<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  地球就診

  六年級作文484字
  作者:蔡歆瑋
 •  
 •  
 •  
 • qiú
 •  
 • jiù
 •  
 • zhěn
 •  
 •  
 •  地 球 救 診 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • men
 • de
 • qiú
 • le
 •  
 • shì
 • zhēn
 • de
 • le
 •  我們的地球媽媽哭了,她是真的哭了
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 •  
 • zhè
 • tiān
 •  
 • qiú
 • lái
 • dào
 • le
 •  
 • yín
 • zhěn
 •  這一天,地球媽媽來到了“銀河系診
 • suǒ
 •  
 •  
 • wèi
 • shì
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • mǎn
 • liǎn
 • yōu
 • chóu
 • de
 • qiú
 • 所”,一位護士看見了滿臉憂愁的地球于
 • shì
 • wēi
 • xiào
 • zhe
 • yíng
 • shàng
 • guān
 • xīn
 • de
 • wèn
 • dào
 •  
 •  
 • hǎo
 • jiǔ
 • jiàn
 • 是微笑著迎上去關心的問道:“好久不見
 • le
 •  
 • nín
 • zěn
 • me
 • dào
 • zhè
 • lái
 • le
 •  
 • shì
 • shū
 • ma
 • 了,您怎么到這里來了?是哪里不舒服嗎
 •  
 • yǒu
 • shí
 • me
 • yào
 • bāng
 • máng
 • de
 • ma
 •  
 •  
 • zhè
 • wèn
 • ràng
 • qiú
 • ?有什么需要幫忙的嗎?”這一問讓地球
 • gèng
 • shāng
 • xīn
 • le
 •  
 • shì
 • lián
 • máng
 • ān
 • wèi
 • bìng
 • dài
 • 媽媽更傷心了,護士連忙安慰她并把她帶
 • dào
 • le
 • wài
 • shēng
 • de
 • zhěn
 • shì
 •  
 • qiú
 • xiàng
 • wài
 • 到了外科醫生的診室里。地球媽媽向外科
 • shēng
 • shuō
 • le
 • de
 • bìng
 • qíng
 •  
 •  
 • zhè
 • duàn
 • shí
 • jiān
 • gǎn
 • dào
 • 醫生說了自己的病情:“這段時間我感到
 • yǎn
 • jīng
 • de
 • hái
 • yǒu
 • ěr
 • míng
 •  
 • shēn
 • shàng
 • yòu
 • yǎng
 •  
 • 眼睛迷迷糊糊的還有耳鳴,身上又癢,不
 • shí
 • de
 • zǒng
 • gǎn
 • jiào
 • dào
 • xīn
 • fán
 •  
 • zhī
 • shì
 • le
 • shí
 • me
 • bìng
 •  
 • 時的總感覺到心煩,不知是得了什么病,
 • shēng
 • tīng
 • hòu
 • gěi
 • zuò
 • le
 • jiǎn
 • chá
 •  
 •  
 •  
 • 醫生聽后給她做了檢查。 
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • jiǎn
 • chá
 •  
 • shēng
 • zhǎo
 • dào
 • le
 • yuán
 • yīn
 •  
 • de
 • yǎn
 •  經過檢查,醫生找到了原因,她的眼
 • jīng
 • shàng
 • yǒu
 • céng
 • yòu
 • hòu
 • yòu
 • zāng
 • de
 •  
 • suǒ
 • qiú
 • 睛上有一層又厚又臟的垃圾,所以地球媽
 • cái
 • gǎn
 • jiào
 • dào
 • yǎn
 • jīng
 • shū
 •  
 • qiú
 • de
 • 媽才感覺到眼睛不舒服。地球媽媽的皮膚
 • shàng
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • gōng
 • zhǒng
 • yǒu
 • hài
 • pái
 • fàng
 • dào
 • 上有很多工業垃圾各種有害氣體排放到大
 • zhōng
 • dǎo
 • zhì
 • qiú
 • le
 • yán
 • zhòng
 • de
 • bìng
 •  
 • ěr
 • 氣中導致地球媽媽得了嚴重的皮膚病。耳
 • míng
 • de
 • yuán
 • yīn
 • shì
 • ěr
 • duǒ
 • zhǎng
 • shòu
 • dào
 • rén
 • lèi
 • zhǒng
 • shēng
 • huó
 • 鳴的原因是耳朵長期受到人類各種生活和
 • shēng
 • chǎn
 • chū
 • de
 • zào
 • yīn
 • cái
 • dǎo
 • zhì
 • qiú
 • ěr
 • míng
 • zhè
 • xiē
 • 生產發出的噪音才導致地球媽媽耳鳴這些
 • bìng
 • dōu
 • shì
 • rén
 • lèi
 • huài
 • le
 • huán
 • jìng
 • zào
 • chéng
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 病都是人類破壞了環境造成的。 
 •  
 •  
 • shēng
 • gěi
 • qiú
 • kāi
 • le
 • ?
 • rén
 • lèi
 • de
 • yào
 • fāng
 •  醫生給地球媽媽開了報復人類的藥方
 •  
 • hóng
 • zāi
 •    
 • suān
 •    
 • shā
 • chén
 • bào
 •    
 • gàn
 • hàn
 •    
 • shí
 • liú
 • jiān
 • zhì
 • ér
 • chéng
 •  
 • ,洪災+酸雨+沙塵暴+干旱+泥石流煎制而成。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • rán
 • xiàng
 • men
 • qiāo
 • xiǎng
 • le
 • jǐng
 • zhōng
 •  
 • men
 • měi
 •  大自然向我們敲響了警鐘。我們每個
 • rén
 • yīng
 • gāi
 • bǎo
 • lài
 • shēng
 • cún
 • de
 • huán
 • jìng
 •  
 •  
 • qiú
 • 人應該保護自己賴以生存的環境——地球
 •  
 • jìn
 • fèn
 • liàng
 • ?
 • shè
 • men
 • měi
 • hǎo
 • de
 • jiā
 • yuán
 • ,盡自己一份力量去建設我們美好的家園
 •  
 • ràng
 • men
 • de
 • shēng
 • huó
 • gèng
 • jiā
 • kuài
 • ba
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ,讓我們的生活更加快樂吧!  
   
  無注音版:
   
    地 球 救 診
   
   
    我們的地球媽媽哭了,她是真的哭了。
   
    這一天,地球媽媽來到了“銀河系診所”,一位護士看見了滿臉憂愁的地球于是微笑著迎上去關心的問道:“好久不見了,您怎么到這里來了?是哪里不舒服嗎?有什么需要幫忙的嗎?”這一問讓地球媽媽更傷心了,護士連忙安慰她并把她帶到了外科醫生的診室里。地球媽媽向外科醫生說了自己的病情:“這段時間我感到眼睛迷迷糊糊的還有耳鳴,身上又癢,不時的總感覺到心煩,不知是得了什么病,醫生聽后給她做了檢查。
   
    經過檢查,醫生找到了原因,她的眼睛上有一層又厚又臟的垃圾,所以地球媽媽才感覺到眼睛不舒服。地球媽媽的皮膚上有很多工業垃圾各種有害氣體排放到大氣中導致地球媽媽得了嚴重的皮膚病。耳鳴的原因是耳朵長期受到人類各種生活和生產發出的噪音才導致地球媽媽耳鳴這些病都是人類破壞了環境造成的。
   
    醫生給地球媽媽開了報復人類的藥方,洪災+酸雨+沙塵暴+干旱+泥石流煎制而成。
   
   
   大自然向我們敲響了警鐘。我們每個人應該保護自己賴以生存的環境——地球,盡自己一份力量去建設我們美好的家園,讓我們的生活更加快樂吧!
    

   20年后的地球

   六年級作文772字
   作者:未知
  •  
  •       
  • nián
  • hòu
  • de
  • qiú
  • 20年后的地球
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  廣東省番禺 南沙金洲小學61班 
  • guān
  • míng
  • 關明祺
  • 閱讀全文

   <只有一個地球>讀后感

   六年級作文489字
   作者:未知
  •  
  • hòu
  • gǎn
  • 讀后感
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  • shì
  •  
  • tóng
  • xiǎo
  • xué
  • ?g
  • yuán
  • xiào
  •  廣東省佛山市 同濟小學花園校區
  • liù
  • bān
  •  
  • shān
  • 六班 何碧珊
  • 閱讀全文

   地球引起的思索

   六年級作文493字
   作者:未知
  •  
  • qiú
  • yǐn
  • de
  • suǒ
  • 地球引起的思索
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  •  
  • bǎo
  • ān
  • gōng
  • míng
  • jiē
  • dào
  • zhōng
  • xīn
  •  廣東省深圳 寶安區公明街道中心
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • xiǎo
  • xuán
  • 小學六(一)班 黃曉璇
  • 閱讀全文

   地球媽媽笑了

   六年級作文778字
   作者:未知
  •  
  • qiú
  • xiào
  • le
  • 地球媽媽笑了
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  • nài
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • xiǎo
  • yáng
  •  /ㄊ「V菔小〔柰ば⊙Я?班 王曉陽
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   地球媽媽的病

   六年級作文699字
   作者:未知
  •  
  • qiú
  • de
  • bìng
  • 地球媽媽的病
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  •  
  • gāo
  • táng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  •  浙江省寧波 高塘小學603 葉宇驥
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   地球的哭訴

   六年級作文518字
   作者:未知
  •  
  • qiú
  • de
  • 地球的哭訴
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  •  
  • chéng
  • dōu
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • shǔ
  •  四川省成都市 成都外國語學校附屬
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • bān
  •  
  • mǐn
  • jié
  • 小學5班 馬敏杰
  • 閱讀全文

   拯救地球

   六年級作文502字
   作者:愛情紅豆…
  • liù
  • bān
  •  
  • chén
  • tíng
  • tíng
  • 六班 陳婷婷
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • rán
  • kàn
  • dào
  • le
  • zhè
  • yàng
  • gōng
  • guǎng
  • 有一天,我突然看到了這樣一則公益廣
  • gào
  •  
  •  
  • 告——
  • 閱讀全文

   地球的眼淚

   六年級作文683字
   作者:愛情紅豆…
  •  
  • qiú
  • de
  • yǎn
  • lèi
  •  
  • 地球的眼淚 
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • tíng
  • tíng
  •  班 陳婷婷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • shāng
  • xīn
  • le
  •  
  •  
  • qiú
  •  嗚—嗚—”地球傷心地哭了。“地球
  • 閱讀全文

   地球的苦惱

   六年級作文531字
   作者:愛情紅豆…
  •  
  • qiú
  • de
  • nǎo
  • 地球的苦惱
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • tíng
  • tíng
  •  班 陳婷婷
  •  
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • shàng
  • chuáng
  • jiǔ
  •  
  • méng
  • lóng
  • zhī
  • zhōng
  •  
  • rán
  •  晚上,上床不久,朦朧之中,忽然一
  • 閱讀全文

   讀《只有一個地球》有感

   六年級作文608字
   作者:賴劍中
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liù
  • ?
  • èr
  •   撫市鎮中心小學  六(二
  •  
  • bān
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lài
  • kǎi
  • zhōng
  • )班   賴楷中
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • qiú
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • cóng
  • rén
  • lèi
  •  《只有一個地球》這篇課文從人類
  • 閱讀全文

   保護地球,你我行動

   六年級作文1213字
   作者:L梓瑩
  •  
  • mǎn
  • de
  • tóng
  • mǎn
  • shān
  • de
  •  
  • zhú
  • zhú
  • 滿地的垃圾如同滿山的野虎,逐步逐步
  • tūn
  • shí
  • zhe
  • qiú
  •  
  • qiú
  • tóng
  • shí
  • huì
  • mài
  • xiàng
  • miè
  • wáng
  • biān
  • 地吞食著地球,地球同時也會邁向滅亡邊
  • yuán
  •  
  • zuò
  • wéi
  • qiú
  • rén
  •  
  • yīng
  • gāi
  • yào
  • fèn
  • dān
  • 緣。作為一個地球人,應該也要分擔起一
  • 閱讀全文

   地球的病

   六年級作文637字
   作者:あァ夜お…
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • qiú
  • dào
  • tài
  • yáng
  • zhěn
  • suǒ
  • kàn
  • bìng
  • qiú
  • xiān
  • shēng
  • 有一天地球到太陽診所去看病地球先生
  • shuō
  • dào
  • de
  • zuì
  • jìn
  • zhī
  • zěn
  • me
  • de
  • lǎo
  • shì
  • hěn
  • tòng
  • 說道我的肚子最近不知怎么的老是很痛我
  • de
  • sēn
  • lín
  • tóu
  • luò
  • le
  • hěn
  • duō
  • hún
  • shēn
  • zài
  • tài
  • yáng
  • 的森林頭發也落了很多渾身不自在太陽醫
  • 閱讀全文

   地球的心愿

   六年級作文772字
   作者:何群
  •  
  • qiú
  •  
  • de
  •  
  • xīn
  •  
  • yuàn
  • 地 球 的 心 愿
  •  
  • 
  • gān
  • shěng
  • huá
  • chí
  • xiàn
  • róu
  • yuǎn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • qún
  •  
  • 甘肅省華池縣柔遠小學六(3)班:何群 
  • 閱讀全文

   讀《只有一個地球》有感

   六年級作文424字
   作者:曾穎潔
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • qiú
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《只有一個地球》有感
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • le
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • qiú
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • 當我讀了《只有一個地球》這篇課文以
  • 閱讀全文

   我渴望地球上沒有污染

   六年級作文291字
   作者:牛哥
  •  
  • zhí
  • wàng
  • zhè
  • shì
  • jiè
  • shì
  • gàn
  • jìng
  • de
  • měi
  • hǎo
  • de
  •  
  • 我一直渴望這個世界是干凈的美好的。
  • lán
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  •  
  • jié
  • bái
  • de
  • yún
  • duǒ
  •  
  • gōng
  • chǎng
  • zài
  • pái
  • fàng
  • 藍藍的天空,潔白的云朵,工廠不再排放
  • fèi
  •  
  • men
  • de
  • qīn
  •  
  •  
  • huáng
  • zhǎng
  • jiāng
  • zài
  • 廢氣,我們的母親河——黃河和長江不再
  • 閱讀全文

   為地球著想

   六年級作文450字
   作者:揚帆啟航
  •  
  •  
  • zhè
  • shì
  • fěng
  • xìng
  • de
  • huà
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  •  這是一幅極具諷刺性的圖畫,圖中有
  • è
  • de
  • kǎn
  • shù
  • rén
  •  
  • de
  • zuǐ
  • diāo
  • zhe
  • gēn
  • yān
  • 一個可惡的砍樹人,他的嘴里叼著一根煙
  •  
  • shǒu
  • zhōng
  • zuì
  • è
  • de
  • jiū
  • jìng
  • shā
  • hài
  • le
  • duō
  • shǎo
  • shù
  • ,手中那罪惡的利斧究竟殺害了多少樹木
  • 閱讀全文

   地球媽媽的哭聲

   六年級作文216字
   作者:侯旭敏
  •  
  • shì
  • zhī
  • xiǎo
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  • kuài
  • de
  • fēi
  • zhe
  •  
  • tīng
  • 我是一只小小鳥,我快樂的飛著,我聽
  • jiàn
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • yīn
  •  
  • shì
  • shuí
  • zài
  • ne
  •  
  • yuán
  • lái
  • shì
  • 見“嗚嗚”的聲音,是誰在哭呢?原來是
  • qiú
  • zài
  • ya
  •  
  •  
  • 地球媽媽在哭呀! 
  • 閱讀全文

   讀《只有一個地球》有感

   六年級作文507字
   作者:甜+0
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • huái
  • zhe
  • shēn
  • chén
  • de
  • xīn
  • qíng
  • le
  •  
  • zhī
  • yǒu
  •  今天,我懷著深沉的心情讀了《只有
  • qiú
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • jiǎng
  • le
  • cóng
  • rén
  • 一個地球》這篇課文。這篇課文講了從人
  • lèi
  • shēng
  • cún
  • de
  • jiǎo
  •  
  • jiǎng
  • le
  • qiú
  • de
  • yǒu
  • guān
  • zhī
  • shí
  •  
  • 類生存的角度,講了地球的有關知識,呼
  • 閱讀全文

   地球就診

   六年級作文484字
   作者:蔡歆瑋
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  •  
  • jiù
  •  
  • zhěn
  •  
  •  
  •  地 球 救 診 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • men
  • de
  • qiú
  • le
  •  
  • shì
  • zhēn
  • de
  • le
  •  我們的地球媽媽哭了,她是真的哭了
  • 閱讀全文

   地球變形記

   六年級作文1042字
   作者:寶貝不乖
  •  
  •  
  •  
  • bǎo
  • bèi
  •  
  • bǎo
  • bèi
  •  
  •  
  •  
  •  “寶貝,寶貝” 
  •  
  •  
  • tiān
  • méi
  • yǒu
  • kàn
  • jiàn
  • zhèng
  • zài
  • shuì
  • jiào
  • ma
  •  
  • shì
  • shuí
  • zhè
  • me
  •  天沒有看見我正在睡覺嗎?是誰這么
  • yōu
  • yuàn
  • de
  • jiào
  •  
  • děng
  • děng
  •  
  •  
  • yōu
  • yuàn
  •  
  •  
  • huāng
  • máng
  • zhēng
  • 幽怨的叫我?等等,“幽怨”!我慌忙睜
  • 閱讀全文

   地 球 ——讀《只有一個地球》有感

   六年級作文186字
   作者:邱朝霞
  •  
  • qiú
  •  
  •  
  • 地 球 
  •  
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • qiú
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  
  •  
  • 讀《只有一個地球》有感 
  •  
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  
  • qiū
  • cháo
  • xiá
  •  
  •  
  • 西洋小學六年級 邱朝霞 
  • 閱讀全文

   保護地球母親

   六年級作文312字
   作者:王海倫
  •  
  •  
  • bǎo
  • qiú
  • qīn
  •  
  •  
  •  保護地球母親 
  •  
  •  
  •  
  • wǎng
  • jīn
  • lái
  •  
  • qiú
  • qīn
  • yòng
  • gān
  • tián
  • de
  • zhī
  •  古往今來,地球母親用甘甜的浮汁
  • zhe
  • shù
  • dài
  • sūn
  •  
  • de
  • ér
  • men
  • zhuāng
  • shì
  • 哺育著無數代子孫,她的兒女們把它裝飾
  • 閱讀全文

   雞蛋撞地球

   六年級作文362字
   作者:王茂琦
  • dàn
  • zhuàng
  • qiú
  • sài
  •  
  •  
  • 雞蛋撞地球比賽 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  •  
  • xué
  • xiào
  • bàn
  • le
  • jiè
  •  今天是星期五,學校舉辦了第一屆
  • dàn
  • zhuàng
  • qiú
  • sài
  •  
  • zhè
  • sài
  • shuō
  • shì
  • huó
  • 雞蛋撞地球比賽,這次比賽可以說是既活
  • 閱讀全文

   保護地球

   六年級作文517字
   作者:朱銘蔚
  •  
  •  
  • péng
  • yǒu
  • men
  •  
  • yào
  • gào
  •  
  • qiú
  • duì
  • men
  • lái
  •  朋友們,我要告訴你,地球對我們來
  • shuō
  • fēi
  • cháng
  • zhòng
  • yào
  •  
  • xué
  • jiā
  • jīng
  • zhèng
  • míng
  •  
  • zhì
  • shǎo
  • 說非常重要。科學家已經證明,至少以地
  • qiú
  • wéi
  • zhōng
  • xīn
  • de
  •       
  • wàn
  • gōng
  • de
  • fàn
  • wéi
  • nèi
  •  
  • méi
  • yǒu
  • shì
  • 球為中心的40萬億公里的范圍內,沒有適合
  • 閱讀全文

   只有一個地球

   六年級作文569字
   作者:未知
  •  
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • kàn
  • dào
  • zhè
  • néng
  • huì
  • guài
  •  
  •  
  •  同學們看到這個題目可能會奇怪,“
  • zhī
  • yǒu
  • jiā
  •  
  •  
  • jiā
  • huì
  • shuō
  • le
  •  
  •  
  • jiā
  • 只有一個家?”大家會說了:“一個家不
  • néng
  • zhù
  • le
  •  
  • hái
  • bān
  • jiā
  • ya
  •  
  • chéng
  • shì
  • néng
  • zhù
  • 能住了,還可以搬家呀;一個城市不能住
  • 閱讀全文

   讀《只有一個地球》有感

   六年級作文474字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • rén
  • lèi
  • wéi
  • le
  • dào
  • lìng
  • xīng
  • qiú
  • shàng
  • shēng
  • huó
  •  
  • jiù
  •  人類為了到另一個星球上去生活,就
  • huài
  • men
  • de
  • qiú
  • qīn
  •  
  • hái
  • jiā
  • jiē
  • zhì
  • de
  • làn
  • yòng
  • 破壞我們的地球母親,還不加節制的濫用
  • huà
  • xué
  • pǐn
  •  
  • 化學物品。
  • 閱讀全文

   保護地球建議書

   六年級作文519字
   作者:黃大洲
  •  
  •  
  • qiú
  • shì
  • men
  • gòng
  • tóng
  • de
  • jiā
  • yuán
  •  
  • de
  •  地球是我們共同的家園,它無私的提
  • gòng
  • zhǒng
  • yuán
  • gěi
  • men
  •  
  • men
  • yīng
  • gāi
  • shì
  • bǎo
  • 供各種資源給我們,我們應該是去保護它
  • ér
  • shì
  • shāng
  • hài
  •  
  •  
  •  
  • 而不是去傷害它! 
  • 閱讀全文

   拯救地球

   六年級作文882字
   作者:曾譽清
  •  
  •  
  •             
  • de
  • tiān
  •  
  • jià
  • shǐ
  • fēi
  • chuán
  • áo
  • yóu
  • tài
  • kōng
  •  
  • lái
  • dào
  •  2030的一天,我駕駛飛船遨游太空,來到
  • shēng
  • de
  • xīng
  • xīng
  • shàng
  •  
  •  
  • 一顆陌生的星星上……
  •  
  •  
  • kāi
  • cāng
  •  
  • tào
  • shàng
  • xué
  • jiā
  • zuì
  • xīn
  • míng
  • de
  •  
  •  我打開倉,套上科學家最新發明的“
  • 閱讀全文

   愛護地球;臺風中的暖流;鴨子驚魂

   六年級作文2563字
   作者:黃芳鄰
  •  
  •  
  • ài
  • qiú
  •  
  •  
  •  愛護地球 
  •  
  •  
  • bàng
  • wǎn
  •  
  • sēn
  • lín
  • piàn
  • chén
  • jìng
  •  
  • tài
  • yáng
  • huǒ
  • hóng
  •  傍晚,森林里一片沉靜,太陽那火紅
  • de
  • huī
  •  
  • mǎn
  • le
  •  
  • zhěng
  • piàn
  • sēn
  • lín
  • dōu
  • chén
  • jìn
  • zài
  • 的余暉,灑滿了大地。整片森林都沉浸在
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 18438333.com | www.hr888.com | 54141144.com | www.4394.com | 1502222.com | www.79095h.com | h7454.com | www.848777a.com | 0667.com | www.33112q.com | www.vn686.com | www.591411.com | www.8694p.com | www.110832.com | www.46678.com | fff1915.com | www.00778j.com | 51133tt.com | www.80065m.com | www.ks081.com | 38648xl.com | www.yk222b.com | 86611r.com | www.2350t.com | www.77164.com | zzylc1.com | www.dzj0555.com | 566777h.com | www.12455z.com | www.39695i.com | w7454.com | www.410075.com | 155.net | www.422689.com | www.js403.com | 997799.net | www.73166b.com | www.5559xj.com | hnzresearch.com | www.06820a.com | 56787mm.com | www.756398.com | www.129u.com | 2jsiii.com | www.646880.com | www.ylg7777.com | 3122n.com | www.21365bet.com | www.19888bet.com | 1382.cm | www.16878a.com | www.xpj222111.com | 2757m.com | www.068633.com | www.jh879.com | 2997703.com | www.hr1844.com | www.4759cc.com | 27878oo.com | www.012115.com | www.29886z.com | 0652g.com | www.08500w.com | www.jin188.com | 3685j.com | www.508533.com | www.jjjj009.com | 8hga.com | www.899342.com | www.56655j.com | 99589ff.net | www.544087.com | www.115527b.com | 3435w.com | n888ok.com | www.087a.com | www.yh1357.com | 2021k.com | www.496918.com | www.742588.com | www.333177.com | 00048l.com | www.2109aa.com | www.js743.com | 1077pp.com | 6830j.com | www.169101.com | www.s783.com | 3467e.com | www.295126.com | www.33678vv.com | www.m222999.com | 3559x.com | 85882.com | www.7256.com | www.282555b.com | 16616699.com | blr940.net | www.ch8933.com | www.5099yy.com | www.j32126.cc | hg1088.com | www.223559.com | www.877636.com | www.sun000.com | 84490.com | hg2808dd.com | www.3416y.com | www.28000s.com | 69.am | 449649.com | www.66621o.com | www.55717g.com | www.seqhi.com | 33382oo.com | 12562004.com | www.78949w.com | www.4078r.com | www.88837b.com | 55797b.com | 4379m.com | www.592411.com | www.4331o.com | www.pj8689.com | 9149j.com | 3568k.com | www.609810.com | www.89777e.com | www.384559.com | www.ylhg6868.com | 28839r.com | 55331m.com | www.52072v.com | www.41518h.com | www.99113a.com | www.67797w.com | www.9149k.com | www.1118084.com | www.333133t.com | r86226.com | 6868qq.cc | www.505151.com | www.99788s.com | www.ss55826.com | www.365v06.com | 970869.com | 20772233.com | 2127ss.com | www.055l.cc | www.r63568.com | www.m15595.com | www.hg226.cm | 66300vip27.com | 4018i.com | 0969.com | 7249c.com | www.2632z.com | www.0343y.com | www.00618c.com | www.pj2016.com | 3424p.com | 7008590.com | 33567x.com | www.214656.com | www.hy6937.com | www.1434h.com | www.5446kk.com | www.1111ee.com | www.5651e.com | 1466m.com | 2214x.com | 1064g.com | 99306n.com | www.128368.com | www.808466.com | www.87668x.com | www.8899kcd.com | www.pj89.com | www.hg99398.com | www.21365ll.com | 2418g.com | 6594bb.com | 3473e.com | 1634x.com | 1005hh.com | www.675120.com | www.50051w.com | www.33311.com | www.565636.com | www.19yh2.com | www.9404077.com | www.vns916.com | www.28758e.com | 6600mmmm | www.81866a.com | 2019yy.cc | bg867.com | 3679vv.com | cc4675.com | 75335.com | hhvip87.com | 2851t.com | 7605f.com | 6999004.com | 61789q.com | 0729b.com | 2381jj.com | 66300vip13.com | www.097928.com | www.ch8456.com | www.hy9311.com | www.c166.vip | www.hg799900.com | www.2078q.com | www.7xh.co | www.129494.com | www.63877n.com | www.25673f.com | www.9846f.com | www.38200v.com | www.twcp06.com | www.r8867.com | www.dy1166.com | www.228369.com | www.282555b.com | www.883122dd.com | www.3157w.com | www.hyi9.com | www.68365j.com | www.6889795.com | www.hg28866.com | www.67258c.com | www.5522d.cc | www.775714.com | www.444539.com | www.62118a.com | x5039.com | 4774dd.com | 1591qqq.com | 1483t.com | 45888b.com | www.bet73k.com | www.9149l.com | www.c1353.com | www.625477.com | www.90848a.com | vncseojs.com | cr2999.com | www.116874.com | www.7714b.com | www.1368b.cc | www.87668a.com | 2245.com | 118888s.com | 3405w.com | 22299hh.com | 029.com | 8989774.com | 7935g.com | www.621155z.com | www.838967.com | www.js743.com | www.1851131.com | www.52062x.com | www.29277r.com | www.605670.com | 33382k.com | hr1811.com | 6363xx.com | 54140055.com | www.39695e.com | www.001481.com | www.dfh200.com | www.4058ss.com | www.hg355.tw | www.801279.com | dzyy634.com | 3522n.vip | 8569811e.com | 8901g.com | www.006083.com | www.baifu35.com | www.614377.com | www.hcjt0.com | www.178192.com | kk3336.com | 727720.com | m77304.com | www.4107y.com | www.q948q.com | www.1434i.com | www.6hcczz.com | www.330832.com | 6hao999.vip | 67888y.cc | 5004.cc | www.807882.com | www.995223.com | www.81678y.com | www.401282.com | 75335.com | 2389.com | www.777444a.com | www.7415nn.com | www.83993x.com | www.357803.com | 7726ttt.com | 7t3777.com | www.vip65533.com | www.85857c.com | www.32365.Com | www.401268.com | 156050.com | zhcp62.com | www.hg9509.com | www.5220666.com | www.50051h.com | 390626.com | 3559iiii.com | www.sjg500.com | www.40566.com | www.2111a.com | www.482770.com | 2595v.com | 1859009.com | www.e0437.com | www.588vip.xyz | www.55228e.com | 3242x.com | www.hg8824.com | www.4996nj.com | www.hm3555.com | js89x.vip | t2306.com | www.178tyc.com | www.81678y.com | jinguan4455.com | swin10.com | www.wdylc.com | www.aa888.cc | 28288e.com | 56987yy.com | www.js40123.com | www.772891.com | www.094499.com | rr1915.com | www.hg486.com | www.984705.com | www.43131t.com | 1104.net | www.16297799.com | www.ya2019x.com | 2844z.com | 2767e.com | www.69589a.com | www.80969w.com | www.996546.com | 459.com | www.yf88.cc | www.j80288.com | www.536210.com | 4541j.com | www.dhy35.com | www.383444.com | 02365.cc | hg07111.com | www.4136t.com | www.707250.com | 44303.com | www.157479.com | www.771495.com | 03508.com | 2709d.com | www.4446ddd.com | www.550249.com | 41188833.com | www.466669.com | www.zzw555.com | 500000512.com | 0600o.cc | www.ba306.com | www.237944.com | 2146q.com | www.tm012.com | www.8667h.com | xpj62904.com | www.98717s.com | www.ya2019b.com | youfa222.vip | www.2626sun.com | www.0270s.com | 91019e.net | www.msc00.la | www.43818t.com | pjguangdong.com | www.75367.com | www.5095y.com | 2778bb.com | www.63002.com | www.ch8988.com | hjcp44.com | www.249696.com | www.zg39.com | 3844g.com | www.2011.vip | www.602465.com | 2018185188.com | www.00772q.com | www.53900o.com | 6146b.com | www.81608l.com | 6175kk.com | www.vns956.com | www.3933f.cc | hhh67890.com | www.10999a.com | www.544669.com | 7141jj.com | www.6687e.com | 3822m.com | www.xg69.com | www.77801s.com | 7893500.com | www.10mscc.com | www.318021.com | a2894.com | www.8998786.com | 9649f.com | www.53699.com | www.681968.com | ss56988.com | www.984707.com | 450372.com | www.591999.com | www.303483.com | 9001343.com | www.81520b.com | 3467s.am | www.hgdc500.com | gg67890.com | www.xpj2108.com | www.602452.com | 34757.com | www.9646o.com | vns33.me | www.0638.com | 1591ppp.com | www.2492.cc | 36088.com | www.9068pp.com | www.cp718.vip | 2381ii.com | www.4923f.com | 5219o.com | www.j35.cc | 8577k.cc | www.333639.com | 59964ww.com | www.114suncity.com | www.925831.com | 0245x.com | www.99997148.com | 86811mm.com | www.4078m.com | 1634q.com | www.168tyc.com | jnbzsj.com | www.hg0453.com | www.197093.com | www.00829g.com | www.602469.com | www.85770z.com | www.987423.com | 22207d.com | www.tang444.com | kb080.com | www.10999s.com | 5554136.com | www.9737uu.com | hg00566com | www.5446jj.com | 1775r.com | www.71071g.com | 15856x.com | www.9737ff.com | 53262qq.com | www.cn365a.com | 4377.com | www.40288s.com | 7799sj.com | www.0088hgee.com | 75959s.com | www.ampj3436.com | 2060088.com | www.36788l.com | 44077p.com | www.fcff2.com | www.7435b.com | www.fcyl6.com | www.7435s.com | www.533721.com | www.3844f.com | 1855.com | www.jjjj006.com | 66648j.com | www.800544.com | 5536699.com | www.7876389.com | ccc5682.com | www.022tj.cc | www.223456m.com | www.22667712.com | 26444h.com | www.tycp55.com | 5622l.com | www.7240j.com | a444000.com | www.66ffd.com | www.365uu6.com | www.77114a.com | www.853721.com | 19991p.com | www.38775kk.com | 6789blr.com | www.1035i.com | www.hgcn88.com | 97297m.com | www.u948u.com | sbo333.com | www.4331s.com | 56988.com | www.506972.com | www.822834.com | 1407a.com | www.888977.com | hh3189.com | www.730265.com | www.kk8996.com | 452922.com | www.7737aa.com | 518cp9.com | www.619477.com | www.531msc.com | xd2017.com | www.908818.com | 55331d.com | www.3890z.com | www.333133h.com | 7720p.com | www.7500666.com | a58955.com | www.hx6693.com | www.122yh.com | uu4675.com | www.56011q.com | 50027711.com | 3650585.com | www.7415qq.com | js99870.com | www.901572.com | www.2233ok.com | 9yuhe.com | www.34788x.com | 15a37.net | www.34788l.com | www.xpj8t8.com | js89x.vip | www.4331vip.com | www.8124r.com | 6830.com | www.5856858.com | www.pj567.com | 996622zz.com | www.v667788.com | www.js80388.com | 22yy8332.com | www.065835.com | www.85770q.com | 2851z.com | www.352518.com | www.0909v.com | 59599r.com | www.0601a.com | www.7830p.com | 52688p.com | www.50732p.com | www.67797j.com | feicai0439.com | www.83033t.com | www.hg663.com | 9566560.com | www.371j.cc | www.362234.com | 3999.com | www.976731.com | www.306015.me | sbobet.com | www.001879.com | www.7500666.com | www.ylhg1818.com | 22214066.com | www.26299k.com | www.df7770.com | 66671w.com | www.444215.com | www.80188d.com | www.m.8235n.com | 89892ff.com | www.26878j.com | www.770222.com | 4182o.com | www.040425.com | www.5446d.com | www.alpk33.com | s99345.am | www.ch8567.com | www.3306488.com | 403144.com | xh99.pw | www.8667t.com | www.789msc.com | 3189ii.com | 20188w.com | www.73166g.com | www.123377.com | 55331o.com | 3844kk.com | www.66653s.com | www.pj8333.com | hh3189.com | 3mgmmmm.com | www.7116c.com | www.79500n.com | 584575.com | 5156.com | www.810852.com | www.591069.com | www.4688111.com | 54146644.com | www.069961.com | www.566048.com | www.hg3839.com | 86811kk.com | hsh88.com | www.9311c.com | www.ktmrocks.com | www.hg2566.net | 73222.com | www.168212.com | www.ylylc00.com | www.01411.cc | 7779o.cc | 20160913.site | www.389233.com | www.7249f.com | www.99857.com | 99151c.com | 0747ss.com | www.qmfc2.com | www.3308598.com | www.58777j.com | 6261s.com | 3565.com | www.806726.com | www.7920m.com | www.761111.com | k35151.com | 7736002.com | www.178352.com | www.99788k.com | www.caipiao88f.com | www.hg10567.com | r67890.com | 3565.com | www.602327.com | www.7004k.com | www.20199ss.com | www.xpj8878.com | 1233015.com | sqrc8.com | www.500823.com | www.50811.com | www.ee55826.com | www.09569o.com | 8557a.com | 3726s.com | 22234066.com | www.ycu8.com | www.7737dd.com | www.hj809.com | www.bet365228.com | weibo.com | gg1331.com | 6824.com | www.9jjc.com | www.68993271.com | www.4963aa.com | www.pj5875.com | 30019r.com | 36401177.com | 667766t.com | www.41518t.com | www.987jc.com | www.3775p.com | www.8839zz.com | vv8826.com | www.679313.com | www.77803h.com | www.xpj2.net | www.1819cp.com | www.pj2598.com | 58802l.com | 3685i.com | 73567tg9.com | www.502990.com | www.98255.com | www.dd4625.com | www.80969z.com | www.xpj8337.com | www.63877b.com | zhcp66.com | ll4255.com | 11665003.com | x171717.com | www.223085.com | www.hm2333.com | www.81233y.com | www.8577e.cc | www.hg8ww.com | www.00013.net | www.v6558.com | www.hg6969.net | c51fal8.com | rbbet88.com | 026237.com | 70766622.com | 2998i.com | www.34788e.com | www.572539.com | www.66ffl.com | www.81520t.com | www.178337.com | www.653968.com | www.28000p.com | www.511289.com | www.11114100.com | www.66652o.com | www.506906.com | www.963220.com | www.2408a.com | www.68682h.com | www.16065n.com | www.1764n.com | www.62979w.com | www.57800s.com | www.20199mm.com | www.517msc.com | www.msc51.com | www.b32126.cc | www.bmw9964.com | 3544e.com | 2820w.com | js44888.com | 256777w.com | 3121ee.com | 3338449.com | z86811.com | qq365w.com | 00774bb.com | 33ww8331.com | 50067f.com | 8977ee.com | 8722jjjj.com | 2757a.com | 496kk.com | 35nn.vip | 44552007.com | 02888722.com | 80850a.com | 2383qq.com | 7141jj.com | feicai0830.com | dh2267.com | xg9111.com | 2848bbb.com | 20188u.com | www.8804js.com | www.hg1528.com | www.yh3333.cc | www.10899c.com | www.f27229.com | www.5556358.com | www.84299.com | www.51456.com | www.hg4480.com | www.hg8145.com | www.327msc.com | www.hh58.com | www.848777g.com | www.2021z.com | www.885608.com | www.984707.com | www.833369.com | www.61655f.com | www.5095e.com | www.c96683.com | www.616383.com | www.207882.com | bj0111.com | 8898555.com | 1347.com | 11005n.com | lll444000.com | 9068yy.com | 9149.com | www.ylg5999.com | www.f27229.com | www.77518f.com | www.063261.com | www.biying990vip.com | www.69567s.com | www.36581111.com | www.5522u.cc | www.656650.com | www.77802a.com | 88899.com | mg437799.com | 3522f.cc | 9949j.com | www.990960.com | www.77537b.com | www.511289.com | www.11vn777.com | www.a201879.com | www.53900d.com | www.911059.com | www.hg8903.com | www.374317.com | www.0622sss.com | www.hg09a.com | www.pkfc8.com | www.177074.com | dzhcpw.com | hga021.com | dzhcp3.com | www.ab943.com | www.zb966.com | www.4853.com | www.380870.com | www.50989g.com | www.669773.com | 0615007.com | 36989f.com | 8988d.com | www.pj5907.com | www.1515msc.com | www.16181f.com | www.93gj.com | www.ct6676.com | www.32123a.com | 33678hh.com | 78885.com | www.33366638.com | www.412666.com | www.35700cc.com | www.08588v.com | www.lg7717.com | vip201678.com | yy.com | 2848.tt | www.908525.com | www.8bet005.com | www.288963.com | www.760170.com | 38345s.com | 3380.com | 633248.com | www.300699.com | www.xpj4.net | www.995sj.com | 64111g.com | 3678bbb.com | d8501.com | www.w9630.com | www.79095n.com | www.2350p.com | 4775.com | 69441144.com | 1634u.com | www.15048u.com | www.087z.com | www.890402.com | 22294411.com | blr89.com | www.21365pp.com | www.6666yh.vip | www.71233f.com | www.99638e.com | qjdy001.com | 9539y.com | www.243j5.com | www.90928.com | www.585116.com | 7894z.com | 56988r.com | 3522ww.com | 08159p.com | www.25288o.com | www.06820n.com | www.7qxc.com | tyc9892.com | t77304.com | www.3653306.com | www.5099mm.com | www.8816z.com | 2016.com | 77992007.com | www.yh1386.com | www.3434ccc.com | www.620477.com | 838388c.com | www.1869w.com | www.a81b.cc | www.35918x.com | 0033y.cc | 4809h.com | www.h896.com | www.55676r.com | www.377291.com | 2566h1.com | www.76060b.com | www.bwinyz46.com | www.c144.vip | 30009.com | www.86611a.com | www.1705.com | www.918ar.com | 77vns8.com | 8901x.com | www.yk222a.com | www.918jo.com | 8988bb.com | 1082.com | www.hg8qq.com | www.902261.com | 8522ffff.com | www.32126r.net | www.653968.com | www.560265.com | ss01234.com | www.7111t.com | www.u98478.com | 6824.com | 6150f.com | www.67886788.com | www.6364w.com | 2776m.com | www.ylg343.com | www.678js222.com | www.444067.com | 4340x.com | www.789270.com | www.80075d.com | z32365.com | www.111893.com | www.377666r.com | www.339361.com | 520159407.com | www.1118kj.cc | www.8039c.com | 82365v.com | www.3459a.com | www.x99789.com | 76543c.com | 2767b.com | www.1851137.com | www.244343.com | wnsr8818.com | www.bw9988.com | www.lycp886.com | ww222hg.com | www.xpj3210.com | www.43818q.com | 1389oo.com | www.777444o.com | www.6613611.com | 86688003.com | www.ven4444.com | www.48330a.com | 00oo8331.com | www.ylg292.com | www.087s.com | 40661113.com | www.lpj789.com | www.55676h.com | 38345s.com | www.888ldz.com | www.u98478.com | 6868uu.cc | www.bet365602.com | www.13434d.com | 0005144.com | www.k30226.com | www.81678n.com | 3143.com | www.189555.com | www.hw82.com | am556.cc | www.858571.com | www.354277.com | 44077b.com | www.302572.com | 6150h.com | www.ag355.com | www.150158.com | 29918v.com | www.hg8247.com | www.976731.com | 998v.cc | www.5981m.com | vns1.vip | www.6kk.com | www.yh66766.com | 8181394.com | www.858822.com | www.855608.com | 86811ss.com | www.yh67.net | 668.bz | www.333133d.com | www.5441y.com | 7726hd.com | www.365011.bet | 2381007.com | www.yh4444.cc | www.34788b.com | ccc4255.com | www.55545d.com | 55331t.com | www.28758q.com | www.55228j.com | 54140011.com | www.88166r.com | 196979.com | www.8694e.com | www.371z.cc | bwin8q.com | 8159mmm.cc | www.huangma22.com | 95766.com | www.2598567.com | www.950920.com | 500000316.com | www.0343c.com | 33885003.com | www.998855w.com | 22966.com | www.777444o.com | www.flff9.com | 3009e.com | www.jsc044.com | 26688c.net | www.8967t.com | yk801.com | www.blr795.com | www.530995.com | www.tyc9907.com | www.33997x.com | 9890598.com | www.1434n.com | 2257013.com | www.pj88q.com | 1705o.com | www.333980.com | www.99677e.com | www.00829f.com | www.816820.com | 4637755.com | www.2632j.com | 6830e.com |