<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我的理想

  六年級作文512字
  作者:付運麒
 •  
 •  
 • guǒ
 • yǒu
 • rén
 • wèn
 • jìng
 • pèi
 • shuí
 • huì
 • shuō
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  如果有人問我我敬佩誰我會說老師;
 • guǒ
 • yǒu
 • rén
 • wèn
 • huān
 • shuí
 •  
 • huì
 • shuō
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 如果有人問我我喜歡誰,我會說老師;如
 • guǒ
 • yǒu
 • rén
 • wèn
 • de
 • xiǎng
 • shì
 • shí
 • me
 •  
 • huì
 • shuō
 • dāng
 • 果有人問我我的理想是什么,我也會說當
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 •  
 • 老師。 
 •  
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • yào
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • ne
 •  
 • yīn
 • wéi
 • lǎo
 • shī
 • shì
 •  我為什么要當老師呢?因為老師是個
 • shén
 • shèng
 • de
 • zhí
 •  
 • huà
 • shuō
 • hǎo
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shì
 • zhú
 •  
 • 神圣的職業。俗話說得好:老師是蠟燭,
 • zhào
 • liàng
 • le
 • men
 •  
 • què
 • rán
 • shāo
 • le
 •  
 • lǎo
 • shī
 • chūn
 • cán
 • 照亮了我們,卻燃燒了自己;老師似春蠶
 •  
 • wéi
 • men
 • fèng
 • xiàn
 •  
 • lǎo
 • shī
 • xiàng
 • sōu
 • chuán
 •  
 • ,為我們無私奉獻;老師像一艘大船,把
 • men
 • sòng
 • wǎng
 • chéng
 • gōng
 • de
 • àn
 •  
 • chéng
 • gōng
 • rén
 • shì
 • 我們送往成功的彼岸。哪一個成功人不是
 • lǎo
 • shī
 • péi
 • yǎng
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • men
 • de
 • xiù
 • kǒu
 • shàng
 • yǒu
 • yǒng
 • yuǎn
 • 老師培養出來的?他們的袖口上有永遠也
 • diào
 • de
 • fěn
 • huī
 •  
 • zuǐ
 • yǒu
 • yǒng
 • yuǎn
 • wán
 • de
 • hǎo
 • 不掉的粉筆灰;嘴里有永遠也吐不完的好
 • jiā
 •  
 • shǒu
 • yǒu
 • yǒng
 • yuǎn
 • huà
 • wán
 • de
 • yuán
 • jiǎo
 •  
 • 詞佳句,手里有永遠也畫不完的圓和角;
 • yǎn
 • yǒu
 • yǒng
 • yuǎn
 • zhuó
 • tòu
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 眼里有永遠也琢磨不透的意思。 
 •  
 •  
 • de
 • xiǎng
 • dàn
 • yào
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • ér
 • qiě
 • yào
 • dāng
 •  我的理想不但要當老師,而且要當一
 • míng
 • yōu
 • xiù
 • ài
 • de
 • xiǎo
 • xué
 • lǎo
 • shī
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • lǎo
 • shī
 • de
 • zhòng
 • yào
 • 名優秀可愛的小學老師。小學老師的重要
 •  
 • zài
 • men
 • jiāo
 • dǎo
 • dào
 •  
 • ér
 • qiě
 • yóu
 • men
 • ,不在于他們教導大道理,而且由于他們
 • zài
 • jié
 • bái
 • zhǐ
 • de
 • hái
 • men
 • de
 • xīn
 • líng
 • shàng
 •  
 • xiě
 • xià
 • de
 • shì
 • 在潔白如紙的孩子們的心靈上,寫下的是
 • yǒng
 • miè
 • de
 • hén
 •  
 • zhè
 • hén
 • wǎng
 • wǎng
 • yǐng
 • xiǎng
 • hái
 • men
 • 永不磨滅的痕跡,這痕跡往往影響孩子們
 • de
 • shēng
 •  
 • huì
 • gēn
 • méi
 • yǒu
 • nián
 • lún
 • de
 • jiāo
 • biān
 •  
 • 的一生。我會拿起那根沒有年輪的教鞭,
 • gēng
 • tuò
 • suì
 • yuè
 •  
 • zhàn
 • zài
 • jiǎng
 • tái
 • shàng
 •  
 • xīn
 • shì
 • me
 • 耕拓歲月。我站在講臺上,心里是那么自
 • háo
 •  
 • xià
 • miàn
 • shì
 • shuāng
 • shuāng
 • wàng
 • zhī
 • shí
 • de
 • yǎn
 • shén
 • bāo
 • wéi
 • zhe
 • 豪。下面是一雙雙渴望知識的眼神包圍著
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • yòu
 • xiǎo
 • de
 • xīn
 • líng
 • zài
 • qīn
 • jìn
 •  
 • 我。我感覺一顆顆幼小的心靈在親近我。
 •  
 •  
 • jìng
 • pèi
 • lǎo
 • shī
 •  
 • suǒ
 • hòu
 • yào
 • zuò
 • míng
 • yōu
 • xiù
 •  我敬佩老師,所以以后要做一名優秀
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • ràng
 • xiē
 • hái
 • men
 • chéng
 • wéi
 • guó
 • de
 • dòng
 • liáng
 •  
 • 的老師,讓那些孩子們成為祖國的棟梁,
 • chéng
 • wéi
 • guó
 • de
 • jiāo
 • ào
 •  
 • shì
 •  
 • guǒ
 • xiàn
 • zài
 • 成為祖國的驕傲!可是,如果現在不努力
 • xué
 •  
 • xiǎng
 • jiù
 • huì
 • pào
 • bān
 • xiāo
 • shì
 •  
 • xiàn
 • zài
 • ?
 • 學習,理想就會泡沫般消逝,我現在一定
 • yào
 • zhuī
 • qiú
 • xiǎng
 •  
 • zhuī
 • qiú
 • wàng
 •  
 • zhuī
 • qiú
 • wàng
 •  
 • zhuī
 • qiú
 • 要追求理想,追求希望,追求希望,追求
 • míng
 • tiān
 •  
 • dāng
 • dào
 • kùn
 • nán
 • cuò
 • shé
 • shí
 •  
 • zǒng
 • zhè
 • 明天。當我遇到困難和挫折時,我總以這
 • xiǎng
 • lái
 • miǎn
 •  
 • yǒng
 • yuǎn
 • yào
 • fàng
 •  
 •  
 •  
 • 個理想來勉勵自己,永遠不要放棄。 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    如果有人問我我敬佩誰我會說老師;如果有人問我我喜歡誰,我會說老師;如果有人問我我的理想是什么,我也會說當老師。
   
    我為什么要當老師呢?因為老師是個神圣的職業。俗話說得好:老師是蠟燭,照亮了我們,卻燃燒了自己;老師似春蠶,為我們無私奉獻;老師像一艘大船,把我們送往成功的彼岸。哪一個成功人不是老師培養出來的?他們的袖口上有永遠也不掉的粉筆灰;嘴里有永遠也吐不完的好詞佳句,手里有永遠也畫不完的圓和角;眼里有永遠也琢磨不透的意思。
   
    我的理想不但要當老師,而且要當一名優秀可愛的小學老師。小學老師的重要,不在于他們教導大道理,而且由于他們在潔白如紙的孩子們的心靈上,寫下的是永不磨滅的痕跡,這痕跡往往影響孩子們的一生。我會拿起那根沒有年輪的教鞭,耕拓歲月。我站在講臺上,心里是那么自豪。下面是一雙雙渴望知識的眼神包圍著我。我感覺一顆顆幼小的心靈在親近我。
    我敬佩老師,所以以后要做一名優秀的老師,讓那些孩子們成為祖國的棟梁,成為祖國的驕傲!可是,如果現在不努力學習,理想就會泡沫般消逝,我現在一定要追求理想,追求希望,追求希望,追求明天。當我遇到困難和挫折時,我總以這個理想來勉勵自己,永遠不要放棄。
   
   

   我的拿手好菜

   六年級作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shǒu
  • hǎo
  • cài
  • 我的拿手好菜
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  • shì
  • shì
  • běi
  •  
  • shì
  • běi
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  •  山東省青島市市北區 市北實小六
  • èr
  •  
  • liú
  • jīn
  • yàn
  • 二 劉金燕
  • 閱讀全文

   我的小雞

   六年級作文562字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 我的小雞
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xíng
  • tái
  •  
  • xīn
  • huá
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  河北省邢臺 新華南路小學六三班
  •  
  • niàn
  • yuè
  • 栗念躍
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文588字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • guāng
  •  
  • cāng
  • zhōu
  • dōng
  • guāng
  • shí
  • yàn
  •  河北省滄州市東光 滄州東光實驗
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • hǎi
  • shèng
  • 小學六年級一班 于海圣
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德陽 德陽外國語小學六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 級一班 俞夢婕
  • 閱讀全文

   我的弟弟

   六年級作文810字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • fēng
  • shù
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  湖南省長沙市 楓樹山小學六(4
  • bān
  •  
  • liú
  • qīng
  • 班 劉梓青
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   六年級作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • 我的課余生活
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  • shì
  • yín
  • zhōu
  •  
  • zhàn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  浙江省寧波市鄞州區 占岐鎮中心
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • xiè
  • chāo
  • zhí
  • 小學603 謝超植
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • xīn
  • shì
  •  
  • mín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  遼寧省阜新市 民族街小學六年三
  • bān
  •  
  • míng
  • 班 李鳴一
  • 閱讀全文

   我的心愿

   六年級作文597字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xīn
  • yuàn
  • 我的心愿
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  • shí
  • yán
  •  廣東省深圳市 深圳市寶安區石巖
  • luó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • huì
  • mèi
  • 羅租小學六(2)班六(2)班 陳惠妹
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  廣東省番禺 南沙金洲小學61班 
  • guān
  • míng
  • 關明祺
  • 閱讀全文

   我的伯伯

   六年級作文727字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的伯伯
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • jiāng
  • mén
  • shì
  •  
  • chá
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  •  廣東省江門市 紫茶小學六年(5
  • bān
  •  
  • luó
  • jīng
  • 班 羅晶
  • 閱讀全文

   我的一件傻事

   六年級作文665字
   作者:未知
  •  
  • de
  • jiàn
  • shǎ
  • shì
  • 我的一件傻事
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • shú
  • shì
  •  
  • zhāng
  • qiáo
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  江蘇省常熟市 張橋中心小學六班
  •  
  • qián
  • shū
  • lín
  • 錢舒琳
  • 閱讀全文

   我的小天堂

   六年級作文477字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • táng
  • 我的小天堂
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省內江市 內江市第十一小學
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  • zhū
  • chén
  • xīn
  • 六二班 朱晨昕
  • 閱讀全文

   我的弟弟

   六年級作文553字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省內江市 內江市第十一小學
  • liù
  • nián
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • luó
  • huī
  • 六年級作文班 羅旭輝
  • 閱讀全文

   我的長高秘訣

   六年級作文581字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zhǎng
  • gāo
  • jué
  • 我的長高秘訣
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  • huá
  • qiáo
  •  廣東省廣州市 廣州市東山區華僑
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhì
  • háo
  • 外國語學校六年四班 王智豪
  • 閱讀全文

   我的座右銘

   六年級作文818字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zuò
  • yòu
  • míng
  • 我的座右銘
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •    
  • píng
  • tán
  • xiàn
  •  
  •    
  •  
  •  
  • jiāo
  • duàn
  • yáo
  • qīn
  • háng
  •  /ㄊ「V菔-平潭縣 /ㄊ∑教斷爻侵行
  •  
  •  
  •  
  • yāng
  •  
  •          
  • hào
  •  
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • lín
  • ⊙Вㄎ鞅ψ128號)六年五班 林
  • 閱讀全文

   走進我的家鄉——鐘村

   六年級作文955字
   作者:未知
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • 走進我的家鄉——鐘村
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • fān
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  廣東省廣州市番禺區 鐘村鎮中心
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • yán
  • wèi
  • 小學六年2班 黃炎蔚
  • 閱讀全文

   《100位名人成材故事》給我的啟示

   六年級作文997字
   作者:未知
  •  
  •  
  •          
  • wèi
  • míng
  • rén
  • chéng
  • cái
  • shì
  •  
  • gěi
  • de
  • shì
  • 《100位名人成材故事》給我的啟示
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • mén
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  廣東省東莞虎門 中心小學六班 
  • zhào
  • wěi
  • cōng
  • 趙煒聰
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • wēn
  • zhōu
  • yùn
  • dòng
  • xué
  • xiào
  •  浙江省溫州市 溫州體育運動學校
  •  
  • máo
  • xuán
  • xuán
  • 體 毛璇璇
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的小天地

   六年級作文609字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • 我的小天地
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   我的讀書生活

   六年級作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的讀書生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   我的妹妹

   六年級作文699字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèi
  • mèi
  • 我的妹妹
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • huá
  • nán
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  •  廣東省廣州市 華南師范大學附屬
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • xiè
  • mǐn
  • 小學 謝敏
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的好舅舅

   六年級作文614字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 我的好舅舅
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiā
  • shàn
  • xiàn
  • wèi
  • táng
  • zhèn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • féng
  •  浙江省 嘉善縣魏塘鎮里澤小學 馮
  • jīng
  • jié
  • 晶杰
  • 閱讀全文

   我的啟蒙老師

   六年級作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的啟蒙老師
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯澤雨
  • 閱讀全文

   我的夢想

   六年級作文561字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • 我的夢想
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • xià
  • zào
  • wán
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  浙江省 紹興縣平水鎮下灶完小六年
  •  
  • chén
  • fāng
  • yuán
  • 級 陳方圓
  • 閱讀全文

   我的同班同學

   六年級作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • bān
  • tóng
  • xué
  • 我的同班同學
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • wáng
  • huà
  • fèn
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  浙江省 紹興縣平水鎮王化分校六年
  •  
  • zhù
  • 級 祝莉莉
  • 閱讀全文

   我的夢——讀《講公德守法紀》

   六年級作文1201字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  •  
  •  
  •  
  • jiǎng
  • gōng
  • shǒu
  • ?
  •  
  • 我的夢——讀《講公德守法紀》
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • bìng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dīng
  •  
  • yáo
  •  /ㄊ∧習病」?ㄐ⊙Я?曇丁±詈肴
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我的“打工”記

   六年級作文799字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • gōng
  •  
  • 我的“打工”記
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • lián
  • yún
  • gǎng
  • shì
  • jiě
  • fàng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  江蘇省 連云港市解放路小學六(2
  • bān
  •  
  • wáng
  • 班 王思雨
  • 閱讀全文

   我的“老師”

   六年級作文1056字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的“老師”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tài
  • yuán
  • shì
  • qīng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  山西省太原市清徐縣 實驗小學六三
  • bān
  •  
  • mèng
  • 班 孟亞琦
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 8827ttt.com | www.77782yh.com | www.361576.com | www.4107m.com | www.50054k.com | ttt40033.com | www.36582222.com | 3434lll.com | www.8667m.com | 26444a.com | www.ch8900.com | www.r766.com | 01885j.com | www.yhyh86.com | so11111.cc | www.cn365b.com | 83138k.com | www.5951990.com | xl15.net | www.810521.com | www.25025.cc | dfs234.com | www.888950.com | 3222b.cc | www.3434aaa.com | yy38648.com | www.37437.cc | www.v15542.com | 5003xx.com | www.848777d.com | 73055r.com | www.588vip.xyz | www.56733k.com | www.501354.com | www.5675858.com | ccidnet.com | www.9464gg.com | 5360vv.com | www.876312.com | www.am1818.cc | 316f.cc | www.flb907.com | 00778s.com | aa33337.com | www.x55n.net | 51133kk.com | www.z77929.com | www.18777s.com | 3657.net | www.022z.cc | www.115888.com | i5429.com | www.js520988.cn | www.56520j.com | 4255ee.com | www.80767x.com | www.xpj7777.cc | 33tt8332.com | www.110252.com | www.yinhecc22.com | xh00020.com | www.79095s.com | csj600.com | yd12306.com | www.67jsc.com | www.jtx888.com | 33382ee.com | www.81233m.com | www.qq349.com | 4270ll.com | www.23636m.com | www.xhf5555.com | p89.cc | www.896846.com | www.88166h.com | 9649m.com | 48586.com | www.7239h.com | www.yh8283.com | 23015.com | www.29277s.com | www.zs5555.com | 32555r.com | www.577285.com | www.55545g.com | cpcpapp.com | bet99949.com | www.zch8.com | www.361cp.cc | www.0505v.com | 15856v.com | www.3479b.com | www.siji5.com | 8037fff.com | www.366098.com | www.68365s.com | www.63877q.com | 6146x.com | www.586005.com | www.xpj71333.com | www.3643a.com | 68bet.com | www.677397.com | www.89599q.com | www.hg6789.com | 6664661.com | www.676065.com | www.5446a.com | www.078678.com | 435797.com | ceeger.com | www.win1233.com | www.09323.cc | 28yuce.wang | 2934l.com | www.976981.com | www.bwinyz45.com | www.79667.com | 702246.com | 5002d.com | www.076wy.com | www.s32939.com | www.1919sun.com | ii67890.com | 895320.com | www.073wy.com | www.73990x.com | www.677100.com | 61322288.com | 78117744.com | www.29277e.com | www.9422e.com | www.328209.com | www.1018111.com | 1077ll.com | feicai0777.com | www.2632p.com | www.net567.com | www.6662558.com | nn500.com | 9995z.cc | www.w84o.com | www.60884.com | www.5958126.com | www.2233ok.com | www.k32126.cc | 112r.net | 88904747.com | 3552c.com | www.338017.com | www.83033y.com | www.650391.com | www.25288m.com | i47479.com | 3522bb.cc | 80368h.com | www.1035q.com | www.2418g.com | www.55545g.com | www.pj5559.com | www.5170.com | 6220ii.com | y7064.com | 5003j.com | www.530861.com | www.83993d.com | www.xpj3133.net | www.99113n.com | www.4260022.com | www.t8003.com | 39520.net | m08199.com | 55pp8332.com | 6112hh.com | www.500871.com | www.88dwj.com | www.473783.com | www.js89q.vip | www.7370.com | www.5049e.com | www.zzzz0265.com | 8290i.com | 28288m.com | 3522aa.com | 4441779.com | 7945gg.com | 69441100.com | www.599831.com | www.80065f.com | www.hg77704.com | www.33678yy.com | www.hyi3.com | www.8862tt.com | www.androidappforxgsaimahui.com | www.878msc.com | www.682844.com | 50023344.com | bl778877.com | 99111ww.com | 205115.com | n1915n.com | 0259.com | 2061166.com | 28824v.com | 55443885.com | 7935z.com | 9694u.com | jj56988.com | 7772006.com | 88992325.com | 822365.cc | 9193.am | 55545z.com | www.55885i.com | www.129029.com | www.ck1178.com | www.973709.com | www.865850.com | www.820737.com | www.979816.com | www.939884.com | www.5095h.com | www.76wcp.com | www.911710.com | www.869576.com | www.723013.com | www.599049.com | www.383571.com | www.rcw456.com | www.fh7577.com | www.904861.com | www.751898.com | www.435050.com | www.156518.com | www.65707e.com | www.293255.com | www.508277.com | www.81520u.com | 983888o.com | dd38648.cc | hg168q.com | 88535g.com | 256777gcom | 5804vcom | 7736p.com | mg0500.cc | 55ee8332.com | www.9374e.com | www.9996ww.com | www.8884j.com | www.bc581.com | www.865599.com | www.cp505a.com | www.z7793.com | www.w4042.com | www.38138u.com | www.huangma22.com | www.n1432.com | www.xj6007.com | www.87087.com | www.33997t.com | www.rcw456.com | www.52072m.com | 62220.com | 3936k.com | b9962.com | 7777.tt | www.88315888.com | www.3170005.com | www.3846q.com | www.xpj29777.com | www.78949n.com | www.cp369.net | 4116t.com | 2805u.com | 8015h.com | 3245999.com | www.9785555.com | www.6020011.com | www.804171.com | www.70976.cn | www.91233h.com | www.2408a.com | www.281566.com | vv56988.com | 11113885.com | 5647oo.com | www.21365jj.com | www.11557712.com | www.299764.com | www.68568t.com | www.df79.com | www.36166a.com | 3258g.com | w5050w.com | www.8694u.com | www.msc-88msc.com | www.63606.com | www.1035r.com | pj900.com | 5429j.com | vns22.vip | www.xpj2025.com | www.biying980vip.com | www.35155r.com | www.187516.com | 2687js.com | 18438v.com | www.pj22886.com | www.626suncity.com | www.562bbb.com | www.445888a.com | 50000988.com | 51133www.com | www.7025t.com | www.bwinyz21.com | www.hy5755.com | 33xx8332.com | zhcp60.com | www.hg1767.com | www.848777f.com | www.10113.com | w9155.com | 5219d.com | www.e27229.com | www.1429c1.com | www.78700.com | www.162918.com | swtyddd.com | www.a2a888.cc | www.239.com | www.7239a.com | www.73166a.com | 4255bb.com | www.69229.com | www.3157n.com | www.3479s.com | 5004rr.com | 80850ii.com | www.98333.com | www.qiji333.com | www.908673.com | 9506a.com | 8287.com | www.ra0008.com | www.hg8884.com | www.175906.com | 3748.com | www.4763666.com | www.3775y.com | www.031079.com | uc08.cc | www.3459r.com | www.115527x.com | www.gy11.com | hh444000.com | www.wn99h.com | www.http://07771.com/ | www.791537.com | 5589z.com | www.o22365.com | 644675.com | 4255xxx.com | www.ajs5.com | www.77055.com | 5446tt.com | 033w.net | www.9737ff.com | www.hg8237.com | www.5446x.com | www.80075e.com | 98955m.com | www.hg8145.com | www.11774.cc | yl77yl22.com | www.hg4010.com | www.9822ac.com | www.370155.com | 4541u.com | www.858822.com | www.3668n.com | w1429.com | www.347579.com | www.ylylc00.com | 35aa.vip | www.o32126.cc | www.68888.am | x48v.com | 12742l.com | www.4972r.com | www.590833.com | 32666k.com | www.55526c.com | www.901381.com | 82365b.com | www.188741.com | www.960207.com | sha152.com | www.548058.com | www.944229.com | 4036hh.com | www.xpj386.com | www.gen08.com | 083939.com | www.hg6929.com | www.50051g.com | cpyz6666.com | www.js408.com | www.852699.com | 670135.com | www.7415s.com | www.040415.com | 9949v.com | www.4102l.com | 9068t.com | www.9785555.com | www.71399n.com | yl77yl22.com | www.55526d.com | www.311414.com | 3844nn.com | www.47707.co | 908080x.com | www.39666.com | www.706515.com | 33dd8331.com | www.38775dd.com | wns78.com | www.677506.com | www.980221.com | 33gg8331.com | www.7920e.com | aobo665.com | www.03808.com | www.hy6935.com | 8569811y.com | www.087u.com | 35pp.vip | www.998855x.com | www.54400u.com | www.3089e.com | www.86079.cc | 2334vip7.com | www.99552uu.com | 69096h.com | www.hg7869.com | www.652531.com | 62222k.com | www.68365t.com | 33bwi.com | www.klcp009.com | xmhouse.com | www.2846y.com | www.963063.com | 56988d.vip | www.27666000.com | 86811tt.com | www.cn365l.com | 0729h.com | www.hg849.com | man152.com | www.32666h.com | www.566305.com | www.4644444.com | www.2373h.com | 55402hd.com | www.b79839.com | rrr5144.com | www.55070j.com | 2613h.com | www.33c668.com | q2306.com | www.9409.com | 0986.com | www.671100.com | 0730000.com | www.h70717.com | www.278965.com | www.8655msc.com | www.553398.com | www.6491z.com | www.22630.cc | 2846.com | www.fl62.com | www.tbb001.com | www.445888a.com | www.vns0800.com | www.hm2666.com | www.68666x.com | www.66082.cc | qmbfw.com | www.hy5501.com | www.6033d.com | www.df39.com | www.1113939.com | www.657259.com | www.www-66000.com | www.553398.com | www.2846j.com | www.225105.com | www.vns0488.com | www.254499.com | www.370011.com | 69446611.com | www.6032888.com | 3245o.com | www.lfcp096.com | 65561199.com | www.704909.com | 66300.com | www.a201879.com | 3685c.com | www.50064g.com | jinku69.com | www.652912.com | www.6861767676.com | 30006l.com | www.35252x.com | 2490k.com | www.b94600.com | qq365y.com | www.787zf.com | www.353599.com | www.106056.com | www.ks1381.com | 1389zz.com | www.wns123a.com | 28839v.com | www.59901.com | www.10051005.com | www.52303e.com | www.1389hh.com | jjjj19927.com | www.7737ee.com | 2381aa.com | www.818797.com | www.11114100.com | 9464550.com | www.58908.com | bj299.com | www.764918.com | www.49559.com | 2643m.com | www.3775i.com | 6220e.com | www.wcp686.com | www.1114338.com | vns8i.com | www.354331.com | xpj8118.com | www.86267e.com | www.410083.com | 36406644.com | www.01czj.com | www.dh87087.com | 3844oo.com | www.530056.com | mg437700.com | www.597933.com | www.011116.com | 11453322.com | www.33598z.com | www.22c07.com | 60956666.com | www.737798.com | www.pj25555.com | 7945yy.com | www.1754s.com | zhcp91.com | www.055972.com | www.10999x.com | 85698v.com | www.390500.com | www.450098.com | b99vip.com | www.524277.com | www.58665i.com | bt1088.com | www.629012.com | www.97060d.com | 315656.com | www.390500.com | www.7415t.com | 9895n.com | www.700626.com | www.29msxfptc.com | 3416k.com | www.542770.com | www.71071e.com | 0448099.com | www.96386u.com | www.652513.com | feicai0393.com | 7176789.com | www.68365w.com | www.223456y.com | 2257019.com | www.50054q.com | www.0977711.com | nnn3405.com | www.606624.com | www.682260.com | 8808555.com | 175030.com | www.js58123.com | www.2090900.com | 51133e.com | www.0014h.com | www.19991m.com | 88332007.com | 22296ai.com | www.156a56.com | www.76543o.com | 77339193.com | www.959122.com | www.98698t.com | 35441444.com | 1775i.com | www.66082.cc | www.mk936.com | xpj78333.com | 5002z.com | www.66653y.com | www.88399a.com | hjdc2018.com | 87665r.com | www.99788j.com | www.xpj787.com | amjs8033111.com | 89892ee.com | www.4323w.com | www.hg8205.com | 2222k08.com | yl98.cn | www.99849.cc | www.cpdjl.com | omp156.com | 8449oo.com | www.hr0888.com | www.x32939.com | www.b3657.com | 2257013.com | www.388945.com | www.55676a.com | www.3353k.com | t45638.com | 56333.com | www.7793n.com | www.88166v.com | www.11166638.com | 9479a1.com | www.178261.com | www.sa606.com | www.74109e.com | 83377b.com | 33kk8332.com | www.638807.com | www.wns33.me | www.70704.net | 2776l.com | 0698d.com | www.652982.com | www.3691z.com | www.533589.com | 55vn77.com | 7077a.com | www.50788i.com | www.83033m.com | www.808888u.com | www.7720s.com | 9068m.com | 54770.com | www.cb7288.com | www.r999996.com | www.78221g.com | 60876.com | bbb444000.com | 33928.com | www.ac3322.com | www.42070016.com | www.pj3377.com | www.wn0002.com | 7240p.com | 2140099.com | www.701269.com | www.js00868.com | www.56655w.com | www.56520k.com | i2490.com | 3156mmm.com | www.54400a.com | www.22dwj.com | www.5446.com | www.hrtsh.com | www.hg789.xyz | e7742.com | 1101885.com | 0694.com | www.707619.com | www.68cc2.com | www.bet63l.com | www.959234.com | www.ylg0099.com | ryipt33.com | 4001.com | hy.cc | www.657399.com | www.77802p.com | www.4546500.com | www.swty566.com | www.588sun.com | byyl.com | 93922l.com | 3522z.cc | o2146.com | www.209881.com | www.55yfa.com | www.68993269.com | www.5966ccc.com | www.69111n.com | www.6667727.com | www.3116s.com | www.868444.com | www.9679n.com | www.a1a333.cc | yhfujian.vip | 3868.cc | 9994cc7.com | 6868ff.cc | www.303480.com | www.sytg8.com | www.1434r.com | www.hs066.com | www.9404077.com | www.15b19.net | www.yh8377.cc | 9895f.com | ting0055.com | iii1915.com | 24006.com | 159666i.com | 8522hhhh.com | www.178625.com | www.820585.com | www.2934e.com | www.15355o.com | www.55676e.com | www.91779c.com | www.c7205.com | www.3165.com | www.64821122.com | www.7111y.com | www.pj6653.com | xpj70069.com | 37570a.com | 2334vip3.com | dh41866.com | 8159m.cc | 30179944.com | www.839658.com | www.14392.com | www.78949j.com | www.0601h.com | 56787ww.com | www.csw288.com | www.525988.com | www.707250.com | www.hqcp3.com | www.34972.com | www.50080t.com | www.83993d.com | www.81233hh.com | www.1666b.com | www.4058cc.com | www.00773z.com | www.38345w.com | www.38345n.com | www.1700116.com | www.557244.com | www.rycp159.com | www.500500.com | www.zte555.com | www.50000991.com | www.799666h.com | www.ribo40.net | www.t4042.com | www.dfh200.com | www.27363e.com | www.c7206.com | www.7415b.com | www.89599n.com | www.sha2233.com | www.91779e.com | www.66pjjt.com | www.06660.com | www.0343q.com | www.0967004.com | www.js69.com | www.77803z.com | www.67767.cc | www.kc37.com | www.659477.com | www.330836.com | www.083552.com | 87570ht.com | 8957c.com | 6175a.com | 8569811x.com | 9068c.com | 27878vv.com | tt1122.com | mry456.com | www.hg77848.com | www.k27229.com | www.e2229e.com | www.kwsy555.com | www.sj52288.com | www.06617a.com | www.6509.com | www.ihg5522.com | www.50024s.com | www.mcw7.com | www.547477.com | 77727720.com | daohang3801.com | 3121ii.com | 44264444.com | feicai0579.com | www.56733j.com | www.0860q.com | www.833099.com | www.1168d.com | www.659618.com | www.3zq01.com | www.8039q.com | www.666507.com | 80368gg.com | 88188c.cc | 446082.com | s8009.com | www.ag8801.com | www.34666.com | www.3846o.com | www.327969.com | www.wd0066.com | www.qucp5.com | www.277474.com | vip66702.com | 2077.am | 45637b.com | www.xpj1122.cc | www.xhf5555.com | www.677821.com | www.615069.com | www.2632f.com | www.210793.com | 2hga.com | 4465r.com | 3089p.com | www.804suncity.com | www.345567.com | www.458633.com | www.84499x.com | www.630933.com | 4195d.com | 025939.com | mgm3242.com | www.900651.com | www.6001343.com | www.7249s.com | www.371h.cc | www.001832.com | yun111.com | 45637z.com | www.65199.com | www.9101901.com | www.jsdc9000.com | www.095wy.com | 66300vip18.com | 9158ba.com | 99151x.com | www.660649.com | www.28000l.com | www.3978l.com | www.550806.com | 53262u.com | 4289k.com | www.06bwin.com | www.55526g.com | www.913393.com | www.638477.com | 2355e.com | p08199.com | www.77537a.com | www.500.com.cn | www.97655k.com | www.133615.com | wnsr88.com | 4195vv.com | www.hg8052.com | www.4520088.com | www.642414.com | 9645hh.com | 2490e.com | www.5320jjj.com | www.252018.com | www.cp8003.cc | 2851u.com | 55545r.com | www.7171msc.com | www.93955d.com | www.11ttz.com | d7742.com | nn500e.com | www.88837c.com | www.06820l.com | www.hx6606.com | 131bbb.net | 36500365.com | www.hg9930.com | www.86333e.com | www.349077.com | 5651b.com | lehu808.com | www.998855g.com | www.81233r.com | 228888c.com | vns80579.com | www.5559193.com | www.44118m.com | www.687044.com | 08820066com | www.yh66606.com | www.3157a.com | www.1368x.cc | 78116699.com | y2306.com | www.333010.com | www.60007q.com | 7792x.com | fc9596.com | www.222505.com | www.52303d.com | q2894.com | 009900c.com | www.01885b.com | www.04500w.com | 1770o.com | 054007.com | www.28000b.com | www.am7654.com | rh66666.com | www.7720a.com | www.91779v.com | www.501210.com | 7002004.com | www.blrggb01.com | www.xy52.com | 257v.com | i2306.com | www.4694t.com | www.900241.com | 06381616.com | www.115888.com | www.5856879.com | csj110.com | 4023e.com | www.9dcp.com | www.738070.com | 67890ggg.com | www.hg0453.com | www.99788g.com | 11tyc.com | www.xl1818.com | www.44118u.com | rgcp.com | lixingyoulun.cc | www.007ggb01.com | www.816142.com | 3467k.cc | www.hg4438.com | www.35155b.com | aobo44444.com | www.www7893.cc | www.6939k.com | 7744mmm.com | www.sb8003.com | www.56011v.com | pj334433.com | 8901g.com | www.s32031.com | www.54400a.com | 777777070.com | www.bet63v.com | www.130881.com | gc8.com | www.4996xn.com | www.320667.com | 9694z.com | www.4136k.com | www.111306.com | rr2649.com | www.v88139.com | www.098286.com | 3121uu.com | www.64566g.com | blr2033.com | 6363ss.com | www.jsdc9000.com | hg993.cc | www.vn99.vn | www.pj56f.com | 222v22.com | www.hg2958.com | www.9205g.com | 0419g.com | www.www-58944.com | www.703953.com | 123000.com | www.88.net | 1440999.com | 38989b.com | www.yz7701.com | 1389o.com | www.29886h.com | www.15355l.com | 2454888.com | www.6638555.com | www.129029.com | 77368888.com | www.16065s.com | 3659008.vip | www.s4158.com | www.670665.com | 922630.com | www.12136h.com | 700089v.com | www.75367.com | www.976281.com | 2jsfff.com | www.634505.com | wh1020.com | www.amh008.com | www.926799.com | 98345l.com | www.xingji01.com | 9420j.com | www.001547.com | www.506972.com | 47749k.com | www.hg355.com | tongbo831.com | www.cp009x.com | 4400634.com | www.115888.com | www.hw6689.com | 0139.com | www.3775d.com | 8896779.com | www.998855g.com | 22117u.com | www.sb5205.com | www.hf5885.com | 2677mmm.com | www.087938.com | 5478d.com | www.99113d.com | 4195b.com | www.yz026.com | www.582833.com | 4495.com | www.50064f.com | 6118w.com | www.0077psb.com | 2247tt.com | www.3157k.com | 88894v.com | www.hm99999.com | 7196n.com | www.vns3591.com |