 • jìng
 • de
 • rén
 • shì
 • xiáng
 •  
 • 敬的人,但其中我最崇敬的人是我慈祥、
 • qín
 • láo
 • de
 •  
 •  
 • 勤勞的媽媽。 
 •  
 •  
 • de
 • shì
 • hěn
 • tōng
 • de
 • nóng
 • cūn
 •  
 •  我的媽媽是一個很普通的農村婦女。
 • suī
 • rán
 • chuān
 • zhe
 • le
 • dīng
 • de
 •  
 • dàn
 • jiàn
 • jiàn
 • dōu
 • shì
 • 她雖然穿著打了補丁的衣服,但件件都是
 • zhěng
 • jié
 • de
 •  
 • de
 • duǎn
 • duǎn
 • de
 • tóu
 •  
 • gāo
 • gāo
 • 整潔合體的。我的媽媽短短的頭發,高高
 • de
 •  
 • hěn
 • pàng
 • de
 • shēn
 •  
 • fēi
 • cháng
 • de
 • jiē
 • jiǎn
 •  
 • měi
 • 的個子,很胖的身體。她非常的節儉。每
 • men
 • chī
 • le
 • shí
 • me
 • cài
 •  
 • shèng
 • diǎn
 •  
 • dōu
 • huì
 • fàng
 • 次我們吃了什么菜,剩一點,媽媽都會放
 • zài
 • míng
 • tiān
 • huò
 • wǎn
 • fàn
 • shí
 • lái
 • xià
 • miàn
 • chī
 •  
 • de
 • 在明天或晚飯時那來下面吃。我的媽媽和
 • de
 •  
 • zhī
 • yào
 • chū
 • le
 • shí
 • me
 • shì
 • huò
 • gāo
 • xìng
 •  
 • 和氣的,只要我出了什么事或不高興,媽
 • dōu
 • huì
 • gěi
 • kāi
 • dǎo
 • xīn
 •  
 •  
 • 媽都會給我開導心思……
 •  
 •    
 • miǎo
 • mào
 •  
 • qiáo
 •  
 • náng
 • huàn
 •  
 •  
 • cǎi
 • qiāng
 • jiǎn
 • *杪瑁?僑?業囊患抑?鰨?彩羌依锏摹
 • ān
 •  
 • kǎn
 •  
 • báo
 •  
 • zhǒng
 • huī
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 安普?砍ぁ薄N液屠習種灰?一ㄇ??突
 • xùn
 • xián
 • zǒu
 •  
 • zhǒng
 • yīng
 •  
 • miǎo
 • wěi
 •  
 • zhí
 •  
 • 徇脒渡銜辶?種櫻?杪韙?液屠習值那?
 • jiā
 •  
 • shì
 • qiāo
 • yòu
 • cái
 • chù
 •  
 • ài
 • fèn
 •  
 •  
 • quǎn
 •  
 •    
 • yuán
 • jiù
 • 家?飾頤鍬蚴裁矗?嗌僨??綣?5元她就
 • zhī
 • gěi
 • men
 •    
 • yuán
 •  
 • yǒu
 • shí
 • men
 • méi
 • yǒu
 • qián
 • le
 • gěi
 • le
 • 只給我們5元,有時我們沒有錢了她給了我
 • men
 •  
 • hái
 • yào
 • guī
 • ?
 • yòng
 • duō
 • shǎo
 • tiān
 •  
 • guǒ
 • shì
 • gěi
 •    
 • yuán
 •  
 • 們,還要規定用多少天,如果是給我5元,
 • jiù
 • huì
 • shuō
 •  
 •  
 • kāng
 •  
 •    
 • yuán
 • qián
 • shì
 • liǎng
 • tiān
 • de
 • fàn
 • 她就會說:“康鈺,你5元錢是你兩天的飯
 • qián
 •  
 • guǒ
 • luàn
 • yòng
 • le
 • méi
 • yǒu
 • qián
 • le
 • huì
 • gěi
 • 錢,你如果亂用了沒有錢了我可不會給你
 • de
 •  
 •  
 • 的。”
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • de
 • shì
 • jiā
 • de
 •  
 • cái
 • zhèng
 • zhǎng
 •  
 •  雖然我的媽媽是家里的“財政部長”
 • dàn
 • shì
 • hěn
 • ài
 •  
 • 但是她很愛我和爸爸。
 •  
 •  
 • zài
 • nián
 • de
 • shí
 • hòu
 • jiǎn
 • chá
 • chū
 • lái
 • de
 •  記得在去年的時候我檢查出來我的肚
 • le
 • yǒu
 • zhǒng
 • liú
 •  
 • shí
 • yòu
 • gǎn
 • mào
 • le
 •  
 • měi
 • 子了有一個腫瘤,那時我又感冒了,我每
 • tiān
 • shàng
 • xué
 • de
 • shí
 • hòu
 • dōu
 • huì
 • jiào
 • xiān
 • yào
 • chī
 • le
 • 天去上學的時候媽媽都會叫我先把藥吃了
 •  
 • zài
 • zhǔ
 • shuō
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • xué
 • xiào
 • yào
 • tóng
 • xué
 • dào
 • ,在囑咐我說:“到了學校不要和同學到
 • chù
 • pǎo
 •  
 • jià
 •  
 • shì
 • néng
 • zuò
 • zhòng
 • huó
 • dòng
 • de
 • de
 •  
 • 處跑,打架,你是不能做重力活動的的”
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • tiān
 • tiān
 • zhǔ
 • de
 •  
 • de
 • lǎo
 • zài
 • 媽媽就是這樣天天囑咐我的。我的老爸在
 • jīn
 • nián
 • wài
 • de
 • hēi
 •  
 • yǒu
 • ài
 • chī
 • féi
 • ròu
 •  
 • chī
 • le
 • yòu
 • zhǎng
 • 今年格外的黑,有愛吃肥肉,吃了又不長
 • ròu
 •  
 • de
 • kàn
 • jiàn
 • zhè
 • qiē
 • xīn
 • dān
 • xīn
 • le
 •  
 • 肉,我的媽媽看見這一切心里擔心極了,
 • lǎo
 • shí
 • me
 • bìng
 •  
 • jiù
 • tiān
 • tiān
 • jiào
 • lǎo
 • 怕我老爸得什么病,就天天叫我老爸去醫
 • yuàn
 • chá
 • gān
 • gōng
 •  
 •  
 •  
 • ér
 • de
 • lǎo
 • yǒu
 • shí
 • hái
 • 院查個肝工……。而我的老爸不去有時還
 • lào
 • dāo
 • de
 • hěn
 •  
 • hái
 • shì
 • guǎn
 • zhè
 • xiē
 • zhí
 • 罵罵罵嘮叨的很,媽媽還是不管這些一直
 • jiào
 • lǎo
 •  
 • lǎo
 • dào
 • xiàn
 • zài
 • dōu
 • hái
 • méi
 •  
 • de
 • 叫老爸去,我老爸到現在都還沒去,我的
 • xiàn
 • zài
 • dōu
 • hái
 • zài
 • jiào
 • lǎo
 •  
 • dàn
 • wéi
 • le
 • 媽媽現在都還在叫老爸去。媽媽不但為了
 • men
 • zuò
 • zhè
 • xiē
 • hái
 • shí
 • me
 • hào
 • chī
 • de
 • dōu
 • liú
 • gěi
 • men
 • chī
 • 我們做這些還把什么號吃的都留給我們吃
 •  
 •  
 •    
 • miǎo
 • zhì
 •  
 • bèi
 •  
 • lào
 • dòng
 •  
 • bèi
 •  
 • *杪櫛野?悖∥矣澇棟?悖 
   
  無注音版:
   
    我的媽媽
    在記憶的長河中,有許多離我可親可敬的人,但其中我最崇敬的人是我慈祥、勤勞的媽媽。
   
   我的媽媽是一個很普通的農村婦女。她雖然穿著打了補丁的衣服,但件件都是整潔合體的。我的媽媽短短的頭發,高高的個子,很胖的身體。她非常的節儉。每次我們吃了什么菜,剩一點,媽媽都會放在明天或晚飯時那來下面吃。我的媽媽和和氣的,只要我出了什么事或不高興,媽媽都會給我開導心思……
   *杪瑁?僑?業囊患抑?鰨?彩羌依锏摹安普?砍ぁ薄N液屠習種灰?一ㄇ??突徇脒渡銜辶?種櫻?杪韙?液屠習值那?家?飾頤鍬蚴裁矗?嗌僨??綣?5元她就只給我們5元,有時我們沒有錢了她給了我們,還要規定用多少天,如果是給我5元,她就會說:“康鈺,你5元錢是你兩天的飯錢,你如果亂用了沒有錢了我可不會給你的。”
    雖然我的媽媽是家里的“財政部長”但是她很愛我和爸爸。
    記得在去年的時候我檢查出來我的肚子了有一個腫瘤,那時我又感冒了,我每天去上學的時候媽媽都會叫我先把藥吃了,在囑咐我說:“到了學校不要和同學到處跑,打架,你是不能做重力活動的的”媽媽就是這樣天天囑咐我的。我的老爸在今年格外的黑,有愛吃肥肉,吃了又不長肉,我的媽媽看見這一切心里擔心極了,怕我老爸得什么病,就天天叫我老爸去醫院查個肝工……。而我的老爸不去有時還罵罵罵嘮叨的很,媽媽還是不管這些一直叫老爸去,我老爸到現在都還沒去,我的媽媽現在都還在叫老爸去。媽媽不但為了我們做這些還把什么號吃的都留給我們吃。
   *杪櫛野?悖∥矣澇棟?悖 

   我心目中的媽媽

   六年級作文749字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • 我心目中的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • níng
  •  
  • dōng
  • xīn
  • cūn
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  山東省濟寧 濟東新村濟東小學六
  • nián
  • bān
  •  
  • zhèng
  • zhēng
  • 年級一班 鄭崢
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文588字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • guāng
  •  
  • cāng
  • zhōu
  • dōng
  • guāng
  • shí
  • yàn
  •  河北省滄州市東光 滄州東光實驗
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • hǎi
  • shèng
  • 小學六年級一班 于海圣
  • 閱讀全文

   腦白金媽媽

   六年級作文788字
   作者:未知
  •  
  • nǎo
  • bái
  • jīn
  • 腦白金媽媽
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • guāng
  • míng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省深圳 深圳市光明小學六(
  •    
  •  
  •  
  • zhān
  • chāo
  • 1) 詹子超
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • wēn
  • zhōu
  • yùn
  • dòng
  • xué
  • xiào
  •  浙江省溫州市 溫州體育運動學校
  •  
  • máo
  • xuán
  • xuán
  • 體 毛璇璇
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   六年級作文805字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給媽媽的一封信
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • háng
  • zhōu
  •  
  • jiǔ
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • liú
  • dān
  •  浙江省杭州 九蓮小學601 劉丹妮
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   地球媽媽笑了

   六年級作文778字
   作者:未知
  •  
  • qiú
  • xiào
  • le
  • 地球媽媽笑了
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  • nài
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • xiǎo
  • yáng
  •  /ㄊ「V菔小〔柰ば⊙Я?班 王曉陽
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   媽媽的嘮叨

   六年級作文939字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lào
  • dāo
  • 媽媽的嘮叨
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • nán
  • shì
  •  
  • jīng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  山東省濟南市 經七路第一小學六年
  • sān
  • bān
  •  
  • ruò
  • méi
  • 級三班 呂若梅子
  • 閱讀全文

   地球媽媽的病

   六年級作文699字
   作者:未知
  •  
  • qiú
  • de
  • bìng
  • 地球媽媽的病
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  •  
  • gāo
  • táng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  •  浙江省寧波 高塘小學603 葉宇驥
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   愛美的媽媽

   六年級作文689字
   作者:未知
  •  
  • ài
  • měi
  • de
  • 愛美的媽媽
  •  
  •  
  • běi
  •  湖北
  • gǎn
  • chù
  •  
  •  
  • qiǎo
  • juàn
  • kāng
  • gǎn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • 齬橄亍∽は愀鄄慷語齬橄M?⊙Я?話唷
  • 閱讀全文

   幫媽媽洗腳

   六年級作文948字
   作者:未知
  •  
  • bāng
  • jiǎo
  • 幫媽媽洗腳
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • suī
  •  
  • qiāng
  • guǐ
  •  
  •  
  •  
  • hào
  •  
  • zhǒng
  • bāo
  •  /ㄊ「G濉〕槍匭⊙Я?晡灝唷×種煲
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   為媽媽洗了一回腳

   六年級作文544字
   作者:未知
  •  
  • wéi
  • le
  • huí
  • jiǎo
  • 為媽媽洗了一回腳
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  四川省達州市 通川區第七小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • huān
  • 3)班 閆歡
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文593字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nán
  • chōng
  • shì
  • nán
  • xiàn
  •  
  • nán
  • xiàn
  • nán
  • lóng
  • zhèn
  •  四川省南充市南部縣 南部縣南隆鎮
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • chén
  • 第二小學六年級四班 陳璐
  • 閱讀全文

   媽媽的熱淚

   六年級作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lèi
  • 媽媽的熱淚
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  •  
  • shān
  • shì
  • chán
  • chéng
  • nán
  • zhuāng
  • zhèn
  •  廣東省佛山 佛山市禪城區南莊鎮紫
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • liáng
  • mǐn
  • 南小學六年(2)班 梁敏細
  • 閱讀全文

   媽媽學電腦

   六年級作文1034字
   作者:未知
  •  
  • xué
  • diàn
  • nǎo
  • 媽媽學電腦
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • huà
  • shì
  •  
  • xìng
  • huà
  • shì
  • èr
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省興化市 興化市第二實驗小學
  • liù
  • ?
  •    
  • bān
  •  
  •  
  • zhāng
  • yuè
  • 六(3班) 張越
  • 閱讀全文

   媽媽,我愛您

   六年級作文562字
   作者:未知
  •  
  •  
  • ài
  • nín
  • 媽媽,我愛您
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • jiāng
  • mén
  •  
  • jiāng
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • xiè
  •  廣東省江門 江華小學六(2)班 謝
  • yíng
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文629字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  • guó
  • wài
  • ?
  • shì
  • dùn
  •  
  •                         
  •  
  •             
  •  
  • wáng
  • yáng
  •  國外波士頓 choolESL lass 王力陽
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   作家媽媽

   六年級作文799字
   作者:郝茵茵
  • 媽媽
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jīn
  • tiān
  • zhì
  • de
  • zuò
  • wén
  • shì
  • jiè
  • shào
  • de
  • 李老師今天布置的作文是介紹自己的媽
  •  
  • 媽。
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文657字
   作者:未知
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  •  
  • shān
  • zhōng
  • xué
  •  
  • chū
  • sān
  • bān
  • 廣東省佛山 佛山第四中學 初三四班
  •  
  • huì
  • qiàn
  • 李慧倩
  •  
  • de
  • shì
  • míng
  • jiāo
  • shī
  •  
  • zài
  • guì
  • chéng
  • de
  • suǒ
  • xiǎo
  • 我的媽媽是一名教師,在桂城的一所小
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文436字
   作者:張雪
  •  
  • de
  • ài
  • 媽媽的愛
  •  
  •  
  • de
  • hěn
  • ài
  •  
  • zhī
  • yào
  • shì
  • ài
  • chī
  • de
  •  
  •  我的媽媽很愛我,只要是我愛吃的,
  • dōu
  • ài
  • chī
  •  
  • wéi
  • shì
  • ài
  • chī
  • cái
  • 媽媽都不愛吃,我以為是媽媽不愛吃才不
  • 閱讀全文

   媽媽的怪脾氣

   六年級作文730字
   作者:談悅
  •  
  •  
  • tiān
  • jiàn
  • jiàn
  • hēi
  • le
  •  
  • bào
  • zhe
  • duī
  • shū
  •  
  • běn
  •  天漸漸地黑了,我抱著一大堆書、本
  • wén
  • màn
  • màn
  • zǒu
  • zhe
  •  
  • xīn
  • xiàng
  • duān
  • zhe
  • zhī
  • 子和文具盒慢慢得走著,心里像端著一只
  • xiǎo
  •  
  • zhù
  • de
  •  
  • huí
  • dào
  • jiā
  •  
  • zhǔn
  • 小兔子,不住的嘀咕:回到家里,媽媽準
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文491字
   作者:劉英
  •  
  • de
  •  
  • 我的媽媽 
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • xīn
  • de
  • rén
  • cháng
  • yán
  • dāng
  • zuò
  • táng
  •  我的媽媽是個粗心的人常把鹽當做糖
  • jiàng
  • yóu
  • dāng
  • chéng
  • suǒ
  • dōu
  • tài
  • gǎn
  • gōng
  • wéi
  • 把醬油當成醋所以我和爸爸都不太敢恭維
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文429字
   作者:王蘇鴻
  • de
  • ài
  • 媽媽的愛
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • wáng
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班王蘇
  • hóng
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文483字
   作者:鄒培
  •  
  • de
  • shì
  • wèi
  • jiāng
  • jìn
  •       
  • suì
  • de
  • rén
  • mín
  • jiāo
  • shī
  •  
  • 我的媽媽是一位將近45歲的人民教師,她
  • duì
  • xué
  • shēng
  • shì
  • yàng
  •  
  • rèn
  • zhēn
  • 對學生是那樣負責、認真
  •  
  • yǒu
  •  
  • fàng
  • xué
  • huí
  • jiā
  •  
  • zuò
  • wán
  • le
  • zuò
  • 記得有一次,我放學回家,做完了作業
  • 閱讀全文

   饞嘴媽媽

   六年級作文307字
   作者:王雙慧
  •  
  • chán
  • zuǐ
  • 饞嘴媽媽
  •  
  •  
  • jiā
  • wén
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • wáng
  • shuāng
  • huì
  •  加文學校六年級作文班 王雙慧
  •  
  •  
  •  
  • chī
  • fàn
  • le
  •  
  • zhe
  • sǎng
  • jiào
  • lái
  •  
  • rén
  •  “吃飯了”媽媽提著嗓子叫起來。人
  • 閱讀全文

   媽媽,我想對你說

   六年級作文393字
   作者:王蘇鴻
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  • 媽媽,我想對您說
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • wáng
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班王蘇
  • hóng
  • 閱讀全文

   爸爸媽媽,我想對你們說

   六年級作文330字
   作者:王蘇鴻
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • men
  • shuō
  • 爸爸媽媽,我想對你們說
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • wáng
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班王蘇
  • hóng
  • 閱讀全文

   媽媽的星期天

   六年級作文572字
   作者:道真縣玉…
  • jīn
  • tiān
  •  
  • gàn
  • wán
  • jiā
  • huó
  • zhǔn
  • bèi
  • chū
  •  
  • 今天,媽媽干完家務活準備出去。
  •  
  •  
  •  
  • gēn
  •  
  •  
  • shuō
  •  
  • “媽媽,我跟你一起。”我說。
  •  
  •  
  • zǒu
  • ba
  •  
  •  
  • yīng
  • le
  •  
  • “走吧。”媽媽答應了。
  • 閱讀全文

   媽媽,我不該忘記了你的生日

   六年級作文569字
   作者:孫通
  •  
  • gāi
  • wàng
  • le
  • de
  • shēng
  • 媽媽,我不該忘記了你的生日
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • de
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • le
  • zuò
  • zhèng
  • zài
  • 一個星期天的上午,我做完了作業正在
  • 閱讀全文

   媽媽,我不該忘記了你的生日

   六年級作文565字
   作者:孫通
  •  
  • 
  •  
  • gāi
  • wàng
  • le
  • de
  • shēng
  •  
  • 媽媽,我不該忘記了你的生日。
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • de
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • le
  • zuò
  • zhèng
  •  一個星期天的上午,我做完了作業正
  • 閱讀全文

   斤爸爸媽媽的一封信

   六年級作文806字
   作者:謝文靜
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  • 親愛的爸爸媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • men
  • hǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • xiě
  • xìn
  • gěi
  •  您們好!這也許是我第一次寫信給你
  • men
  •  
  • zhī
  • dào
  • gāi
  • shuō
  • xiē
  • shí
  • me
  • hǎo
  •  
  • jiù
  • xiān
  • lái
  • tán
  • 們,也不知道該說些什么好,那就先來談
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 463q8.com | 6868bb.cc | www.5577994.com | WWW.737246.COM | www.8967q.com | 3788q.com | www.701574.com | www.83565.com | 123456pp.cc | ee3189.com | WWW.115968.COM | www.5958818.com | 112v.net | hhvip69.com | WWW.736982.COM | www.26163c.com | www.72msxfpta.com | 838388h.com | www.210883.com | WWW.821991.COM | www.642683.com | bwin38.com | 0860b.com | WWW.92003.COM | www.2373k.com | www.5183889.com | 55555ylg.com | 8988m.com | WWW.599056.COM | www.aa155.com | www.ly29.com | 0259.com | 1331ww.com | WWW.743500.COM | www.277ak.com | www.7893w33.com | c600.com | mm90856.com | www.971261.com | WWW.640078.COM | www.vns55.me | 7935p.com | 6175y.com | www.396477.com | WWW.328780.COM | www.9989569.com | 2546v.com | 5099gg.com | 9832.cc | WWW.144559.COM | www.hf0886.com | www.624618.com | hy738.com | 61772222.com | 25295bb.com | WWW.93518.COM | WWW.811045.COM | www.4102k.com | 1592q.com | 4255yyy.com | zhcp24.com | www.643477.com | WWW.230092.COM | www.80767g.com | www.4963ss.com | 4323e.com | l2146.com | 43193.com | www.775702.com | WWW.552802.COM | www.41518j.com | www.2021r.com | 163105.com | 2490o.com | 555vn77.com | www.525988.com | WWW.514655.COM | www.cb7588.com | www.9971002.com | www.35252f.com | 8977tt.com | 80850e.com | www.05789.com | WWW.132346.COM | WWW.358383.COM | www.84499z.com | www.6880ll.com | 2381bb.com | 9068j.com | 3202h.com | 38668.com | www.297126.com | WWW.175293.COM | WWW.490110.COM | www.12455p.com | www.4102g.com | www.tc1158.com | 11989w.com | 3807mm.com | 88993o.com | 998j.cc | km66777.com | www.810926.com | WWW.679085.COM | WWW.396459.COM | www.6611a.cc | www.pj56a.com | www.2000a.cc | www.86999a.com | 2764.com | 9949a.com | 2096n.com | 28288h.com | 32355gg.com | 03508.com | 3424.com | 365102c.com | www.33588v.com | www.870013.com | WWW.830513.COM | WWW.146656.COM | WWW.45513.COM | www.78gcw.com | www.78700h.com | www.99094r.com | www.115527l.com | www.848777o.com | www.55526y.com | 71245.com | bet28t.com | hg0088.ro | 1005.vip | 983888j.com | 32212t.com | 0683e.com | 66671g.com | 40033eee.com | 859636.com | 4646699.com | 7742tt.com | 3121q.com | 8030w.com | 44229193.com | 22883z.com | 11505.com | 7874.gg | 3018nn.com | wd6662.com | 30176699.com | 6220.com | 3522nn.cc | 16690077.cc | 66150.com | 00774oo.com | e8381.com | 336.cc | acp0004.com | 00005145.com | 33kk8331.com | 3122c.com | qycp10.com | 403144.com | bet99336.com | www.sb5509.com | www.1851112.com | www.3983116.com | www.a.pj1308.com | www.7737aa.com | www.345311.com | www.js1046.com | www.33112m.com | www.1368v.cc | WWW.747410.COM | WWW.333624.COM | WWW.702260.COM | WWW.331333.COM | WWW.387244.COM | www.703953.com | www.206881.com | www.783333.com | 99wb8.com | 3030011.com | 7742d.com | 23599s.com | 112x.net | www.998855o.com | www.89677k.com | www.07679c.com | www.614377.com | www.50052s.com | www.c5907.com | WWW.488152.COM | WWW.362338.COM | www.891477.com | www.137101.com | 7742w.com | 88051.net | 563451.com | yulecheng888.com | 4123ll.com | www.47506t.com | www.6889792.com | www.6364h.com | WWW.112849.COM | WWW.908302.COM | WWW.552805.COM | www.020808.com | 86611u.com | 6002j.com | 00778s.com | www.q3065.com | www.81608d.com | www.3416z.com | WWW.364468.COM | WWW.78358.COM | www.153328.com | 99567v.com | rrr5701.com | mgm3242b.com | 11229193.com | www.hr6888.com | WWW.260216.COM | WWW.25474.COM | www.621316.com | m.8123kj.com | 3405rr.com | 86811t.com | www.vns6607.com | www.hga99900.com | WWW.576766.COM | www.973320.com | www.447735.com | 59963.la | 9895p.com | www.p32031.com | www.99355.cc | WWW.614933.COM | www.529081.com | 5001z.com | 4018k.com | www.2y934.com | www.55717l.com | WWW.252761.COM | WWW.881666.COM | www.43055.com | 0015ss.com | 1077iii.com | www.63606j.com | www.22qxc.com | WWW.760276.COM | www.80065u.com | ylzz1117.com | 5478p.com | www.0099wd.com | WWW.113397.COM | www.rcw789.com | yh233888.com | 2506f.com | www.13434c.com | WWW.657056.COM | www.506921.com | 342.com | 500000315.com | www.55676m.com | WWW.412391.COM | www.444801.com | hd81366.com | 80900.com | www.aobo196.com | WWW.435112.COM | www.049988.com | 0419qq.com | www.yin3939.com | www.52303w.com | WWW.609289.COM | hhhh19927.com | 272y.net | www.773bbb.com | WWW.508657.COM | www.335015.com | 2998v.com | www.5xcai.vip | www.33997b.com | WWW.879422.COM | 2613a.com | 2061155.com | www.4737000.com | WWW.794569.COM | zhcw.com | 4023h.com | www.yh7774.com | WWW.610616.COM | 5509z.com | 131a.net | www.5854n.cc | www.715585.com | 06006.com | www.4212m.com | www.ck5578.com | www.582477.com | p88818.com | www.4996hl.com | WWW.645898.COM | 073435.com | 670135.com | www.x88789.com | WWW.919350.COM | wfcp333222.com | n07958.net | www.hx6686.com | www.370766.com | 57157v.com | www.4102u.com | WWW.834352.COM | 518cp-7.com | 1591ccc.com | www.ac3177.com | www.399160.com | 39199k.com | www.540729.com | WWW.582007.COM | 22883l.com | www.ck9292.com | WWW.640702.COM | www.55288.com | yh8899.bet | www.6832z.com | www.256238.com | tt67890.com | www.86267m.com | www.738070.com | 4590p.com | www.0194008.com | www.910336.com | 4052mm.com | www.9994331.com | WWW.870641.COM | 3045522.com | www.9187s.com | WWW.491456.COM | dzj.tw | www.63800.com | WWW.22150.COM | 1104.com | www.dy310.com | www.542911.com | qg292.com | www.9958c.com | www.129989.com | 98345l.com | www.66ffo.com | 650116.com | 26444o.com | WWW.707142.COM | 2373f.com | www.4058x.com | WWW.606586.COM | 1705.com | www.3522 | www.569080.com | ddcp9.com | www.022gs.cc | 66876g.com | www.57800c.com | WWW.901933.COM | 15a18.net | www.6889773.com | www.557089.com | v2351.com | WWW.340993.COM | 2649p.com | www.4996fj.com | WWW.20230.COM | oo8159.cc | www.21202q.com | 755755.com | www.28000u.com | WWW.857435.COM | 4880n.com | www.78700k.com | 255855.com | www.288988c.com | WWW.561066.COM | 80567v.com | www.26163k.com | 1775hh.com | www.7700ra8.com | WWW.449589.COM | wdlywz.com | WWW.558922.COM | 0600m.cc | www.365380dh.com | www.88859b.com | www.04567q.com | WWW.734575.COM | 2266buyu.com | WWW.491008.COM | shenqibc.com | www.7793t.com | 9949.com | www.42070015.com | www.195322.com | www.c5c22.com | WWW.108844.COM | 2012bet9.com | WWW.197692.COM | 87965dd.com | www.8499w.com | mtkpy.pw | www.bj399.com | 859818.com | www.ag3388.com | www.338035.com | www.500888.net | WWW.801879.COM | 339850a.com | WWW.157249.COM | yxrmdryl.com | WWW.915412.COM | 5856ccc.com | WWW.514440.COM | yh888k.com | www.ya638.com | 2757r.com | www.57169.cc | 8557u.com | www.35155m.com | s01234.com | www.615053.com | www.99788h.com | 168cp-a.com | www.1466l.com | 8827sss.com | www.7240a.com | 9964p.com | www.25683.com | 1294o.cc | www.68cc3.com | jixiang9.com | 9411ttt.com | www.78680j.com | www.885116.com | www.5446q.com | 97297f.com | www.88846.com | hg2017.cc | www.yh08112.com | ppp3405.com | www.26299d.com | 1654ff.com | www.hm2666.com | WWW.702699.COM | www.52072v.com | www.60886t.com | 86332.com | www.86339j.com | 9649h.com | www.473783.com | dz888.com | www.hld33.com | 5906mm.com | WWW.642321.COM | 88851c.com | www.5981f.com | www.68689o.com | www.959718.com | 38821100.com | www.6611f.cc | 53262yy.com | WWW.529375.COM | 883399x.com | www.768399.com | www.3066dd.com | www.www345803.com | www.2418n.com | 159666s.com | WWW.110039.COM | 3668yh.com | WWW.433118.COM | www.3157e.com | www.6cccc.cc | www.29178g.com | 5008999.com | WWW.313722.COM | r47479.com | www.560691.com | www.52062g.com | 3121ll.com | WWW.770309.COM | 1031878.com | WWW.480894.COM | www.89677e.com | dz8222.com | www.wycp2.com | 99306o.com | WWW.422727.COM | www.4996qh.com | pj90856.com | WWW.30223.COM | 00ee8331.com | www.862455.com | www.883399g.com | bg6888.com | WWW.61568.COM | 2418p.com | www.290727.com | www.0601s.com | gh7105.com | WWW.834892.COM | www.8967y.com | shsxiwl.cn | WWW.930956.COM | i35151.com | www.062166.com | www.29178g.com | bcw1234.com | www.700590.com | www.179101.com | 88119y.com | WWW.286055.COM | www.44118r.com | hga55500.com | WWW.774460.COM | www.bet63w.com | yabo9000.com | WWW.685548.COM | www.16181f.com | 38244h.com | WWW.25124.COM | www.58665e.com | 5622z.com | WWW.183499.COM | www.85857s.com | dl71017.com | WWW.767881.COM | www.9478.com | hg4668.com | WWW.881980.COM | www.4996sc.com | 0698k.com | WWW.841649.COM | www.535901.com | 00w22.vip | WWW.701352.COM | www.37377f.com | 3967s.com | www.588229.com | www.50064q.com | 8381l.com | www.2386811.com | WWW.555446.COM | www.2945n.com | 5002fff.com | WWW.113397.COM | www.5517bbb.com | jixiangfang.com | WWW.585575.COM | www.455263.com | 915905963.com | www.28269.com | WWW.277092.COM | www.356126.com | 5802ll.com | WWW.608909.COM | www.816069.com | js57666.com | tema77.com | WWW.483155.COM | www.666107.com | 1669w.com | www.685948.com | www.9478o.com | 7334e.com | 3136.com | WWW.55039.COM | www.7714r.com | 3078m.com | y854.com | WWW.213046.COM | www.0967.bet | mgm3242o.com | 5004y.com | WWW.728003.COM | www.80065j.com | 56988vv.com | 3788p.com | WWW.926966.COM | www.82676.com | www.998855i.com | 6868oo.cc | www.775740.com | www.c6823.com | www.4694i.com | vv444000.com | www.90305a.com | WWW.33130.COM | www.44118e.com | 88442007.com | jbs6689.com | WWW.887049.COM | www.77803s.com | js14j.com | bycai8.com | www.326608.com | WWW.110549.COM | www.4102f.com | 315656.com | 0033v.cc | www.811597.com | WWW.58018.COM | www.3032dd.com | ddcp88.com | hg56977.com | WWW.30011.COM | www.c141.vip | www.73990b.com | 66882007.com | f83377.com | www.598966.com | WWW.541487.COM | www.5552721.com | 9995c.cc | x777dl.com | www.33598u.com | WWW.898907.COM | www.00840t.com | www.59199.com | b5957.com | 5589k.com | www.602965.com | WWW.158864.COM | www.3404.cc | www.i9478.com | 3568o.com | 7141dd.com | www.781217.com | WWW.683083.COM | www.3978i.com | www.8967d.com | 3405eee.com | 3242w.com | www.404677.com | WWW.750756.COM | www.53900n.com | www.huangma22.com | pj911a.cc | 4340b.com | www.82494.com | WWW.900413.COM | WWW.290027.COM | www.304005.com | www.623667.com | 8522rrrr.com | 4499vn77.com | 6339.com | www.687829.com | WWW.199410.COM | www.5xcr.com | www.984709.com | www.20199aa.com | 22296beijin.com | x33x.vip | biying960vip.com | www.786778.com | WWW.206416.COM | www.jcai5.com | www.81608c.com | www.472702.com | 99111kk.com | 13825522.com | chinajtw.com | www.lhc139.com | www.652331.com | WWW.33592.COM | WWW.308765.COM | www.99788l.com | www.33678hh.com | j1504.com | 7377.com | 66887web.com | 5906uu.com | www.883214.com | www.602450.com | WWW.40852.COM | WWW.746355.COM | www.66026.cc | www.332333.cc | www.1429a1.com | 1288gg.com | 55331i.com | shen3377.com | dh5145.com | amjs9944.com | 885777.com | www.303053.com | WWW.52524.COM | WWW.294848.COM | WWW.311202.COM | www.38wcp.com | www.bet73c.com | www.1764j.com | www.4996nx.com | www.rycp157.com | 55899f.com | 55331ss.com | w8159.cc | 4775522.com | 0234u.com | 01234aaa.com | 7893005.com | w66.com | www.186769.com | www.771246.com | WWW.650877.COM | WWW.145189.COM | WWW.503352.COM | WWW.503848.COM | www.5095x.com | www.83993r.com | www.9989583.com | www.0033sun.com | www.3577.ag | www.16181v.com | www.rcw88.vip | www.hjcp4.com | 83086p.com | 500000316.com | bwin8v.com | 2105.com | pj9937.com | 672bet.com | 66671j.com | 3242c.com | 444000x.com | 3414400.com | 35ww.vip | 2381q.com | 365vip500.cc | 84494466.com | 56988ll.com | 624815.com | 8381tt.com | 71707h.com | bwinddd.com | 3559.com | hg3737.mx | 78666r.com | nn3336.com | 4340m.com | yyy4165.com | 35nn.vip | hubet555.com | 2698p.com | 2418003.com | 38-365-365.com | www.799666p.com | www.61500.cc | www.88166r.com | www.10999e.com | www.93955.com | www.62979a.com | www.380820.com | www.11599111.com | www.89777a.com | www.68689l.com | www.6661b.cc | WWW.82311.COM | WWW.292357.COM | WWW.632935.COM | WWW.339190.COM | WWW.320034.COM | WWW.318386.COM | www.752918.com | www.202406.com | www.63888a.com | 2506q.com | 2373e.com | 84435072.com | 5622w.com | 33382ll.com | 2247dd.com | www.ggr.99233r.com | www.4996fs.com | www.x94600.com | www.84499s.com | www.qucw8.com | WWW.771809.COM | WWW.487522.COM | WWW.213508.COM | www.536350.com | 550089.com | qg162.com | 00778o.com | 4461r.com | 83138u.com | www.94099.com | www.8j3.com | www.289338.com | www.2688cai.com | WWW.785875.COM | WWW.642488.COM | www.925831.com | www.135125.com | 998dlw.com | 3644q.com | 4405.com | aa2267.com | www.hg8889.tw | www.0343d.com | www.3479n.com | WWW.802677.COM | WWW.380550.COM | www.495770.com | 98955i.com | 50099vip.com | 9355ema.com | www.caishendi.com | www.5446c.com | www.16878l.com | WWW.24478.COM | WWW.63353.COM | www.81520i.com | 22117y.com | lll444000.com | aa2267.com | www.9j3.com | www.50080k.com | WWW.89099.COM | WWW.701352.COM | 6h76.com | 88894a.com | 6261v.com | www.11.sb | www.288963.com | WWW.221879.COM | WWW.921448.COM | www.81678u.com | 4136o.com | 7200199.com | www.xc829.com | www.4923b.com | WWW.588416.COM | WWW.588682.COM | www.1199v.com | 599729.com | 97799o.com | www.0096ff.com | www.26163h.com | WWW.543800.COM | www.550247.com | 07377.com | 23599m.com | www.408477.com | www.206065.com | WWW.527797.COM | www.670369.com | 8901y.com | 2324.com | www.hga66600.com | www.83993c.com | WWW.803866.COM | www.514377.com | 3225h.com | bet37544.com | www.4058tt.com | www.3933g.cc | WWW.786252.COM | www.7672222.com | 0241b.com | www.hf9012.com | www.26243.com | WWW.675152.COM | www.djcp234.com | 55797.com | 365399.bet | www.x55678.com | WWW.815432.COM | www.516113.com | 33432y.com | 131ss.net | www.7240x.com | WWW.738233.COM | www.505162.com | 3454547.com | 256777t.com | www.734331.com | WWW.586477.COM | www.107186.com | 64111b.com | 1434y.com | www.50788b.com | WWW.588609.COM | bet28n.com | 2824.cc | www.jsdc9111.com | WWW.665984.COM | www.303861.com | 137.vg | www.50999g.com | www.055y.cc | WWW.321458.COM | 2677kkk.com | 56988.com | www.86267w.com | WWW.490041.COM | hd2629.com | 86811.com | www.548185.com | WWW.625094.COM | www.8838c.com | 40033rrr.com | www.40288v.com | WWW.31698.COM | www.386465.com | 3416t.com | www.588870.com | WWW.474155.COM | www.77210a.com | 071919.com | www.663558.com | WWW.671898.COM | www.92tk.com | bbo998.com | www.6889791.com | WWW.166116.COM | 6a6a.com | xpj668.com | www.9155b.cc | www.781217.com | 7249q.com | www.w1432.com | WWW.430778.COM | www.898959.com | mm33.vip | www.b79839.com | WWW.11074.COM | 3233yl.com | loopsoft.org | 6895798.com | www.078121.top | WWW.301283.COM | 8520c.com | 8290f.com | www.5854w.cc | www.455745.com | 4018x.com | www.blr3344.com | WWW.213046.COM | 6150v.com | www.3157u.com | WWW.776992.COM | 5651r.com | zhcp91.com | www.ya515.com | www.096308.com | 88851y.com | www.35918hh.com | www.753956.com | 23456.com | www.666999qipai.com | WWW.762234.COM | 1104016.com | www.390292.com | WWW.386766.COM | 11422x.com | www.9737yy.me | WWW.777648.COM | 3844qq.com | www.jinbocp.com | WWW.615166.COM | gpkjgj.vip | www.35252m.com | WWW.800125.COM | 2247h.com | www.55526g.com | WWW.214329.COM | 预览68963555.com | www.5049i.com | WWW.312303.COM | 555777.net | www.jz95533.com | WWW.826996.COM | 454662.com | www.5500ra8.com | WWW.662798.COM | j0088.com | www.69567m.com | WWW.67375.COM | aaa444000.com | www.81608w.com | www.755740.com | 8547m.com | www.6364l.com | 267766.com | qq01234.com | WWW.715567.COM | 35222pp.com | www.18955.bet | WWW.631266.COM | 80892m.com | www.110272.COM | www.401268.com | 7779t.cc | WWW.783900.COM | 8890832.com | www.80188h.com | WWW.478942.COM | 3467p.com | www.26299x.com | www.815333.com | www.qmc0011.com | WWW.585203.COM | ny204.com | www.81233k.com | www.41518a.com | www.2945h.com | WWW.618524.COM | zhcpyy.com | www.0099wd.com | www.122988.com | www.5504p.com | WWW.573206.COM | hg22007.com | www.36788h.com | 4647k.com | www.5981q.com | WWW.841563.COM | hjdc43.com | WWW.628234.COM | 36402288.com | www.916633.com | www.152918.com | www.20199jj.com | WWW.482626.COM | 6487ppp.com | www.910xj.com | jj2649.com | www.1067777.com | www.580667.com | 83086p.com | WWW.484698.COM | 4167p.com | www.sygj7.com | 0080a.com | www.3691o.com | www.155091.com | www.caipiao88b.com | WWW.778645.COM | 6261n.com | WWW.440460.COM | 4255e.com | www.50080l.com | 7945ww.com | www.087j.com | www.096308.com | www.pj88h.com | WWW.503147.COM | 3202w.com | WWW.350677.COM | 35442999.com | WWW.14104.COM | 52599w.com | www.2373m.com | 2851z.com | www.4923j.com | 2418006.com | www.yz7702.com | www.50051o.com | www.6880uu.com | www.514918.com | www.498166.com | www.947547.com | 54141188.com | WWW.868559.COM | 3178r.com | WWW.453655.COM | 2234yh.com | WWW.76170.COM | 6261k.com | WWW.429816.COM |