<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我和書店的老爺爺

  六年級作文532字
  作者:曲桐瑤
 •  
 •  
 • shū
 • diàn
 • de
 • lǎo
 •  
 •  
 •  我和書店的老爺爺 
 •  
 •  
 •  
 • hóng
 • yàn
 • wài
 • liù
 • nián
 •  
 • tóng
 • yáo
 •  鴻雁外語六年級 曲桐瑤
 •  
 •  
 •  
 • jiā
 • lóu
 • xià
 • yǒu
 • xiǎo
 • shū
 • diàn
 •  
 • mài
 • shū
 • de
 • lǎo
 •  我家樓下有一個小書店,賣書的老
 • jīng
 • shí
 • duō
 • suì
 • le
 •  
 • shēn
 • hěn
 • shòu
 • ruò
 •  
 • yǒu
 • shí
 • 爺爺已經七十多歲了,身體很瘦弱。有時
 • shū
 • diàn
 •  
 • jiàn
 • jiù
 • chī
 • xiē
 • miàn
 • bāo
 •  
 • zài
 • yǎo
 • miàn
 • 我去書店,見他就吃一些面包,在他咬面
 • bāo
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • xiàn
 • méi
 • yǒu
 • chǐ
 •  
 • 包的時候,我發現他似乎沒有幾顆牙齒。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yǒu
 •  
 • men
 • fàng
 • xué
 • shí
 • qià
 • hǎo
 • xià
 •  記得有一次,我們放學時恰好下雨
 • le
 •  
 • ér
 • qiě
 • yuè
 • xià
 • yuè
 •  
 • yīn
 • wéi
 • méi
 • yǒu
 • sǎn
 •  
 • 了,而且雨越下越大,因為沒有雨傘,我
 • pǎo
 • huí
 • jiā
 •  
 • cōng
 • máng
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • xiǎo
 • xīn
 • zhuàng
 • dào
 • le
 • 不得不跑回家。匆忙之中,不小心撞到了
 • rén
 • de
 • shēn
 • shàng
 •  
 • lián
 • máng
 • shuō
 • zhe
 • duì
 •  
 • tái
 • tóu
 • 一個人的身上,我連忙說著對不起。抬頭
 • kàn
 •  
 • shì
 • shū
 • diàn
 • de
 • wèi
 • lǎo
 •  
 • lǎo
 • le
 • 一看,是書店的那位老爺爺。老爺爺打了
 • sǎn
 •  
 • jiàn
 • méi
 • jiù
 • shuō
 •  
 •  
 • hái
 •  
 • zhè
 • 一把傘,見我沒雨具就說:“孩子,這把
 • sǎn
 • gěi
 •  
 • kuài
 • huí
 • jiā
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • yòng
 • le
 • 傘給你,快回家吧!” 我說:“不用了
 •  
 • hái
 • shì
 • nín
 • ba
 •  
 • nín
 • zhè
 • me
 • shòu
 •  
 • chuān
 • de
 • yòu
 • shǎo
 •  
 • bié
 • ,還是您打吧。您這么瘦,穿的又少,別
 • gǎn
 • mào
 • le
 •  
 • yào
 • shì
 • gǎn
 • mào
 • le
 •  
 • shū
 • diàn
 • zěn
 • me
 • bàn
 •  
 •  
 • lǎo
 • 感冒了。要是感冒了,書店怎么辦?”老
 • tīng
 • le
 • de
 • huà
 • yòu
 • shuō
 •  
 •  
 • zán
 • men
 • liǎng
 • 爺爺聽了我的話又說:“那咱們倆打一把
 • sǎn
 • huí
 • jiā
 •  
 •  
 • tiān
 • lǎo
 • huí
 • dào
 • le
 • jiā
 • 傘回家。”那天我和老爺爺一起回到了家
 •  
 • jiào
 • shàng
 • lǎo
 • zǒng
 • shì
 • sǎn
 • xiàng
 • 。可我覺得一路上老爺爺總是把傘移向我
 • zhè
 • biān
 •  
 • dōu
 • lín
 • shī
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 這邊,他都淋濕了。 
 •  
 •  
 •  
 • dào
 • jiā
 • le
 •  
 • lián
 • máng
 • jiào
 •  
 •  
 • gàn
 • shí
 • me
 •  到家了,我連忙叫媽媽。“干什么
 •  
 • xiàng
 • xiǎo
 • yáng
 • gāo
 • de
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shū
 • diàn
 • de
 • lǎo
 • ?像個小羊羔似的。”“媽媽,書店的老
 • hǎo
 • xiàng
 • shì
 • yào
 • shēng
 • bìng
 •  
 • kuài
 • kàn
 • kàn
 • ba
 •  
 •  
 • 爺爺好像是要生病,你快去看看吧!”媽
 • wèn
 • zhè
 • shì
 • zěn
 • me
 • huí
 • shì
 •  
 • gāng
 • cái
 • de
 • shì
 • shuō
 • 媽問我這是怎么一回事,我把剛才的事說
 • le
 • biàn
 •  
 • shàng
 • jiù
 • xià
 • lóu
 • kàn
 • lǎo
 • le
 •  
 • 了一遍。媽媽馬上就下樓去看老爺爺了,
 • rán
 • hòu
 • huí
 • lái
 • áo
 • le
 • guō
 • jiāng
 • tāng
 •  
 • gěi
 • lǎo
 • sòng
 • guò
 • 然后回來熬了一大鍋姜湯,給老爺爺送過
 • xiē
 •  
 • le
 • xiē
 •  
 • hái
 • shì
 • yìng
 • zhe
 • 去一些,我喝了一些,還是媽媽硬逼著我
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 喝的。 
 •  
 •  
 •  
 • hòu
 • lái
 •  
 • zuò
 • fàn
 • shí
 • cháng
 • cháng
 • dài
 • chū
 • lái
 • fèn
 •  后來,媽媽做飯時常常帶出來一份
 • ér
 •  
 • gěi
 • lǎo
 • sòng
 •  
 • jiù
 • dān
 • le
 • pǎo
 • tuǐ
 • sòng
 • fàn
 • 兒,給老爺爺送去。我就擔起了跑腿送飯
 • de
 • rèn
 •  
 • rán
 • hòu
 • jiù
 • zài
 • lǎo
 • kàn
 • shū
 •  
 • lǎo
 • 的任務,然后就在老爺爺那里看書,和老
 • chéng
 • le
 • wàng
 • nián
 • jiāo
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  
 •  
 • 爺爺成了忘年交的朋友。 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    我和書店的老爺爺
   
   
   鴻雁外語六年級 曲桐瑤
   
   我家樓下有一個小書店,賣書的老爺爺已經七十多歲了,身體很瘦弱。有時我去書店,見他就吃一些面包,在他咬面包的時候,我發現他似乎沒有幾顆牙齒。
   
   
    記得有一次,我們放學時恰好下雨了,而且雨越下越大,因為沒有雨傘,我不得不跑回家。匆忙之中,不小心撞到了一個人的身上,我連忙說著對不起。抬頭一看,是書店的那位老爺爺。老爺爺打了一把傘,見我沒雨具就說:“孩子,這把傘給你,快回家吧!” 我說:“不用了,還是您打吧。您這么瘦,穿的又少,別感冒了。要是感冒了,書店怎么辦?”老爺爺聽了我的話又說:“那咱們倆打一把傘回家。”那天我和老爺爺一起回到了家。可我覺得一路上老爺爺總是把傘移向我這邊,他都淋濕了。
   
   
   到家了,我連忙叫媽媽。“干什么?像個小羊羔似的。”“媽媽,書店的老爺爺好像是要生病,你快去看看吧!”媽媽問我這是怎么一回事,我把剛才的事說了一遍。媽媽馬上就下樓去看老爺爺了,然后回來熬了一大鍋姜湯,給老爺爺送過去一些,我喝了一些,還是媽媽硬逼著我喝的。
   
   
   后來,媽媽做飯時常常帶出來一份兒,給老爺爺送去。我就擔起了跑腿送飯的任務,然后就在老爺爺那里看書,和老爺爺成了忘年交的朋友。
   
   

   我的老師

   六年級作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德陽 德陽外國語小學六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 級一班 俞夢婕
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  廣東省番禺 南沙金洲小學61班 
  • guān
  • míng
  • 關明祺
  • 閱讀全文

   盡責的老師

   六年級作文430字
   作者:未知
  •  
  • jìn
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 盡責的老師 
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • xiá
  • shān
  •  
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  廣東省湛江市霞山區 十一小學六班
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • huá
  • 六(5)班 黃華富
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文765字
   作者:未知
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •  
  • liù
  • 重慶市渝中區 重慶大同實驗學校 六
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • sòng
  • shān
  • 年級二班 宋山
  •  
  • kuài
  • lái
  • tīng
  •  
  • dài
  • chéng
  • dōu
  • wèi
  • de
  • tōng
  • huà
  •  
  • yòu
  • dòu
  • 快來聽,她那帶成都味的普通話,又逗
  • 閱讀全文

   我敬愛的老師

   六年級作文622字
   作者:惜緣
  •  
  • 
  •  
  • dài
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • jīng
  •       
  • duō
  • suì
  • 戴老師是我們班的班主任,她已經40多歲
  • le
  •  
  • cóng
  • shì
  • jiāo
  • shì
  • jīng
  • yǒu
  •       
  • duō
  • nián
  •  
  • jiāo
  • gěi
  • le
  • 了,從事教育事業已經有20多年。她教給了
  • 閱讀全文

   我心中的老師

   六年級作文593字
   作者:張雅楠
  •  
  • yǒu
  • wèi
  • zhī
  • shí
  • yuān
  •  
  • duì
  • xué
  • shēng
  • ǎi
  • qīn
  • de
  • 我有一位知識淵博,對學生和藹可親的
  • hǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • tòu
  • zhe
  • chún
  • 好老師,她那雙明亮的大眼睛里透露著淳
  •  
  • wēn
  • qíng
  •  
  • wéi
  • jiāo
  • shì
  • jìn
  • xīn
  • jìn
  •  
  • shí
  • shí
  • 樸、溫情,她為教育事業盡心盡力,時時
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文693字
   作者:雪逝
  • yǒu
  • lǎo
  • shī
  •  
  • shì
  • de
  •  
  • shuí
  • dōu
  • méi
  • yǒu
  • 我有一個老師,他是我的爸爸。誰都沒有
  • le
  • jiě
  •  
  • jiāo
  • shū
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • fāng
  • ?
  • 我了解他,他教書育人都有他獨特的方法
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • dōu
  • hěn
  • zūn
  • jìng
  •  
  • ,同學們都很尊敬他。
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文402字
   作者:羅思旗
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • xìng
  • chén
  •  
  • jiā
  • dōu
  • jiào
  •  
  • yǒu
  • zhe
  • shuāng
  • 我的老師姓陳,大家都叫他,有著一雙
  • nóng
  • méi
  • yǎn
  •  
  • yǒu
  • shuāng
  • shuāi
  • lǎo
  • de
  • liǎn
  •  
  • hái
  • yǒu
  • zuǐ
  • 濃眉大眼,有一雙衰老的臉,還有大嘴巴
  •  
  • de
  • tóu
  • dōu
  • bái
  • le
  •  
  • wén
  • shì
  • yǒu
  • shēng
  • yǒu
  • de
  •  
  • ,的頭發都白了。讀課文是有聲有色的,
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文494字
   作者:王亞強
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的老師 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • de
  • wén
  • lǎo
  • shī
  •  
  • wéi
  • rén
  • ǎi
  • 李老師是我們的語文老師,她為人和藹
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文471字
   作者:吉皓鈺
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • nín
  •  
  •  
  • liú
  • lǎo
  • shī
  •  
  • zài
  • duǎn
  • duǎn
  • de
  • liǎng
  • nián
  • 感謝您——劉老師!在那短短的兩年里
  •  
  • nín
  • jiāo
  • dǎo
  •  
  • yào
  • ài
  • guó
  •  
  • yào
  • wéi
  • guó
  • de
  • fán
  • ,您教導我,要熱愛祖國,要為祖國的繁
  • róng
  • qiáng
  • ér
  • xué
  •  
  • nín
  • jiāo
  • dǎo
  • yào
  • zūn
  • jìng
  • lǎo
  • shī
  • 榮富強而努力學習;您教導我要尊敬老師
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文742字
   作者:未知
  •  
  • zài
  • yǎn
  • zhōng
  •  
  • zài
  • xīn
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • xiàng
  • yuán
  • dīng
  •  
  • 在我眼中,在我心里,老師就像園丁,
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • xiàng
  • men
  • de
  •  
  • huì
  • jiāo
  • huì
  • men
  • hěn
  • duō
  • 老師就像我們的媽媽。她會教會我們很多
  • zhī
  • shí
  •  
  • jiāo
  • huì
  • men
  • zuò
  • rén
  • yào
  • zuò
  • chéng
  • shí
  • de
  • rén
  •  
  • 知識,教會我們做人要做一個城實的人,
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文497字
   作者:梁歆昱
  •  
  •  
  • de
  • jiāo
  • shī
  •  我的教師
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • wén
  • jiāo
  • shī
  •  
  • xìng
  • liú
  •  
  • men
  • dōu
  •  我有個語文教師,她姓劉,我們都
  • jiào
  • liú
  • jiāo
  • shī
  •  
  • liú
  • jiāo
  • shī
  • jīn
  • nián
  • sān
  • shí
  • suì
  • le
  •  
  • 叫她劉教師。劉教師今年三十四歲了,和
  • 閱讀全文

   不是老師的老師

   六年級作文1359字
   作者:周斯琦
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  • le
  •  
  • běn
  • wéi
  • qián
  • jiāo
  • zhī
  • shí
  • quán
  •  六年級了,本以為以前那教知識不全
  • miàn
  • de
  • lǎo
  • shī
  • huì
  • dān
  • men
  •  
  • dàn
  • shì
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  • 面的老師會繼續耽誤我們,但是許老師說
  • huì
  • huàn
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  • jiù
  • shì
  • běn
  • xiào
  • de
  • jiāo
  • dǎo
  • zhǔ
  • 會換她的好朋友——也就是本校的教導主
  • 閱讀全文

   難忘的老師

   六年級作文670字
   作者:蘭小嫣
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  難忘的老師
  • guì
  • zhōu
  • lóng
  • chéng
  • guān
  • sān
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • lán
  • xiǎo
  • yān
  • 貴州龍里城關三小六年級(3)班 蘭小嫣
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • nián
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • dào
  • wèi
  • yōu
  •  在我讀五年級的時候,遇到一位幽
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文681字
   作者:范振華
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  •  我的老師  
  •  
  •  
  • dōng
  • yíng
  • huì
  • wén
  • yán
  • xué
  • xiào
  • ?
  • yóu
  • tián
  • zhōng
  • liù
  • nián
  •  東營慧文語言學校(油田一中六年級
  •  
  •  
  • fàn
  • zhèn
  • huá
  •  
  •  
  • ) 范振華 
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文798字
   作者:毛梁澤
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老師
  •  
  •  
  • lín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • máo
  • liáng
  •  吉林街小學六(5)班毛梁澤
  •  
  •  
  •  
  • kàn
  • shū
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • liǎng
  • yǎn
  • jǐn
  • jǐn
  • dèng
  • zhe
  •  “不許看書!”老師兩眼緊緊地瞪著
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文526字
   作者:李亞君
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老師
  •  
  •  
  •  
  • rèn
  • lǎo
  • shī
  •  
  • shì
  • men
  • de
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  •  
  • tóu
  •  任老師,是我們的數學老師。她頭
  • jiān
  •  
  • hēi
  • zhōng
  • jīng
  • tiān
  • le
  • gēn
  • yín
  •  
  • néng
  • 發齊肩,黑發中已經添了幾根銀絲,可能
  • 閱讀全文

   我最喜歡的老師

   六年級作文489字
   作者:XLNG03 …
  •  
  •  
  • zài
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • shǒu
  • wàng
  • zhě
  •  在生活中,老師是我們成長的守望者
  •  
  • zài
  • xiào
  • yuán
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  
  • zài
  • táng
  • ;在校園里,老師是我們的朋友;在課堂
  • shàng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • de
  • zhì
  • huì
  • shén
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • xué
  • dào
  • xiàn
  • zài
  • 上,老師是我們的智慧神。從小學到現在
  • 閱讀全文

   我最喜歡的老師

   六年級作文489字
   作者:XLNG03 …
  •  
  •  
  • zài
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • shǒu
  • wàng
  • zhě
  •  在生活中,老師是我們成長的守望者
  •  
  • zài
  • xiào
  • yuán
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  
  • zài
  • táng
  • ;在校園里,老師是我們的朋友;在課堂
  • shàng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • de
  • zhì
  • huì
  • shén
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • xué
  • dào
  • xiàn
  • zài
  • 上,老師是我們的智慧神。從小學到現在
  • 閱讀全文

   煩人的老師

   六年級作文659字
   作者:康鑫
  •  
  •  
  • fán
  • rén
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  煩人的老師 
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • liù
  • nián
  •  
  • kāng
  • xīn
  •  鴻雁外語六年級 康鑫
  •  
  •  
  • zài
  • men
  • de
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • zǒng
  • shì
  • tíng
  • chū
  •  在我們的生活中,老師總是不停地出
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文758字
   作者:邵賽嫦
  •  
  •  
  • me
  • jiào
  • zuò
  • wén
  • nán
  • xiě
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • de
  •  你么覺得作文難寫嗎?……不同的答
  • àn
  • kěn
  • ?
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  •  
  • men
  • zhī
  • dào
  • de
  • zuò
  • wén
  • wéi
  • shí
  • me
  • 案肯定有很多。你們知道我的作文為什么
  • xiě
  • me
  • hǎo
  • ma
  •  
  • jiē
  • zhe
  • xià
  • jiù
  • zhī
  • dào
  • le
  •  
  • 寫得那么好嗎?你接著讀下去就知道了。
  • 閱讀全文

   感謝您,我的老師

   六年級作文373字
   作者:吳昌恒
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • huó
  • jiāng
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • zhè
  • shí
  • nín
  •  六年的小學生活即將結束了,這時您
  • yòu
  • zài
  •  
  • chén
  •  
  • le
  •  
  • nín
  • zài
  • xiǎng
  • shí
  • me
  • ne
  •  
  • gài
  • 又在“沉思”去了,您在想什么呢?大概
  • néng
  • zhī
  • dào
  • ba
  •  
  • nín
  • zài
  • zhōng
  • zhù
  • men
  • néng
  • kǎo
  • shàng
  • 我能知道吧。您在默默中祝福我們能考上
  • 閱讀全文

   爆包谷花的老人

   六年級作文921字
   作者:副主席36…
  •  
  •  
  • bào
  • bāo
  • ?g
  • de
  • lǎo
  • rén
  •  
  •  
  •  打爆包谷花的老人 
  •  
  •  
  • táng
  • yǒng
  • sōng
  •  
  •  
  •  唐永松 
  •  
  •  
  • měi
  • tiān
  • xià
  • fàng
  • xué
  • huí
  • lái
  • tuī
  • zhe
  • xiǎo
  • tuī
  • chē
  •  每天下午我放學回來一個推著小推車
  • 閱讀全文

   我和書店的老爺爺

   六年級作文532字
   作者:曲桐瑤
  •  
  •  
  • shū
  • diàn
  • de
  • lǎo
  •  
  •  
  •  我和書店的老爺爺 
  •  
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • liù
  • nián
  •  
  • tóng
  • yáo
  •  鴻雁外語六年級 曲桐瑤
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • lóu
  • xià
  • yǒu
  • xiǎo
  • shū
  • diàn
  •  
  • mài
  • shū
  • de
  • lǎo
  •  我家樓下有一個小書店,賣書的老
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文473字
   作者:雪花飄絮
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • jiào
  • xíng
  • hóng
  • wèi
  •  
  • shì
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  •  我的老師叫邢紅衛,是我的班主任。
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • liú
  • zhe
  • tóu
  • juàn
  • de
  • tóu
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • 她和藹可親,留著一頭卷曲的頭發,眼睛
  • de
  •  
  • dài
  • zhe
  • yǎn
  • jìng
  •  
  •       
  • suì
  • zuǒ
  • yòu
  •  
  • 大大的,戴著一副眼鏡,37歲左右。
  • 閱讀全文

   我眼里的老師

   六年級作文314字
   作者:楊綺彤
  •  
  •  
  • yǒu
  • wèi
  • yán
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • yǒu
  • tóu
  • wān
  •  我有一位嚴厲的班主任。她有一頭彎
  • de
  • duǎn
  • chèn
  • tuō
  • zhe
  • yuán
  • yuán
  • de
  • liǎn
  •  
  • gāo
  • de
  • 曲的短發襯托著她圓圓的臉,她不高的鼻
  • shàng
  • tuō
  • zhe
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • xiǎn
  • hěn
  • shén
  •  
  • kàn
  • shàng
  • 子上托著一副眼鏡,顯得很神氣,看上去
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文914字
   作者:楊恩澤
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  • 我的老師 
  •  
  •  
  • guǒ
  • shuō
  •  
  • jìng
  • pèi
  •  
  • zhè
  • liǎng
  •  
  • zhī
  •  如果說起“敬佩”這兩個字,那我只
  • huì
  • men
  • yòng
  • zài
  • zhào
  • lǎo
  • shī
  • shēn
  • shàng
  •  
  •  
  •  
  • 會把它們用在趙老師身上。 
  • 閱讀全文

   一個普通的老板

   六年級作文525字
   作者:王圣杰
  •  
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • xiǎo
  • mén
  • kǒu
  • zhòng
  • duō
  • xiǎo
  • chī
  • diàn
  • kāi
  • shǐ
  • zhāo
  • lǎn
  •  晚上,小區門口眾多小吃店開始招攬
  •  
  • kōng
  • zhōng
  • jǐn
  • piāo
  • dàng
  • zhe
  • xiāng
  • wèi
  •  
  • hái
  • piāo
  • dàng
  • zhe
  • 顧客,空中不僅飄蕩著香味,還飄蕩著各
  • zhǒng
  • yàng
  • kǒu
  • yīn
  • de
  • jiào
  • mài
  • shēng
  •  
  • zhōng
  •  
  • hǎn
  • de
  • zuì
  • xiǎng
  • de
  • 種各樣口音的叫賣聲,其中,喊的最響的
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文731字
   作者:劉暢123
  •  
  •  
  • cóng
  • nián
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • shù
  • xué
  • zhí
  • dōu
  •  從四年級起,我們班的數學課一直都
  • yóu
  • zhāng
  • lǎo
  • shī
  • jiāo
  • shòu
  •  
  • zhāng
  • lǎo
  • shī
  • ǎi
  • ǎi
  • de
  •  
  • fāng
  • de
  • liǎn
  • 由張老師教授。張老師矮矮的,四方的臉
  • shàng
  • guà
  • zhe
  • wēi
  • xiào
  •  
  • liǎng
  • zhī
  • shǒu
  • fǎng
  • chōng
  • mǎn
  • le
  • cāng
  • sāng
  •  
  • shí
  • 上掛著微笑。兩只手仿佛充滿了滄桑。時
  • 閱讀全文

   愛發脾氣的老師

   六年級作文602字
   作者:李雪君
  • men
  • bān
  • wén
  • de
  • luó
  • lǎo
  • shī
  •  
  • luó
  • lǎo
  • shī
  • shí
  • me
  • dōu
  • hǎo
  •  
  • 我們班語文的羅老師。羅老師什么都好,
  • jiù
  • shì
  • ài
  •  
  • 就是愛發脾氣。
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • shàng
  • shí
  •  
  • jiào
  • le
  • wèi
  • tóng
  •  記得有一次,他上課時,叫了一位同
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 56988q.com | www.19019m.com | www.pj56l.com | www.322918.com | 62222.com | www.8828fh.com | www.994948.com | 4182000.com | www.69229.com | www.393379.com | j5756.com | www.75367.com | www.50026z.com | 54443w.com | www.969234.com | www.fhfh8.com | 3679zz.com | www.725025.com | www.318075.com | www.1869l.com | www.3775e.com | 2223805.com | www.9679f.com | www.36166p.com | w15666.com | www.778305.com | 068789.com | www.7025r.com | www.du126.com | 888x2.com | www.4058kk.com | www.50989e.com | www.xg69.com | www.99788p.com | 97618m.com | www.0082909.com | www.584211.com | w9w8w7.com | www.6386b.com | 4379r.com | www.dg533.com | www.377192.com | www.55564400.com | www.99383.com | 5566bet.vip | www.biying980vip.com | 12742n.com | www.848777f.com | 88449193.com | www.b456x.com | 2222k9.com | www.8850w2.com | 159666f.com | www.3122jj.com | www.096308.com | www.21365vv.com | www.88kcw.com | 2355n.com | www.876061.com | 9195js.com | www.909361.com | www.32126o.net | www.33588j.com | 50099y.com | www.yuehengsz.com | 3844ee.com | www.zzyl68.com | 3121a.com | www.spj57.com | www.296380.com | www.235187.com | www.k3355b.com | 52599h.com | www.yh8426.com | 346892.com | www.24264m.com | 8905y.com | www.32031m.com | 4195j.com | www.5446v.com | 9679b.com | www.61655x.com | 2306w.com | www.15355i.com | www.912273.com | www.xw0000.com | www.938751.com | www.0860o.com | www.183799.com | www.31399bb.com | 4270cc.com | www.rr55826.com | 62222q.com | 91019t.com | www.9997038.com | 00222007.com | 11989b.com | www.87500.com | www.49899.com | w8381.com | www.083039.com | www.hd8671.com | www.hg8968.com | 53262xx.com | www.355911.com | www.4809z.com | 5446cc.com | e1458.com | www.c9259.com | www.a.pj3608.com | www.msc751.com | 496.net | 139927.com | www.5854l.cc | www.04bet8.com | www.hhh6666.com | 9697444.com | www.ct6676.com | www.8080999j.com | www.5agcpw.com | 2019dd.cc | 5456x.com | www.137165.com | www.9989569.com | www.433444a.com | 44553885.com | 1294v.cc | hj5068.com:8888 | www.6939j.com | www.4778.com | www.hg2269.com | 7r3777.com | www.88065e.com | www.rfdc02.com | www.9737xx.com | www.1347-01.com | hg10g.com | 496yy.com | www.85090.com | www.178633.com | www.hg0444.com | 866666z.com | 8040hhh.com | 8742nn.com | www.376519.com | www.71399m.com | www.8645002.com | www.375375d.com | 5004ss.com | 3730-1.com | 55331j.com | www.hy5355.com | www.48330r.com | www.33336001.com | www.22447712.com | www.o32126.cc | z7742.com | 0419qq.com | www.596353.com | www.03035.com | www.3032aa.com | www.5966bbb.com | www.77788807.com | 2381vvv.com | 4136z.com | 1634t.com | 65005d.com | www.196016.com | www.23040.com | www.86450.com | www.40288c.com | www.58118f.com | www.tk533.com | www.0636b.com | 3225w.com | 2146b.com | 5360p.com | pj8ee.com | 5005i.com | www.50052a.com | www.501274.com | www.12455r.com | www.2418n.com | www.883399f.com | www.5099nn.com | www.0010013.com | www.0860w.com | www.2288068.com | www.664664.com | 1946.bet | 38345.com | 500000891.com | 123444.com | 4809h.com | 3522j.cc | 9068i.com | mg437788.com | hb9788.com | 8633001.com | 3189ss.com | 29918bb.com | www.607212.com | www.951912.com | www.979631.com | www.sfk3.com | www.854766.com | www.5522o.cc | feicai0517.com | 73055g.com | 87965nn.com | 80850w.com | www.7842.com | www.6776yy.com | www.e3065.com | www.yh98mm.com | www.886662.com | www.888dsy.com | www.5487.com | www.3846n.com | www.71071l.com | www.38138h.com | www.56655o.com | www.808888j.com | www.174666.com | www.3122d.com | www.4901b.com | www.0748.cc | www.533163.com | www.89599u.com | www.3116r.com | www.hg33397.com | www.11599119.com | www.21202x.com | www.2350q.com | www.99jtd.com | www.hw4444.com | www.683037.com | www.738500.com | www.961287.com | www.876899.com | www.505354.com | www.717699.com | www.yinhe6.cc | www.99113b.com | www.i7764.com | www.156a56.com | www.33588z.com | www.33gpc.com | www.370766.com | 038899.com | www.65066dd.com | www.63606f.com | www.747365a.com | www.52303h.com | www.8499k.com | www.791561.com | www.33112a.com | 3775f.com | 55984q.com | 33337893.com | 70118e.com | 896320.com | www.yh4477.cc | www.xpj5299.com | www.85857g.com | www.y8865.com | www.704wb.com | www.07163b.com | www.652188.com | ff555u.com | 8381bb.com | www.211222.cc | www.fan73.com | www.203882.com | 22883.com | 5856ggg.com | 3024t.com | www.ra1116.com | www.172270.com | www.hg82678.com | www.6832o.com | www.160913.com | 5504n.com | 3807jj.com | 222p1.cc | www.ylzz6662.com | www.77883344.com | www.0612j.com | www.1248h.cc | 88p1.cc | 84497766.com | 3122r.com | www.99206u.com | www.02bet8.com | www.71233hh.com | www.488018.com | 2019a.cc | 11005f.com | www.044592.com | 3656ss.com | 2247v.com | www.vns1209.com | www.67df.com | www.07163e.com | www.348116.com | aobo66666.com | xinvip6.com | www.85770u.com | www.caishendi.com | www.5953838.com | www.630477.com | 35066.com | 50067q.com | www.39695p.com | www.mk926.com | jsh500.com | www.wns47.com | www.252018.com | www.978127.com | 6396.com | feicai0518.com | www.hg8069.com | www.88325z.com | www.3416i.com | 5005h.com | hubet555.com | www.872878.com | www.585721.com | www.439863.com | hg999333l.com | www.010xpj.com | www.006357.com | www.77802y.com | www.196037.com | ee4119.com | www.3459x.com | www.js69111.com | www.c1336.com | 20772233.com | www.a1a222.cc | www.28000b.com | www.qucw8.com | www.8888hj.com | www.al5678.com | oo38648.cc | www.8806js.com | www.7415dd.com | www.32126a.net | 4488qq.com | www.0860h.com | www.aaa06.cc | www.081502.com | 4066nn.com | www.a3a444.cc | www.rfdc05.com | 8790y.com | df8b.com | www.hjcp4.com | www.7793aa.com | hg77712.com | 2247i.com | www.28000v.com | www.906880.com | 08820011.com | www.k973.com | www.66653r.com | 1784.com | www.vns995.cc | www.js89n.vip | www.50024a.com | 9649t.com | www.01885b.com | www.gyfc5.com | 55331vv.com | 60540055.com | 256777e.com | www.16181t.com | www.534658.com | 1cp099.com | www.120550.com | www.5zz66.com | 2546m.com | www.yyhbet6.com | www.07679i.com | 6698510.com | c2649.com | www.1754m.com | www.496918.com | 00uu8331.com | www.28000u.com | www.332907.com | 00048d.com | www.ggw.99233w.com | www.550241.com | 2018385188.com | www.g92776.com | www.498266.com | 11005f.com | www.70915.com | www.038909.com | 3434mmm.com | www.7225d.com | 1919xpj.com | www.56733y.com | www.0343j.com | sbd027.net | 444000xx.com | www.153msc.com | www.hc2988.com | 1294x.com | www.sscb22.cc | www.076591.com | 9778h.cc | www.89777n.com | 563946.com | www.57798.com | www.808791.com | 0015oo.com | www.45598j.com | 666vn77.com | www.76543s.com | www.00665h.com | 37111g.com | www.1112p.com | www.431776.com | 8901r.com | www.7886267.com | 5309m.com | www.pj299299.com | www.001837.com | www.95msc.com | www.108011.com | 091166.com | www.03719a.com | www.345529.com | jjfysc.com | www.81233h.com | 8538d.com | www.10999y.com | 5856rrr.com | www.6663009.com | www.33qxc.com | 35mm.vip | www.ykylc07.com | 13633.com | www.tyc8138.com | 3434eee.com | www.38538.com | www.210715.com | www.hgw3999.com | www.1368j.cc | am5858.cc | www.4923y.com | 4165d.com | www.c1432.com | 1596bb.com | www.g948g.com | 8030i.com | www.774167.com | www.371951.com | www.38200e.com | www.zcwf7.com | 056601.com | www.52303s.com | 8381l.com | www.954321y.com | 4828.com | www.r678.com | 333pj8.cc | www.7893w36.com | 18-82.com | www.98698v.com | 3304nn.com | www.428858.com | 36403355.com | www.c5c66.com | 5651a.com | www.cp9518.com | 8547hh.com | www.01711.com | 77885002.com | www.50999l.com | 3678aaa.com | www.005700.com | v2894.com | www.53094444.com | 98.net | www.wns123c.com | 9679j.com | www.cb900.cc | 3333338722.com | www.4323z.com | BY30832.com | www.3978u.com | r2306.com | www.5095a.com | 99339193.com | www.695756.com | www.333133v.com | www.126059.com | www.vns2500.com | 77226556.com | www.466587.com | 7508q.com | www.07679l.com | 60688.cc | www.35918t.com | zhcp73.com | www.901527.com | www.9068aa.com | www.68568o.com | www.67885.com | qq365l.com | www.8645006.com | 3522hh.cc | www.904027.com | 500000313.com | www.695093.com | www.yh8489.com | 77226556.com | www.06bet8.com | pj00ff.com | www.81520w.com | 11163399.com | www.240689.com | www.09766.com | 1434b.com | www.1754u.com | 9339999m.com | www.76gcw.com | www.333133v.com | hgyz88.com | www.bet63n.com | vip4553.com | www.2632h.com | www.b27229.com | 3556.com | www.z063801.com | www.77802o.com | www.dfh271.com | 3559gggg.com | www.89980.cc | www.3643z.com | 3550f.com | www.99552pp.com | 009900g.com | www.618393.com | www.567711.com | 3157777.com | www.bet73b.com | www.ag8801.com | 8015p.com | www.hgdc500.com | blr86.com | www.579699.com | www.jsc222.com | 570580.vip | www.2875x.com | www.101717.com | 1634n.com | www.xj456789.com | www.22832333.com | 5004ddd.com | www.8905.com | 1156qq.com | 6766uu.com | www.33678aa.com | 83086q.com | www.longbet168.com | 2021g.com | www.5091h.com | www.hg10500.com | 59599s.com | www.7782x.com | www.11p1.cc | 915630.com | www.84040.com | www.8966kk.com | b7742.com | www.2350h.com | www.06982.com | a14666.com | www.936126.com | www.288-563.cc | 33382x.com | www.506971.com | www.gt111777.com | hg0698.com | 32424c.com | www.38775yy.com | www.tbb005.com | ty1339.com | www.771495.com | www.1166hg.com | 0220098.com | www.978951.com | www.20199zz.com | 20054499.com | 7811uu.com | www.5551883.com | www.w8606.com | aaa4165.com | www.yi770.com | www.305015.me | 0139.com | 5001g.com | www.3790022.com | www.16297799.com | 4995e.com | www.535121.com | www.678js666.com | www.fg3388.com | 88833.com | www.qj35.com | www.99113d.com | 11885156.com | www.0169a.com | www.k8530.com | 78111199.com | www.c1391.com | www.86999b.com | www.899427.com | www.bwinyz13.com | www.xl1818.com | 55309.com | www.665991.com | www.8645006.com | www.yh8333.com | 80892h.com | www.377591.com | www.2997772.com | www.0860t.com | 8159www.cc | 66094466.com | www.7714v.com | www.0422000.com | 500000996.com | bet36500220.com | www.109ak.com | www.30hga.com | www.798878.com | 3678s.com | www.347177.com | www.cb800.cc | www.df6644.com | 999582.com | 9679a.com | www.33112j.com | www.808888r.com | www.hg2239.com | 8557v.com | www.202429.com | www.0028229.com | www.81321a.com | 2306u.com | gs8877.com | www.607263.com | www.087d.com | www.56754.com | 2997706.com | 3659699.com | www.552358.com | www.q98478.com | www.u22365.com | 3685l.com | 2349013.com | www.hf5885.com | www.377666p.com | www.440887.com | wnsr8816.com | 6150w.com | www.403189.com | www.6678696.com | www.819msc.com | www.pjbeijing.com | tt40033.com | 3552d.com | www.707602.com | www.ykylc00.com | www.5504ii.com | www.63877p.com | yh645.cn | 90307w.com | www.177478.com | www.36788q.com | www.559990.com | www.hg3839.com | 6146o.com | 3242v.com | 234906.com | www.215135.com | www.56666.cc | www.hg8ll.com | www.lgf08.com | 22207t.com | 7249b.com | 5855uu.com | 4242.com | www.841879.com | www.833369.com | www.bwinyz05.com | www.hg9930.com | www.yl78776.com | 66002007.com | 081234.com | hg168q.com | www.196046.com | www.66ffn.com | www.68993225.com | www.hg8cc.com | www.88606.com | www.bet33365.net | 2698t.com | 3550068.com | 3559zzzz.com | qg0707.com | www.375781.com | www.544aa.cc | www.66136000.com | www.47506.vip | www.hjcp111.com | www.4123g.app | www.1122hg.com | t3144.com | 3534a.com | 777hg.com | yh777.com | www.349311.com | www.hw8222.com | www.68689z.com | www.99094m.com | www.vip9582.com | www.qmc0066.com | www.67843.com | www.777444a.com | www.81866c.com | 8030c.com | k82365.com | 3678mm.com | 66648t.com | jiujiu98333.com | 6261g.com | www.209213.com | www.756693.com | www.66ffo.com | www.51331k.com | www.2418002.com | www.52062f.com | www.8080999d.com | www.4446aaa.com | www.799666u.com | www.581555.com | www.1859005.com | www.4972rr.com | www.8124q.com | www.6668.cc | 5437y.com | 30006f.com | 518cp9.com | 36989c.com | 00048e.com | 112z.net | bwin8m.com | 307590.com | 3775622.com | 4488ccc.com | 4465v.com | 4167q.com | 45637r.com | mmm5682.com | 0554xc.com | 0080u.com | jjjj005.com | 8989883.com | 3y.com | 0208gg.com | 402d5.com | c89od261.com | TY5509.com | pj88688.com | 55977.cc | 0343h.com | df8ff.com | 32555h.com | 3513008.com | 4136y.com | 55797e.com | 97570ylc.com | 027651.com | 8827kk.com | 3868amyhzz.com | www.drf881.com | www.8124r.com | www.65476600.com | www.b7276.com | www.17828k.com | www.904044.com | www.449msc.com | www.5504m.com | www.848777x.com | www.73990r.com | www.29586.com | www.bd2019b.com | www.78949q.com | www.9818e.cc | www.904854.com | www.558421.com | www.71399v.com | ctxcp456.com | 569pj.com | t2554.com | 4167a.com | 365vip700.cc | 88535c.com | www.benz4422s.com | www.368766.com | www.3122v.com | www.4727188.com | www.0600k.cc | www.9646r.com | www.3126o.com | www.679000.com | www.66332e.com | 2934e.com | 7605d.com | sss1915.com | 37570d.com | www.7435g.com | www.pj0007.com | www.2302310.com | www.788495.com | www.5856861.com | www.21202l.com | www.803733.com | www.39500o.com | 3644l.com | 2021eee.com | aaa7570.com | www.01018.cc | www.8030c.com | www.2018fh.com | www.86339d.com | www.66376q.com | www.785382.com | 55984g.com | ooo3405.com | 453.com | o62365.com | www.tushan48.com | www.988505.com | www.vns0988.com | www.311999.cc | www.qml3.com | 30019n.com | 2019.gw | hg11330.com | P35pp.com | www.xy466.com | www.58118h.com | www.8998885.com | www.c4527.com | hg77760.com | 500000633.com | 66463.com | www.383050.com | www.b948b.com | www.yy888.cc | www.c4527.com | 71017x.com | 1294v.cc | 32689a.net | www.618888.cc | www.u69096.com | www.80075w.com | www.394611.com | 3379ww.com | 0011.se | www.bet365607.com | www.998855w.com | www.904488.com | www.840680.com | 69111xpj.com | 3404b.cc | 34545.com | swin3.com | www.560404.com | www.bet91480.com | www.57578b.com | www.032823.com | 5004pp.com | feicai0791.com | www.58767.com | www.hg32228.com | www.axc4.com | 983888y.com | xym97.com | www.f27229.com | www.55060e.com | www.66026.cc | 7773657.com | 36406655.com | www.207365.com | www.7415o.com | www.66509.cc | P35dd.com | 316i.cc | www.365815e.com | www.cn365c.com | www.7777ho.com | js14r.com | 8hwcp.com | www.v6558.com | www.63606z.com | www.926730.com | wxylc98953.com | 2698p.com | www.000amdc.com | www.jzvip11.com | www.202703.com | 5309h.com | www.as0004.com | www.wnsr3526.com | www.09czj.com | 44995156.com | 3122b.com | www.kb9996.com | www.61655h.com | 6446dd.com | jj38648.com | www.3a332.com | www.zzyl64.com | www.223335.com | 307883.com | www.333133p.com | www.824546.com | www.55155g.com | www.wns123f.com | www.523121.com | 078xl.com | www.76543d.com | www.50685a.com | www.483552.com | jj4119.com | www.347579.com | www.93919a.com | www.hg4284.com | www.4833044.com | 1706766.com | dzhcp.com | www.cp77dd.com | www.36166y.com | 1389g.com | 14680123.com | www.biying910vip.com | www.cp7777b.com | 2383hh.com | www.9679j.com | www.55717o.com | v93902.com | 19880s.com | www.3846i.com | www.77yfa.com | 4036oo.com | www.hg2968.com | www.97828y.vip | 48286666.com | 0118.com | www.c75.cc | www.855762.com | 0860h.com | www.6178056.com | www.15365a.com | 1095.com | www.amh09.com | www.5446b.com | 64111q.com | 588nnn.cc | www.848777f.com | www.544095.com | 1xpj62203.com | www.00699a.com | www.qbwc2.com | 7508r.com | www.679suncity.com | www.35155z.com | 1775vv.com | www.2222k0.com | www.91junzi.com | 15a21.net | www.h7788z.com | www.10888.com | zhcp18.com | www.yh8333.com | www.hd8671.com | hr255.com | www.hg3598.com | www.28891e.com | 2613k.com | www.87680b.com | www.8d868.com | 11184066.com | www.v15543.com | www.33997r.com | toucai44.com | www.50xiazai.com | www.588yc.com | ss4119.com | www.8jjzyz.com | www.749996.com | 11683333.com | www.pj88y.com | www.65707a.com | haizhigang.com | www.07679v.com | 8898555.com | www.365665.com | www.7714j.com | dz0777.com | www.3691d.com | www.923599.com | 11683333.com | www.3188888.com | 8449hb.com | www.5888xpj.com | www.3208.com | c91234567.com | www.pj8300.com | www.862422.com | pp9993.com | www.a.1308pj.com | 20188j.com | www.22753.com | www.544bb.cc | 3559888.cc | www.06bet8.com | 7744aaa.com | www.9444hg.com | www.39957g.com | 8037o.com | www.7415j.com | 55402dh.com | www.hg2087.com | www.26163h.com | 063939.com | www.mgm555555.com | 55665002.com | www.25288o.com | www.hx6622.com | yf2111.com | www.0022sun.com | 53166n.com | www.303800.com | www.444079.com | 4631188.com | www.hn896.com | 2324lll.com | www.57800e.com | 6830.com | www.7726e.com | www.602985.com | o83377.com | www.84499j.com | 93922v.com | www.115527w.com | 916.com | www.366700.com | 38648nn.cc | www.00829m.com | www.976357.com | 11989k.com | www.99788b.com | 3568uu.com | www.77784yh.com | pj88jj.com | www.668cp44.com | qg0707.com | www.57798d.com | www.139630.com | www.x27229.com | www.700345.com |