<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我發現了螞蟻的秘密

  六年級作文676字
  作者:小小少年…
 •  
 •  
 •  
 • tài
 • hǎo
 • le
 •  
 • tài
 • hǎo
 • le
 •  
 •  
 • jun1
 • hào
 • hào
 •  “太好了,太好了。”螞蟻大軍浩浩
 • dàng
 • dàng
 • de
 • cóng
 • jiā
 •  
 • 蕩蕩的從我家里去。
 •  
 •  
 • xīng
 • tiān
 •  
 • tiān
 • lán
 • lán
 • de
 •  
 • yòu
 • lán
 • de
 • hǎi
 •  星期天,天藍藍的,又如藍色的大海
 •  
 • zài
 • yáng
 • tái
 • shàng
 • guān
 • shǎng
 • ?g
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • zěn
 • me
 • huì
 • 。我在陽臺上觀賞花。“咦!這里怎么會
 • yǒu
 • ne
 •  
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • hái
 • tài
 • guān
 • zhù
 •  
 • guò
 • le
 • 有螞蟻呢?”開始我還不太關注,可過了
 • tiān
 •  
 • jiā
 • chú
 • fáng
 • chéng
 • qún
 •  
 • zhè
 • gěi
 • men
 • 幾天,我家廚房里螞蟻成群,這可給我們
 • jiā
 • zēng
 • tiān
 • le
 • nǎo
 •  
 • 家增添了苦惱!
 •  
 •  
 • wéi
 • le
 • jiāng
 • jun1
 • zhú
 • jìng
 • wài
 •  
 •  為了將螞蟻大軍驅逐境外,我和媽媽
 • zài
 • jiā
 • pēn
 • le
 • duō
 • shā
 • chóng
 •  
 • shuō
 • shì
 • huǒ
 • xiàn
 • 在家里噴了許多殺蟲劑,可以說是火力線
 •  
 •  
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • hái
 • tǐng
 • dǐng
 • yòng
 •  
 • guò
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • zài
 •  開始還挺頂用,可過了一會兒,在螞
 • jun1
 • de
 • xià
 •  
 • zhòng
 • tōng
 • guò
 • le
 • huǒ
 • xiàn
 •  
 • 蟻大軍的突破下,眾螞蟻通過了火力線。
 •  
 •  
 • shì
 •  
 • zhí
 • zài
 • kǎo
 • zhe
 • wèn
 •  
 •  可是,我一直在思考著一個問題:螞
 • de
 • shí
 • xiàng
 • dāng
 • chà
 •  
 • men
 • zěn
 • me
 • kàn
 • jiàn
 • me
 • yuǎn
 • de
 • 蟻的實力相當差,他們怎么看見那么遠的
 • ne
 •  
 • 路呢?
 •  
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • dài
 • wèn
 •  
 •  
 •  我趕緊迫不及待地去問媽媽:“媽媽
 •  
 • zěn
 • me
 • huì
 • rèn
 • shí
 • me
 • yuǎn
 • de
 • ne
 •  
 •  
 • ,螞蟻怎么會認識那么遠的路呢?”媽媽
 • shuō
 •  
 •  
 • zǒu
 • shì
 • kào
 • biāo
 • zhì
 • de
 •  
 • dāng
 • 說:“螞蟻走路是靠標志的,當一個螞蟻
 • dào
 • liè
 • shí
 •  
 • zǒu
 • de
 • jiù
 • huì
 • liú
 • xià
 • biāo
 • zhì
 •  
 • 捕到獵物時,他走的路就會路留下標志。
 •  
 • tīng
 • le
 • huǎng
 • rán
 •  
 • xìng
 • chōng
 • chōng
 • duì
 • shuō
 • ”我聽了恍然大悟,我興沖沖地對媽媽說
 •  
 •  
 •  
 • men
 • biāo
 • zhì
 • gǎi
 • gǎi
 • ba
 •  
 •  
 • :“不如,我們把標志改一改吧!”媽媽
 • tīng
 • le
 • fēi
 • cháng
 • zàn
 • tóng
 •  
 • 聽了非常贊同。
 •  
 •  
 • shì
 •  
 • xìng
 • zhì
 • biān
 • háng
 • dòng
 • lái
 •  
 • yòng
 •  于是,我興致勃勃邊行動起來,我用
 • ?
 • zài
 • shuǐ
 •  
 • rán
 • hòu
 • zài
 • de
 • jīng
 • zhī
 • 抹布在水里洗洗,然后在螞蟻的必經之路
 • de
 • biāo
 • zhì
 • gěi
 • gàn
 • jìng
 •  
 • jīng
 • guò
 • bàn
 • tiān
 • de
 •  
 • 的標志給洗干凈,經過半天的努力,螞蟻
 • dào
 • zhōng
 • bèi
 • gàn
 • jìng
 • le
 •  
 •  
 • 道終于被洗干凈了。 
 •  
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • bèi
 • gàn
 • jìng
 • le
 •  
 • ?
 •  我想螞蟻道被洗干凈了,螞蟻一定不
 • zhī
 • dào
 • fāng
 • xiàng
 • le
 •  
 • zuò
 • shí
 • yàn
 • ba
 •  
 •  
 • shì
 •  
 • zhǎo
 • 知道方向了,做個實驗吧!”于是,我找
 • fàng
 • zài
 • shàng
 •  
 • kàn
 • de
 • dòng
 • jìng
 •  
 • zhè
 • zhī
 • 一個螞蟻放在地上,看他的動靜,這只螞
 • xiàng
 • zhàng
 • èr
 • de
 • shàng
 •  
 •  
 • zhe
 • tóu
 • nǎo
 • yàng
 • zhī
 • 蟻像丈二的和尚——摸不著頭腦一樣不知
 • fāng
 • xiàng
 •  
 •  
 • tài
 • hǎo
 • le
 •  
 • tài
 • hǎo
 • le
 •  
 • chéng
 • gōng
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 方向。“太好了,太好了,成功了。” 
 •  
 •  
 • shì
 •  
 • yòu
 • xìng
 • zhì
 • kuài
 • táng
 • fàng
 • zài
 •  于是,我又興致勃勃拿一塊糖放在螞
 • de
 • miàn
 • qián
 •  
 • zhè
 • zhī
 • xiàng
 • jiē
 • dào
 • xìn
 • de
 • xìng
 • gāo
 • 蟻的面前,這只螞蟻像接到信息似的興高
 • cǎi
 • liè
 • wǎng
 • táng
 • shàng
 •  
 • táng
 • hòu
 •  
 • 采烈往糖上撲,我一步一步把糖后移,一
 • zhí
 • jiā
 • mén
 • wài
 • cái
 • tíng
 • shǒu
 •  
 • zhī
 • biàn
 • zài
 • táng
 • shàng
 • měi
 • 直家門外才停手,那只螞蟻便在糖上美滋
 • de
 • fèn
 • xiǎng
 • měi
 • wèi
 • le
 •  
 • guǒ
 • rán
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • 滋的分享美味了。果然,一會兒,螞蟻大
 • jun1
 • yán
 • zhe
 • zhī
 • de
 • biāo
 • zhì
 • xiàng
 • táng
 • biān
 • zǒu
 •  
 •  
 • 軍沿著那只螞蟻的標志向糖那邊走去……
 •  
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • de
 • xīn
 • jiù
 • xiàng
 • chī
 • le
 • bīng
 • lín
 • yàng
 • gāo
 •  這時,我的心就像吃了冰淇淋那樣高
 • xìng
 •  
 •  
 • 興。 
 •  
 •  
 • cóng
 • zhè
 • zhī
 • dào
 •  
 • rán
 • de
 • ào
 • shì
 • qióng
 •  從這里我知道,大自然的奧秘是無窮
 • jìn
 • de
 •  
 • zhī
 • yào
 • men
 • tàn
 • suǒ
 •  
 • ?
 • huì
 • huò
 • gèng
 • 無盡的,只要我們去探索,一定會獲得更
 • duō
 • de
 • zhī
 • shí
 •  
 • 多的知識。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •    
   
  無注音版:
   
    “太好了,太好了。”螞蟻大軍浩浩蕩蕩的從我家里去。
    星期天,天藍藍的,又如藍色的大海。我在陽臺上觀賞花。“咦!這里怎么會有螞蟻呢?”開始我還不太關注,可過了幾天,我家廚房里螞蟻成群,這可給我們家增添了苦惱!
    為了將螞蟻大軍驅逐境外,我和媽媽在家里噴了許多殺蟲劑,可以說是火力線。
    開始還挺頂用,可過了一會兒,在螞蟻大軍的突破下,眾螞蟻通過了火力線。
    可是,我一直在思考著一個問題:螞蟻的實力相當差,他們怎么看見那么遠的路呢?
    我趕緊迫不及待地去問媽媽:“媽媽,螞蟻怎么會認識那么遠的路呢?”媽媽說:“螞蟻走路是靠標志的,當一個螞蟻捕到獵物時,他走的路就會路留下標志。”我聽了恍然大悟,我興沖沖地對媽媽說:“不如,我們把標志改一改吧!”媽媽聽了非常贊同。
    于是,我興致勃勃邊行動起來,我用抹布在水里洗洗,然后在螞蟻的必經之路的標志給洗干凈,經過半天的努力,螞蟻道終于被洗干凈了。
   
   我想螞蟻道被洗干凈了,螞蟻一定不知道方向了,做個實驗吧!”于是,我找一個螞蟻放在地上,看他的動靜,這只螞蟻像丈二的和尚——摸不著頭腦一樣不知方向。“太好了,太好了,成功了。”
   
   于是,我又興致勃勃拿一塊糖放在螞蟻的面前,這只螞蟻像接到信息似的興高采烈往糖上撲,我一步一步把糖后移,一直家門外才停手,那只螞蟻便在糖上美滋滋的分享美味了。果然,一會兒,螞蟻大軍沿著那只螞蟻的標志向糖那邊走去……
    這時,我的心就像吃了冰淇淋那樣高興。
   
   從這里我知道,大自然的奧秘是無窮無盡的,只要我們去探索,一定會獲得更多的知識。
   
   
    

   螞蟻,昆蟲中的英雄

   六年級作文950字
   作者:未知
  •  
  •  
  • kūn
  • chóng
  • zhōng
  • de
  • yīng
  • xióng
  • 螞蟻,昆蟲中的英雄
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  •  
  • níng
  • ?
  • nán
  • yuàn
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • méi
  • jiā
  •  浙江省寧波 寧波南苑小學603 梅佳
  • bèi
  • 閱讀全文

   我發現了蝌蚪的秘密

   六年級作文542字
   作者:未知
  •  
  • xiàn
  • le
  • dǒu
  • de
  • 我發現了蝌蚪的秘密
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  
  • ān
  • fēi
  • èr
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  • sān
  •  陜西省西安市 西安西飛二小六年三
  • bān
  •  
  • zhū
  • jǐn
  • 班 朱思瑾
  • 閱讀全文

   我發現了蝌蚪的秘密

   六年級作文540字
   作者:未知
  •  
  • xiàn
  • le
  • dǒu
  • de
  • 我發現了蝌蚪的秘密
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  
  • ān
  • fēi
  • èr
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  • sān
  •  陜西省西安市 西安西飛二小六年三
  • bān
  •  
  • zhū
  • jǐn
  • 班 朱思瑾
  • 閱讀全文

   逗螞蟻

   六年級作文633字
   作者:未知
  •  
  • dòu
  • 逗螞蟻
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • shì
  •  
  • lín
  • fēng
  • wán
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  
  • wáng
  •  浙江省紹興市 林豐完小六年級 王
  • měi
  • qín
  • 美琴
  • 閱讀全文

   這是我的秘密

   六年級作文632字
   作者:周子瑤
  •  
  •  
  • zài
  • tóng
  • zhì
  • de
  • xīn
  • líng
  • le
  •  
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • shì
  • ràng
  •  在我童稚的心靈了,有一件事是讓我
  • nán
  • wàng
  • huái
  • de
  •  
  • zhè
  • suàn
  • shì
  • xiǎo
  •  
  • yīn
  • 難以忘懷的。這也可以算是個小秘密,因
  • wéi
  • zhī
  • yǒu
  • shū
  • shū
  •  
  • shěn
  • shěn
  •  
  • ài
  • fàn
  • cuò
  • de
  • zhī
  • 為它只有叔叔、嬸嬸、和愛犯錯誤的我知
  • 閱讀全文

   我發現了體溫計的秘密

   六年級作文377字
   作者:junxunfs
  •  
  • xiàn
  • le
  • wēn
  • de
  • 我發現了體溫計的秘密
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  • xià
  •  
  • gǎn
  • mào
  • le
  •  
  • sòng
  •  星期六下午,我感冒了,媽媽把我送
  • jìn
  • yuàn
  •  
  • zhī
  • jiàn
  • shì
  • wēn
  • shuǎi
  • le
  • shuǎi
  •  
  • xīn
  • xiǎng
  • 進醫院,只見護士把體溫計甩了甩,心想
  • 閱讀全文

   <<我發現了錢的秘密>>

   六年級作文807字
   作者:胡稚鈞
  •  
  • 
  •  
  • kàn
  • le
  • néng
  • huì
  • xiǎng
  • qián
  • néng
  • yǒu
  • shí
  • me
  • ne
  • 看了題目你可能會想錢能有什么秘密呢
  • fēi
  • shì
  • mǎi
  • dōng
  • le
  •  
  • shí
  • ā
  • qián
  • shì
  • yǒu
  • 無非是拿去買東西罷了。其實啊錢是有秘
  • 閱讀全文

   螞蟻

   六年級作文462字
   作者:饒之源
  •  
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • jiā
  • bìng
  • shēng
  •  
  • zài
  • 聽到螞蟻這個詞大家并不陌生。螞蟻在
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • yǒu
  • wàn
  • zhǒng
  •  
  • zhōng
  • zhòng
  • suǒ
  • zhōu
  • zhī
  • de
  • yǒu
  • hóng
  • 世界上有幾萬種,其中眾所周知的有紅螞
  • hēi
  • bái
  • gōng
  •  
  • 蟻黑螞蟻白螞蟻以及工蟻。
  • 閱讀全文

   秘密

   六年級作文838字
   作者:河南省濮…
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • gào
  • jiā
  • xiǎo
  •  
  •  
  • 噓!——今天告訴大家一個小秘密。 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • cóng
  • huì
  • jiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǐ
  • zhōng
  • jiān
  • xìn
  •  從我會叫“媽媽” ,我始終堅信媽
  • 閱讀全文

   螞蟻覓食

   六年級作文543字
   作者:甜+0
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • yòu
  • zuò
  • zài
  • ?g
  • yuán
  •  
  • zài
  • xiàn
  • de
  • jìng
  •  今天,我又坐在花園里,在無限的靜
  • zhōng
  • wàng
  • le
  • shì
  • jiè
  •  
  • wàng
  • le
  •  
  • 謐中忘了世界,也忘了自己。
  •  
  •  
  •  
  • guāng
  • zhuī
  • suí
  • zhe
  • háng
  • de
  •  
  • zuò
  • le
  •  我目光追隨著爬行的螞蟻,作了一
  • 閱讀全文

   中秋夜的秘密

   六年級作文585字
   作者:錢盼
  •  
  •  
  • zhōng
  • qiū
  • de
  •  
  •  
  •  中秋夜的秘密 
  •  
  •  
  • zhōu
  • xiàng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • qián
  • pàn
  •  
  •  
  •  周巷鎮中心小學六(2)班 錢盼 
  •  
  •  
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  • zhí
  • cáng
  • zhe
  • zhōng
  • qiū
  • de
  •  
  •  
  •  在我心中一直藏著中秋夜的秘密。 
  • 閱讀全文

   老師,告訴您一個小秘密

   六年級作文633字
   作者:周佩路
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • gào
  • nín
  • xiǎo
  •  
  •  
  •  老師,告訴您一個小秘密 
  • gāo
  • yóu
  • shì
  • zhōu
  • xiàng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • pèi
  • 高郵市周巷鎮中心小學六(2)班 周佩路
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   筆的秘密

   六年級作文628字
   作者:吳彥蓉
  •  
  •  
  • de
  •  
  •  筆的秘密 
  •  
  •  
  • shàng
  • qiáo
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • bān
  •  
  • yàn
  • róng
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • lǎo
  •  上浮橋小學 六班 吳彥蓉 指導老
  • shī
  •  
  • huì
  • líng
  •  
  • 師 李慧玲 
  • 閱讀全文

   我發現了螞蟻的秘密

   六年級作文676字
   作者:小小少年…
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • jun1
  • hào
  • hào
  •  “太好了,太好了。”螞蟻大軍浩浩
  • dàng
  • dàng
  • de
  • cóng
  • jiā
  •  
  • 蕩蕩的從我家里去。
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • tiān
  • lán
  • lán
  • de
  •  
  • yòu
  • lán
  • de
  • hǎi
  •  星期天,天藍藍的,又如藍色的大海
  • 閱讀全文

   團結就是力量之螞蟻搬家

   六年級作文371字
   作者:劉晶
  •  
  •  
  • tiān
  • xià
  •  
  • tiān
  • yīn
  • chén
  • chén
  • de
  •  
  • hǎo
  • xiàng
  • yào
  • xià
  • le
  •  天下午,天陰沉沉的,好像要下雨了
  •  
  • suǒ
  • zhī
  •  
  • xià
  • qián
  •  
  •    
  • bāo
  • shà
  • qiāng
  • lán
  • jiǎ
  • 。據我所知:下大雨前,*煲廈腔嵐鴨野岬
  • jiāo
  •  
  •  
  • guǐ
  •  
  • cháo
  •  
  • nuó
  • huàn
  • jiǎo
  •  
  • qià
  •  
  • 礁嘰Γ?庋?晁?挪換岢宓剿?恰!
  • 閱讀全文

   青花瓷的秘密

   六年級作文1081字
   作者:星晴
  •  
  •  
  • shì
  • chū
  • duì
  • zhōu
  • jié
  • lún
  • de
  • ài
  •  
  • jiù
  •  也許是出于對周杰倫的喜愛,我也就
  • ài
  • shàng
  • le
  • qīng
  • ?g
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • jiàn
  • zhè
  • lèi
  • de
  • pǐn
  •  
  • 愛上了青花瓷,每當看見這一類的物品。
  • zǒng
  • yào
  • zǎi
  • de
  • xīn
  • shǎng
  •  
  • kàn
  • kàn
  • shì
  • shì
  • yǒu
  •  
  • 總要去仔細的欣賞,看看它是不是有“墨
  • 閱讀全文

   螞蟻

   六年級作文1373字
   作者:偉哥
  •  
  •    
  • bāo
  • *
  •  
  •  
  • duī
  • biān
  •  
  • qīng
  • cǎo
  • páng
  •  
  • duì
  • duì
  • xiǎo
  • chóng
  • zhèng
  • chī
  •  堆邊,青草旁,一隊隊小蟲子正吃力
  • máng
  • zhe
  • wǎng
  • bān
  • yùn
  • de
  • shí
  •  
  • kàn
  • dào
  • men
  • 地忙著往窩里搬運巨大的食物。看到它們
  • 閱讀全文

   從“螞蟻”身上得到的收獲

   六年級作文453字
   作者:梁婷
  •  
  •  
  • tiān
  • lán
  • shuǐ
  •  
  • yún
  • fēi
  • liǔ
  • yáng
  •  
  • xīng
  • liù
  • de
  •  天藍水碧,云飛柳楊。一個星期六的
  • xià
  •  
  • yòu
  • tǎng
  • zài
  • cǎo
  • píng
  •  
  • zhī
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • 下午,我又躺在草坪里,一只小小的螞蟻
  • màn
  • màn
  • shàng
  • le
  • de
  • shǒu
  • xīn
  •  
  • ràng
  • xiǎng
  • le
  • yòu
  • shí
  • 慢慢地爬上了我的手心,讓我想起了幼時
  • 閱讀全文

   蜜蜂有毒的秘密

   六年級作文614字
   作者:陽芳慧
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  • wán
  • de
  • zài
  •  一天,陽光明媚,我和頑皮的弟弟在
  • shù
  • lín
  • zhōng
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • men
  • zài
  • shù
  • lín
  • zhōng
  • zhuī
  • gǎn
  •  
  • bēn
  • 樹林中玩耍,我們在樹林中你追我趕,奔
  • pǎo
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • zhù
  •  
  • zhuàng
  • dào
  • shù
  •  
  • 跑的時候,弟弟不注意,撞到一顆樹,突
  • 閱讀全文

   螞蟻的來龍去脈

   六年級作文334字
   作者:36698366…
  • de
  • lái
  • lóng
  • 螞蟻的來龍去脈
  •  
  •  
  •    
  • bāo
  • xiān
  • qiǎo
  •  
  • kàng
  • xié
  •  
  •  
  • lái
  • jìn
  •  
  • zhì
  •  
  •  
  • pán
  •  *煲鮮巧?鈧諧<?吶萊妗R蛭??盤
  •  
  •  
  • shuǎ
  •  
  • qiàn
  • yuè
  • bāo
  • huī
  • piǎn
  • guǒ
  •  
  •  
  •  
  • zhí
  • ?×耍?嗣嵌月煲隙疾輝諞猓?《?矣植
  • 閱讀全文

   螞蟻之家

   六年級作文524字
   作者:龐鈺濱
  •  
  •    
  • bāo
  • qiǎn
  •  
  • xiǎn
  •  
  •  
  • xìng
  • huán
  • fáng
  •  
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  • yuán
  • *煲戲淺H跣。?幸桓魴⌒〉哪源??源
  •  
  •  
  • pāng
  • huān
  • yuán
  •  
  • qiān
  •  
  • xīn
  •  
  • huǎng
  •  
  • pàn
  • jīng
  •  
  • bāo
  • xiān
  • ?銑ぷ乓歡源ソ牽?辛?恍〗叛荊?煲仙
  • xiá
  • nán
  • zhàng
  •  
  • qīn
  • gāo
  •  
  •  
  •  
  • qiàn
  • qiǎn
  •  
  • zhòu
  • nán
  •  
  • 硤宓難丈?親睪焐?模??欠淺F胄男?
  • 閱讀全文

   我的秘密

   六年級作文544字
   作者:孟欣
  •  
  •  
  • de
  •  我的秘密
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yào
  • xiàng
  •  每個人都有很多秘密,今天我要向大
  • jiā
  • tòu
  • xiē
  • guān
  • de
  •  
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  •  
  • qǐng
  • kàn
  • 家透露一些關于我的秘密。想知道,請看
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.933345.com | www.klcpdd.com | www.83033t.com | 2864z.com | www.07163c.com | feicai0394.com | www.lqc4.com | www.050301.com | www.35155v.com | www.868681.com | 1634q.com | www.am1155.com | 97799z.com | www.k32939.com | qycps7.com | www.9187e.com | 20188t.com | www.89777h.com | uu3189.com | www.990733.com | www.58777j.com | 15a22.net | www.80188z.com | 0343f.com | www.918356a.com | www.pj5538.com | 61652f.com | www.954321t.com | 35252p.com | www.055890.com | www.807239.com | 11665003.com | www.48330h.com | 0434377.com | www.510477.com | www.9009798.com | 23599k.com | www.86267c.com | www.l32126.cc | www.136057.com | www.50999r.com | uu67890.com | www.937299.com | www.9928h.com | 4694n.com | www.925831.com | www.bet3666.com | pjshanxi.com | www.66026.cc | www.hj829.com | 4036356.com | www.8039f.com | www.365109e.com | 6137h.com | www.653263.com | 81366v.com | www.715613.com | www.5506132.com | amhg099.com | www.gczj1.com | www.kj151.com | 9895w.com | www.775702.com | www.452msc.com | 338333.com | www.810525.com | www.hjcp444.com | 2844o.com | 2613p.com | www.47709.net | feicai0908.com | www.032059.com | www.184533.com | 3434ppp.com | 18438b.com | www.x5666.com | www.5860x.com | 8522ssss.com | www.52072u.com | www.6889791.com | www.018916.com | www.0622sss.com | www.81866p.com | jbb27.win | www.99788b.com | www.234msc.com | 2455i.com | 2455g.com | www.01500w.com | www.808888e.com | 7200126.com | www.411036.com | 8344333.com | www.018581.com | www.2228229.com | www.js3034.com | 77606w.com | 22117o.com | www.6939p.com | www.2005132.com | 6220u.com | www.163a2.com | www.yh40.net | 2373r.com | www.587944.com | www.4521t.com | www.1818810.com | 88p88.vip | www.106607.com | www.hg7774.com | www.08bwin.com | www.a2a888.cc | 4546.com | 7894f.com | www.16065e.com | www.1111284.com | www.hg6914.com | 5488s.com | www.359215.com | www.12345601.cc | www.166tk.com | 2247z.com | x48z.com | 2844d.com | www.32123z.com | www.jy879.com | 457892.com | bet365bet365005.com | www.823023.com | www.4833058.com | www.1168s.com | www.2xinhao.com | 00jj8332.com | 9522dd.com | sxrkrdjq12.com | www.731651.com | www.331133.com | www.51167.com | 40033t.com | 36989g.com | www.qucp6.com | www.00797b.com | www.558667.com | 5589l.com | 5856s.com | 3473p.com | www.861803.com | www.087l.com | www.55545d.com | www.7830r.com | 496kk.com | 0152.com | bjqxgs.com | www.808731.com | www.50051hh.com | www.f12189.com | www.36649.com | www.sky2888.com | 8036ww.com | 20160044.com | 584684.com | www.033826.com | www.czg7.com | www.51515k.com | www.234kk.com | www.88807f.com | uu3189.com | 41188822.com | 02019991.com | l2649.com | www.366746.com | www.50024.com | www.9978bb.com | www.t2005.net | www.hg9388.org | 6245y.com | 6869g.com | 3778802.com | 33ll8331.com | www.89894i.com | www.542672.com | www.zfcp8.com | www.77210k.com | v1931.com | d15666.com | xpj5590.com | jsh04.net | 201877886.com | bet056vip.com | www.799425.com | www.030xpj.com | 566670055.com | bali3377.com | 97618y.com | 11005w.com | 22299yy.com | 6118g.com | tyc99998.com | bwin8q.com | 2324fff.com | 3566nn.com | 115502.com | e61653.com | 66876f.com | 56988e.vip | 5804z.com | 660499.com | 3379pp.com | 6261hh.com | 0080w.com | c.kuktt.cn | 6261hh.com | 79964h.com | www.seqhi.com | www.vns3333.cc | www.7435o.com | www.xpj1560.com | www.blr0088.com | www.876445.com | www.xhtd02.com | www.7893w13.com | www.xpj5t5.com | www.22885004.com | www.87680v.com | www.0860n.com | www.9380l.com | www.333133g.com | www.msc77.net | www.vns0388.com | www.a78ts.com | www.1636001.com | www.hg2218.com | www.2846z.com | www.068123.com | www.4116j.com | www.suncity3.com | www.p456x.com | www.799666r.com | www.16181j.com | www.f32939.com | www.hgdc200.com | www.j3567.com | www.234567.pw | www.48330s.com | www.0270n.com | www.1035g.com | www.5441m.com | www.666hy.cc | www.901381.com | www.140599.com | 7720.com | 8827jjj.com | 3392958.com | 4340s.com | r45638.com | 3hmh9f.cn | www.76543n.com | www.yh33558.com | www.mgdc47.com | www.8473n.com | www.hg7800.com | www.8667u.com | www.690104.com | www.51515u.com | 3doprint.com | 7555.com | 1408n.com | www.8344567.com | www.37111m.com | www.44118q.com | www.48330t.com | www.5095g.com | www.515049.com | 659pj.com | mgm.am | 26668.com | qq01234.com | www.pj7058.com | www.0057f.com | www.hbet95.com | www.7714r.com | www.62355.com | www.375805.com | 7811xx.com | 3435q.com | 1098.com | www.pj5673.com | www.00778r.com | www.99788j.com | www.602434.com | www.49956v.com | 668668.am | 50067p.com | www.pj550077.com | www.77605z.com | www.35252o.com | www.984709.com | www.az0908.com | www.101156.com | 3405v.com | uc02.cc | www.hg88mm.com | www.775398.com | www.33588h.com | www.022197.com | 14799.vip | 4195p.com | www.350558.com | www.hg0083.com | www.789199a.com | 97799g.com | 6150k.com | www.914700.net | 8294x.com | hcp999.com | www.725558.com | www.3775t.com | www.684544.com | 11452288.com | 668cp.com | www.166tk.com | www.048.com | www.452801.com | 1382.cm | 32250.com | www.128567.com | www.115527g.com | www.hm2777.com | 2373c.com | 8037uuu.com | 5446dd.com | www.813365.com | www.16878o.com | hck222.com | 99589.cc | www.57775777.com | www.bj1111.com | www.511622.com | 1407y.com | www.pj5907.com | www.3157h.com | www.fl96.com | a83377.com | www.js883388.com | www.z4042.com | www.33112r.com | 5099qq.com | 2649uu.com | www.77731t.com | www.3552g.com | 0011341.com | www.yh8007.com | www.7415a.com | www.938537.com | 2767f.com | www.181070.com | www.63568.com | www.33112v.com | 45637p.com | www.82142.com | www.9818y.cc | 54443u.com | www.76060u.com | www.vns2018.xyz | www.66653e.com | df8bet.com | www.998855g.com | www.ybao3.com | ff555.com | www.7025j.com | www.735518.com | bet2020365.com | 2677zzz.com | www.0169h.com | www.599290.com | pj88pp.com | www.1114338.com | www.den60.com | 53166s.com | www.120550.com | www.ejylc15.com | yhbeijing.vip | 55339193.com | www.89677k.com | www.887763.com | hg10p.com | www.987125.com | www.ya130.com | 248.com | www.4901b.com | www.df94.com | 4461r.com | www.28944.com | www.701514.com | 11002007.com | www.19019z.com | www.357477.com | 83138u.com | www.4996zz.com | 56987uu.com | 6641gg.com | www.1113yl.com | 11989f.com | www.luck886.com | 33vne.com | www.4136.com | zz2205.com | www.hg175.com | www.hg5013.com | ff555n.com | www.vns0392.com | www.26163n.com | 11zz145.com | www.184998.com | www.hw0123.com | 7276996.com | www.hg8.com | 23800f.com | www.6491i.com | www.986440.com | 78666a.com | www.69896.com | www.560681.com | 64111m.com | www.2345678.pw | yd12308.com | www.hg3098.com | www.652188.com | 88851.com | www.1754t.com | 7779e.cc | www.cp48.com | www.196507.com | 3844q.com | www.9422h.com | 5478d.com | www.163771.com | 9927.com | www.zsdl9.com | www.929533.com | 55899i.com | www.4833041.com | 5020.com | www.472709.com | 44488n.com | www.hg6299.com | www.550806.com | 8294s.com | www.hg5013.com | js89y.vip | www.55070t.com | xx888e.com | www.03719c.com | www.025727.com | www.39695q.com | www.ct8877.com | 7989e.com | www.78700h.com | 3550j.com | www.288sb.21.sb | 0805f.com | www.hg8ss.com | 7346611.com | www.9101901.com | 5lc8.com | www.k3322.com | 8036xx.com | www.jyd900.com | www.239644.com | www.h7788d.com | www.641638.com | www.v6789.com | www.cf9902.com | 5622j.com | www.99jtd.com | n888699.com | www.7406.AG | 33318q.com | www.hg0088.sh | df8l.com | www.66652f.com | 2146e.com | www.0889888.com | e08199.com | www.dfw993.com | 67890hhh.com | www.222387.com | 4488v.com | www.0601p.com | p08199.com | www.76520w.com | kk3354.com | 3009o.com | www.8113.cc | 2711333.com | www.951816.com | www.223456k.com | www.526053.com | www.1166hg.com | pu65.com | www.006357.com | 1064g.com | www.8808598.com | 8037ss.com | www.954321g.com | 0033u.cc | www.c138.vip | www.9996nn.com | amzsyl8.com | www.181678.com | ee5144.com | www.w84g.com | 5906jj.com | 7003qq.com | www.60123k.com | 33665003.com | www.506953.com | www.e23012.com | 3559ww.com | www.bwinyz11.com | 70099.com | www.260655.com | 2767y.com | www.929709.com | www.xinpujing888.vip | vns8g.com | www.71071n.com | 3482a.com | www.81678k.com | www.un7799.com | www.139620.com | www.9611msc.com | jsgj55.com | www.a98478.com | 7335h.com | www.196075.com | www.rb432.com | 55577381.com | www.96386t.com | www.a50336.com | bet28a.com | www.bb55826.com | xx3405.com | www.983jc.com | www.54146666.com | 8003822.com | www.126a56.com | 3434qqq.com | www.209703.com | www.35155.com | 67890s.com | www.371p.cc | www.mgm777l.com | 8159ccc.cc | www.8645004.com | 0332x.com | www.516113.com | www.cr811.com | 77260022.com | www.12455c.com | www.0860i.com | 709651.com | www.6939s.com | www.76060o.com | 80368yy.com | www.5446s.com | 38989a.com | 1654s.com | www.80188g.com | 3189c.com | www.178339.com | www.472702.com | 554fq1.com | www.196209.com | www.89599m.com | m77304.com | www.csw288.com | www.biying950vip.com | 7945oo.com | www.61233i.com | www.3116s.com | 500000813.com | www.33997u.com | www.47506.cn | 4048vip3.com | 9498.me | www.pj55717.com | www.y1311.com | 59599h.com | www.8d333.com | www.2833555.com | y2557.com | www.ya438.com | www.3388v.com | 80368rr.com | www.106267.com | www.7366002.com | 33229193.com | w72227.com | www.66621q.com | www.cdzzcx.com | 32555g.com | www.500107.com | www.bwinyz25.com | gg4675.com | 1775gg.com | www.34788z.com | www.489789.com | 55331kk.com | www.003963.com | www.0099psb.com | www.benz4242.com | 1634z.com | www.771049.com | www.5981r.com | www.86611o.com | bwin8y.com | www.008hy.cc | www.1168c.com | 55885156.com | hc9096.com | www.66ffp.com | www.304081.com | 56787qq.com | 6641v.com | www.50051w.com | www.982333.com | 496ll.com | 22299jj.com | www.u77929.com | www.xg78.com | 3844e.com | 18438cj.com | www.777hy.cc | www.89599e.com | www.7168801.com | vns55545.com | www.548411.com | www.4102y.com | www.16297711.com | 55331pp.com | 2805x.com | www.33997l.com | www.203163.com | www.bojue68.com | 8381nn.com | www.218251.com | www.68993228.com | www.4583.com | 97799w.com | 55967m.com | www.959079.com | www.87708e.com | www.32126b.net | tzvip2021.com | 8722tttt.com | www.fan73.com | www.h1432.com | www.335949.com | 2078y.com | 644237.com | www.593411.com | www.bjl917.com | www.068340.com | 1168t.com | 4880n.com | 1312929.com | www.676zf.com | www.993769.com | www.amyh9888.com | 0434388.com | 87965tt.com | www.90848a.com | www.50051s.com | www.cn365h.com | www.kelake88.com | 7055000.com | 2267h.com | 243d10.com | www.2934g.com | www.77455.com | www.81776.com | lemcoo.com | 5350l.com | 11nn8332.com | www.605670.com | www.3301866.com | www.65066zz.com | www.hai0000.com | 253504.com | 69111p.com | 3121qq.com | www.516105.com | www.66332j.com | www.1108598.com | www.489789.com | www.7720u.com | 00773zz.com | 364870.com | 7377sj.com | www.677375.com | www.77803j.com | www.i1432.com | www.1www.0079988.com | www.hg423.com | 20611.net | 4022ii.com | shunying9.com | amzsyl8.com | www.828326.com | www.81233l.com | www.60886z.com | www.56655h.com | www.s99927.com | www.8520k.com | 8722xxxx.com | 029.com | 700089v.com | 8722rrrr.com | www.596112.com | www.6832c.com | www.557579.com | www.4058bb.com | www.mk926.com | www.hg5519.com | www.jinsha300.com | 1077ooo.com | 1690.com | 3678zzz.com | 1348.com | 3404x.cc | 01007.com | www.355284.com | www.c6321.com | www.39500y.com | www.222999qipai.com | www.9570113.com | www.c44aa.com | www.282555b.com | www.55008040.com | www.yh17.com | www.1869t.com | 22294433.com | wlb777.com | 3667.com | 9737.com | 8557i.com | 047107.com | 4255q.com | 8722tttt.com | 80850y.com | www.092603.com | www.456685.com | www.949498.com | www.66ffa.com | www.06500w.com | www.83993n.com | www.383444.com | www.v0077.tv | www.487bbb.com | www.33678qq.com | www.1851114.com | www.8313p.com | www.rgcp.cc | www.5504k.com | www.mng55.com | www.1382002.com | www.990909.com | www.282555c.com | www.tyc5955.com | www.hg1005.com | www.8015866.com | www.2078j.com | www.2078t.com | www.09569b.com | www.js60f.com | www.8814e9.com | www.88807z.com | www.2jsxs.com | www.88837u.com | www.330099q.com | www.6555567.com | www.284444.me | www.888zr61.com | www.88993m.com | www.hg8357.com | www.78188d.com | www.696568.com | www.8707c.com | www.683556.com | www.vipxl.3009300930093009.com | www.09856.com | www.hg7743.com | www.sbtyc.com | www.808888.tw | www.xpj2060.com | www.80188d.com | www.63606j.com | www.js56774.com | www.882918.com | www.6000hd.com | www.36788g.com | www.99jte.com | www.810716.com | www.390675.com | www.66621o.com | 5001g.com | 2127k.com | 8569811k.com | rrr5701.com | t99345.am | 2381cc.com | www.033033c.com | www.hg3383.com | www.xpj5005.com | www.hg7329.com | www.klcp3jc.com | www.h063801.com | www.55717u.com | www.77114x.com | www.984jc.com | www.589044.com | www.32123e.com | 555.bcbm555.com | d58955.com | 4590a.com | iii8827.com | www.7435g.com | www.75367.com | www.80834.com | www.bwin980.co | www.9822.com | www.07163m.com | www.726032.com | www.60123a.com | 8888jdb.com | 08530009.com | yh6688.bet | www.o168a.com | www.777789pj.com | www.998855t.com | www.lhg000.com | www.0073.com | www.966829.com | www.015990.com | 4036mm.com | 222092.com | 3379a.com | www.liuhediguo.com | www.699139.com | www.9737xx.me | www.48330j.com | www.371u.cc | www.130883.com | 38244w.com | 4011.cc | xpj668.com | www.9388hg.com | www.15223.com | www.0343p.com | www.zcwf2.com | qjdc111.com | xpj5003.com | 55331d.com | www.hg0656.com | www.358vns.com | www.pjc99.vip | www.9818g.cc | www.040435.com | 12742z.com | 73055p.com | www.2090966.com | www.178tyc.com | www.418587.com | www.65707w.com | www.358268.com | 075tt.com | bwin8n.com | www.4107o.com | www.c5c77.com | www.0659.com | www.560672.com | k8381.com | 55797j.com | www.4625y.com | www.609024.com | www.3303.com | www.508869.com | b829.xyz | 4647044.com | www.pj8470.com | www.h80288.com | www.8499q.com | aa38648.cc | j444000.com | www.jz977.com | www.cheng55.com | www.4331z.com | www.406577.com | 316c.cc | 22296hh.com | www.0114444.com | www.085993.com | www.620977.com | aa6.com | mgm3242l.com | www.710868.com | www.69567h.com | www.910882.com | vic9308.com | 702215.com | www.88051.com | www.531bbb.com | www.584499.com | js6780.com | zz38648.cc | www.2805.com | www.08588j.com | 3544p.com | 2jsuuu.com | www.jb11111.com | www.6667758.com | www.370833.com | 678.com | www.vns992.cc | www.0032737.com | www.22ttz.com | 32355nn.com | 76543z.com | www.o9993122.com | www.84499q.com | kk3189.com | jbb93.cc | www.591999.com | www.6653i.com | 71017x.com | 36507w.com | www.78188d.com | www.688202.com | 55797r.com | df8y.com | www.mark428.com | www.68689z.com | 6150d.com | 97q.com | www.20199ss.com | www.0014t.com | 30174400.com | www.hg9951.com | www.9900ra8.com | www.755096.com | 5019kzc.com | www.js520345.com | www.7240j.com | hrbbdyy.com | 4647.com | www.807239.com | www.087wy.com | 450372.com | www.749558.com | www.js89y.vip | www.66653v.com | 4647l.com | www.dckpv.com | www.55ckb.com | 85698s.com | www.77537e.com | www.1466s.com | 65005j.com | ll56988.com | www.333jyh.com | www.516105.com | 4955.com | www.449555.com | www.ztc7.com | t1458.com | www.157479.com | www.83993m.com | dh2894.com | www.76060r.com | www.xpj33987.com | shsxiwl.cn | bwinrrr.com | www.k7764.com | www.178362.com | 20778888.com | www.99113c.com | www.589056.com | 3fll8.com | www.35252s.com | www.746133.com | h1915.com | www.50086.net | www.711893.com | 71707u.com | www.911137.com | www.605733.com | 33xx8331.com | www.50999x.com | www.398118.com | 32126v.net | www.8k002.com | www.442428.com | bwin8z.com | www.50999e.com | www.299058.com | 8037nnn.com | www.qmc0044.com | www.605670.com | 80850ii.com | www.8967p.com | www.320662.com | 2569005.com | www.18131.com | d7cc | www.hg000456.com | www.4988.hk | 500000597.com | www.hg8835.com | www.913gc.com | 3667.com | www.55545g.com | www.025938.com | 219275.com | www.297555.com | 3v939.com | www.23386000.com | www.c2798.com | 998w.cc | www.i1432.com | 80060202.com | www.z30226.com | www.5484d.com | 4018t.com | www.bb55826.com | 16690055.com | www.5555wnsr.com | www.35918hh.com | 35ss.vip | www.66973.am | 5309r.com | www.323006.com | www.26299s.com | 3775622.com | www.hg8cc.com | feicai0701.com | www.x8867.com | www.938849.com | 5804w.com | www.hg08.com | 500000394.com | www.168005.com | www.033708.com | www.85770e.com | www.50051w.com | hhh4165.com | www.yh234f.com | 2355e.com | www.4650000.com | www.202417.com | www.hg2083.com | www.12455g.com | 112z.net | www.780780f.com | 7605k.com | www.ggl.99233l.com | 7196n.com | www.9b100.com | www.596035.com | www.js50b.com | www.99431.cc | 838388j.com | www.7788.tt | 3304u.com | www.4996jy.com | 00774yy.com | www.r7793.com | 00995002.com | www.904044.com | www.33112i.com |