<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  父母的愛

  六年級作文545字
  作者:新疆阿勒…
 •  
 • zài
 • de
 •  
 • qīn
 • shì
 • yán
 • de
 •  
 • qīn
 • shì
 • 在我的記憶里,父親是嚴厲的,母親是
 • wēn
 • róu
 • de
 •  
 •  
 • 溫柔的。 
 •  
 • shì
 • nián
 • xià
 • xué
 • kǎo
 • shì
 • guò
 • 記得那是五年級下學期一次期末考試過
 • hòu
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • mǎn
 • yǒu
 • de
 • qīn
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • 后,我心中滿有把握的父母親說:“這次
 • kǎo
 • shì
 • chū
 • de
 • shí
 • zài
 • shì
 • tài
 • jiǎn
 • dān
 • le
 •  
 • bié
 • shì
 • shù
 • 考試出的題目實在是太簡單了,特別是數
 • xué
 •  
 • jué
 • duì
 • néng
 •       
 • fèn
 • shàng
 •  
 • men
 • jiù
 • fàng
 • xīn
 • děng
 • zhe
 • 學,絕對能得95分以上,你們就放心等著我
 • de
 • hǎo
 • xiāo
 • ba
 •  
 •  
 • dōu
 • hěn
 • gāo
 • xìng
 •  
 • hái
 • gěi
 • zuò
 • 的好消息吧!”父母都很高興,還給我做
 • le
 • duō
 • hǎo
 • chī
 • de
 • dōng
 •  
 • xīn
 • měi
 • de
 •  
 • 了許多好吃的東西,我心里美滋滋的。可
 • zhēn
 • dào
 • le
 • gōng
 • chéng
 • ?
 • de
 • tiān
 •  
 • shǎ
 • yǎn
 • le
 •  
 • yóu
 • 真到了公布成績的那天,我傻眼了,猶如
 • qíng
 • tiān
 • ?li> 
 • zhè
 • xiàng
 • zài
 • bān
 • míng
 • liè
 • qián
 • máo
 • de
 • 晴天霹靂,我這個一向在班里名列前茅的
 • yōu
 • xiù
 • xué
 • shēng
 •  
 • zài
 • zhè
 • kǎo
 • shì
 • zhōng
 •  
 • jìng
 • rán
 • zhī
 • le
 • 優秀學生,在這一次考試中,竟然只得了
 •       
 • fèn
 •  
 • tǎn
 • ān
 • de
 • huí
 • dào
 • jiā
 •  
 • qiè
 • qiè
 • de
 • tōng
 • zhī
 • 89分!我忐忑不安的回到家,怯怯的把通知
 • shū
 • gěi
 • qīn
 •  
 • qīn
 • jiē
 • guò
 • tōng
 • zhī
 • shū
 •  
 • 書遞給父親,父親樂呵呵地接過通知書,
 •  
 •  
 • tōng
 • zhī
 • shū
 • bèi
 • hěn
 • hěn
 • shuāi
 • zài
 • shàng
 •  
 • qīn
 • de
 • “啪”通知書被狠狠地摔在地上,父親的
 • liǎn
 • shàng
 •  
 • qíng
 • zhuǎn
 • duō
 • yún
 •  
 •  
 • chōng
 • chōng
 • de
 • duì
 • shuō
 • 臉上立刻“晴轉多云”。氣沖沖的對我說
 •  
 •  
 • zěn
 • me
 • huí
 • shì
 •  
 • shì
 • shuō
 • néng
 • kǎo
 •       
 • fèn
 • shàng
 • ma
 •  
 • :“怎么回事?你不是說能考95分以上嗎!
 •  
 • ?
 • qiè
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • zhī
 • dào
 •  
 • ”我膽怯的說:“我,我也不知道,也許
 • shì
 • tài
 •  
 • xīn
 • le
 •  
 •  
 •  
 • gěi
 • shuō
 • guò
 • duō
 • shǎo
 • 是我太粗,粗心了。”“給你說過多少次
 • le
 •  
 • yào
 • xīn
 •  
 • yào
 • xīn
 •  
 • zuò
 • wán
 • hòu
 • rèn
 • zhēn
 • jiǎn
 • 了,不要粗心,不要粗心,做完后認真檢
 • chá
 •  
 • yào
 • dōng
 • zhāng
 • wàng
 •  
 • jiù
 • shì
 • tīng
 •  
 •  
 •  
 • hǎo
 • 查,不要東張西望,你就是不聽!”“好
 • le
 •  
 • bié
 • duì
 • me
 • xiōng
 • le
 •  
 •  
 • zǒu
 • guò
 • lái
 •  
 • 了,別對她那么兇了。”媽媽走過來,撫
 • zhe
 • de
 • tóu
 •  
 • qīn
 • qiē
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 • xià
 • kǎo
 • hǎo
 • diǎn
 •  
 • 摸著我的頭,親切的說:“下次考好點,
 • yào
 • ya
 •  
 •  
 • dāng
 • shí
 • xīn
 • fēi
 • cháng
 • nán
 • shòu
 •  
 • 你可要努力呀!”我當時心里非常難受,
 • xià
 • jué
 • xīn
 • yào
 • xué
 •  
 • zài
 • xià
 • de
 • kǎo
 • shì
 • zhōng
 • 下決心要努力學習,在下一次的考試中取
 • yōu
 • de
 • chéng
 • ?
 •  
 • guǒ
 • rán
 •  
 • zài
 • xià
 • kǎo
 • shì
 • 得優異的成績。果然,在下一次期末考試
 • zhōng
 •  
 • shù
 • xué
 •       
 • fèn
 •  
 • wén
 •       
 • fèn
 •  
 • yīng
 •          
 • fèn
 • de
 • yōu
 • 中,我以數學98分,語文97分,英語100分的優異
 • chéng
 • ?
 • chéng
 • wéi
 • le
 • quán
 • nián
 •  
 • 成績成為了全年級第一。
 •  
 • shí
 • shuō
 • qīn
 • yán
 • hǎo
 •  
 • shuō
 • qīn
 • wēn
 • róu
 • hǎo
 • 其實說父親嚴厲也好,說母親溫柔也好
 •  
 • men
 • shí
 • dōu
 • yǒu
 • gòng
 • tóng
 • diǎn
 •  
 • jiù
 • shì
 • ài
 •  
 • ,他們其實都有一個共同點,那就是愛,
 • zài
 • ài
 • de
 • xià
 •  
 • jià
 • shǐ
 • zhe
 • rén
 • shēng
 • de
 • xiǎo
 • chuán
 • 在愛的鼓舞下,我駕駛著我人生的小船努
 • xiàng
 • qián
 • shǐ
 •  
 •  
 • 力向前駛去……
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
   在我的記憶里,父親是嚴厲的,母親是溫柔的。
    記得那是五年級下學期一次期末考試過后,我心中滿有把握的父母親說:“這次考試出的題目實在是太簡單了,特別是數學,絕對能得95分以上,你們就放心等著我的好消息吧!”父母都很高興,還給我做了許多好吃的東西,我心里美滋滋的。可真到了公布成績的那天,我傻眼了,猶如晴天霹靂,我這個一向在班里名列前茅的優秀學生,在這一次考試中,竟然只得了89分!我忐忑不安的回到家,怯怯的把通知書遞給父親,父親樂呵呵地接過通知書,“啪”通知書被狠狠地摔在地上,父親的臉上立刻“晴轉多云”。氣沖沖的對我說:“怎么回事?你不是說能考95分以上嗎!”我膽怯的說:“我,我也不知道,也許是我太粗,粗心了。”“給你說過多少次了,不要粗心,不要粗心,做完后認真檢查,不要東張西望,你就是不聽!”“好了,別對她那么兇了。”媽媽走過來,撫摸著我的頭,親切的說:“下次考好點,你可要努力呀!”我當時心里非常難受,下決心要努力學習,在下一次的考試中取得優異的成績。果然,在下一次期末考試中,我以數學98分,語文97分,英語100分的優異成績成為了全年級第一。
   其實說父親嚴厲也好,說母親溫柔也好,他們其實都有一個共同點,那就是愛,在愛的鼓舞下,我駕駛著我人生的小船努力向前駛去……
   
   
   
   
   

   讀《愛惜時間的愛因斯坦》有感

   六年級作文518字
   作者:未知
  •  
  •  
  • ài
  • shí
  • jiān
  • de
  • ài
  • yīn
  • tǎn
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《愛惜時間的愛因斯坦》有感
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  •  
  • guǎng
  • héng
  • xiàn
  • chéng
  • zhèn
  • xiè
  •  廣西區 廣西橫縣附城鎮謝圩子弟
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  
  • mèng
  • yuán
  • 學校六年級 余夢圓
  • 閱讀全文

   難忘的一天(母親的愛)

   六年級作文894字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • tiān
  • ?
  • qīn
  • de
  • ài
  •  
  • 難忘的一天(母親的愛)
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •    
  • nián
  •  重慶市渝中區 重慶大同實驗學校6
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • wàng
  • 2班 黃望
  • 閱讀全文

   沉默的愛

   六年級作文1077字
   作者:未知
  •  
  • chén
  • de
  • ài
  • 沉默的愛
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • sháo
  • guān
  • shì
  •  
  • běi
  • jiāng
  • zhōng
  • xué
  • chū
  •  
  • tán
  •  廣東省韶關市 北江中學初一 譚樂
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   沉默的愛

   六年級作文1078字
   作者:未知
  •  
  • chén
  • de
  • ài
  • 沉默的愛
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • sháo
  • guān
  • shì
  •  
  • běi
  • jiāng
  • zhōng
  • xué
  • chū
  •  
  • tán
  •  廣東省韶關市 北江中學初一 譚樂
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   難忘的愛

   六年級作文852字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • ài
  • 難忘的愛
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  •  
  • dōu
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  江蘇省吳江 七都鎮中心小學六班 
  • yáo
  • dān
  • dān
  • 姚丹丹
  • 閱讀全文

   母愛,無邊無際的愛

   六年級作文1139字
   作者:未知
  •  
  • ài
  •  
  • biān
  • de
  • ài
  • 母愛,無邊無際的愛
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  •  
  • tóng
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  浙江省桐廬 桐廬縣第一實驗小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • shī
  • rán
  • 4)班 俞詩然
  • 閱讀全文

   繁忙中的愛

   六年級作文579字
   作者:未知
  • fán
  • máng
  • zhōng
  • de
  • ài
  • 繁忙中的愛
  •  
  • xiàn
  • zhǎng
  • liú
  • xiǎo
  • píng
  • méi
  • yǒu
  • xuè
  • yuán
  • guān
  • de
  • xiǎo
  • 一個和副縣長劉筱平沒有血緣關系的小
  • hái
  •  
  • pín
  • kùn
  • de
  • xué
  • shēng
  •  
  • què
  • yǒu
  • zhe
  • qīn
  • de
  • 孩,一個貧困的學生,卻有著親如母女的
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文436字
   作者:張雪
  •  
  • de
  • ài
  • 媽媽的愛
  •  
  •  
  • de
  • hěn
  • ài
  •  
  • zhī
  • yào
  • shì
  • ài
  • chī
  • de
  •  
  •  我的媽媽很愛我,只要是我愛吃的,
  • dōu
  • ài
  • chī
  •  
  • wéi
  • shì
  • ài
  • chī
  • cái
  • 媽媽都不愛吃,我以為是媽媽不愛吃才不
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文429字
   作者:王蘇鴻
  • de
  • ài
  • 媽媽的愛
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • wáng
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班王蘇
  • hóng
  • 閱讀全文

   父母的愛

   六年級作文516字
   作者:王蘇鴻
  • de
  • ài
  • 父母的愛
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • wáng
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班王蘇
  • hóng
  • 閱讀全文

   感恩父母

   六年級作文1191字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  
  •  感恩父母 
  •  
  • men
  • cóng
  • lái
  •  
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • wèn
  •  
  • jiā
  • kěn
  • 我們從哪里來?聽到這個問題,大家肯
  • ?
  • dōu
  • huì
  • shuō
  •  
  • shì
  • men
  • dài
  • dào
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • lái
  • de
  • 定都會說,是父母把我們帶到世界上來的
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文651字
   作者:張畫美
  • shuí
  • dōu
  • yǒu
  •  
  • shí
  • shì
  • ér
  • měi
  • shí
  • měi
  • 誰都有媽媽,即時是孤兒也無不每時每刻
  • xiǎng
  • zhe
  •  
  • cóng
  • gǎn
  • shòu
  • dào
  • shēn
  • shēn
  • de
  • 想著媽媽。我也從媽媽那里感受到深深的
  • ài
  •  
  • gèng
  • cóng
  • qīn
  • ér
  • xué
  • dào
  • le
  • hěn
  • duō
  •  
  • 母愛,更從母親那兒學到了很多。
  • 閱讀全文

   父母的愛

   六年級作文520字
   作者:胡燁
  • de
  • ài
  • 父母的愛
  •  
  • dào
  • zhēn
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 道真縣玉溪小學六(5)班 胡燁
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   感恩父母

   六年級作文1177字
   作者:呂子涵
  • gǎn
  • ēn
  • 感恩父母
  •  
  • shù
  • yáng
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • hán
  • 沭陽縣實驗小學 呂子涵
  •  
  • yǒu
  • shǒu
  • jiào
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • 有一首歌叫《感恩的心》,歌中有一句
  • 閱讀全文

   多余的愛

   六年級作文294字
   作者:李子悅
  • duō
  • de
  • ài
  • 多余的愛
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  • men
  • gāng
  • gāng
  • xué
  • huì
  • shuō
  • huà
  • shí
  • de
  • ài
  •  小時候我們剛剛學會說話時父母的愛
  • jiù
  • wēi
  • zhì
  • shuāi
  • dǎo
  • de
  • shí
  • hòu
  • jiù
  • shàng
  • men
  • 就無微不至摔倒的時候就馬上把我們扶起
  • 閱讀全文

   想念父母親

   六年級作文376字
   作者:楊夢瑩
  •  
  • měi
  • gòu
  • de
  • shí
  • hòu
  • měi
  • liū
  • bīng
  • de
  • shí
  • hòu
  • měi
  • tiān
  • shàng
  • 每次購物的時候每次溜冰的時候每天上
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  • měi
  • tiān
  • fàng
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  • dōu
  • xiǎng
  • niàn
  • zhe
  • de
  • 學的時候每天放學的時候我都想念著我的
  • qīn
  • qīn
  • 父親和母親
  • 閱讀全文

   不能跟父母說的十句話

   六年級作文647字
   作者:楊家陽
  •  
  • shuō
  • de
  • shí
  • huà
  • néng
  • gēn
  • 不父母說的十句話能跟
  •  
  • bèi
  • men
  • péi
  • yǎng
  • chéng
  • rén
  • róng
  •  
  • 父母一輩子把我們培養成人不容易!我
  • men
  • jué
  • yīng
  • gāi
  • duì
  • men
  • shuō
  • chū
  • xià
  • de
  • shí
  • huà
  •  
  •  
  • 們絕不應該對他們說出以下的十句話: 
  • 閱讀全文

   甜蜜的愛

   六年級作文302字
   作者:侯旭敏
  •  
  •  
  • ài
  • zhè
  • shǎn
  • zhe
  • jīn
  • guān
  • máng
  • de
  • yǎn
  •  
  • shì
  • duō
  •  母愛這個閃著金子關芒的字眼,是多
  • me
  • de
  • zhòng
  • yào
  •  
  • zài
  • de
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • ài
  • de
  • 么的重要。在我的一生中我最愛我的爸爸
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • lǎo
  •  
  • lǎo
  •  
  • men
  • rén
  • ,媽媽,哥哥,姥姥,姥爺。他們五個人
  • 閱讀全文

   父母的愛

   六年級作文545字
   作者:新疆阿勒…
  •  
  • zài
  • de
  •  
  • qīn
  • shì
  • yán
  • de
  •  
  • qīn
  • shì
  • 在我的記憶里,父親是嚴厲的,母親是
  • wēn
  • róu
  • de
  •  
  •  
  • 溫柔的。 
  •  
  • shì
  • nián
  • xià
  • xué
  • kǎo
  • shì
  • guò
  • 記得那是五年級下學期一次期末考試過
  • 閱讀全文

   無窮無盡的愛

   六年級作文666字
   作者:趙榮遷
  •  
  •  
  • qióng
  • jìn
  • de
  • ài
  •  無窮無盡的愛
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • hào
  • hàn
  • zhòu
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • tài
  • duō
  • lìng
  • rén
  • zhuó
  •  在浩瀚宇宙中,有太多令人琢磨不
  • tòu
  • de
  • dōng
  •  
  • shì
  • duō
  • me
  • xiàng
  • wǎng
  • le
  • jiě
  • shén
  • de
  • shì
  • 透的東西,我是多么向往了解那神秘的世
  • 閱讀全文

   花衣裳里的愛

   六年級作文693字
   作者:鈄薇企
  •  
  •  
  • ?g
  • shang
  • de
  • ài
  •  
  •  
  •  花衣裳里的愛 
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • tǒu
  • wēi
  •  
  •  
  • 縉云縣水南小學四(2)班 鈄薇企 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文422字
   作者:陳雨暖
  •  
  •  
  • dāng
  • chàng
  •  
  • shì
  • shàng
  • zhī
  • yǒu
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • de
  •  當我唱起“世上只有媽媽好,有媽的
  • hái
  • xiàng
  • kuài
  • bǎo
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • shǒu
  • shí
  •  
  • zǒng
  • huì
  • xiǎng
  • 孩子像塊寶……”這首歌時,我總會想起
  • fèn
  • shēn
  • qiē
  • de
  • ài
  •  
  • zài
  • zhè
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • zuì
  • ài
  • de
  • 那份深切的母愛。在這個世界上最愛我的
  • 閱讀全文

   特別的愛給特別的你

   六年級作文807字
   作者:林漫暉
  •  
  •  
  • bié
  • de
  • ài
  • gěi
  • bié
  • de
  •  特別的愛給特別的你
  • lián
  • jiāng
  • xiàn
  • guān
  • bǎn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • lín
  • màn
  • 連江縣官坂中心小學六年(一)班 林漫
  • 閱讀全文

   叮嚀中的愛

   六年級作文567字
   作者:駱尚鴻
  •  
  •  
  •  
  • ér
  •  
  • chī
  • dōng
  • kuài
  • diǎn
  •  
  • chí
  • dào
  •  
  •  
  •  “兒子!吃東西快點啦!遲到啦!”
  • qīn
  •  
  • yòu
  • zài
  • dīng
  • níng
  • le
  •  
  • měi
  • tiān
  •  
  • dōu
  • huì
  • tīng
  • 母親,又在叮嚀了,幾乎每天,我都會聽
  • jiàn
  • qīn
  • de
  • dīng
  • níng
  •  
  • qián
  •  
  • cóng
  • wèi
  • zhī
  • dào
  • zhè
  • dīng
  • níng
  • 見母親的叮嚀。以前,我從未知道這叮嚀
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文483字
   作者:馮天宇12…
  •  
  •  
  • de
  • ài
  •  
  • xiàng
  • tiáo
  • zhǎng
  •  
  • tián
  • jìng
  •  
  • fàn
  •  媽媽的愛,像一條長河。它恬靜,泛
  • zhe
  • wēi
  • wēi
  • de
  • lián
  •  
  • qīng
  • chè
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • de
  • kuài
  • 著微微的漣漪;它清澈,看得見河底的塊
  • kuài
  • qīng
  • shí
  •  
  • qīng
  • róu
  •  
  • chūn
  • fēng
  • sòng
  • háng
  •  
  • de
  • 塊青石;它輕柔,如春風送我行。媽媽的
  • 閱讀全文

   我的愛好

   六年級作文454字
   作者:何清源
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • hěn
  • guǎng
  • fàn
  •  
  • yóu
  • yǒng
  •  
  • huá
  • hàn
  • bīng
  •  
  •  我的愛好很廣泛:游泳、滑旱冰、打
  • máo
  • qiú
  •  
  • xià
  • xiàng
  •  
  • zhōng
  • zuì
  • huān
  • xià
  • xiàng
  •  
  • 羽毛球、下象棋,其中我最喜歡下象棋。
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   感恩父母

   六年級作文558字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  感恩父母
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • yǒu
  •  
  • bàn
  • shēng
  •  “感恩的心,感謝有你,伴我一生
  •  
  • ràng
  • yǒu
  • yǒng
  • zuò
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • ,讓我有勇氣做我自己,感恩的心,感謝
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   六年級作文541字
   作者:張鑫
  • de
  • shì
  • míng
  • gāo
  • sān
  • jiāo
  • shī
  •  
  • zhōng
  • děng
  • shēn
  • cái
  •  
  • 我的媽媽是一名高三教師,中等身材,皮
  • bái
  • bái
  • de
  •  
  • shí
  • fèn
  • piāo
  • liàng
  •  
  • dàn
  • duān
  • zhuāng
  • fāng
  •  
  • 膚白白的,不十分漂亮,但端莊大方,她
  • de
  • chuān
  • bàn
  • shí
  • máo
  • dàn
  • hěn
  • gāo
  •  
  • dàn
  • shì
  • yīn
  • wéi
  • zhǎng
  • 的穿衣打扮不時髦但很高雅。但是因為長
  • 閱讀全文

   舞蹈——我的愛好

   六年級作文260字
   作者:鄔銘銘
  • de
  • ài
  • hǎo
  • 我的愛好
  •  
  •  
  • zuì
  • de
  • ài
  • hǎo
  • jiù
  • shì
  • tiào
  •  
  •  我最大的愛好就是跳舞。
  •  
  •  
  • gāng
  • mǎn
  • sān
  • suì
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • dào
  • ēn
  •  我記得我剛滿三歲的時候,媽媽到恩
  • 閱讀全文

   看不見的愛

   六年級作文975字
   作者:未知
  •  
  •  
  • rén
  • fēi
  • cǎo
  •  
  • shú
  • néng
  • qíng
  •  
  • qíng
  • lián
  • jiē
  •  人非草木,孰能無情?父子情連接起
  • nóng
  • nóng
  • xuè
  •  
  • qíng
  •    
  • xīng
  • shuō
  •  
  • yáo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 濃濃血脈,母女情/腥說雌?爻Γ?ι?榘
  •  
  •  
  • chù
  •  
  • zhuó
  • xiū
  • zhǒng
  • yàng
  • de
  • qíng
  • ràng
  • ??庾鷸亍⒗斫庥牘匕各種各樣的情讓我
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 570580.com | www.8667m.com | 9958999.com | www.yl2290.com | www.452805.com | 7141oo.com | www.9422c.com | ylzz1115.cc | www.77731h.com | www.81520a.com | www.68666w.com | www.91233n.com | 3033d.com | www.4963aa.com | 1483.com | www.444171.com | www.596608.com | www.56733x.com | www.60108z.com | wns28c.com | www.52062k.com | hh.bet | www.fc596.com | 2381kkk.com | www.y440044.com | www.700539.com | 1634l.com | www.hqcp2.com | 033p.net | www.ch8123.com | 9895f.com | www.yh66988.com | o58955.com | www.68365d.com | 69446666.com | www.j2894.com | tc88.com | www.45598t.com | 9645hh.com | www.c558.vip | 18438333.com | www.89677h.com | 00773c.com | www.829797h.com | 3413377.com | www.7415oo.com | 1389ff.com | www.4963oo.com | 22225002.com | www.733483.com | hg10p.com | www.7920y.com | hhgz0077.com | www.7239k.com | 83377z.com | www.695a.cc | 7779y.cc | www.680358.com | www.40404688.com | www.210255.com | www.015456.com | 61321166.com | www.370190.com | 59599a.com | www.357107.com | 867wn.com | www.3398788.com | 32424e.com | www.66652h.com | z2306.com | www.907118.com | www.110732.com | 20771155.com | www.680556.com | 8757067.com | www.bjl917.com | TY5506.com | www.ban03.com | www.8694x.com | www.137101.com | www.490000.com | y6840.com | www.469704.com | 54240099.com | www.cf9906.com | www.sbet567.net | 9905.com | www.w84t.com | 30007h.com | www.996732.com | www.v15502.com | 56988i.vip | www.vns6601.com | 67890uu.com | www.11774.cc | www.5816ee.com | k8381.com | www.3691p.com | vnsr55888.com | www.11djcp.com | www.cp77dd.com | 0332t.com | www.33598x.com | www.p1186.com | 3066hhh.com | www.1754.com | 97618f.com | h61653.com | www.9737ii.com | hg10a.com | www.927150.com | www.362234.com | 7249p.com | www.88266t.com | www.h7788m.com | 3559sss.com | www.9971003.com | 3544e.com | www.117015.com | www.97060f.com | 502569.com | www.cb3288.com | www.877568.com | 5622a.com | www.500pt.com | www.hg285.com | 915630.com | www.33598n.com | www.lianhua1.com | 86068.com | www.qmfc2.com | www.633786.com | 8159a.cc | www.660686.com | www.138cpc.com | yh645.cn | 496yy.com | www.v2222.com | www.zun371.com | 33115zz.com | www.0327.com | www.long-8.com | 4036nn.com | www.821619.com | www.336rrrr.com | 54140088.com | www.136031.com | www.62979g.com | www.0636d.com | 111122pp.com | www.3478a.cc | www.808888q.com | le888g.com | 040967.com | www.5953838.com | www.xb0010.com | g8009.com | www.451599.com | www.366908.com | 59599y.com | 66119vip.com | www.669307.com | www.n80288.com | www.058hx.com | bet99499.com | www.541619.com | www.h83377.com | www.4107g.com | 0234t.com | www.890702.com | www.0169b.com | www.pu3333.com | 5369b.com | www.911888a.com | www.9737oo.me | www.xpj6666.cc | 55545g.com | www.632750.com | www.63606i.com | www.7893w04.com | 3242c.com | 50099n.com | www.80767x.com | www.vipxl.3009300930093009.com | 33kk8331.com | 3389.com | www.978797.com | www.69567r.com | www.879nn.com | bwin8m.com | 5004rr.com | www.9149b.com | www.7415d.com | www.dy1188.com | 9506t.com | www.060888.com | www.334777.com | www.suncity888.com | 3868amyhzz.com | 55977.cc | dd56988.com | www.6832c.com | www.115527v.com | www.7111j.com | jjjj009.com | 1407e.com | www.210639.com | www.91233p.com | www.365088.bet | www.c4737.com | 3458940.com | 2869a.com | www.387708.com | www.tyc88000.com | www.4963dd.com | www.799msc.com | jinlong02.com | 4288q.com | www.150928.com | www.8499u.com | www.7366008.com | www.7764.com | www.40818b.com | 214kf.com | 8200.cn | www.50732e.com | www.9928ff.com | www.5446.com | www.50999u.com | www.pj7185.com | 9679w.com | 3807b.com | 52688e.com | www.076069.com | www.18czj.com | www.68993268.com | www.9895a.com | www.msc128.com | www.hg3968.com | 1077rr.com | 3522jj.cc | yh77776.com | www.80075u.com | www.yi543.com | www.win1237.com | www.203163.com | www.68683.com | www.hg66668.cc | 87680n.com | bet28t.com | 9679y.com | 2214uu.com | 83377c.com | 87965gg.com | www.564676.com | www.3552e.com | www.0601k.com | www.62979f.com | www.1168g.com | www.0733fdc.net | www.09569r.com | www.76060s.com | 2546v.com | 8036aa.com | y088.cc | 4488ggg.com | 7989f.com | yh568.vip | feicai0718.com | emv3626.com | www.319126.com | www.177888a.com | www.11554.cc | www.39500l.com | www.908296.com | www.js57666.com | www.3032bb.com | www.04567h.com | www.85857h.com | www.61456.com | www.www-36222.com | www.22751.com | www.yd555888.com | www.8124r.com | www.bmcp1344.com | www.a8a8789.com | 79889b.com | 54443h.com | 4633344.com | ff555p.com | jj3189.com | 9895h.com | bb888866.com | vns66666.cc | 58000d.com | wpmtp.com | bg555666.com | www.56520s.com | www.4625v.com | www.3332hg.com | www.8694g.com | www.xinyc5.com | i4255.com | www.80065x.com | www.589056.com | www.js06123.com | www.33225.com | www.c79839.com | www.69567q.com | www.90305b.com | 77226556.com | h88983.com | www.38138s.com | www.785382.com | www.qucw9.com | shen5522.com | www.yh6777.com | www.006091.com | www.55717e.com | www.hx1184.com | 222b9.com | 84496611.com | www.77537b.com | www.2021d.com | www.hjin4.com | 3788m.com | pj677x.com | 6641kk.com | www.8694s.com | www.37533.com | www.751cp2.com | www.3577.ag | www.win1233.com | www.60123f.com | www.ch8911.com | www.309831.com | 808988w.com | c91234567.com | 146664455.com | 8036r.com | www.xhtd4455.com | www.tyc855.com | www.gg55826.com | www.792083.com | www.55885m.com | www.652918.com | sbd023.net | 27365e.com | 55323v.com | f2649.com | www.zz8633.com | www.4399msc.com | www.99552oo.com | www.66376k.com | www.602471.com | 20772277.com | 4152s.com | xcdc688.com | www.44447837.com | www.89599a.com | www.0967001.com | www.hc2788.com | 690824.com | 87965ww.com | swin6.com | www.3459j.com | www.6001.com | www.cr678.net | www.952583.com | hkmh.biz | 4152d.com | www.hgbb.com | www.77007.com | www.68993262.com | www.662182.com | 3mgmjjj.com | ii8159.cc | www.7669c.net | www.751.cc | www.8582bb.com | www.404977.com | 1654qq.com | hcp5555.com | www.v445566.com | www.cn365g.com | www.80075.com | 22299jj.com | 3679tt.com | www.xpj1177.cc | www.77731r.com | www.07163i.com | www.127918.com | dxcp7.com | 7736j.com | www.c44qq.com | www.78949x.com | www.025738.com | p888168.com | www.85770b.com | www.k3065.com | www.12455h.com | 196979.com | 5647v.com | www.11088l.net | www.40288p.com | www.645326.com | 4880.com | www.85770j.com | www.4446ddd.com | www.7777ho.com | 22207p.com | 2418u.com | www.56655p.com | www.50054q.com | amjs9944.com | bali3377.com | www.pj8333.com | www.60108j.com | 7334r.com | 65005y.com | www.5966qqq.com | www.6364k.com | 1294.com | 1116dh.com | www.7334h.com | www.962095.com | 500000454.com | www.x6099.com | www.7920l.com | www.32123i.com | 00048i.com | www.255169.com | www.61233h.com | 1168x.com | 365vip600.net | www.673888a.com | www.622209.com | 3788ii.com | www.df2220.com | www.60108d.com | ylg2566.com | www.xinhao2233.com | www.b12189.com | www.323518.com | 66185a.net | www.2tyc.com | www.743966.com | 4231d.com | www.bc631.com | www.kc53.com | b1458.com | www.585555.com | www.8039j.com | 500000357.com | www.9x0048.com | www.60108b.com | 5369b.com | www.7171msc.com | www.16878e.com | hjj11.com | www.2846f.com | www.68689s.com | cp088v.com | www.9679m.com | www.71233h.com | 4995q.com | www.hg55ff.com | www.3552h.com | 01234r.com | www.218003.com | www.949410.com | 36400022.com | www.7415r.com | www.98528i.com | 17784.com | www.56011c.com | 28835533.com | www.55155h.com | www.50732x.com | 492dh.com | www.34i35.com | www.557032.com | 2649i.com | www.79095c.com | 9h2.com | www.v3301.com | www.35918f.com | 6175pp.com | www.85857u.com | www.111505.com | 2000524.com | www.648211e.com | 7605l.com | www.cjcp345.com | www.202439.com | 4433vn77.com | www.0055wd.com | 30173311.com | www.4963qq.com | 0652i.com | www.g4737.com | www.tctx8.com | 2824y.net | www.9187.com | 33382j.com | www.91088.com | www.52072x.com | www.pz015.com | www.5666hc.com | 28288dd.com | www.4833041.com | 71372226.com | www.89599j.com | 6868vv.cc | www.987msc.com | www.444539.com | www.yh6008.com | www.41211.cc | 83138t.com | www.hg873.com | 3522j.cc | www.32031d.com | 06386969.com | www.p32939.com | baihu188.com | www.3125008.com | 3156eee.com | www.7764.com | 3339964.com | www.pj6339.com | www.393860.com | www.ks883.net | www.sytg7.com | 0600s.cc | www.5799.cc | bb3189.com | www.82676.com | feicai0917.com | www.99677k.com | 80368ee.com | www.665534.com | dz3222.com | www.16065e.com | 22zz8332.com | www.305155.com | 2012bet6.com | www.60123z.com | 996622vv.com | www.66509.cc | 50023399.com | www.sjgc2.com | www.db2233.com | www.809216.com | www.c6635.net | www.554363.com | www.2846j.com | www.101698.com | www.85016.com | j35151.com | www.3589111.com | 5622f.com | www.4972z.com | 8685151.com | www.69567y.com | 3435r.com | www.22365.Com | 44rr8331.com | www.zch7.com | www.333222m.com | www.340477.com | www.www-36222.com | 6830j.com | www.85857h.com | 3679kk.com | www.1119yl.com | 1253-2.com | www.50052l.com | 444789.com | www.557089.com | www.982333.com | 22883z.com | www.55545p.com | 0332s.com | www.033064.com | 44bb8331.com | www.725106.com | www.pj979.com | bwin910.co | www.472705.com | 04666p.com | www.49956l.com | www.g88998.com | www.84499i.com | www.07.bet | 4066n.com | www.4923w.com | 88850nn.com | www.307816.com | www.3122t.com | 2064.ag | www.js18688.com | www.68666i.com | www.196073.com | www.868444.com | 69444488.com | www.66652c.com | www.v1636.com | 83929.com | www.xj7008.com | 33313o.com | www.599842.com | www.345066.com | nce7998.com | www.80075k.com | www.365109f.com | 5005i.com | www.30350d.com | 9995g.cc | www.89894v.com | www.8967y.com | 908080y.com | www.937652.com | www.203rs.com | 21366l.com | www.3416p.com | www.hg1733.com | 52688r.com | www.16878o.com | www.87680u.com | o45638.com | www.2228229.com | www.4759xx.com | wnsr858.com | www.74j.com | www.mgm8699.com | 50020011.com | www.725603.com | www.933966.com | 11885003.com | www.8582bb.com | www.56520o.com | 69111.com | www.77802d.com | www.pj9075.com | 33885003.com | www.535hc.com | www.090091.com | 3957m.com | www.609815.com | www.809014.com | 87965mm.com | www.26878e.com | www.g3410.com | 1408m.com | 1466h.com | www.80767t.com | www.9785333.com | 0378kk.com | www.799417.com | www.50999o.com | 6830e.com | zhcp31.com | www.4833011.com | www.32666n.com | jidu03.com | www.731996.com | www.sb5509.com | 3176655.com | 3928722.com | www.50022c.com | www.00708.com | 01885e.com | 15856e.com | www.68993238.com | www.bte33.com | 4488m.com | www.218195.com | www.8905a.com | www.b4737.com | 2222k00.com | www.377501.com | www.32031p.com | www.4938u.com | dhy.cc | www.340680.com | www.68365a.com | www.1zbvip.com | 7003kk.com | 1408t.com | www.7239q.com | www.988800.com | qycp04.com | 4880r.com | www.c6449.com | www.6880gg.com | www.2090977.com | 3559iiii.com | 5756-5856.com | www.6653e.com | www.hg15819.com | 7335h.com | 5478d.com | www.217030.com | www.89777g.com | www.hg8376.com | feicai0756.com | 3552o.com | www.551727.com | www.x94600.com | www.118668.com | jsjlb11.com | 32355gg.com | www.576126.com | www.55717l.com | www.718888.com | 22335002.com | zz330.com | wzyxwz.org | www.39500m.com | www.89599m.com | www.3643t.com | tz883.com | 5906hh.com | www.680358.com | www.js28666.com | www.jm49.com | www.14555a.com | 4590v.com | 77606u.com | www.744343.com | www.68993271.com | www.20199jj.com | www.112211b.com | 3679mm.com | 3846m.com | www.534457.com | www.68cc.com | www.bet63g.com | www.69096q.com | 11995156.com | pj00ee.com | 3379ff.com | www.220755.com | www.08588w.com | www.793351.com | www.jh1188.com | www.2882389.com | 9339999i.com | 3568k.com | 55155b.com | www.978960.com | www.16065i.com | www.57800m.com | www.122hg.com | www.js736736.com | yh645.cn | 5443a.com | 4195cc.com | www.557595.com | www.35918p.com | www.44118r.com | www.jy768.com | www.7636.com | www.o1688.net | 87578007.xyz | 9993657.com | 115502.com | www.126019.com | www.c2656.com | www.39500hh.com | www.58908a.com | www.245684.com | www.9816666.com | www.hg00188.net | 50000977.com | a87570.com | 0471sands.com | 5443b.com | 3544t.com | www.110879.com | www.810837.com | www.07163n.com | www.81608m.com | www.4058vv.com | www.751cp1.com | www.08057777.com | www.7025o.com | www.8181sun.com | feicai028.com | a6622.com | vvv1915.com | 20054455.com | LXYL362.com | 3245y.com | 7YL7999.com | www.028314.com | www.621316.com | www.hcjt8.com | www.66095.cc | www.00840a.com | www.5958116.com | www.835991.com | www.115527i.com | www.4136r.com | www.27363d.com | www.rb05.com | www.00708.com | www.hg3348.com | www.k1577.com | www.msc229.com | www.xpj0981.com | www.7720b.com | www.js87000.com | www.77764400.com | 1213ppp.com | 5005b.com | 2381d.com | 97799c.com | feicai0532.com | qycp05.com | 预览56988ee.com | 314.cc | 8036g.com | 2649nn.com | 5456t.com | 20775544.com | www.a2a999.cc | JS191.com | www.jbb2015.com | www.033033v.com | www.pj90666.com | www.hg44403.com | www.33366638.com | www.85770w.com | www.1347-03.com | www.7830m.com | www.2846s.com | www.975426.com | www.3616g.com | www.46768.com | www.986655.com | www.yhgjk.net | www.rycp157.com | www.5099ss.com | www.bwinyz31.com | www.91779n.com | www.38775rr.com | www.7240g.com | www.954321t.com | www.81678x.com | www.9149d.com | www.zfcp3.com | www.755804.com | www.525988.com | www.54400u.com | 500000379.com | rf034.com | 78117744.com | w7667.com | 6789801.com | 20771166.com | www.76543z.com | www.9558jsc.com | www.le888w.com | www.614886.com | www.1754t.com | www.178337.com | www.77801r.com | www.333xm.cc | www.550284.com | 30019q.com | 1669n.com | yz57.com | 4182i.com | 87680q.com | www.995y.net | www.015kj.com | www.dzj0707.com | www.792064.com | www.68682n.com | www.976357.com | www.083026.com | 5309u.com | 1468ccc.com | 68228u.com | www.hg175.com | www.13798a.com | www.1106488.com | www.288021.com | www.60007r.com | www.755864.com | csj110.com | s88021cc.com | b7570b.com | www.xh118.com | www.js2889.com | www.7415hh.com | www.37266.co | www.c6449.com | 9980xl.com | 07789.com | 80850ww.com | www.1869f.com | www.g24074.com | www.4996.com | www.7239p.com | www.638807.com | 2096l.com | 35222nn.com | 59889x.com | www.js466.com | www.848777a.com | www.3978a.com | www.652699.com | 2373e.com | dhydhydhy.com | www.11aicai.com | www.61808.com | www.2997771.com | www.2632o.com | pu65.com | 30175544.com | 4195hh.com | www.msc997.com | www.0622ccc.com | www.den00.com | 0434333.com | yabo6007.com | www.700829.com | www.788sb.21.sb | www.5859118.com | www.649638.com | hb7377.com | 00rr8332.com | www.ii9702.com | www.4058ll.com | www.3668p.com | 80368h.com | 66671h.com | www.00829j.com | www.4136u.com | www.6769l.com | 324138.com | 3890n.com | www.4972tt.com | www.bwinyz29.com | www.022hb.cc | 99151m.com | v2351.com | www.3090789.com | www.869934.com | www.725102.com | q6q66.com | 1483v.com | www.th1199.com | www.88266s.com | 官网捕鱼1.com | 316h.cc | www.pj7991.com | www.8577i.cc | www.466161.com | 88851i.com | www.8494x.com | www.a30666.com | www.ybao5.com | 08159q.com | 7935r.com | www.a81d.cc | www.37193.cc | 2140099.com | 2776d.com | www.819msc.com | www.34788f.com | 3822u.com | 3156qqq.com | www.91w.com | www.8667b.com | 61653.com | xx2649.com | www.ok99.com | www.gczj3.com | 1434s.com | www.917xpj3.com | www.80188j.com | www.599642.com | 1076002.com | www.330099g.com | www.984705.com | yin3434.com | 8569877.com | www.37tyc.com | www.7793h.com | beiyong.bet | www.6491d.com | www.5719g.com | www.178326.com | 55797j.com | www.k1235.com | www.3416s.com | 97618w.com | www.995u.net | www.352518.com | 1429x.com | 55899f.com | www.huangma24.com | www.504133.com | 93922l.com | www.ag6215.com | www.df76.com | 83138m.com | www.22334100.com | www.77803x.com | c388x.com | www.300t.com | www.5958199.com | 02edu.com | www.535xpj.com | www.zpw100.com | 3189s.com | k83377.com | www.86339o.com | 7570.am | www.68666m.com | www.5446b.com | js8880.com | www.yh8003.com | www.flb902.com | 9068t.com | www.xpj8898.com | www.004829.com | 08820099com | www.21365ww.com | www.90305b.com | 3467b.am | www.js7896.com | www.500lian.com | 3678eee.com | www.hg7211h.com | www.843879.com | dh01885.com | www.6776yy.com | www.103380.com | 23800j.com | www.js57666.com | 8957c.com | www.7025x.com | www.33997d.com | 3304f.com | www.8yw.net | www.599280.com | js777dl.com | www.820042.com | 33567i.com | www.4625p.com | www.43818x.com | xpj212.com | www.qyle11.com | www.302830.com | 2418009.com | www.1117.com | 30688c.com | www.39333.com | www.550919.com | 2851a.com | www.9484.com | 5168cc.cc | www.322113.com | www.532918.com | jj4119.com | www.sj52288.com | pcdd.net | www.6xinhao.com | www.16878d.com | www.523780.com | 2613o.com | www.jsyl.cm | 4116y.com | www.hg703.com | 00995002.com | www.10050856.com |