<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我的暑假誰做主

  六年級作文547字
  作者:姜文瑞
 •  
 •  
 • de
 • shǔ
 • jiǎ
 • shuí
 • zuò
 • zhǔ
 •  
 •  
 •  我的暑假誰做主 
 •  
 • hóng
 • yàn
 • wài
 • liù
 • nián
 •  
 • jiāng
 • wén
 • ruì
 •  
 •  
 • 鴻雁外語六年級 姜文瑞 
 •  
 •  
 •  
 • pàn
 • xīng
 • xīng
 •  
 • pàn
 • yuè
 • liàng
 •  
 • pàn
 • tài
 • yáng
 •  
 • pàn
 • yín
 •  我盼星星,盼月亮,盼太陽,盼銀
 •  
 • zhōng
 • jiǎ
 • gěi
 • pàn
 • lái
 • le
 •  
 • zài
 • jiē
 • 河,終于把假期給盼來了!在畢業復習階
 • duàn
 •  
 • shì
 • máng
 • hūn
 • tiān
 • hēi
 •  
 • fēi
 • shā
 • zǒu
 • shí
 •  
 • diān
 • sān
 • 段,我是忙得昏天黑地,飛沙走石,顛三
 • dǎo
 •  
 • jiāo
 • tóu
 • làn
 • é
 •  
 •  
 • xiàn
 • zài
 • kǎo
 • shì
 • jié
 • shù
 • le
 •  
 • shèng
 • 倒四,焦頭爛額……現在考試結束了,勝
 • le
 •  
 • yóu
 • le
 •  
 • shuǎng
 •  
 •  
 •  
 • 利畢業了,我也自由了!爽! 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • gāng
 • gāng
 • tiào
 • lái
 • jiāng
 • yào
 • zhèn
 • huān
 • shí
 •  
 •  在我剛剛跳起來將要振臂歡呼時,
 • jiàn
 • xìng
 • de
 • xiāo
 • shùn
 • jiān
 • níng
 • zài
 • bàn
 • kōng
 • zhōng
 •  
 • 一件不幸的消息把我瞬間凝固在半空中,
 • lǎo
 • yuē
 •  
 •  
 • yuè
 • tài
 • hǎo
 •  
 • xué
 • xué
 • zuò
 • wén
 • 老媽曰:“你閱讀不太好,去學一學作文
 • ba
 •  
 • zhì
 • yīng
 • shù
 • xué
 • bān
 • jiù
 • xué
 • le
 •  
 •  
 • 吧。至于英語和數學預科班就不學了。”
 • xiàng
 • xiè
 • le
 • le
 • qiú
 • cóng
 • kōng
 • zhōng
 • luò
 • xià
 •  
 • kàn
 • lái
 • 我像一個泄了氣了氣球從空中落下,看來
 •  
 • ǒu
 • de
 •  
 • wán
 • měi
 • shì
 • jiè
 •  
 • yào
 • biàn
 • chéng
 •  
 • jiāng
 • shī
 • wēi
 •  
 • ,偶的《完美世界》要變成《僵尸危機》
 • le
 •  
 • cǎn
 •  
 •  
 •  
 • 了。慘! 
 •  
 •  
 •  
 • méi
 • zhāo
 •  
 • shàng
 • ba
 •  
 • rén
 • jiā
 • quán
 •  
 • ruò
 •  沒招,上吧!人家權利大,你若不
 • tīng
 •  
 • lián
 • lián
 • de
 • háng
 • mèng
 • dōu
 • méi
 • le
 •  
 • shì
 • 聽,連你去大連的旅行夢都沒了。于是乎
 • měi
 • tiān
 • mèng
 • yóu
 • zhe
 • shàng
 • xué
 •  
 • zhe
 • shàng
 •  
 • líng
 • hún
 • chū
 • 我每天夢游著上學,迷糊著上課,靈魂出
 • qiào
 • zhe
 • xiě
 • zuò
 • wén
 •  
 • huǎng
 • zhe
 • bèi
 • shī
 •  
 •  
 •  
 • 竅著寫作文,恍惚著背古詩。 
 •  
 •  
 •  
 • shí
 • yào
 • gǎn
 • kǎi
 • xià
 •  
 • shàng
 • lián
 •  
 • shuì
 •  此時此刻我要感慨一下,上聯:睡
 • guò
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • míng
 • tiān
 •  
 • xià
 • lián
 •  
 • shuì
 • guò
 • míng
 • tiān
 • shì
 • hòu
 • tiān
 •  
 • 過今天是明天。下聯:睡過明天是后天。
 • héng
 •  
 • shuì
 • guò
 • tiān
 • shì
 • tiān
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 橫批“睡過一天是一天”。苦! 
 •  
 •  
 •  
 • hǎo
 • róng
 • āi
 • dào
 • le
 •       
 • hào
 •  
 • lǎo
 • yuē
 •  
 •  
 •  好不容易挨到了14號,老媽曰:“我
 • gěi
 • mǎi
 • chē
 • piào
 •  
 • shì
 • shí
 • jiǔ
 • hào
 • chéng
 •  
 •  
 • 去給你買車票,預計是十八九號啟程。”
 • ā
 •  
 •  
 • yào
 • shí
 • jiǔ
 • hào
 •  
 • hái
 • děng
 • tiān
 •  
 • lǎo
 • 啊?!要十八九號,我還得等四五天。老
 • yòu
 • yuē
 •  
 •  
 •       
 • hào
 • wǎn
 • shàng
 • shàng
 • chē
 •  
 •    
 • hào
 • zǎo
 • dào
 •  
 •  
 • 媽又曰:“你30號晚上上車,1號早到達。”
 • ā
 •  
 •  
 •  
 •  
 • cái
 • me
 • tiān
 •  
 • diǎn
 • bèi
 •  
 •  
 •  
 • 啊??!!才那么幾天!點背! 
 •  
 •  
 •  
 • chú
 • le
 • shì
 • rén
 •  
 • hái
 • shì
 • shí
 • me
 • dōng
 •  
 • shì
 •  我除了是人,還是什么東西?是兔
 • ?
 • lóng
 •  
 •  
 • fēng
 • zhēng
 • ?
 • rén
 • shǒu
 •  
 •  
 • xióng
 • ?
 • ?
 • 子(籠子里),風箏(人手里),熊貓(
 • rán
 • bǎo
 •  
 •  
 • hǎi
 • shuǐ
 • ?
 • bēi
 •  
 •  
 • hái
 • shì
 • 自然保護區里),海水(杯里),還是其
 •  
 •  
 •  
 • 他? 
 •  
 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 • rén
 • jiē
 • ài
 • zhī
 •  
 • fēi
 •  
 • yǒu
 • bān
 •  暑假,人皆愛之,非也!有補習班
 • de
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 • shǎo
 • rén
 • ài
 • zhī
 •  
 • de
 • shǔ
 • jiǎ
 • dào
 • yīng
 • gāi
 • shuí
 • 的暑假,少人愛之。我的暑假到底應該誰
 • zuò
 • zhǔ
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • 做主呢? 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    我的暑假誰做主
   
   鴻雁外語六年級 姜文瑞
   
   
   我盼星星,盼月亮,盼太陽,盼銀河,終于把假期給盼來了!在畢業復習階段,我是忙得昏天黑地,飛沙走石,顛三倒四,焦頭爛額……現在考試結束了,勝利畢業了,我也自由了!爽!
   
   
   在我剛剛跳起來將要振臂歡呼時,一件不幸的消息把我瞬間凝固在半空中,老媽曰:“你閱讀不太好,去學一學作文吧。至于英語和數學預科班就不學了。”我像一個泄了氣了氣球從空中落下,看來,偶的《完美世界》要變成《僵尸危機》了。慘!
   
   
   沒招,上吧!人家權利大,你若不聽,連你去大連的旅行夢都沒了。于是乎我每天夢游著上學,迷糊著上課,靈魂出竅著寫作文,恍惚著背古詩。
   
   
   此時此刻我要感慨一下,上聯:睡過今天是明天。下聯:睡過明天是后天。橫批“睡過一天是一天”。苦!
   
   
   好不容易挨到了14號,老媽曰:“我去給你買車票,預計是十八九號啟程。”啊?!要十八九號,我還得等四五天。老媽又曰:“你30號晚上上車,1號早到達。”啊??!!才那么幾天!點背!
   
   
   我除了是人,還是什么東西?是兔子(籠子里),風箏(人手里),熊貓(自然保護區里),海水(杯里),還是其他?
   
   
   暑假,人皆愛之,非也!有補習班的暑假,少人愛之。我的暑假到底應該誰做主呢?
   
   

   我的拿手好菜

   六年級作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shǒu
  • hǎo
  • cài
  • 我的拿手好菜
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  • shì
  • shì
  • běi
  •  
  • shì
  • běi
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  •  山東省青島市市北區 市北實小六
  • èr
  •  
  • liú
  • jīn
  • yàn
  • 二 劉金燕
  • 閱讀全文

   我的小雞

   六年級作文562字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 我的小雞
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xíng
  • tái
  •  
  • xīn
  • huá
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  河北省邢臺 新華南路小學六三班
  •  
  • niàn
  • yuè
  • 栗念躍
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文588字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • guāng
  •  
  • cāng
  • zhōu
  • dōng
  • guāng
  • shí
  • yàn
  •  河北省滄州市東光 滄州東光實驗
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • hǎi
  • shèng
  • 小學六年級一班 于海圣
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德陽 德陽外國語小學六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 級一班 俞夢婕
  • 閱讀全文

   我的弟弟

   六年級作文810字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • fēng
  • shù
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  湖南省長沙市 楓樹山小學六(4
  • bān
  •  
  • liú
  • qīng
  • 班 劉梓青
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   六年級作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • 我的課余生活
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  • shì
  • yín
  • zhōu
  •  
  • zhàn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  浙江省寧波市鄞州區 占岐鎮中心
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • xiè
  • chāo
  • zhí
  • 小學603 謝超植
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • xīn
  • shì
  •  
  • mín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  遼寧省阜新市 民族街小學六年三
  • bān
  •  
  • míng
  • 班 李鳴一
  • 閱讀全文

   我的心愿

   六年級作文597字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xīn
  • yuàn
  • 我的心愿
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  • shí
  • yán
  •  廣東省深圳市 深圳市寶安區石巖
  • luó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • huì
  • mèi
  • 羅租小學六(2)班六(2)班 陳惠妹
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  廣東省番禺 南沙金洲小學61班 
  • guān
  • míng
  • 關明祺
  • 閱讀全文

   我的伯伯

   六年級作文727字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的伯伯
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • jiāng
  • mén
  • shì
  •  
  • chá
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  •  廣東省江門市 紫茶小學六年(5
  • bān
  •  
  • luó
  • jīng
  • 班 羅晶
  • 閱讀全文

   我的一件傻事

   六年級作文665字
   作者:未知
  •  
  • de
  • jiàn
  • shǎ
  • shì
  • 我的一件傻事
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • shú
  • shì
  •  
  • zhāng
  • qiáo
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  江蘇省常熟市 張橋中心小學六班
  •  
  • qián
  • shū
  • lín
  • 錢舒琳
  • 閱讀全文

   我的小天堂

   六年級作文477字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • táng
  • 我的小天堂
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省內江市 內江市第十一小學
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  • zhū
  • chén
  • xīn
  • 六二班 朱晨昕
  • 閱讀全文

   我的弟弟

   六年級作文553字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省內江市 內江市第十一小學
  • liù
  • nián
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • luó
  • huī
  • 六年級作文班 羅旭輝
  • 閱讀全文

   我的長高秘訣

   六年級作文581字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zhǎng
  • gāo
  • jué
  • 我的長高秘訣
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  • huá
  • qiáo
  •  廣東省廣州市 廣州市東山區華僑
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhì
  • háo
  • 外國語學校六年四班 王智豪
  • 閱讀全文

   我的座右銘

   六年級作文818字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zuò
  • yòu
  • míng
  • 我的座右銘
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •    
  • píng
  • tán
  • xiàn
  •  
  •    
  •  
  •  
  • jiāo
  • duàn
  • yáo
  • qīn
  • háng
  •  /ㄊ「V菔-平潭縣 /ㄊ∑教斷爻侵行
  •  
  •  
  •  
  • yāng
  •  
  •          
  • hào
  •  
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • lín
  • ⊙Вㄎ鞅ψ128號)六年五班 林
  • 閱讀全文

   走進我的家鄉——鐘村

   六年級作文955字
   作者:未知
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • 走進我的家鄉——鐘村
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • fān
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  廣東省廣州市番禺區 鐘村鎮中心
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • yán
  • wèi
  • 小學六年2班 黃炎蔚
  • 閱讀全文

   《100位名人成材故事》給我的啟示

   六年級作文997字
   作者:未知
  •  
  •  
  •          
  • wèi
  • míng
  • rén
  • chéng
  • cái
  • shì
  •  
  • gěi
  • de
  • shì
  • 《100位名人成材故事》給我的啟示
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • mén
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  廣東省東莞虎門 中心小學六班 
  • zhào
  • wěi
  • cōng
  • 趙煒聰
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • wēn
  • zhōu
  • yùn
  • dòng
  • xué
  • xiào
  •  浙江省溫州市 溫州體育運動學校
  •  
  • máo
  • xuán
  • xuán
  • 體 毛璇璇
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的小天地

   六年級作文609字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • 我的小天地
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   我的讀書生活

   六年級作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的讀書生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   我的妹妹

   六年級作文699字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèi
  • mèi
  • 我的妹妹
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • huá
  • nán
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  •  廣東省廣州市 華南師范大學附屬
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • xiè
  • mǐn
  • 小學 謝敏
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的好舅舅

   六年級作文614字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 我的好舅舅
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiā
  • shàn
  • xiàn
  • wèi
  • táng
  • zhèn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • féng
  •  浙江省 嘉善縣魏塘鎮里澤小學 馮
  • jīng
  • jié
  • 晶杰
  • 閱讀全文

   我的啟蒙老師

   六年級作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的啟蒙老師
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯澤雨
  • 閱讀全文

   我的夢想

   六年級作文561字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • 我的夢想
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • xià
  • zào
  • wán
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  浙江省 紹興縣平水鎮下灶完小六年
  •  
  • chén
  • fāng
  • yuán
  • 級 陳方圓
  • 閱讀全文

   我的同班同學

   六年級作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • bān
  • tóng
  • xué
  • 我的同班同學
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • wáng
  • huà
  • fèn
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  浙江省 紹興縣平水鎮王化分校六年
  •  
  • zhù
  • 級 祝莉莉
  • 閱讀全文

   我的夢——讀《講公德守法紀》

   六年級作文1201字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  •  
  •  
  •  
  • jiǎng
  • gōng
  • shǒu
  • ?
  •  
  • 我的夢——讀《講公德守法紀》
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • bìng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dīng
  •  
  • yáo
  •  /ㄊ∧習病」?ㄐ⊙Я?曇丁±詈肴
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我的“打工”記

   六年級作文799字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • gōng
  •  
  • 我的“打工”記
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • lián
  • yún
  • gǎng
  • shì
  • jiě
  • fàng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  江蘇省 連云港市解放路小學六(2
  • bān
  •  
  • wáng
  • 班 王思雨
  • 閱讀全文

   我的“老師”

   六年級作文1056字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的“老師”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tài
  • yuán
  • shì
  • qīng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  山西省太原市清徐縣 實驗小學六三
  • bān
  •  
  • mèng
  • 班 孟亞琦
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.4078t.com | www.hg8786.org | www.698505.com | 305710.com | www.15b19.net | www.qj35.com | 55331f.com | www.http://448378.com/ | baliren133.com | www.xpj9849.com | www.582914.com | 8905k.com | www.833369.com | 1213uuu.com | www.8864tt.com | 3559cccc.com | www.hg3326.com | www.534077.com | 36736.com | www.97171.cc | 58moneys.com | www.yh7788.bet | 4590t.com | www.00772n.com | 8894vip2.com | www.hjcp9999.com | 1098528.com | www.msc22.la | www.43131m.com | www.q30226.com | www.906880.com | 2595n.com | www.00889.com | 2266hhgz.com | www.2418003.com | sss4255.com | www.w84w.com | 82365j.com | www.3846ee.com | 4152m.com | www.0600e.cc | xpj8920.com | www.t98478.com | 80850hh.com | www.5951990.com | 77260088.com | www.719880.com | 44009193.com | www.hg3006.com | 33318b.com | www.730555.com | 2jsggg.com | www.91233j.com | 35252k.com | www.60123s.com | 5002yyy.com | www.dao70.com | www.26y26.com | www.927836.com | www.6491b.com | www.354277.com | www.068123.com | www.81233v.com | www.jing6665.com | 1064g.com | www.55070p.com | 00112007.com | www.rr55826.com | 83138x.com | www.3846ff.com | 3988722.com | www.15256.cc | www.7720q.com | www.407870.com | www.33352055.com | 6572n.com | www.8998828.com | 765905.com | www.5522j.cc | www.9679r.com | 2546n.com | www.35252n.com | 78115544.com | www.89777r.com | 996622rr.com | www.599436.com | www.6555567.com | 5360jj.com | www.dzcp8888.com | 2021f.com | www.5953188.com | 925190.com | www.677474.com | www.274166.com | 1106766.com | www.88325c.com | 496kk.com | www.8999ka.com | www.4972gg.com | 2018.so | www.bwin950.co | 9068ff.com | www.99ckb.com | www.0860p.com | bet3659091.com | www.055260.com | 6118d.com | www.fl82.com | www.1116609.com | w88u18.com | www.78700b.com | www.xpj2018.com | 0747s.com | www.8877gvb.com | 3156jjj.com | www.170792.com | www.163a3.com | 73055l.com | www.808732.com | www.t7888.com | ee444000.com | www.cpyz1.com | www.fh9000.com | 11005x.com | www.77803s.com | www.98717s.com | 77360033.cc | www.bet73l.com | www.7830f.com | 5622h.com | www.777723.com | www.pjhubei.com | 150055.com | www.g98478.com | www.8124o.com | 6423o.com | www.0601l.com | www.40686a.com | 54443w.com | www.5091m.com | www.kj88822.com | 4255ss.com | www.810521.com | www.998855f.com | t58955.com | www.196346.com | www.3066dd.com | 5295uu.com | 500500.com | www.ihg5533.com | www.9199sun.com | 65561177.com | www.580667.com | www.55070t.com | 88y66.vip | 0152.com | www.ascp4.com | www.998855o.com | 8547xx.com | www.34788a.com | www.997287.com | www.wnsr66.com | 4880x.com | www.685044.com | www.hg98b.com | 44113885.com | 1705c.com | www.22dwj.com | www.c44ee.com | 7935x.com | ylgr666.com | www.5091j.com | www.2945n.com | 8030n.com | 6423l.com | www.99clf.com | www.673888z.com | www.6666bmw.com | feicai0552.com | www.808399.com | www.91779b.com | www.hg688bb.com | b1654.com | www.36787e.com | www.yun873.com | www.ag3535a.com | amjsc02.com | pj87.com | www.cn0013.com | pj911c.cc | 3844oo.com | www.c6313.com | www.2021s.com | www.8694v.com | 8538m.com | lll8827.com | www.5522z.cc | www.7920j.com | www.73999u.com | 2455u.com | 61788.am | www.68689v.com | www.41518l.com | www.ff55826.com | www.4763006.com | 4116x.com | 609906.com | www.858399.com | www.8905w.com | www.359812.com | js14w.com | 8159v.cc | 50067o.com | www.830523.com | www.v63568.com | www.445466.com | 1859008.com | 4370.com | 8884001.com | www.514211.com | www.97655t.com | www.55070n.com | www.969516.com | jsjlb99.com | 0343.com | tyc9892.com | www.401276.com | www.71399m.com | www.g69096.com | www.mh988.net | 50128a.com | 35222dd.com | c99345.am | www.210602.com | www.33588d.com | www.r94600.com | www.998855n.com | www.88807a.com | 33115gg.com | 77606e.com | 52688x.com | 7720k.com | www.665772.com | www.50052t.com | www.12136z.com | www.cp67776.com | www.330099p.com | 272q.net | 4647d.com | y7062.com | 67877g.com | s4048eee.com | www.183380.com | www.950920.com | www.49956w.com | www.984709.com | www.a69096.com | www.falao268268.com | www.544442.com | 5005m.com | df8m.com | 8159eee.cc | yypxrht.cn | bg7666.com | 234905.com | www.320477.com | www.775702.com | www.104ak.com | www.66332r.com | www.37377l.com | www.23819.co | www.n94600.com | www.46630.net | www.cp98.com | www.9788t.com | www.88399c.com | www.wwwjs6899.com | www.32126k.net | www.9846k.com | 88770.cc | 9949v.com | 0434322.com | 082371.com | 876023.com | bet28s.com | 33382uu.com | js909.com | 3404t.cc | 4448449.com | 3416l.com | 30019qq.com | 3467k.com | dd8159.cc | 52599u.com | 8977zz.com | yxrmdryl.com | 44yy8332.com | 26444j.com | ff63777.com | hg86855.com | www.86611w.com | www.long8308.com | www.yinhecc33.com | www.bet1677.com | www.656012.com | www.v22365.com | www.8007js.com | www.88850z.com | www.xpj9780.com | www.5968j.com | www.559339.com | www.dw982.com | www.b8cp.com | www.9931331.com | www.j1432.com | www.07679a.com | www.81608u.com | www.99788k.com | www.3552a.com | www.903029.com | www.566668.com | www.150962.com | 377ib.com | 505-jc.com | 3157777.com | uuu1915.com | 55331d.com | 6692.am | www.023395.com | www.yh00bet.com | www.js408.com | www.2222yh.vip | www.06386655.com | www.8d868.com | www.2109r.com | www.566897.com | 73055x.com | ab0034.com | 3999xl.com | 77332007.com | www.zr9933.com | www.la0666.com | www.3846j.com | www.312615.com | www.js00558.com | www.676zf.com | www.196346.com | dd38648.cc | 0638kkk.net | 22ff8332.com | www.yh8877.cc | www.m15595.com | www.678js999.com | www.61233m.com | www.652932.com | pt8338.com | 0500o.com | ying58.xyz | www.yinhe9507a.com | www.hg8104.com | www.7892.ag | www.81520w.com | www.572113.com | h3410.com | 5219b.com | 272nn.net | www.blm138.com | www.9737yy.me | www.19222.com | www.908673.com | 365499.bet | 3990055.com | 4116c.com | www.9103ss.com | www.1851112.com | www.35155r.com | www.225095.com | 8381dd.com | 7720b.net | www.776577.com | www.0077xpj.net | www.50788p.com | www.83993v.com | 4377.com | 1082.com | www.66867.com | www.28891a.com | www.534658.com | 5855xx.com | feicai027.com | www.2233288.com | www.v063801.com | www.002ac.com | c1429.com | 8547q.com | www.xpj1t1.com | www.06820a.com | www.w931.com | 11939.com | hg5582.com | www.39266.com | www.h63568.com | www.542672.com | 62222c.com | 6137s.net | www.c668ln.com | www.66332n.com | c.kuktt.cn | 8790o.com | www.8880165.com | www.f2894.com | www.652982.com | 67890ddd.com | www.63877d.com | www.562351.com | www.685548.com | n72227.com | www.pjbet888.com | www.z3410.com | www.595477.com | 078xl.com | www.j2367.com | www.12136f.com | www.218565.com | 4060vv.com | www.33600.com | www.5677758.com | 129880.net | 681068.com | www.kj853.com | www.77114q.com | 7894n.com | 4812444.com | www.6669ylg.com | www.862803.com | 85698n.com | www.00829i.com | www.j94600.com | 88559vip.com | zhcp99.com | www.glc555.com | www.915422.com | 22411.com | www.wns0028.com | www.585.cc | 500000531.com | 80892yy.com | www.256531.com | www.010585.com | 3665yh.com | www.c72.com | www.716997.com | e4255.com | www.4467111.com | www.hcjt6.com | 05071100.com | www.442244.com | www.1368l.cc | 71372225.com | www.qhxl.com | www.846662.com | lswjs808.com | www.6a444.com | www.701671.com | 2127app.com | www.sj52188.com | www.526051.com | 33ss8332.com | www.695014.com | 4116u.com | 22883p.com | www.1434j.com | 1077hhh.com | www.188gaidan.com | www.7714q.com | 1597.com | www.vns7851.com | www.978951.com | 2998yh.com | www.89599c.com | 5001v.com | www.8520k.com | www.37377d.com | 38238m.com | www.335503.com | www.927133.com | 11pp8332.com | www.982935.com | 2127z.com | www.347579.com | www.9478r.com | 3008590.com | www.58118f.com | csj110.com | www.365635.com | www.15355f.com | 3405ppp.com | www.89599j.com | b47479.com | www.00618r.com | www.3126f.com | 00ss8332.com | www.959794.com | cr677.net | www.hg2216.com | www.399210.com | 4638855.com | www.83993d.com | 4107x.com | www.366708.com | 889345.com | www.tqdc222.com | www.330627.com | www.6802pj.com | www.9958c.com | mm99966.com | www.8899nsb.com | 8084.com | www.674886.com | 7742j.com | www.70704.net | www.195090.com | www.yh17.com | www.872198.com | 64898e.com | www.50080k.com | 33318o.com | www.hg192.com | hhh40033.com | www.60886s.com | hg55511.com | www.89599s.com | 8977ww.com | www.gdnmi.com | 51335m.com | www.78z5.com | 1136.cc | www.0wdgj.com | www.99677e.com | www.20161100.com | www.273503.com | www.3459k.com | www.606510.com | www.223456p.com | www.924570.com | www.wns8.com | www.917787.com | www.xpj9999.cc | www.914983.com | www.12007.com | www.912278.com | www.hg6969.org | www.806875.com | www.xpj8888.cc | www.794918.com | www.yinhecc77.com | www.586775.com | www.b27229.com | www.303465.com | www.0393901.com | www.26878v.com | www.021213.com | 87665y.com | www.998855q.com | 5504s.com | www.4996zz.com | 3678zzz.com | www.000128522.com | 3522rr.com | www.76520b.com | www.50080e.com | www.pj733.cc | www.js520456.com | 0332v.com | www.4483066.com | 50027711.com | 4809c.com | www.ba305.com | 88905151.com | jkglpeixun.com | www.69567w.com | 6363ss.com | z444000.com | www.882229.com | www.3435k.com | vns8g.com | www.9989587.com | www.mh3888.com | 060ddd.com | www.77803d.com | www.1443b.com | 4260011.com | www.hjin9.com | www.39277.com | bet365yulechengbet.com | www.375953.com | www.4996.com | 1213ppp.com | 3121tt.com | www.97655b.com | www.063801v.com | 22c53.com | www.622709.com | www.16181c.com | hg91668.com | 80878n.com | www.300365.com | www.696111.com | 4152.com | www.338996.com | www.73990x.com | www.6003888.com | 90307o.com | www.95.la | www.808888x.com | 056601.com | 2004871.com | www.52072j.com | www.js504.com | 78332.com | 718012.com | www.790611.com | www.38538.com | zz7742.com | qhbwz.com | www.9989589.com | www.819843.com | emb8578.com | dz887788.com | www.yh7774.com | www.amdc0009.com | 2255buyu.com | bet08880.com | www.6832g.com | www.c5c44.com | 866666v.com | 611666.com | www.739233.com | www.2021c.com | www.39695x.com | m69.com | www.031059.com | www.4058w.com | www.911955.com | x86200.com | am51335.net | www.al5678.com | www.45598z.com | www.4972zz.com | 57157h.com | wzdongbao.com | www.36788b.com | www.yin3939.com | www.56012.com | 495a.cc | www.66621i.com | www.rfdc01.com | www.jy768.com | www.6161sun.com | 80567k.com | www.77802v.com | www.81520n.com | www.rcw058.com | www.020xpj.com | 39199x.com | 5099oo.com | www.277ak.com | www.291693.com | www.16297722.com | g2383.com | ag80.vip | www.332907.com | www.9646y.com | www.1168w.com | www.vip.ra8.vip | 663334.com | 5804e.com | www.500763.com | www.9646o.com | www.bb55826.com | www.998msc.com | 26119e.com | 3846j.com | 9007001.com | www.35918r.com | www.f80288.com | www.o5448.com | c388k.com | 992222v.com | 1634x.com | www.377823.com | www.68568j.com | www.4996xm.com | www.b444.com | 4444661.com | 4025s.com | 22cc8331.com | www.26878i.com | www.686pp.com | www.cb900.cc | www.304902.com | www.1859005.com | 650pj.com | lc99t.com | 23233o.com | 524350.com | www.775020.com | www.15355o.com | www.q063801.com | www.sb270.com | www.56520q.com | 922850.com | 3467c.com | 2008qq.com | 28hg.net | www.390706.com | www.3890y.com | www.48330f.com | www.00772y.com | www.161514.com | www.4972ff.com | 79964b.com | 4182l.com | 33318f.com | jidu9.com | qq3189.com | www.338017.com | www.hx1116.com | www.81520b.com | www.7920g.com | www.03bet8.com | www.0733fdc.net | www.66930055.com | www.901718.com | 3844xx.com | 655660055.com | 287733.com | p888888.com | xh6.org | www.60108u.com | www.701549.com | www.095wy.com | www.96386w.com | www.085993.com | www.45598i.com | www.99113c.com | www.397888b.com | www.sun8777.com | www.2846t.com | www.28758d.com | jjs1111.com | gc001.cc | 86811kk.com | 80850ww.com | 4340w.com | 9479d4.com | 3421o.com | 31325k.com | 30019ff.com | 88021ee.com | 76543l.com | 5478s.com | www.33598i.com | www.177806.com | www.547677.com | www.773593.com | www.942677.com | www.hx6622.com | www.47d.cc | www.371d.cc | www.5522e.cc | www.84040.com | www.52303t.com | www.80065w.com | www.7239j.com | www.7933.com | www.9646o.com | www.2221103.com | www.0601r.com | www.js7601.com | www.1108788.com | www.997745.com | www.56720.com | www.16065u.com | www.js520988.cn | www.jzvip22.com | www.997746.com | www.21202i.com | www.60007l.com | www.15355c.com | www.2934i.com | www.coz5.com | www.901770.com | www.763526.com | www.552358.com | www.331277.com | www.001857.com | 8520n.com | bet365vip.com | 6396d.com | bb1331.com | yl66yl77.com | 93922x.com | 3416l.com | 0245x.com | 2767m.com | www.9566409.com | www.365109g.com | www.21050022.com | www.36kj.com | www.998855w.com | www.7415f.com | www.73990z.com | www.80030077.com | www.81520n.com | www.14czj.com | www.669548.com | www.040417.com | 012802.com | 73567tg1.com | 135868.com | 2127h.com | 3121mm.com | www.38200n.com | www.355006.com | www.64566j.com | www.9b001.com | www.2997774.com | www.535520.com | www.3552a.com | www.596233.com | haolemen.cc | 8faaa.com | 3678f.com | 5659822.com | www.taobaobo5.com | www.7111g.com | www.3122v.com | www.ts055.com | www.3775v.com | www.35885.cc | www.602469.com | lg5577.com | 5855uu.com | 4955y.com | 0080i.com | www.4938e.com | www.hjdc2004.vip | www.70976.cc | www.hc779.com | www.976561.com | www.66332a.com | 89892tt.com | 3656uu.com | 3434xxx.com | www.js50333.cc | www.099923.com | www.2234.cc | www.9356g.com | www.319989.com | 647468.com | 3559.la | 890346.com | www.79667.com | www.4444yh.vip | www.93gj07.com | www.932669.com | 83378y.com | 11422b.com | xs806.com | www.f4737.com | www.k948k.com | www.7920v.com | www.21czj.com | 1211.com | 65560033.com | 8290h.com | www.366086.com | www.b35mm.com | www.81233p.com | www.357173.com | 0615019.com | 33382r.com | www.h7788r.com | www.cp0015.com | www.vn888123.cc | www.669537.com | f83377.com | 365vip800.cc | www.10052233.com | www.55545g.com | www.80075t.com | www.186763.com | 80878o.com | 2190m.com | www.hggj5551.com | www.5886qq.com | www.hx1182.com | 44488i.com | 98955a.com | www.00618p.com | www.vns6605.com | www.89798.com | 9339999r.com | hhvip666.com | www.benz4343.com | www.71071h.com | www.87171.cc | yh888n.com | hd887788.com | www.2846k.com | www.70976.cc | www.c5906.com | 23233y.com | 00778s.com | www.hg287.com | www.50.cc | www.318075.com | 5360z.com | www.38200o.com | www.5446vv.com | www.1368a.cc | 0906vip8.com | 6220j.com | www.291234.com | www.0659.com | man587.com | yy3336.com | www.v15542.com | www.2997773.com | www.595707.com | 553955.com | www.ag9921.com | www.00773i.com | www.hjin1.com | 4260033.com | 1634b.com | www.99113o.com | www.6fa500.com | 78249.com | 866666q.com | www.t32939.com | www.aa3890.com | 54141133.com | www.20088hg.com | www.7893w37.com | www.638805.com | hg3737.com | www.sky3333.com | www.562bbb.com | www.069961.com | 27878cc.com | www.36607a.com | www.00889.com | JS777.la | 8290j.com | www.tt55826.com | www.896950.com | 83138x.com | www.msc44.la | www.7876389.com | 0107893.com | 26444v.com | www.809014.com | www.901370.com | p888168.com | www.6020011.com | www.6482.com | 9995h.cc | www.bh33123.com | www.2021o.com | www.250756.com | zz38648.com | www.253777.com | www.c9221.com | 063801.com | www.101vns.com | www.66376l.com | 87665.com | www.hg73.com | www.fg9909.com | 78808s.com | www.ylg5755.com | www.12136s.com | zhongtietool.com | 3122b.com | www.45598r.com | www.001879.com | 7945cc.com | www.5981b.com | www.196067.com | 159666k.com | www.19019c.com | www.355225.com | y08199.com | www.1006hg.com | www.960201.com | 4465.cc | www.hj809.com | www.685548.com | wlb66.com | www.1106488.com | www.538578.com | 8569811p.com | www.696668.com | www.50024i.com | 2846e.com | www.4102t.com | qijidianyou.com | www.hg53488.com | www.2655268.com | 7726ttt.com | www.73256.com | www.hw52.com | 418626.com | www.c44ww.com | www.330865.com | 37570p.com | www.pjh.com | 27365a.com | www.pj88222.com | www.9928ff.com | 3640ww.com | www.5504y.com | www.190302.com | 99111ww.com | www.hr1866.com | 380000222.com | www.1590mm.com | www.cb2788.com | 01885e.com | www.8080999d.com | tt6823.com | www.4972hh.com | www.3416u.com | app3865.com | www.16181l.com | 3222z.cc | www.365815z.com | www.2632j.com | hd8449.com | www.9908598.com | 1077ss.com | www.5626l.com | www.930557.com | 131p.net | www.3398766.com | 3679qq.com | www.67886788.com | www.161172.com | www.4446333.com | www.68689p.com | 00755d.com | www.vip9580.com | 3245x.com | www.pj01.com | www.397411.com | www.1869c.com | www.50054t.com | 3300hhgz.com | www.4521z.com | 7172244.com | www.hg8145.com | www.146656.com | www.as0099.com | www.44kcw.com | 26444s.com | www.2418g.com | 7726lll.com | www.3hg6668.com | 59599r.com | www.63002.com | www.66376a.com | www.3459i.com | www.919509.com | 66876w.com | www.61655b.com | 58moneys.com | www.68993272.com | 3405oo.com |