<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  瀟灑的人

  六年級作文661字
  作者:曹聰
 •  
 •  
 • xiāo
 • de
 • rén
 •  瀟灑的人
 •  
 •  
 •  
 • xīng
 • tiān
 •  
 • jiě
 • jiě
 • dài
 • bǎi
 • huò
 • lóu
 • mǎi
 • dōng
 •  星期天,姐姐帶我去百貨大樓買東
 •  
 • huí
 • lái
 • shí
 • tiān
 • shàng
 • xià
 • le
 •  
 • shì
 • men
 • pǎo
 • dào
 • 西,回來時天上下起了雨,于是我們跑到
 • guǎng
 • gào
 • lán
 • xià
 • duǒ
 •  
 •  
 • dàn
 • shí
 • bàn
 • huì
 • 大廣告欄下去躲雨。雨不大,但一時半會
 • yòu
 • tíng
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 又停不了。 
 •  
 •  
 •  
 • guǎng
 • gào
 • lán
 • biān
 • rén
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • duō
 •  
 • yǒu
 • xiǎo
 • huǒ
 •  廣告欄邊人越來越多。有一個小伙
 • què
 • ràng
 • gǎn
 • dào
 • yàn
 • è
 •  
 • kàn
 • lái
 • yǒu
 • èr
 • shí
 • suì
 • 子卻讓我感到厭惡。他看起來有二十幾歲
 •  
 • xià
 • liú
 • zhe
 • xiǎo
 •  
 • xiǎo
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • yǎn
 • zhū
 • ,下巴留著小胡子,小眼睛,眼珠骨碌碌
 • zhuǎn
 • tíng
 •    
 • pài
 •  
 • huáng
 •  
 • shuò
 •  
 •  
 •  
 • xiān
 • xué
 •  
 • pāng
 • huàn
 • 轉個不停/派洗┮凰?碩???仙澩┳乓患
 •  
 •    
 • shān
 •  
 • xià
 • shēn
 • chuān
 • zhe
 • tiáo
 • niú
 • zǎi
 •  
 • kàn
 • ?咨T恤衫,下身穿著一條牛仔褲。一看他
 • de
 • wài
 • biǎo
 • jiù
 • xiàng
 • hǎo
 • rén
 •  
 • rén
 • men
 • yòng
 • guài
 • de
 • yǎn
 • 的外表就不像一個好人。人們用奇怪的眼
 • guāng
 • kàn
 • zhe
 •  
 • wéi
 • hěn
 • xiāo
 • ne
 •  
 • 光看著他。也許他以為自己很瀟灑呢。雨
 • yuè
 • lái
 • yuè
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • de
 • rén
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • 越來越大,“避雨天地”里的人也越來越
 • duō
 •  
 • rán
 •  
 •  
 • de
 • shēng
 • xiǎng
 •  
 • xià
 • le
 • rén
 • men
 • tiào
 • 多。忽然“啪”的一聲響,嚇了人們一跳
 •  
 • yuán
 • lái
 • shì
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 • de
 • qiú
 • le
 •  
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 • 。原來是一個小男孩的氣球破了,小男孩
 • xīn
 • téng
 • de
 • tíng
 •  
 •  
 • niú
 • zǎi
 •  
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • chéng
 • 心疼的哭個不停。“牛仔褲”的眼睛迷成
 • tiáo
 • féng
 •  
 • xiào
 • de
 • wān
 • xià
 • yāo
 •  
 • duì
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 • shuō
 •  
 • 一條縫,笑哈哈的彎下腰,對小男孩說:
 •  
 • yào
 •  
 • kàn
 • zhè
 • shì
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • shuō
 • wán
 • xiàng
 • biàn
 • shù
 • “不要哭,看這是什么?”說完像變魔術
 • de
 • cóng
 • kǒu
 • dài
 • tāo
 • chū
 • dài
 • qiǎo
 • táng
 •  
 • sāi
 • dào
 • xiǎo
 • 似的從口袋里掏出一袋巧克力糖,塞到小
 • nán
 • hái
 • de
 • shǒu
 •  
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 • le
 •  
 • nán
 • hái
 • de
 • 男孩的手里。小男孩不哭了,可男孩的媽
 • què
 • zhí
 • shōu
 •  
 •  
 • niú
 • zǎi
 •  
 • le
 •  
 •  
 • sǎo
 • 媽卻執意不收,“牛仔褲”急了。“大嫂
 •  
 • shì
 • tuī
 • xiāo
 • yuán
 •  
 • zhè
 • táng
 • shì
 • chǎn
 • de
 •  
 •  
 • nán
 • ,我是一個推銷員,這糖是自產的。”男
 • hái
 • de
 • kàn
 • shì
 • chéng
 • xīn
 • chéng
 • de
 •  
 • shuō
 • le
 •  
 • xiè
 • xiè
 • 孩的媽媽看他是誠心誠意的,說了“謝謝
 •  
 •  
 • jiù
 • shōu
 • xià
 • le
 •  
 • kàn
 • zhe
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • huáng
 • shǔ
 • ” 也就收下了。我看著他,心想:黃鼠
 • láng
 • gěi
 • bài
 • nián
 •  
 •  
 • méi
 • ān
 • hǎo
 • xīn
 •  
 •  
 •  
 • 狼給雞拜年——沒安好心。 
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • méi
 • tíng
 •  
 • rén
 • men
 • jiāo
 • wàng
 • zhe
 • tiān
 • kōng
 •  
 •  雨還沒停,人們焦急地望著天空。
 • zhè
 • shí
 •  
 • shàng
 • chū
 • xiàn
 • shēn
 • féi
 • pàng
 • de
 • lǎo
 • tài
 • tài
 • 這時,馬路上出現一個身體肥胖的老太太
 •  
 • nuó
 • zhǐ
 • pǎo
 • lái
 •  
 • yīn
 • wéi
 • huá
 •  
 • lǎo
 • tài
 • tài
 • ,一步挪四指地跑來。因為路滑,老太太
 • shuāi
 • dǎo
 • le
 •  
 •  
 • niú
 • zǎi
 •  
 • chōng
 • xiàng
 • lǎo
 • tài
 • tài
 •  
 • zuǐ
 • hái
 • 摔倒了。“牛仔褲”沖向老太太,嘴里還
 • shuō
 •  
 •  
 • léi
 • fēng
 • lái
 • le
 •  
 •  
 •  
 • niú
 • zǎi
 •  
 • lǎo
 • tài
 • tài
 • 說:“雷鋒來了。”“牛仔褲”把老太太
 • dào
 • de
 •  
 • tiān
 •  
 • xià
 •  
 • què
 • lín
 • zài
 • zhōng
 • 扶到自己的“天地”下,自己卻淋在雨中
 •  
 •  
 • niú
 • zǎi
 •  
 • biān
 • zhe
 • liǎn
 • shàng
 • de
 • shuǐ
 •  
 • biān
 • 。“牛仔褲”一邊擦著臉上的雨水,一邊
 • huá
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 • niáng
 •  
 • gěi
 • men
 • dān
 • wèi
 • xiě
 • fēng
 • gǎn
 • xiè
 • 滑稽的說:“大娘,給我們單位寫封感謝
 • xìn
 • ba
 •  
 •  
 • rén
 • men
 • gěi
 • ràng
 • chū
 • kuài
 • fāng
 •  
 • děng
 • zài
 • kàn
 • 信吧!”人們給他讓出塊地方。等我在看
 • shí
 •  
 • jiào
 • hěn
 • yàn
 • è
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 他時,也不覺得他很厭惡了。 
 •  
 •  
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • tíng
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • kāi
 •  不一會兒,雨停了,人們陸續離開
 • guǎng
 • gào
 • lán
 •  
 • kàn
 • zhe
 •  
 • niú
 • zǎi
 •  
 • de
 • bèi
 • yǐng
 •  
 • zài
 • xiǎng
 • xiǎng
 • 廣告欄。看著“牛仔褲”的背影,再想想
 •  
 • wèi
 •  
 • niú
 • zǎi
 •  
 • hái
 • shì
 • hěn
 • xiāo
 • de
 • ma
 •  
 •  
 •  
 • ,那位“牛仔褲”還是很瀟灑的嘛! 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    瀟灑的人
   
   星期天,姐姐帶我去百貨大樓買東西,回來時天上下起了雨,于是我們跑到大廣告欄下去躲雨。雨不大,但一時半會又停不了。
   
   
   廣告欄邊人越來越多。有一個小伙子卻讓我感到厭惡。他看起來有二十幾歲,下巴留著小胡子,小眼睛,眼珠骨碌碌轉個不停/派洗┮凰?碩???仙澩┳乓患?咨T恤衫,下身穿著一條牛仔褲。一看他的外表就不像一個好人。人們用奇怪的眼光看著他。也許他以為自己很瀟灑呢。雨越來越大,“避雨天地”里的人也越來越多。忽然“啪”的一聲響,嚇了人們一跳。原來是一個小男孩的氣球破了,小男孩心疼的哭個不停。“牛仔褲”的眼睛迷成一條縫,笑哈哈的彎下腰,對小男孩說:“不要哭,看這是什么?”說完像變魔術似的從口袋里掏出一袋巧克力糖,塞到小男孩的手里。小男孩不哭了,可男孩的媽媽卻執意不收,“牛仔褲”急了。“大嫂,我是一個推銷員,這糖是自產的。”男孩的媽媽看他是誠心誠意的,說了“謝謝” 也就收下了。我看著他,心想:黃鼠狼給雞拜年——沒安好心。
   
   
   雨還沒停,人們焦急地望著天空。這時,馬路上出現一個身體肥胖的老太太,一步挪四指地跑來。因為路滑,老太太摔倒了。“牛仔褲”沖向老太太,嘴里還說:“雷鋒來了。”“牛仔褲”把老太太扶到自己的“天地”下,自己卻淋在雨中。“牛仔褲”一邊擦著臉上的雨水,一邊滑稽的說:“大娘,給我們單位寫封感謝信吧!”人們給他讓出塊地方。等我在看他時,也不覺得他很厭惡了。
   
   
   不一會兒,雨停了,人們陸續離開廣告欄。看著“牛仔褲”的背影,再想想,那位“牛仔褲”還是很瀟灑的嘛!
   
   

   她們,注定是群不尋常的人!

   六年級作文574字
   作者:未知
  •  
  • men
  •  
  • zhù
  • ?
  • shì
  • qún
  • xún
  • cháng
  • de
  • rén
  •  
  • 她們,注定是群不尋常的人!
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • guǎn
  • zhuāng
  • èr
  • xiǎo
  • liù
  • sān
  • bān
  •  
  • zhāng
  •  北京市朝陽區 管莊二小六三班 張
  • hàn
  • 翰琦
  • 閱讀全文

   把鮮花送給最美麗的人

   六年級作文607字
   作者:未知
  •  
  • xiān
  • ?g
  • sòng
  • gěi
  • zuì
  • měi
  • de
  • rén
  • 把鮮花送給最美麗的人
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • tuán
  • jié
  • èr
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  北京市朝陽區 團結湖二小六年級一
  • bān
  •  
  • 班 蘇怡
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   六年級作文486字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我最敬佩的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • jīn
  • chéng
  • jiāng
  •  
  • guǎng
  • shěng
  • jīn
  • chéng
  • jiāng
  •  廣西區金城江 廣西省金城江區第五
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • jun4
  • yuán
  • 小學六(3)班 周俊媛
  • 閱讀全文

   做一個對社會有用的人

   六年級作文1650字
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • duì
  • shè
  • huì
  • yǒu
  • yòng
  • de
  • rén
  • 做一個對社會有用的人
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xián
  • níng
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  • èr
  •  
  •  
  • wáng
  •  湖北省咸寧 實驗小學六(二) 王
  • shī
  • tíng
  • 詩婷
  • 閱讀全文

   難忘的人

   六年級作文626字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • rén
  • 難忘的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • rén
  • mín
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  廣西區南寧市 人民東小學六(2)班
  •  
  • huáng
  • měi
  • zhī
  • 黃美芝
  • 閱讀全文

   默默奉獻的人

   六年級作文695字
   作者:未知
  •  
  • fèng
  • xiàn
  • de
  • rén
  • 默默奉獻的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • rén
  • mín
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  廣西區南寧市 人民東小學六(2)班
  •  
  • huáng
  • měi
  • zhī
  • 黃美芝
  • 閱讀全文

   在這場沒有硝煙的戰爭中,你們是最可愛的人

   六年級作文993字
   作者:未知
  •  
  • zài
  • zhè
  • chǎng
  • méi
  • yǒu
  • xiāo
  • yān
  • de
  • zhàn
  • zhēng
  • zhōng
  •  
  • men
  • shì
  • zuì
  • 在這場沒有硝煙的戰爭中,你們是最可
  • ài
  • de
  • rén
  •  
  • 愛的人 
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • xiá
  • shān
  •  
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省湛江市霞山區 十一小學六(
  • 閱讀全文

   我敬佩的人

   六年級作文493字
   作者:未知
  •  
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我敬佩的人
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • nán
  • jīng
  •  
  • jiāng
  • níng
  • shàng
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  江蘇省南京 江寧區上元小學六(4
  • bān
  •  
  • wáng
  • dōng
  • 班 王東
  • 閱讀全文

   令我敬佩的人

   六年級作文481字
   作者:あァ夜お…
  •  
  • dāng
  • men
  • jiàn
  • jiàn
  • kāng
  • kāng
  • zǒu
  • zài
  • jiē
  • shàng
  • men
  • shì
  • fǒu
  • 當我們健健康康地走在大街上你們是否
  • huì
  • xiǎng
  • xiē
  • rén
  • ne
  • duì
  • le
  • jiù
  • shì
  • wéi
  • le
  • chéng
  • shì
  • jiàn
  • kāng
  • 會想起一些人呢對了那就是為了城市健康
  • wéi
  • le
  • shì
  • mín
  • jiàn
  • kāng
  • de
  • rén
  •                   
  • bái
  • tiān
  • shǐ
  • 為了市民健康的人------白衣天使
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   六年級作文291字
   作者:賀正陽
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  我最敬佩的人
  •  
  • 
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  • shì
  • shí
  • me
  • wěi
  • rén
  •  
  • shì
  • 我最敬佩的人,不是什么偉人,也不是
  • 閱讀全文

   我的人生觀

   六年級作文434字
   作者:筱優
  •  
  •  
  • shì
  • píng
  • píng
  • fán
  • fán
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • dàn
  • duì
  • rén
  • 我,是一個平平凡凡的小女孩,但對人
  • shēng
  • yǒu
  • zhe
  • zhòng
  • tóng
  • de
  • kàn
  • ?
  •  
  • xià
  • miàn
  • jiù
  • lái
  • tán
  • tán
  • 生有著與眾不同的看法。下面就來談談我
  • de
  • rén
  • shēng
  • guān
  • ba
  •  
  • 的人生觀吧!
  • 閱讀全文

   有愛的人生

   六年級作文491字
   作者:莫爾德麗
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •  
  • guǒ
  • yǒu
  • rén
  • wèn
  •  
  • huì
  • háo
  • “愛是什么?”如果有人問我,我會毫
  • yóu
  • huí
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • wǎn
  • zhǎn
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • dēng
  • 不猶豫地回答:“愛是夜晚一盞溫暖的燈
  •  
  • zhào
  • liàng
  • le
  • de
  • rén
  • shēng
  •  
  • ài
  • shì
  • jīng
  • líng
  •  
  • zài
  • ,它照亮了我的人生;愛是一個精靈,在
  • 閱讀全文

   做一個有真才實學的人

   六年級作文602字
   作者:陳琦
  • zuò
  • yǒu
  • zhēn
  • cái
  • shí
  • xué
  • de
  • rén
  • 做一個有真才實學的人
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • chén
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • zōu
  • 宜昌市伍家崗小學601班陳琦 指導教師鄒
  • hóng
  • xiá
  • 紅霞
  • 閱讀全文

   最可愛的人

   六年級作文1075字
   作者:胡袁嬌
  •  
  • zuì
  • ài
  • de
  • rén
  • 最可愛的人
  •  
  •  
  • liào
  • chǎng
  • xiāng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yuán
  • jiāo
  •  廖場鄉中心小學六(一)班 胡袁嬌
  •  
  •  
  • chǎng
  • lái
  • de
  • zhèn
  • zāi
  • hài
  •  
  • luàn
  • le
  •  一場突如其來的地震災害,打亂了我
  • 閱讀全文

   一個讓我敬佩的人

   六年級作文417字
   作者:張宇
  • ràng
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 一個讓我敬佩的人
  •  
  • 
  •  
  •  
  • duō
  • rén
  • jìng
  • pèi
  • de
  • duō
  • shì
  • xiē
  • míng
  • rén
  •  
  • háo
  •  許多人敬佩的大多是那些名人,富豪
  • 閱讀全文

   心底深處的人

   六年級作文697字
   作者:閆紫菱
  •  
  • zhōu
  • jīng
  • kāi
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 徐州經濟開發區實驗小學六(2)班 
  •  
  • 
  •  
  • zài
  • xīn
  • shēn
  • chù
  •  
  • zhí
  • huǎng
  • dòng
  • zhe
  • de
  • shēn
  • yǐng
  •  
  • 在我心深處,一直晃動著他的身影。那
  • 閱讀全文

   最敬佩的人

   六年級作文683字
   作者:徐瑤
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  最敬佩的人
  •  
  • 
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • shí
  • fèn
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  • xiàng
  • léi
  •  每個人都有一個十分敬佩的人,像雷
  • 閱讀全文

   文明風——做一個有責任心的人

   六年級作文633字
   作者:雪兒520
  •  
  •  
  • ?g
  • yǒu
  • guǒ
  • de
  • de
  • rèn
  •  
  • yún
  • yǒu
  • de
  • rèn
  •  
  • tài
  •  花有果的的責任;云有雨的責任;太
  • yáng
  • yǒu
  • guāng
  • míng
  • de
  • rèn
  •  
  • rén
  • lèi
  • yǒu
  • zuò
  • rén
  • de
  • rèn
  •  
  • 陽有光明的責任;人類有做人的責任;我
  • yǒu
  • de
  • rèn
  •  
  •  
  •  
  • 也有我的責任。 
  • 閱讀全文

   瀟灑的人

   六年級作文661字
   作者:曹聰
  •  
  •  
  • xiāo
  • de
  • rén
  •  瀟灑的人
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • jiě
  • jiě
  • dài
  • bǎi
  • huò
  • lóu
  • mǎi
  • dōng
  •  星期天,姐姐帶我去百貨大樓買東
  •  
  • huí
  • lái
  • shí
  • tiān
  • shàng
  • xià
  • le
  •  
  • shì
  • men
  • pǎo
  • dào
  • 西,回來時天上下起了雨,于是我們跑到
  • 閱讀全文

   我想成為這樣的人--無國界醫生

   六年級作文711字
   作者:愛太痛
  •  
  •  
  • xiǎng
  • chéng
  • wéi
  • zhè
  • yàng
  • de
  • rén
  •  
  • men
  • lái
  • tóng
  • de
  •  我想成為這樣的人,他們來自不同的
  • guó
  • jiā
  •  
  • xìn
  • yǎng
  • tóng
  • de
  • zōng
  • jiāo
  •  
  • dàn
  • què
  • yǒu
  • zhe
  • 地區和國家,信仰不同的宗教,但卻有著
  • tóng
  • jiān
  • ?
  • de
  • biāo
  •  
  • xié
  • zhù
  • xiē
  • shòu
  • zhàn
  • huǒ
  •  
  • 同一個堅定的目標:協助那些受戰火,自
  • 閱讀全文

   給幫助過我們的人一封信

   六年級作文322字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • gěi
  • bāng
  • zhù
  • guò
  • men
  • de
  • rén
  • fēng
  • xìn
  •  給幫助過我們的人一封信
  •  
  • bāng
  • zhù
  • guò
  • men
  • de
  • rén
  •  
  • 幫助過我們的人:
  •  
  •  
  •  
  • nín
  • men
  • hǎo
  •  
  • nín
  • men
  • de
  • shēn
  • hǎo
  • ma
  •  
  • guò
  • kuài
  •  您們好!您們的身體好嗎?過得快
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   六年級作文616字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  我最敬佩的人
  •  
  •  
  • zài
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • men
  •  
  • dōu
  • yǒu
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  •  在生活中,你們 都有自己最敬佩的
  • rén
  • ba
  •  
  • men
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • shì
  • shuí
  • ne
  •  
  • gào
  • 人吧!你們罪敬佩的人事誰呢?我告訴你
  • 閱讀全文

   最敬佩的人

   六年級作文410字
   作者:付晶峰
  • jīng
  • cháng
  • wài
  • gōng
  • guǎn
  • de
  • ?
  • zhù
  • gōng
  •  
  • měi
  • dāng
  • jìn
  • 我經常去外公管理的建筑工地,每當我進
  • gōng
  • shí
  •  
  • mén
  • qián
  • mén
  • wèi
  • chén
  • zǒng
  • shì
  • qíng
  • zhāo
  • 入工地時,門前門衛陳大爺總是熱情地招
  • dài
  •  
  • shǐ
  • jié
  • yǒu
  • zhǒng
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  • de
  • chóng
  • jìng
  • xīn
  • 待我,使我結他有一種由然而生的崇敬心
  • 閱讀全文

   世界上最陰毒的人

   六年級作文451字
   作者:龐鈺濱
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  • lái
  •  
  • jiā
  • zhè
  • biān
  • tǎo
  • de
  • rén
  • jìng
  • rán
  •  這幾天以來,我家這邊乞討的人竟然
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • duō
  • le
  •  
  • zuì
  • è
  • de
  • shì
  •  
  • sān
  • shí
  • lái
  • suì
  • de
  • 越來越多了!最可惡的是:三十來歲的女
  • rén
  • bào
  • zhe
  • sān
  • suì
  • duō
  • de
  • hái
  • zài
  • tiān
  • qiáo
  • biān
  • tǎo
  •  
  • yǎn
  • 人抱著三歲多的孩子在天橋邊乞討,一眼
  • 閱讀全文

   不當被挫折擊敗的人

   六年級作文588字
   作者:王圣杰
  •  
  •  
  • dāng
  • bèi
  • cuò
  • shé
  • bài
  • de
  • rén
  •  不當被挫折擊敗的人
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hēi
  • àn
  • zhēng
  • le
  • de
  • guāng
  • míng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  ——讀《黑暗征服不了的光明》有感
  •  
  •  
  • jun1
  • ?
  • de
  • zhōng
  • yíng
  • wèi
  • mén
  • de
  • dōng
  •  日軍建立的集中營位于蘇門答臘的東
  • 閱讀全文

   圖形中的人生

   六年級作文645字
   作者:張媛博
  •  
  •  
  • xíng
  • zhōng
  • de
  • rén
  • shēng
  •  
  •  
  •  圖形中的人生 
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  
  • zhāng
  • yuán
  • 鴻雁外語學校六年級 張媛博
  •  
  •  
  • chūn
  • de
  • xià
  •  
  • tài
  • yáng
  • shēn
  • zhe
  • lǎn
  • yāo
  •  
  •  一個春日的下午,太陽伸著懶腰,打
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.3691g.com | www.985175.com | 69446677.com | 6647u.com | www.zx5553.com | www.hcjt3.com | ggg444000.com | www.xpj04666.com | www.hm5333.com | 78115577.com | www.500.cm | www.292866.com | 9995.cc | www.495.ee | 131n.net | www.28624.com | www.980273.com | qq365u.com | www.173151.com | kkk556677.com | www.y6889.com | www.1855ff.com | 0524.com | www.A11100.COM | www.33588i.com | www.339688n.com | www.9646v.com | 1458c.com | www.1230404.com | www.760170.com | 3225t.com | www.9464004.com | v2649.com | www.a80070.com | www.506729.com | 97297k.com | www.99638h.com | 86611t.com | www.644886.com | z2894.com | www.31399t.com | www.zcwf1.com | 2569005.com | www.dy964.com | t21148.com | www.bwinyz39.com | dzyy076.com | www.44438.com | www.320667.com | www.hg226.cm | 11422n.com | www.77537j.com | www.901021.com | 66458e.com | www.tlcp2.com | 1775ee.com | www.32123k.com | 2018385188.com | www.js89e.vip | 6766ww.com | www.o3065.com | 55545g.com | www.89599e.com | 80850ee.com | www.8473x.com | 3559dddd.com | www.c44oo.com | 4052y.com | www.ly09.com | 6033i.com | www.1168b.com | 889vip.net | www.6687j.com | 1168x.com | www.4suncity.com | 3936k.com | www.38775nn.com | v2146.com | www.ya2019u.com | 3009w.com | www.0014d.com | 041122p.com | www.702152.com | www.76543z.com | www.550420.com | www.l30226.com | 4338099.com | www.70704.net | 3616b.com | www.7036jj.com | 33382a.com | www.99788r.com | www.vn696.com | www.653355.com | www.2078e.com | df6258.com | www.yh8283.com | 88850pp.com | www.8473y.com | 41188855.com | www.84499d.com | www.791xj.com | www.89894b.com | www.294294.com | 1654i.com | www.8577c.cc | 6692.am | sxrkrdjq12.com | www.1118084.com | 11005n.com | www.598282c.com | 77c51.com | www.500599a.com | www.22244066.com | 2542277.com | www.6889773.com | 588-6.cc | www.370833.com | www.50025b.com | 00229193.com | www.83033g.com | www.xjs8896.com | lswjs568.com | www.76076.com | 0139.com | www.530196.com | www.jy879.com | 141237.com | www.83993w.com | www.234374.com | 7176789.com | www.40288b.com | 2400007.com | 3685r.com | www.bwinyz43.com | 776073.com | www.156506.com | www.85857h.com | 00755b.com | www.21202w.com | www.092603.com | www.85857d.com | chengxinbo.net | www.129989.com | www.87708c.com | 7439.com | 3568mm.com | www.ykdyfls.com | 48fhyl.com | 7176789.com | www.js66988.com | www.vns998.com | 5647q.com | www.166490.com | www.70060000.com | 1407d.com | www.50788r.com | www.v445566.com | 0245y.com | www.909965.com | www.3550.com | www.119941.com | sqrc8.com | www.89911.cc | www.85857o.com | 87665a.com | aa5443.com | www.96386n.com | www.72tk.net | dzjgw9999.com | 3424.com | 22uu8331.com | 40168.com | www.39500z.com | www.44889u.com | www01234.com | www.177949.com | www.w84e.com | www.xhtd1122.com | 67890z.com | www.m.cp533pc.vip | www.99094l.com | www.v0033.tv | gzbf007.com | www.095069.com | www.70979.cc | www.A11100.COM | www.0203123.com | 3522vv.com | www.535051.com | www.56011k.com | www.606881.com | 4776622.com | wns981.com | www.cf9903.com | www.28000q.com | www.69229.com | 9506g.com | feicai0717.com | www.89894m.com | www.tt15.com | www.6635oo.com | 86226s.com | 998j.cc | www.092wy.com | www.10hga.com | 7726aaa.com | 99151s.com | www.802933.com | www.659202.com | www.pj8790.com | vipy15.com | gcw82.com | www.2408b.com | www.j1432.com | www.hg9168.com | 3049b.com | 3644t.com | www.36166a.com | www.41518p.com | www.00778v.com | www.zzzz0263.com | 5446xx.com | tt888c.com | bwinooo.com | www.hy6937.com | www.7681002.com | www.c72.com | www.v3266.com | 7075365.com | 533177.com | 6hao999.vip | www.669by.com | www.1764x.com | www.986msc.com | www.ys0022.com | 2649tt.com | dzj17.com | yh888s.com | www.553398.com | www.2418001.com | www.l5503.com | www.9374k.com | 5437z.com | 7605u.com | bet22885.com | 6002.com | www.178615.com | www.ok52.com | www.bet3651689.com | www.911.hk | www.44744.com | i58955.com | uedhot8844.com | 5504n.com | 22bb8332.com | www.063766.com | www.976271.com | www.33598z.com | www.4809n.com | www.9737tt.me | www.597449.com | www.7726e.com | www.81866s.com | 01885i.com | hb95996.com | hag8326.com | www.108382.com | www.609812.com | www.77210f.com | www.6678698.com | www.89599w.com | www.jw799.com | www.330099c.com | www.yddc07.com | www.m1.10500ww.org | 8827ggg.com | BY30837.com | 3333338722.com | o67890.com | 21117a.com | 7894v.com | 36407788.com | 40420099.com | zhcp21.com | 15a27.net | 83929.com | bet3659903.com | www.33112o.com | www.43131s.com | www.190302.com | www.328477.com | www.451956.com | www.605733.com | www.619939.com | www.590833.com | www.564696.com | www.544092.com | www.452815.com | www.311414.com | www.196075.com | www.349577.com | www.672566.com | www.704126.com | www.565639.com | www.354811.com | www.190163.com | sxrkrdjq12.com | 111000rr.com | 56988pp.com | kk3373.com | 3568mm.com | 0343e.com | 22225002.com | 95c53.com | 69990a.com | 2757t.com | 00048t.com | 3078h.com | c51fal8.com | 4694c.com | www.7720l.com | www.hg9678.com | www.4759qq.com | www.k4737.com | www.39695h.com | www.vns1668.vip | www.888msb.com | www.55526g.com | www.11c93.com | www.1851116.com | www.a80288.com | www.807sun.com | www.15355v.com | www.cly5.com | www.235672.com | www.71399a.com | 1294w.cc | 39199u.com | 8290o.com | www.yy8800.com | www.44220151.com | www.mk938.com | www.3116j.com | www.099018.com | www.9149f.com | www.6832m.com | www.506477.com | 015015.com | 97618w.com | vip4553.com | 3225u.com | www.09569r.com | www.3171114.com | www.232060.com | www.tai1166.com | www.66509.cc | hhhh19927.com | 22205pj.com | 3416l.com | www.hg11768.com | www.hg0444.com | www.5049q.com | www.1764o.com | www.fei27.com | www.178135.com | 1077.cc | 66681p.com | www.a3a222.cc | www.437999.com | www.88325s.com | www.9818i.cc | www.025079.com | 6647o.com | ylg11111.com | www.js888200.com | www.7225z.com | www.39500y.com | www.86267u.com | wnsr8801.com | 3225d.com | www.3438.cc | www.1hg6668.com | www.50051b.com | www.132031.com | qq365h.com | 79964g.com | www.973777.com | www.7249p.com | www.684050.com | 33382c.com | 9995j.cc | www.70545d.com | www.3383066.com | www.c6770.com | 3178qq.com | 7720y.net | www.7111b.com | www.063801p.com | www.12455s.com | 08058888.com | 61329900.com | www.071097.com | www.42070013.com | www.50989j.com | 55331uu.com | jj67890.com | 5622z.com | 61327755.com | www.xpj20888.com | www.2010889.com | www.7240e.com | www.370583.com | 8557y.com | www.vns0488.com | www.55070b.com | www.lczg8.com | 566670011.com | 0033k.cc | www.7334f.com | www.hjin9.com | dz825.com | www.68666p.com | www.71071i.com | www.445888a.com | jixiang.com | www.10071007.com | www.71071k.com | www.933661.com | k8381.com | 91019l.net | www.pj66119.com | www.959581.com | 58588j.com | www.3658766.com | www.742488.com | www.83993v.com | 00uu8331.com | www.2424394.com | www.87gcw.com | 7894n.com | www.18735528058.com | www.qmc0044.com | www.hf0168.com | wn99gg.com | www.5454i.com | www.110073.com | ss8159.cc | www.wns8818.com | www.r999992.com | xin98556.com | zhcp87.com | www.2bet005.com | www.398118.com | 08820088com | www.61343.com | www.634679.com | tt38648.cc | www.198hg.com | www.818646.com | ddd67890.com | www.69880.com | www.22503.cc | 87965cc.com | www.32109.com | www.08czj.com | yun666.com | www.4467111.com | www.011888a.com | 3807.com | www.hg098765.com | www.178339.com | ambyc5.com | www.4521dh.com | 28758j.com | www.hg6969.net | www.538445.com | tt444000.com | www.848959.com | www.5xci.com | 3788.red | www.4078g.com | 68228e.com | www.js30333.com | www.ylylc06.com | 22665144.com | www.33569900.com | www.w058.com | nn500m.com | www.678js444.com | hg168o.com | www.19652.com | www.bet73f.com | 883399w.com | www.h1765.com | www.965666.com | 7788xpj.com | www.47506f.com | 2127y.com | www.pj3678.com | www.cb5388.com | 86811l.com | www.835991.com | 20774422.com | www.861000.com | www.506291.com | 9964a.com | www.169097.com | 4289a.com | www.4078k.com | JS1388b.com | www.2767t.com | www.690477.com | 50020055.com | www.66653y.com | f77304.com | www.04567k.com | 0077buyu.com | www.2078v.com | www.822138.com | 0747yy.com | www.83993m.com | 38822233.com | www.siji07.com | lehu998.com | www.9737nn.me | 26444d.com | www.318418.com | 90733.com | www.9679e.com | www.187515.com | www.q22365.com | www.775702.com | www.56733q.com | www.qj63.com | 8052.am | www.m.55xj.vip | zhcp25.com | www.35155x.com | 61328822.com | www.78949w.com | man966.com | www.ya2019d.com | e45638.com | www.818226.com | 452.com | www.vnsr4567.com | 3678dd.com | www.js6969.com | hd55331.com | www.8905w.com | 4005.com | www.gx58qp.com | 4289k.com | www.hg57977.com | 44oo8332.com | www.77801d.com | ss3189.com | www.3668u.com | h8381.com | www.9478z.com | 99306b.com | www.hf0168.com | www.85770s.com | www.602983.com | www.0860t.com | 16690088.com | www.560yy.com | 99909w.com | www.7415b.com | 37688l.com | www.97828l.vip | so77777.cc | www.81678k.com | 2306q.com | www.904820.com | www.77759333.com | pcdd.net | www.jy758.com | 3950d.com | www.60886m.com | 0011.se | www.84577.com | 8052.am | www.359629.com | www.xaanf.com | 30006r.com | www.3188888.com | 151blr.com | www.866471.com | tyc1514.com | www.397477.com | www.82799b.com | 131z.net | www.97828d.vip | 922630.com | www.918681.com | www.6555567.com | 23456.net | www.30350g.com | am9649.com | www.055m.cc | www.5178722.com | 11505.com | www.sha4111.com | mi519.com | www.1248i.cc | www.704178.com | w4222.com | www.0022sun.com | 2851k.com | www.500231.com | www.xn229.com | bwinlll.com | www.77803k.com | www.am0676.com | 2805u.com | www.833976.com | 44yy8331.com | www.186972.com | www.xm9900.com | 9879733.com | www.980797.com | www.hg8779.com | v9s.com | www.16878o.com | www.vns9968.com | 99111gg.com | www.08xpj58.com | 500599.com | 25295bb.com | www.295002.com | 5589.com | www.178293.com | www.4136c.com | js11213.com | www.257588.com | www.00772j.com | 00774vv.com | www.912156.com | www.548866.com | 3405ll.com | www.833314.com | www.063259.com | hwapp1.com | www.550174.com | www.0057a.com | 7720r.net | www.209880.com | www.9170105.com | 3438w.com | 3939688.com | www.0022sun.com | www.vnsr11888.com | hb7377.com | www.87668x.com | www.aomen8866.com | tt44442.com | www.973320.com | www.335217.com | 2455n.com | 5006811.com | www.575477.com | www.9068aa.com | 00048l.com | www.ya949.com | www.0752drf.com | 55331b.com | 66300vip18.com | www.52062g.com | www.hggj.ac | 11018z.com | www.918375.com | www.7415v.com | bet3659092.com | 2546b.com | www.5091l.com | www.r7793.com | 7744www.com | pj5288.com | www.66653t.com | www.23545.com | vip56787.com | 1js345.com | www.50054z.com | www.k779977.com | jindaye88.com | 54770.com | www.954321x.com | www.333560.com | 0332y.com | www.394811.com | www.78680m.com | www.868686.cc | douguo.com | 77424466.com | www.33997r.com | www.hv588.com | 89892kk.com | 5002sss.com | www.602983.com | www.166490.com | www.107898.com | 80368m.com | 1432.com | www.925831.com | www.47506j.com | www.32666a.com | 62222n.com | man984.com | www.gyfc4.com | www.8080999b.com | www.0860w.com | nn500.com | 131jj.net | www.hf1680.com | www.6687w.com | www.hg56555.com | 046967.com | 4123rr.com | www.444072.com | www.6939x.com | www.37728.com | www.9846j.com | sjg005.com | 9694j.com | www.2632g.com | www.pjgw99.com | www.0wdgj.com | 2851a.com | 4007893.com | ii4675.com | www.2tdc.com | www.666xx.cc | www.81789.com | www.88052.com | 40033i.com | 8520.com | www.450689.com | www.99638b.com | www.00773i.com | www.amxhtd11.com | dh2147.com | 1104dh.com | 3190.com | www.918109.com | www.1239999.cc | www.58665i.com | www.sb84.com | zhcp97.com | 66671t.com | 67890pp.com | www.315332.com | www.39500g.com | www.c2894.com | www.073343.com | www.7893w43.com | 83086h.com | 13222c.com | 8381ss.com | www.81233v.com | www.5ecp.com | www.6889775.com | www.848777k.com | www.xg289.net | www.365665.com | pp56988.com | 3990055.com | am51335.net | www.33112v.com | www.914908.com | www.77114s.com | www.2566y9.com | www.cp67772.com | www.js4333.com | www.4759rr.com | 588bbb.cc | 4288n.com | ii00558.com | 3568m.com | www.52303o.com | www.810715.com | www.00840q.com | www.0343g.com | www.38138k.com | www.932222.com | www.yh7088.com | www.7435p.com | b667766.com | 998k.cc | 3467j.am | 77ee940.com | 54443z.com | 7003aa.com | 32126y.net | www.188737.com | www.709337.com | www.33ckb.com | www.88266j.com | www.68993252.com | www.792073.com | www.848777d.com | www.jl11111.com | www.sun8777.com | www.2846w.com | www.8124k.com | 6556g.com | 168cp-w.com | 9149q.com | 00rr8332.com | 80368zz.com | 4116x.com | 4167d.com | 01234y.com | js04749.com | 450373.com | 33889737.com | 2618q.com | 77151.com | 3568a.com | hr255.com | 3656pp.com | 1125.com | 4036y.com | 17794444.com | 3967j.com | feicai0892.com | 33382c.com | jszg2.com | vip66658.com | lswjs189.com | tz478.com | 7681002.com | 0343.com | b4389.com | 86611v.com | bwin8m.com | 2jszzz.com | csj600.com | dh2267.com | pj677g.com | www.sjs06.com | www.4763111.com | www.76060t.com | www.4625m.com | www.js2021.com | www.79665c.com | www.hg67.cc | www.7669mm.com | www.hjcp222.com | www.55545o.com | www.38138c.com | www.vnsr928.com | www.4809u.com | www.759126.com | www.66376k.com | www.5086n.com | www.979673.com | www.579031.com | www.096308.com | 5956988.com | 1592w.com | 7599kk.com | 3033d.com | 2096x.com | zhcp91.com | www.v65999.com | www.my1069.net | www.jj905.net | www.a948a.com | www.4996dt.com | www.siji07.com | www.83993y.com | www.686c.com | www.544089.com | 29918aa.com | 7935n.com | 888funcity.com | hg1044.com | 3009o.com | www.766848.com | www.byc06.com | www.xpj699699.com | www.00778o.com | www.6889773.com | www.5441m.com | www.526031.com | 5443yy.com | 4255b.com | 3522n.cc | 5004p.com | www.tyc923.com | www.js968.com | www.30350j.com | www.97655m.com | www.819770.com | 38989l.com | 20188m.com | wnsr8828.com | www.9321n.com | www.y6007.com | www.38345r.com | www.y63568.com | www.544bb.cc | www.026918.com | uu1916.com | 15942222.com | www.ylg292.com | www.xpj8337.com | www.bet63v.com | www.06088.com | www.629293.com | 55967r.com | 7555w.com | 9994001.com | www.hg4480.com | www.87708e.com | www.26299f.com | www.181599.com | x0022.tv | 9694z.com | www.00829c.com | www.c25.cc | www.js7581.com | www.863012.com | xici.net | 316i.cc | www.357996.com | www.http://976880.com/ | www.3775o.com | www.926857.com | 6245c.com | 22883q.com | www.bwin7788.com | www.79500.net | www.90555.net | www.550423.com | 28824t.com | 19880s.com | www.y6007.com | www.30350a.com | www.qm72.com | www35.vip | 33992007.com | www.9679k.com | www.06820n.com | www.95.la | bet99959.com | 00773s.com | www.ljw034.com | www.yh234h.com | www.flff3.com | 32126o.net | 33pp8332.com | www.4270ll.com | www.07679i.com | www.758022.com | 5144.com | 37889.com | www.009959.com | www.whh4488.com | 32424f.com | 418626.com | www.7111a.com | www.07679r.com | www.631799.com | hjdc678.com | www.532858.com | www.3726.com | www.022u.cc | 89892vv.com | 2443e.com | www.38238x.com | www.50052c.com | 0033p.cc | xldwh.com | www.397888b.com | www.998855k.com | yy080.com | df-bet.net | www.7770011.com | www.78700n.com | mm90856.com | mm5443.com | www.yh558866.com | www.91091.cc | 93996a.com | j1582.com | www.v88136.com | www.813230.com | feicai0853.com | www.wnsr280.com | www.88325y.com | www.400662.com | 8538.com | www.vns1668.vip | www.hg355.com | 22555156.com | 2267y.com | www.5506488.com | www.909888.com | 7681002.com | www.7622900.com | www.5958115.com | 7v3777.com | 2019c.cc | www.00618a.com | www.715934.com | 7799sj.com | www.am4444.com | www.50051c.com | toucai55.com | www.pj6651.com | www.55717e.com | 656992.com | 4633366.com | www.hg33397.com | www.51331a.com | 0033q.cc | www.8473g.com | www.342918.com | 22117v.com | www.ggv.99233v.com | www.642414.com | 3957b.com | www.22557t.com | www.901372.com | 316x.cc | www.945suncity.com | www.hw4444.com | 3967e.com | www.220122a.com | www.lczg4.com | 3656ii.com | www.789q.com | www.608850.com | 11ss8332.com | www.998948.com | www.553028.com | bet36500600.com | www.88166w.com | www.292269.com | 99151o.com | www.704907.com | 2618w.com | lshtq.cn | www.81608s.com | 272pp.net | www.8016c.com | www.8039i.com | 67890h.com | www.56655i.com | www.401271.com | 95244.com | www.12136j.com | gg8159.cc | www.05125d.com | www.1368a.cc | hhh4165.com | www.4963h.com | f2490.com | www.pj5333.com | www.2418q.com | 80118cp.com | www.203rs.com | www.536180.com | 131mm.net | www.48330t.com | 4289e.com | www.js504.com | www.358939.com | 87680n.com | www.708wb.com | hg56.com | www.rycp049.com | 1288jj.com | www.1990365.com | www.444hy.cc | 2757d.com | www.110252.com |