<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我的媽媽

  六年級作文638字
  作者:康鈺
 •  
 •  
 • de
 •  我的媽媽
 •  
 •  
 • zài
 • de
 • zhǎng
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • duō
 • qīn
 •  在記憶的長河中,有許多離我可親可
 • jìng
 • de
 • rén
 •  
 • dàn
 • zhōng
 • zuì
 • chóng
 • jìng
 • de
 • rén
 • shì
 • xiáng
 •  
 • 敬的人,但其中我最崇敬的人是我慈祥、
 • qín
 • láo
 • de
 •  
 •  
 • 勤勞的媽媽。 
 •  
 •  
 • de
 • shì
 • hěn
 • tōng
 • de
 • nóng
 • cūn
 •  
 •  我的媽媽是一個很普通的農村婦女。
 • suī
 • rán
 • chuān
 • zhe
 • le
 • dīng
 • de
 •  
 • dàn
 • jiàn
 • jiàn
 • dōu
 • shì
 • 她雖然穿著打了補丁的衣服,但件件都是
 • zhěng
 • jié
 • de
 •  
 • de
 • duǎn
 • duǎn
 • de
 • tóu
 •  
 • gāo
 • gāo
 • 整潔合體的。我的媽媽短短的頭發,高高
 • de
 •  
 • hěn
 • pàng
 • de
 • shēn
 •  
 • fēi
 • cháng
 • de
 • jiē
 • jiǎn
 •  
 • měi
 • 的個子,很胖的身體。她非常的節儉。每
 • men
 • chī
 • le
 • shí
 • me
 • cài
 •  
 • shèng
 • diǎn
 •  
 • dōu
 • huì
 • fàng
 • 次我們吃了什么菜,剩一點,媽媽都會放
 • zài
 • míng
 • tiān
 • huò
 • wǎn
 • fàn
 • shí
 • lái
 • xià
 • miàn
 • chī
 •  
 • de
 • 在明天或晚飯時那來下面吃。我的媽媽和
 • de
 •  
 • zhī
 • yào
 • chū
 • le
 • shí
 • me
 • shì
 • huò
 • gāo
 • xìng
 •  
 • 和氣的,只要我出了什么事或不高興,媽
 • dōu
 • huì
 • gěi
 • kāi
 • dǎo
 • xīn
 •  
 •  
 • 媽都會給我開導心思……
 •  
 •    
 • miǎo
 • mào
 •  
 • qiáo
 •  
 • náng
 • huàn
 •  
 •  
 • cǎi
 • qiāng
 • jiǎn
 • *杪瑁?僑?業囊患抑?鰨?彩羌依锏摹
 • ān
 •  
 • kǎn
 •  
 • báo
 •  
 • zhǒng
 • huī
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 安普?砍ぁ薄N液屠習種灰?一ㄇ??突
 • xùn
 • xián
 • zǒu
 •  
 • zhǒng
 • yīng
 •  
 • miǎo
 • wěi
 •  
 • zhí
 •  
 • 徇脒渡銜辶?種櫻?杪韙?液屠習值那?
 • jiā
 •  
 • shì
 • qiāo
 • yòu
 • cái
 • chù
 •  
 • ài
 • fèn
 •  
 •  
 • quǎn
 •  
 •    
 • yuán
 • jiù
 • 家?飾頤鍬蚴裁矗?嗌僨??綣?5元她就
 • zhī
 • gěi
 • men
 •    
 • yuán
 •  
 • yǒu
 • shí
 • men
 • méi
 • yǒu
 • qián
 • le
 • gěi
 • le
 • 只給我們5元,有時我們沒有錢了她給了我
 • men
 •  
 • hái
 • yào
 • guī
 • ?
 • yòng
 • duō
 • shǎo
 • tiān
 •  
 • guǒ
 • shì
 • gěi
 •    
 • yuán
 •  
 • 們,還要規定用多少天,如果是給我5元,
 • jiù
 • huì
 • shuō
 •  
 •  
 • kāng
 •  
 •    
 • yuán
 • qián
 • shì
 • liǎng
 • tiān
 • de
 • fàn
 • 她就會說:“康鈺,你5元錢是你兩天的飯
 • qián
 •  
 • guǒ
 • luàn
 • yòng
 • le
 • méi
 • yǒu
 • qián
 • le
 • huì
 • gěi
 • 錢,你如果亂用了沒有錢了我可不會給你
 • de
 •  
 •  
 • 的。”
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • de
 • shì
 • jiā
 • de
 •  
 • cái
 • zhèng
 • zhǎng
 •  
 •  雖然我的媽媽是家里的“財政部長”
 • dàn
 • shì
 • hěn
 • ài
 •  
 • 但是她很愛我和爸爸。
 •  
 •  
 • zài
 • nián
 • de
 • shí
 • hòu
 • jiǎn
 • chá
 • chū
 • lái
 • de
 •  記得在去年的時候我檢查出來我的肚
 • le
 • yǒu
 • zhǒng
 • liú
 •  
 • shí
 • yòu
 • gǎn
 • mào
 • le
 •  
 • měi
 • 子了有一個腫瘤,那時我又感冒了,我每
 • tiān
 • shàng
 • xué
 • de
 • shí
 • hòu
 • dōu
 • huì
 • jiào
 • xiān
 • yào
 • chī
 • le
 • 天去上學的時候媽媽都會叫我先把藥吃了
 •  
 • zài
 • zhǔ
 • shuō
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • xué
 • xiào
 • yào
 • tóng
 • xué
 • dào
 • ,在囑咐我說:“到了學校不要和同學到
 • chù
 • pǎo
 •  
 • jià
 •  
 • shì
 • néng
 • zuò
 • zhòng
 • huó
 • dòng
 • de
 • de
 •  
 • 處跑,打架,你是不能做重力活動的的”
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • tiān
 • tiān
 • zhǔ
 • de
 •  
 • de
 • lǎo
 • zài
 • 媽媽就是這樣天天囑咐我的。我的老爸在
 • jīn
 • nián
 • wài
 • de
 • hēi
 •  
 • yǒu
 • ài
 • chī
 • féi
 • ròu
 •  
 • chī
 • le
 • yòu
 • zhǎng
 • 今年格外的黑,有愛吃肥肉,吃了又不長
 • ròu
 •  
 • de
 • kàn
 • jiàn
 • zhè
 • qiē
 • xīn
 • dān
 • xīn
 • le
 •  
 • 肉,我的媽媽看見這一切心里擔心極了,
 • lǎo
 • shí
 • me
 • bìng
 •  
 • jiù
 • tiān
 • tiān
 • jiào
 • lǎo
 • 怕我老爸得什么病,就天天叫我老爸去醫
 • yuàn
 • chá
 • gān
 • gōng
 •  
 •  
 •  
 • ér
 • de
 • lǎo
 • yǒu
 • shí
 • hái
 • 院查個肝工……。而我的老爸不去有時還
 • lào
 • dāo
 • de
 • hěn
 •  
 • hái
 • shì
 • guǎn
 • zhè
 • xiē
 • zhí
 • 罵罵罵嘮叨的很,媽媽還是不管這些一直
 • jiào
 • lǎo
 •  
 • lǎo
 • dào
 • xiàn
 • zài
 • dōu
 • hái
 • méi
 •  
 • de
 • 叫老爸去,我老爸到現在都還沒去,我的
 • xiàn
 • zài
 • dōu
 • hái
 • zài
 • jiào
 • lǎo
 •  
 • dàn
 • wéi
 • le
 • 媽媽現在都還在叫老爸去。媽媽不但為了
 • men
 • zuò
 • zhè
 • xiē
 • hái
 • shí
 • me
 • hào
 • chī
 • de
 • dōu
 • liú
 • gěi
 • men
 • chī
 • 我們做這些還把什么號吃的都留給我們吃
 •  
 •  
 •    
 • miǎo
 • zhì
 •  
 • bèi
 •  
 • lào
 • dòng
 •  
 • bèi
 •  
 • *杪櫛野?悖∥矣澇棟?悖 
   
  無注音版:
   
    我的媽媽
    在記憶的長河中,有許多離我可親可敬的人,但其中我最崇敬的人是我慈祥、勤勞的媽媽。
   
   我的媽媽是一個很普通的農村婦女。她雖然穿著打了補丁的衣服,但件件都是整潔合體的。我的媽媽短短的頭發,高高的個子,很胖的身體。她非常的節儉。每次我們吃了什么菜,剩一點,媽媽都會放在明天或晚飯時那來下面吃。我的媽媽和和氣的,只要我出了什么事或不高興,媽媽都會給我開導心思……
   *杪瑁?僑?業囊患抑?鰨?彩羌依锏摹安普?砍ぁ薄N液屠習種灰?一ㄇ??突徇脒渡銜辶?種櫻?杪韙?液屠習值那?家?飾頤鍬蚴裁矗?嗌僨??綣?5元她就只給我們5元,有時我們沒有錢了她給了我們,還要規定用多少天,如果是給我5元,她就會說:“康鈺,你5元錢是你兩天的飯錢,你如果亂用了沒有錢了我可不會給你的。”
    雖然我的媽媽是家里的“財政部長”但是她很愛我和爸爸。
    記得在去年的時候我檢查出來我的肚子了有一個腫瘤,那時我又感冒了,我每天去上學的時候媽媽都會叫我先把藥吃了,在囑咐我說:“到了學校不要和同學到處跑,打架,你是不能做重力活動的的”媽媽就是這樣天天囑咐我的。我的老爸在今年格外的黑,有愛吃肥肉,吃了又不長肉,我的媽媽看見這一切心里擔心極了,怕我老爸得什么病,就天天叫我老爸去醫院查個肝工……。而我的老爸不去有時還罵罵罵嘮叨的很,媽媽還是不管這些一直叫老爸去,我老爸到現在都還沒去,我的媽媽現在都還在叫老爸去。媽媽不但為了我們做這些還把什么號吃的都留給我們吃。
   *杪櫛野?悖∥矣澇棟?悖 

   我心目中的媽媽

   六年級作文749字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • 我心目中的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • níng
  •  
  • dōng
  • xīn
  • cūn
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  山東省濟寧 濟東新村濟東小學六
  • nián
  • bān
  •  
  • zhèng
  • zhēng
  • 年級一班 鄭崢
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文588字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • guāng
  •  
  • cāng
  • zhōu
  • dōng
  • guāng
  • shí
  • yàn
  •  河北省滄州市東光 滄州東光實驗
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • hǎi
  • shèng
  • 小學六年級一班 于海圣
  • 閱讀全文

   腦白金媽媽

   六年級作文788字
   作者:未知
  •  
  • nǎo
  • bái
  • jīn
  • 腦白金媽媽
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • guāng
  • míng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省深圳 深圳市光明小學六(
  •    
  •  
  •  
  • zhān
  • chāo
  • 1) 詹子超
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • wēn
  • zhōu
  • yùn
  • dòng
  • xué
  • xiào
  •  浙江省溫州市 溫州體育運動學校
  •  
  • máo
  • xuán
  • xuán
  • 體 毛璇璇
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   六年級作文805字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給媽媽的一封信
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • háng
  • zhōu
  •  
  • jiǔ
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • liú
  • dān
  •  浙江省杭州 九蓮小學601 劉丹妮
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   地球媽媽笑了

   六年級作文778字
   作者:未知
  •  
  • qiú
  • xiào
  • le
  • 地球媽媽笑了
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  • nài
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • xiǎo
  • yáng
  •  /ㄊ「V菔小〔柰ば⊙Я?班 王曉陽
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   媽媽的嘮叨

   六年級作文939字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lào
  • dāo
  • 媽媽的嘮叨
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • nán
  • shì
  •  
  • jīng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  山東省濟南市 經七路第一小學六年
  • sān
  • bān
  •  
  • ruò
  • méi
  • 級三班 呂若梅子
  • 閱讀全文

   地球媽媽的病

   六年級作文699字
   作者:未知
  •  
  • qiú
  • de
  • bìng
  • 地球媽媽的病
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  •  
  • gāo
  • táng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  •  浙江省寧波 高塘小學603 葉宇驥
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   愛美的媽媽

   六年級作文689字
   作者:未知
  •  
  • ài
  • měi
  • de
  • 愛美的媽媽
  •  
  •  
  • běi
  •  湖北
  • gǎn
  • chù
  •  
  •  
  • qiǎo
  • juàn
  • kāng
  • gǎn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • 齬橄亍∽は愀鄄慷語齬橄M?⊙Я?話唷
  • 閱讀全文

   幫媽媽洗腳

   六年級作文948字
   作者:未知
  •  
  • bāng
  • jiǎo
  • 幫媽媽洗腳
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • suī
  •  
  • qiāng
  • guǐ
  •  
  •  
  •  
  • hào
  •  
  • zhǒng
  • bāo
  •  /ㄊ「G濉〕槍匭⊙Я?晡灝唷×種煲
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   為媽媽洗了一回腳

   六年級作文544字
   作者:未知
  •  
  • wéi
  • le
  • huí
  • jiǎo
  • 為媽媽洗了一回腳
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  四川省達州市 通川區第七小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • huān
  • 3)班 閆歡
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文593字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nán
  • chōng
  • shì
  • nán
  • xiàn
  •  
  • nán
  • xiàn
  • nán
  • lóng
  • zhèn
  •  四川省南充市南部縣 南部縣南隆鎮
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • chén
  • 第二小學六年級四班 陳璐
  • 閱讀全文

   媽媽的熱淚

   六年級作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lèi
  • 媽媽的熱淚
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  •  
  • shān
  • shì
  • chán
  • chéng
  • nán
  • zhuāng
  • zhèn
  •  廣東省佛山 佛山市禪城區南莊鎮紫
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • liáng
  • mǐn
  • 南小學六年(2)班 梁敏細
  • 閱讀全文

   媽媽學電腦

   六年級作文1034字
   作者:未知
  •  
  • xué
  • diàn
  • nǎo
  • 媽媽學電腦
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • huà
  • shì
  •  
  • xìng
  • huà
  • shì
  • èr
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省興化市 興化市第二實驗小學
  • liù
  • ?
  •    
  • bān
  •  
  •  
  • zhāng
  • yuè
  • 六(3班) 張越
  • 閱讀全文

   媽媽,我愛您

   六年級作文562字
   作者:未知
  •  
  •  
  • ài
  • nín
  • 媽媽,我愛您
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • jiāng
  • mén
  •  
  • jiāng
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • xiè
  •  廣東省江門 江華小學六(2)班 謝
  • yíng
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文629字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  • guó
  • wài
  • ?
  • shì
  • dùn
  •  
  •                         
  •  
  •             
  •  
  • wáng
  • yáng
  •  國外波士頓 choolESL lass 王力陽
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   作家媽媽

   六年級作文799字
   作者:郝茵茵
  • 媽媽
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jīn
  • tiān
  • zhì
  • de
  • zuò
  • wén
  • shì
  • jiè
  • shào
  • de
  • 李老師今天布置的作文是介紹自己的媽
  •  
  • 媽。
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文657字
   作者:未知
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  •  
  • shān
  • zhōng
  • xué
  •  
  • chū
  • sān
  • bān
  • 廣東省佛山 佛山第四中學 初三四班
  •  
  • huì
  • qiàn
  • 李慧倩
  •  
  • de
  • shì
  • míng
  • jiāo
  • shī
  •  
  • zài
  • guì
  • chéng
  • de
  • suǒ
  • xiǎo
  • 我的媽媽是一名教師,在桂城的一所小
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文436字
   作者:張雪
  •  
  • de
  • ài
  • 媽媽的愛
  •  
  •  
  • de
  • hěn
  • ài
  •  
  • zhī
  • yào
  • shì
  • ài
  • chī
  • de
  •  
  •  我的媽媽很愛我,只要是我愛吃的,
  • dōu
  • ài
  • chī
  •  
  • wéi
  • shì
  • ài
  • chī
  • cái
  • 媽媽都不愛吃,我以為是媽媽不愛吃才不
  • 閱讀全文

   媽媽的怪脾氣

   六年級作文730字
   作者:談悅
  •  
  •  
  • tiān
  • jiàn
  • jiàn
  • hēi
  • le
  •  
  • bào
  • zhe
  • duī
  • shū
  •  
  • běn
  •  天漸漸地黑了,我抱著一大堆書、本
  • wén
  • màn
  • màn
  • zǒu
  • zhe
  •  
  • xīn
  • xiàng
  • duān
  • zhe
  • zhī
  • 子和文具盒慢慢得走著,心里像端著一只
  • xiǎo
  •  
  • zhù
  • de
  •  
  • huí
  • dào
  • jiā
  •  
  • zhǔn
  • 小兔子,不住的嘀咕:回到家里,媽媽準
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文491字
   作者:劉英
  •  
  • de
  •  
  • 我的媽媽 
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • xīn
  • de
  • rén
  • cháng
  • yán
  • dāng
  • zuò
  • táng
  •  我的媽媽是個粗心的人常把鹽當做糖
  • jiàng
  • yóu
  • dāng
  • chéng
  • suǒ
  • dōu
  • tài
  • gǎn
  • gōng
  • wéi
  • 把醬油當成醋所以我和爸爸都不太敢恭維
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文429字
   作者:王蘇鴻
  • de
  • ài
  • 媽媽的愛
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • wáng
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班王蘇
  • hóng
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文483字
   作者:鄒培
  •  
  • de
  • shì
  • wèi
  • jiāng
  • jìn
  •       
  • suì
  • de
  • rén
  • mín
  • jiāo
  • shī
  •  
  • 我的媽媽是一位將近45歲的人民教師,她
  • duì
  • xué
  • shēng
  • shì
  • yàng
  •  
  • rèn
  • zhēn
  • 對學生是那樣負責、認真
  •  
  • yǒu
  •  
  • fàng
  • xué
  • huí
  • jiā
  •  
  • zuò
  • wán
  • le
  • zuò
  • 記得有一次,我放學回家,做完了作業
  • 閱讀全文

   饞嘴媽媽

   六年級作文307字
   作者:王雙慧
  •  
  • chán
  • zuǐ
  • 饞嘴媽媽
  •  
  •  
  • jiā
  • wén
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • wáng
  • shuāng
  • huì
  •  加文學校六年級作文班 王雙慧
  •  
  •  
  •  
  • chī
  • fàn
  • le
  •  
  • zhe
  • sǎng
  • jiào
  • lái
  •  
  • rén
  •  “吃飯了”媽媽提著嗓子叫起來。人
  • 閱讀全文

   媽媽,我想對你說

   六年級作文393字
   作者:王蘇鴻
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  • 媽媽,我想對您說
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • wáng
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班王蘇
  • hóng
  • 閱讀全文

   爸爸媽媽,我想對你們說

   六年級作文330字
   作者:王蘇鴻
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • men
  • shuō
  • 爸爸媽媽,我想對你們說
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • wáng
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班王蘇
  • hóng
  • 閱讀全文

   媽媽的星期天

   六年級作文572字
   作者:道真縣玉…
  • jīn
  • tiān
  •  
  • gàn
  • wán
  • jiā
  • huó
  • zhǔn
  • bèi
  • chū
  •  
  • 今天,媽媽干完家務活準備出去。
  •  
  •  
  •  
  • gēn
  •  
  •  
  • shuō
  •  
  • “媽媽,我跟你一起。”我說。
  •  
  •  
  • zǒu
  • ba
  •  
  •  
  • yīng
  • le
  •  
  • “走吧。”媽媽答應了。
  • 閱讀全文

   媽媽,我不該忘記了你的生日

   六年級作文569字
   作者:孫通
  •  
  • gāi
  • wàng
  • le
  • de
  • shēng
  • 媽媽,我不該忘記了你的生日
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • de
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • le
  • zuò
  • zhèng
  • zài
  • 一個星期天的上午,我做完了作業正在
  • 閱讀全文

   媽媽,我不該忘記了你的生日

   六年級作文565字
   作者:孫通
  •  
  • 
  •  
  • gāi
  • wàng
  • le
  • de
  • shēng
  •  
  • 媽媽,我不該忘記了你的生日。
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • de
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • le
  • zuò
  • zhèng
  •  一個星期天的上午,我做完了作業正
  • 閱讀全文

   斤爸爸媽媽的一封信

   六年級作文806字
   作者:謝文靜
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  • 親愛的爸爸媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • men
  • hǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • xiě
  • xìn
  • gěi
  •  您們好!這也許是我第一次寫信給你
  • men
  •  
  • zhī
  • dào
  • gāi
  • shuō
  • xiē
  • shí
  • me
  • hǎo
  •  
  • jiù
  • xiān
  • lái
  • tán
  • 們,也不知道該說些什么好,那就先來談
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 www.w84h.com | www.22751.com | www.48330n.com | 61326600.com | www.40033.1640033.com | www.5854x.cc | 99151e.com | www.38358.com | hr1811.com | www.282555b.com | www.rcw8855.com | 8036c.com | www.siji01.com | 896606.com | www.2233kk.net | www.375477.com | 12742x.com | 98345l.com | www.u63568.com | 4260011.com | www.5099yy.com | 44betbet365.com | www.311sunbet.com | www.yi765.com | 2127ll.com | www.y61337.com | 6728.com | www.jz95588.com | r1429.com | www.443447.com | www.2223xj.com | www.570323.com | www.yh77702.com | www.53531.cc | 08159.com | www.4520055.com | 2383hh.com | www.55070d.com | 7334y.com | www.82142.com | 0600c.cc | www.c4042.com | x86006.com | www.3438.cc | www.175906.com | www.242005.com | www.558401.com | www.653502.com | www.c9259.com | 17159455.com | www.108ak.com | 3178y.com | www.9149g.com | hgyz5.com | www.vip5888.com | tl850.com | www.78949h.com | ued.bet | www.a773776.com | 80850gg.com | www.yh66266.com | 7570800.com | www.vip5888.com | df8kk.com | www.23636f.com | 5589t.com | www.975367.com | www.606255.com | www.mh3888.com | www.483864.com | www.56520z.com | www.298980.com | www.3709884.com | m7454.com | www.233449.com | hgw168n.com | www.469705.com | 666365.bet | www.www014678.com | z9p5j.cn | www.968566.com | www.233591.com | 6641m.com | www.5966jjj.com | gg69096.com | www.33678cc.com | 12124.company | www.557579.com | 123456kk.cc | www.8667l.com | www.vns9982.com | 12562004.com | www.http://976880.com/ | h21148.com | www.14341434.com | blh0011.com | www.980771.com | 2349001.com | www.5504ii.com | 4066kk.com | www.4058.com | www.8124a.com | www.83033v.com | www.kjlhc.cc | 58222a.com | www.8582qq.com | 937012.com | www.040417.com | www.m9478.com | 3999.com | www.26299c.com | www.xpj3368.com | 29918c.com | www.4694z.com | tt888c.com | www.mhcp5.com | www.4238.com | 22117y.com | www.87708.vip | 55hh8331.com | www.326366.com | www.r8877.com | 9679l.com | www.66376q.com | www.8694a.com | 9149l.com | www.961826.com | 1669t.com | 2jsooo.com | www.4996bx.com | 3685t.com | www.618393.com | www.msc555.com | 13825522.com | www.979133.com | www.10908.com | 874755.com | www.w725.com | www.ggl.99233l.com | bg867.com | www.770001.com | www.567137.com | 3405uu.com | www.cp8007.cc | www.984365.com | 31325r.com | www.560259.com | www.3157j.com | mg437766.com | 4775.com | www.048181.com | www.76543v.com | ly88888885.com | www.36166y.com | www.991866.com | 40033i.com | www.673290.com | www.932367.com | 2455.com | 5003ll.com | www.55717e.com | www.365815m.com | p86811.com | www.1368o.cc | www.808888v.com | yh888c.com | 6969xpj.com | www.427786.com | www.mgm777z.com | 3806.com | www.191059.com | www.60886t.com | www.long8308.com | 7736r.com | www.hcjt2.com | www.83568y.com | ff555p.com | xpj888b.com | www.26878r.com | www.1112p.com | 36566.bet | fstppx.com | www.40R.COM | www.betqam.com | tt6824.com | 88894c.com | www.8667u.com | www.hf9018.com | 7196xx.com | 00228.com | www.919227.com | www.7366003.com | www.yh05678.com | 888991133.com | www.250756.com | hc9960.com | 1463j.com | www.66ffp.com | www.7415z.com | www.7435t.com | 8757067.com | www.062566.com | www.15365a.com | www.suantm.com | 168cp-w.com | 3559w.com | www.luck887.com | www.78680u.com | www.js60044.com | 44rr8331.com | 228888f.com | www.187512.com | www.bet73l.com | www.rgcp.cc | www.53900g.com | www.1111gz.com | 65562299.com | fff5701.com | 9539a.com | www.23579d.com | www.55060r.com | www.76543p.com | 4018.com | 998s.cc | www.394811.com | www.676777.cc | www.dafabetedfa95.com | www.6805pj.com | ff3189.com | www.167918.com | www.50732y.com | www.3116c.com | www.122hg.com | hy5900.com | 4025q.com | 1634x.com | www.540477.com | www.29277hh.com | www.89599b.com | www.pj8470.com | mi532.com | ll40033.com | 6868pp.cc | www.89894a.com | www.022am.cc | www.55717q.com | www.99113v.com | www.11155508.com | www.6491q.com | a2306.com | 4288cc.com | 6175h.com | 8030w.com | www.303470.com | www.5xca.com | www.dyloto9.com | www.j3567.com | www.61343.com | www.vns2018.com | www.28758a.com | 88807u.com | q888.tw | j3569.com | 75878.com | www.dckpv.com | www.xpj8874.com | www.5555365.com | b2554.com | 3189kk.com | 3664yh.com | 797720.com | 51133i.com | h77304.com | www.50052v.com | www.461770.com | www.sytg8.com | www.66073.cc | www.78949g.com | www.68993273.com | www.xpj8859.com | www.10999j.com | www.79500k.com | www.883122dd.com | www.088tyc.com | www.4411111.com | www.hqr8888.com | www.xpj9849.com | www.67797r.com | www.28758y.com | 1634l.com | 0033b.cc | 5589000.com | 500000595.com | t8705.com | 28288w.com | 51133f.com | 66671h.com | so3333.cc | 22214.com | 4488buyu.com | 88993q.com | 30178877.com | 2359933.com | 3679mm.com | 3775h.com | ww01234.com | hbs481.com | a87570.com | 57877.com | xpj6001.com | 3189y.com | 44555156.com | www.28758g.com | www.631155.com | www.7274.com | www.9558jsc.com | www.hg1322.com | www.77777ppp.com | www.8898hg.com | www.4907a.com | www.1003pj.com | www.91gwc.com | www.4972l.com | www.biying910vip.com | www.f7764.com | www.63606u.com | www.280770.com | www.fg09.com | www.34788p.com | www.371p.cc | www.723035.com | www.355284.com | 91590.com | 8988h.com | 1331h.com | 3678b.com | 029555.com | 22556r.com | www.v0070.com | www.6605889.com | www.185hwx.com | www.848777t.com | www.7036s.com | www.6482c.com | www.2408b.com | www.502892.com | feicai0471.com | 12742b.com | www.188588.com | 61321155.com | 56988jj.com | www.88yh765.com | www.v3266.com | www.6a333.com | www.93955c.com | www.17jsc.com | www.8039m.com | www.549577.com | 500000414.com | hg0088.pw | 3482p.com | 3424n.com | www.884554.com | www.245684.com | www.rrqp333.com | www.2632c.com | www.229075.com | 11018r.com | 33.net | 500000349.com | www.9949n.com | www.cp55.com | www.8582.com | www.631259.com | 6220cc.com | qq365p.com | 33pp8332.com | www.00618o.com | www.819msc.com | www.556350.com | www.688dl.com | 19990cc.com | 5802ww.com | 28758l.com | www.58767.com | www.j3123.com | www.8499f.com | www.33112u.com | pj1007.com | ff555j.com | www.yh6777.com | www.730016.com | www.3416g.com | 44nn8332.com | 66671i.com | www.xhtd03.com | www.c558.vip | www.88266h.com | www.202406.com | 8855670.com | 6220k.com | www.37767.com | www.97828x.vip | www.670665.com | 4323k.com | le888w.com | www.53322888.com | www.0194001.com | www.178612.com | bmw8077.com | www.8124b.com | www.88166e.com | www.3933h.cc | x7267.com | 4036ff.com | www.tk533.com | www.aobo192.com | ra9993.com | 38820011.com | www.ylg29.com | www.pj9050.com | www.300388.com | 3405rrr.com | www.88837f.com | www.3846aa.com | www.591733.com | dz316.com | www.xinhao2233.com | www.7415t.com | www.961339.com | 10050714.com | www.8494s.com | www.4996gx.com | www.701548.com | 6118.com | www.k27229.com | www.75600y.com | www.43131u.com | 33ee8332.com | www.mgdc47.com | www.50074f.com | pj12678.com | www.sjg118.com | www.06820h.com | www.389044.com | 8159s.cc | www.8582hh.com | www.igcp0.com | 3121e.com | www.f333js.com | www.6939g.com | yin3131.com | 5478p.com | www.88553.com | www.072211.com | 62222g.com | www.99113z.com | www.665609.com | 800vns.com | www.3350.com | www.1035l.com | 7779p.cc | www.969234.com | www.49956g.com | l3405.com | www.sun7707.com | www.08182.com | 0615019.com | www.00829v.com | www.400849.com | b01311.com | www.y22365.com | www.88266j.com | 1654zz.com | www.pj2025.com | www.99849.cc | 66287d.com | www.ra678.com | www.694010.com | 365vip300.cc | www.4996xa.com | 4647q.com | www.zunbao19.com | www.634331.com | 3983009.com | www.482633.com | www.czg4.com | amhg077.com | www.9737ee.com | 20188i.com | www.long6668.com | www.8bd.com | ambyc8.com | www.766411.com | www.586974.com | 2267p.com | www.087o.com | huangma21.com | www.10870.com | www.623190.com | 931750.com | www.42456622.com | 7720742.com | www.js00033.com | www.120057.com | www.a3a999.cc | www.80767n.com | 9646q.com | www.4963s.com | 683bet.com | www.sun09.com | www.901573.com | feicai024.com | www.975796.com | 983888t.com | www.3846v.com | 55984g.com | www.362838.com | www.933345.com | 2506u.com | www.7239v.com | p4212.com | www.30350i.com | 61788.com | www.hjcp222.com | 4508jj.com | www.hai6666.com | www.574577.com | 59599y.com | www.3416z.com | 35252k.com | www.hg6648.com | d1915.com | www.12345606.cc | 99909i.com | www.185142.com | 12742z.com | www.4568999.com | x48v.com | www.5504g.com | 86611c.com | www.435776.com | 9479c8.com | www.671100.com | 2222k33.com | www.jj905.net | 00hh8331.com | www.349459.com | 89777m.com | www.0098.cc | 2349001.com | www.xpj269.com | 99008448.com | www.24264m.com | www.33018.com | 7720i.com | www.77114w.com | kbf3525.com | www.60007n.com | 2927.com | www.hcjt8.com | www.pj8585.com | www.716997.com | www.07078006.com | www.192733.com | www.yh04b.com | 80850y.com | www.567722.com | tt6821.com | www.5981b.com | 2778.com | www.209337.com | 4647v.com | www.36166c.com | 81511j.com | www.797884.com | www.777444b.com | x7742.com | www.d22365.com | 1347.com | www.877636.com | 76886m.com | www.10113.com | www.445884215.com | www.444801.com | www.xpj2025.com | 3807ff.com | www.bwinyz47.com | 3590.com | www.00840a.com | 97618a.com | www.603924.com | www.585234.com | 6594rr.com | www.9911331.com | hhvip86.com | www.88266g.com | www.jsw66.cc | www.68689o.com | www.mk927.com | 08159z.com | www.954321d.com | qq88688.com | www.245568.com | www.858448.com | 9149x.com | www.6678697.com | ub66.com | www.310295.com | www.kj88a.com | 0289f.com | www.81520z.com | www.7720p.com | 0116556.com | www.bwinyz27.com | k00333.com | www.976516.com | www.jnh885.com | so8888.cc | www.588vip.net | www.8124y.com | 88553885.com | www.07679m.com | c51iggd.com | www.107501.com | www.365088.bet | ag81155.com | www.738070.com | www.382626.com | 4025r.com | www.77fzc.com | www.xpj661199.com | 983888d.com | www.50788d.com | www.0040yyy.com | 4646755.com | www.0270h.com | www.z27229.com | hy814.com | www.0134.com | www.40818c.com | f83377.com | www.5856881.com | vipvip4444.com | www.807735.com | www.hg99398.com | www.77114r.com | www.882745.com | 81366w.com | www.7434.com | www.3643z.com | 15a42.net | www.29277c.com | www.tyc180.com | 64640029.com | www.138136a.com | www.55526f.com | 506374.com | www.117809.com | www.555838.com | 59599x.com | c53965.com | www.66653l.com | www.51153.com | qq8159.cc | www.550263.com | www.673888f.com | 1483ll.com | 2373h.com | www.73166h.com | www.hg0019.com | vip4553.com | www.188937.com | www.99552mm.com | www.y32126.cc | botanvip.com | www.qilc0.com | www.ggs.99233s.com | 2589.com | 5676559.com | www.54400k.com | www.174886.com | 72227.com | ss5443.com | www.hg6767.com | www.992254.com | 36989a.com | 80579g.com | www.80065r.com | www.89055.com | ued888.com | pujing33.com | www.53531.cc | www.rg666.com | 1wns.com | 00ff8332.com | www.501866.com | www.vns998.me | www.35553999.com | 55797a.com | 009900u.com | www.34788m.com | www.138cpr.com | 5060988.com | 56988yy.com | www.524677.com | www.1764y.com | www.tyc57.com | 0229422.com | yh233888.com | www.951816.com | 4556q.com | www.36788e.com | www.2233288.com | 8901u.com | 2381a.com | www.876747.com | www.jsc899.com | www.09528.cc | 8577i.cc | 08778t.com | www.33598i.com | www.61233k.com | www.y32939.com | www.8694u.com | e3405.com | 809044.com | www.936399.com | www.511106.com | www.1817.cc | 78113366.com | 35222ww.com | 876878i.com | www.979233.com | www.56011b.com | www.2220365.com | www.854556.com | 44444ylg.com | xpjgo8.com | www.602983.com | www.954321i.com | www.ssc33.com | www.333133s.com | 22kk8331.com | 56787jj.com | 4052o.com | www.ztc7.com | www.4569.am | www.5516008.com | www.mmtx66.com | 500000751.com | 31325t.com | 0139365.com | www.590777a.com | www.1466x.com | www.5146z8.com | www.97780099.net | 889a.net | 5309a.com | 547856.com | 249163.com | www.560103.com | www.78700.com | www.707213.com | www.919205.com | www.yh22778.com | www.81866b.com | 983888a.com | 17795555.com | 84494455.com | www.271901.com | www.1035k.com | www.hg2357.com | www.bwinyz32.com | www.oa2668.com | www.hg1688.biz | www.1869v.com | sj7377.com | 58222m.com | 53206600.com | 7720746.com | www.330295.com | www.hy6939.com | www.0270z.com | www.xpj11008.com | www.373351.com | www.988505.com | www.j8998.com | www.hg05567.com | 99151e.com | 2214t.com | pj88.com | t365f.com | 3122uu.com | 06385050.com | www.xinyc2.com | www.783386.com | www.3991.cc | www.06662.com | www.130a56.com | www.362063.com | www.8473i.com | www.5049h.com | www.295555.com | www.9679i.com | www.as0004.com | 6363l.com | 009900a.com | df6529.com | 36401177.com | 0886.com | 777hg444.com | 9101908.com | 9980.com | 3467a.com | nf6655.com | 8901z.com | www.41518t.com | www.258031.com | www.547077.com | www.708330.com | www.934689.com | www.cf9906.com | www.lqc8.com | www.ya088.com | www.1368b.cc | www.100v.cc | www.888xm.cc | www.08czj.com | www.3126y.com | www.3479n.com | www.5086a.com | www.2632b.com | www.2350i.com | www.055wt.cc | www.fyyy9.com | www.959589.com | www.955708.com | 9646c.com | 33998016.com | hg28.com | 8fll8.com | 365bet2018.net | pj88ff.com | 29918f.com | r2146.com | 28288v.com | 22556k.com | 38989e.com | www.bmcp1344.com | www.38200d.com | www.ra222.com | www.xpj1t1.com | www.16297766.com | www.hg30567.com | www.hg2182.com | www.5504j.com | www.5981m.com | www.44pjjt.com | www.4520077.com | www.dy506.com | www.78700.com | www.967333.com | www.526021.com | vipxinquan.com | 44005156.com | 55991277.com | 40033j.com | mm7742.com | 272k.net | www.34349193.com | www.kzcs71.com | www.a9151e.com | www.5189333.com | www.28850.com | www.60108h.com | www.967333.com | www.140018.com | h14666.com | ll00558.com | 4018ff.com | 7779y.cc | www.sun000.com | www.bbb839.com | www.6665ylg.com | www.t94600.com | www.35155x.com | www.739915.com | 2012bet8.com | 3467q.cc | 88851s.com | 1594004.com | www.44221.com | www.6a444.com | www.6900666.com | www.84499c.com | www.dao90.com | www.256968.com | 876878h.com | 4590t.com | gong111.com | www.m222999.com | www.pj6667.com | www.99552hh.com | www.50024p.com | www.550284.com | 38648oo.cc | 3726d.com | 33567m.com | www.3959h.com | www.1133xpj.net | www.7933.com | www.691063.com | yd12309.com | 3435q.com | 2007811.com | www.10870.com | www.v3410.com | www.9149b.com | www.96386e.com | 4499vn77.com | 3258d.com | www.3459e.com | www.5504w.com | www.169101.com | www.694010.com | 2222k13.com | vip80188.com | www.xgmhh.com | www.911137.com | www.yh68073.com | www.594611.com | bbb5682.com | dz883.com | www.hg88mm.com | www.4196r.com | www.1035w.com | 5589r.com | 67890zzz.com | www.379568.com | www.27363o.com | www.08588u.com | www.178693.com | js26311.com | j58000.com | www.k7817.vip | www.705wb.com | www.178532.com | 678.com | www.a2a111.cc | www.58665j.com | www.60108b.com | 22117b.com | 3566cc.com | www.56569.com | www.4058pp.com | www.gczj9.com | 5906hh.com | 22556i.com | www.y00888.com | www.3a435.com | www.040423.com | 86611t.com | www.dy113.com | www.185147.com | www.aa8618.com | 131aaa.net | 5437z.com | www.zzyl68.com | www.8839m.com | 31782222.com | 30006hd.com | www.120345.com | www.66653q.com | pj7778.com | 61329911.com | www.zs5544.com | www.83033r.com | 73999x.com | 7945cc.com | www.5966uuu.com | www.9928ff.com | 3616t.com | 69990c.com | www.28000h.com | www.hx1162.com | 9679o.com | www.yh17.com | www.8c000.com | www.232775.com | c3410.com | www.long86.net | www.76520w.com | 1434b.com | 9994001.com | www.9570112.com | www.608850.com | 3679vv.com | www.9685.com | www.61268888.com | 3482h.com | ms888.com | www.209752.com | www.312012.com | 88851s.com | www.hp5868.com | www.lqc0.com | 33432w.com | www.28624.com | www.87668y.com | hg088.cc | www.hg8400.com | www.8017111.com | bdg213.com | u2649.com | www.7225l.com | www.106195.com | y1771.com | www.d3065.com | www.564696.com | bet3658806.com | www.3171113.com | www.939763.com | 4036yy.com | www.518008.com | www.6611f.cc | hy843.com | www.xpj1938.com | www.5522i.cc | 69445588.com | www.139835.com | www.6364n.com | pj88rrcom | www.hx928.com | www.998924.com | s3405.com | www.c44mm.com | www.587991.com | 73055e.com | www.hg98.la | 64899.com | 58000d.com | www.js21666.com | 4036y.com | www.sun7787.com | www.43818d.com | hd3639.com | www.3157666.com | www.652251.com | 4028722.com | www.7893.cc | yphbuy.com | www.1019993.com | www.871828.com | 1466n.com | www.3653517.com | www.567231.com | 111122xx.com | www.206335.com | 31325a.com | www.b922.com | www.hjin8.com | mm33.vip | www.hgdc300.com | 06006w.com | www.88807c.com | www.12455q.com | k14666.com | www.19yh6.com | 31435544.com | www.3337hg.com | www.8499f.com | 51335.co | www.06820k.com | pjshandong.com | www.kelake55.com | www.946380.com | 8901j.com | www.68993253.com | 5589o.com |