<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  難忘的一天

  六年級作文599字
  作者:陳旭
 •  
 • suì
 • yuè
 • cōng
 • cōng
 • ér
 • guò
 • rán
 • huí
 • shǒu
 • zǒu
 • jìn
 • xiǎo
 • xué
 • xiào
 • 歲月匆匆而過驀然回首我已走進小學校
 • yuán
 • shēng
 • huó
 • jìn
 • liù
 • nián
 • le
 • niàn
 • wǎng
 • shì
 • shèng
 • rén
 • shēng
 • 園生活近六年了念及往事不勝唏噓那人生
 • dào
 • shàng
 • de
 • shù
 • jiù
 • xiàng
 • ?
 • tāo
 • de
 • hǎi
 • 道路上的無數個第一次就象波濤起伏的海
 • làng
 • dàng
 • yàng
 • zài
 • de
 • xīn
 • tóu
 • shì
 • yàng
 • de
 • qīn
 • qiē
 • ér
 • shú
 • yòu
 • 浪蕩漾在我的心頭是那樣的親切而熟悉又
 • shì
 • yàng
 • de
 • měi
 • hǎo
 • ér
 • xié
 • shàng
 • tái
 • biǎo
 • yǎn
 • de
 • jīng
 • 是那樣的美好而和諧第一次上臺表演的經
 • jiù
 • zhí
 • shǐ
 • néng
 • wàng
 • huái
 • 歷就一直使我不能忘懷
 •  
 •  
 • shì
 • zài
 • suì
 • shàng
 • tái
 • shí
 • zài
 • shàng
 • tái
 • qián
 •  那是在我五歲第一次上臺時在上臺前
 • de
 • xīn
 • zhōng
 • tǎn
 • ān
 • zǒng
 • shì
 • ?
 • diào
 • zhěng
 • chū
 • hǎo
 • de
 • qíng
 • 我的心中忐忑不安總是無法調整出好的情
 • kāi
 • shǐ
 • biǎo
 • yǎn
 • le
 • qiáng
 • liè
 • de
 • měi
 • guāng
 • dēng
 • zhí
 • shè
 • xià
 • lái
 • jiù
 • xiàng
 • 緒開始表演了強烈的鎂光燈直射下來就象
 • shuāng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • dīng
 • chuǎn
 • guò
 • lái
 • gèng
 • jǐn
 • 一雙犀利的眼睛盯得我喘不過氣來我更緊
 • zhāng
 • le
 • dāng
 • kàn
 • dào
 • tái
 • xià
 • me
 • duō
 • rén
 • de
 • guāng
 • zài
 • 張了當我看到臺下那么多人的目光聚集在
 • de
 • shēn
 • shàng
 • yuán
 • běn
 • jiù
 • dān
 • xīn
 • de
 • xià
 • wàng
 • le
 • 我的身上原本就擔心的我一下子忘了自己
 • de
 • dòng
 • zuò
 • shǎ
 • dāi
 • dāi
 • zhàn
 • zài
 • páng
 • shā
 • tīng
 • 的動作傻呆呆地站在幕布旁那一剎那我聽
 • dào
 • de
 • yīn
 • jiù
 • xiàng
 • bēn
 • chí
 • de
 • wēng
 • wēng
 • zuò
 • xiǎng
 • měi
 • guāng
 • dēng
 • 到的音樂就象奔馳的野馬嗡嗡作響鎂光燈
 • shì
 • fēng
 • ér
 • jiān
 • ruì
 • de
 • jiàn
 • shè
 • jìn
 • le
 • de
 • nèi
 • xīn
 • 則是一把鋒利而尖銳的箭射進了我的內心
 • shēn
 • chù
 • hǎo
 • zài
 • zhè
 • shí
 • lǎo
 • shī
 • zài
 • páng
 • duàn
 • de
 • 深處好在這時老師在幕布旁不斷的鼓勵我
 • xiǎo
 • shēng
 • shuō
 • ?
 • néng
 • háng
 • shēn
 • shēn
 • le
 • kǒu
 • hěn
 • 小聲地說你一定能行我深深地吸了口氣很
 • kuài
 • zhèn
 • jìng
 • xià
 • lái
 • wēi
 • xiào
 • zhe
 • xìn
 • zǒu
 • shàng
 • le
 • tái
 • 快鎮靜下來我微笑著自信地走上了舞臺一
 • shàng
 • tái
 • jiù
 • hǎo
 • xiàng
 • zhì
 • shēn
 • chí
 • shuǐ
 • zhōng
 • shēn
 • biàn
 • 上臺我就好象置身于一池碧水中身體變得
 • me
 • shū
 • zhǎn
 • tiào
 • de
 • měi
 • dòng
 • zuò
 • dōu
 • shì
 • me
 • xián
 • shú
 • 那么地舒展跳的每一個動作都是那么嫻熟
 • ér
 • rán
 • yīn
 • chán
 • chán
 • de
 • shuǐ
 • měi
 • guāng
 • dēng
 • 而自然那音樂如潺潺的溪水鎂光燈也如和
 • de
 • nuǎn
 • yáng
 • de
 • yóu
 • zhī
 • ào
 • de
 • bái
 • tiān
 • é
 • 煦的暖陽我的舞姿尤如一只傲氣的白天鵝
 • zài
 • miàn
 • shàng
 • yóu
 • dòng
 • yòu
 • xiàng
 • chún
 • jié
 • de
 • yáng
 • guāng
 • gàn
 • jìng
 • ér
 • 在湖面上游動又象一縷純潔的陽光干凈而
 • wēn
 • nuǎn
 • gèng
 • xiàng
 • duǒ
 • péng
 • de
 • xiàng
 • kuí
 • zhèng
 • xiàng
 • shàng
 • 溫暖更象一朵蓬勃的向日葵正努力地向上
 • shēng
 • zhǎng
 • zhōng
 • zài
 • guān
 • zhòng
 • men
 • de
 • zhǎng
 • shēng
 • zhōng
 • tuì
 • le
 • chǎng
 • 生長終于我在觀眾們的掌聲中退了場
 •  
 •  
 • shì
 • hòu
 • zhí
 • zài
 • xiǎng
 • yǒu
 • xìn
 • ?
 • néng
 • chéng
 • gōng
 •  事后我一直在想有自信不一定能成功
 • dàn
 • shì
 • guǒ
 • chōng
 • mǎn
 • xìn
 • jiù
 • yǒu
 • chéng
 • gōng
 • de
 • wàng
 • xìn
 • 但是如果你充滿自信就有成功的希望自信
 • shì
 • fēi
 • xiàng
 • lán
 • tiān
 • de
 • chì
 • bǎng
 • shì
 • háng
 • háng
 • de
 • chuán
 • jiǎng
 • zài
 • rèn
 • shí
 • 是飛向藍天的翅膀是航行的船槳在任何時
 • hòu
 • xìn
 • dōu
 • huì
 • zhù
 • zhī
 • dào
 • chéng
 • gōng
 • de
 • àn
 • 候自信都會助你一臂之力到達成功的彼岸
 • ràng
 • chéng
 • wéi
 • chōng
 • mǎn
 • xìn
 • de
 • rén
 • ba
 • 讓自己成為一個充滿自信的人吧
 •  
 •  
 • ài
 • jiāo
 • huì
 • le
 • chéng
 • gōng
 • de
 • chōng
 •  我愛第一次她教會了我成功的秘笈充
 • mǎn
 • xìn
 • xiàng
 • de
 • xīn
 • gěi
 • le
 • xiàng
 • shàng
 • de
 • liàng
 • 滿自信她象破土的新芽給了我向上的力量
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
   歲月匆匆而過驀然回首我已走進小學校園生活近六年了念及往事不勝唏噓那人生道路上的無數個第一次就象波濤起伏的海浪蕩漾在我的心頭是那樣的親切而熟悉又是那樣的美好而和諧第一次上臺表演的經歷就一直使我不能忘懷
    那是在我五歲第一次上臺時在上臺前我的心中忐忑不安總是無法調整出好的情緒開始表演了強烈的鎂光燈直射下來就象一雙犀利的眼睛盯得我喘不過氣來我更緊張了當我看到臺下那么多人的目光聚集在我的身上原本就擔心的我一下子忘了自己的動作傻呆呆地站在幕布旁那一剎那我聽到的音樂就象奔馳的野馬嗡嗡作響鎂光燈則是一把鋒利而尖銳的箭射進了我的內心深處好在這時老師在幕布旁不斷的鼓勵我小聲地說你一定能行我深深地吸了口氣很快鎮靜下來我微笑著自信地走上了舞臺一上臺我就好象置身于一池碧水中身體變得那么地舒展跳的每一個動作都是那么嫻熟而自然那音樂如潺潺的溪水鎂光燈也如和煦的暖陽我的舞姿尤如一只傲氣的白天鵝在湖面上游動又象一縷純潔的陽光干凈而溫暖更象一朵蓬勃的向日葵正努力地向上生長終于我在觀眾們的掌聲中退了場
    事后我一直在想有自信不一定能成功但是如果你充滿自信就有成功的希望自信是飛向藍天的翅膀是航行的船槳在任何時候自信都會助你一臂之力到達成功的彼岸讓自己成為一個充滿自信的人吧
    我愛第一次她教會了我成功的秘笈充滿自信她象破土的新芽給了我向上的力量
   

   22世紀的一天

   六年級作文723字
   作者:未知
  •  
  •       
  • shì
  • de
  • tiān
  • 22世紀的一天
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • lín
  •  
  • èr
  • xiǎo
  • bān
  •  
  • wáng
  • qíng
  •  山東省臨沂 二小八班 王雨晴
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   一個難忘的晚上

   六年級作文671字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • wǎn
  • shàng
  • 一個難忘的晚上
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  •  
  • shān
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xué
  • xiào
  •          
  • bān
  •  浙江省桐鄉市 河山鎮中心學校602
  •  
  • yáo
  • líng
  • líng
  • 姚玲玲
  • 閱讀全文

   告別難忘的六年

   六年級作文715字
   作者:未知
  •  
  • gào
  • bié
  • nán
  • wàng
  • de
  • liù
  • nián
  • 告別難忘的六年
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • fēng
  • shù
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  湖南省長沙市 楓樹山小學六(4
  • bān
  •  
  • liú
  • qīng
  • 班 劉梓青
  • 閱讀全文

   難忘的課間十分鐘

   六年級作文755字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiān
  • shí
  • fèn
  • zhōng
  • 難忘的課間十分鐘
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  •  
  • gāng
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  • sān
  •  湖北省武漢 武鋼十一小六年級三
  • bān
  •  
  • zhāng
  • téng
  • 班 張騰
  • 閱讀全文

   難忘的表弟

   六年級作文1286字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • biǎo
  • 難忘的表弟
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • mián
  • yáng
  • shì
  •  
  • sān
  • tái
  • xiàn
  • ?
  • zhōng
  • xiāng
  • zhōng
  • xīn
  •  四川省綿陽市 三臺縣建中鄉中心
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • bǎo
  • lín
  • 小學六年級四班 許寶林
  • 閱讀全文

   我當了一天小老板

   六年級作文875字
   作者:未知
  •  
  • dāng
  • le
  • tiān
  • xiǎo
  • lǎo
  • bǎn
  • 我當了一天小老板
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • wáng
  • huà
  • fèn
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  浙江省 紹興縣平水鎮王化分校六年
  •  
  • sòng
  • yǒng
  • liáng
  • 級 宋永良
  • 閱讀全文

   難忘的一位老師

   六年級作文525字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • 難忘的一位老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • nán
  • níng
  • mín
  • zhǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  廣西南寧市 南寧民主路小學六(2
  • bān
  •  
  • pān
  • yáng
  • róng
  • 班 潘陽融
  • 閱讀全文

   難忘的一課

   六年級作文567字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • 難忘的一課
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • yáng
  • zhōu
  •  
  • jiāng
  • dōu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省揚州 江都市七里中心小學六
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • dài
  • yuè
  • 3) 戴日月
  • 閱讀全文

   難忘的一天(母親的愛)

   六年級作文894字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • tiān
  • ?
  • qīn
  • de
  • ài
  •  
  • 難忘的一天(母親的愛)
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •    
  • nián
  •  重慶市渝中區 重慶大同實驗學校6
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • wàng
  • 2班 黃望
  • 閱讀全文

   愉快的一天

   六年級作文1065字
   作者:未知
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  • 愉快的一天
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •    
  •  
  •  重慶市渝中區 重慶大同實驗學校2 
  • huáng
  • wàng
  • 黃望
  • 閱讀全文

   難忘的兒童節

   六年級作文708字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • ér
  • tóng
  • jiē
  • 難忘的兒童節
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • gòng
  •  
  • jǐng
  • tán
  • lín
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省自貢 自井區檀木林小學六年
  • bān
  •  
  • wáng
  • jìng
  • 級五班 王靜
  • 閱讀全文

   難忘老城小巷

   六年級作文794字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • lǎo
  • chéng
  • xiǎo
  • xiàng
  • 難忘老城小巷
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • yún
  • yáng
  • xiàn
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • yún
  • yáng
  • xiàn
  • pán
  • shí
  • zhèn
  •  重慶市云陽縣 重慶市云陽縣盤石鎮
  • lǐng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • céng
  • 革嶺小學六年級一班 曾藝
  • 閱讀全文

   難忘的事

   六年級作文654字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  • 難忘的事
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • rén
  • mín
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  廣西區南寧市 人民東小學六(2)班
  •  
  • huáng
  • měi
  • zhī
  • 黃美芝
  • 閱讀全文

   中學生的一天

   六年級作文535字
   作者:未知
  •  
  • zhōng
  • xué
  • shēng
  • de
  • tiān
  • 中學生的一天
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • xiá
  • shān
  •  
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  廣東省霞山區 湛江市第十一小學六
  • bān
  •  
  • huáng
  • huá
  • 班 黃華富
  • 閱讀全文

   難忘的人

   六年級作文626字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • rén
  • 難忘的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • rén
  • mín
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  廣西區南寧市 人民東小學六(2)班
  •  
  • huáng
  • měi
  • zhī
  • 黃美芝
  • 閱讀全文

   讓快樂充滿每一天

   六年級作文824字
   作者:未知
  •  
  • ràng
  • kuài
  • chōng
  • mǎn
  • měi
  • tiān
  • 讓快樂充滿每一天
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • zhǎng
  • qīng
  •  
  • zhǎng
  • qīng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  山東省長清區 長清區實驗小學六年
  • liù
  • bān
  •  
  • téng
  • fēi
  • 級六班 畢騰飛
  • 閱讀全文

   難忘的上海洋水族館

   六年級作文781字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • shàng
  • hǎi
  • hǎi
  • yáng
  • shuǐ
  • guǎn
  • 難忘的上海海洋水族館
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • shuǐ
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •          
  •  
  • zhāng
  • hán
  •  浙江省麗水 麗水市實驗學校603 張寒
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   難忘的愛

   六年級作文852字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • ài
  • 難忘的愛
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  •  
  • dōu
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  江蘇省吳江 七都鎮中心小學六班 
  • yáo
  • dān
  • dān
  • 姚丹丹
  • 閱讀全文

   教師節的一天

   六年級作文428字
   作者:未知
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • de
  • tiān
  • 教師節的一天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  •  
  • gōng
  • xué
  •  
  • xiào
  •  
  •  湖南省長沙 理工大學〈西校區〉子
  • xiào
  • liù
  •  
  • zhū
  • juān
  • 校六 朱溪涓
  • 閱讀全文

   令人難忘的一件事

   六年級作文1053字
   作者:未知
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 令人難忘的一件事
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xīng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∧掀絞小「/ㄊ∧掀絞惺だ?⊙Я?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • lín
  • wēi
  • 3)班 林威
  • 閱讀全文

   難忘的小學生活

   六年級作文768字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • huó
  • 難忘的小學生活
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  •  
  • xīng
  • zhuó
  • fèi
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dīng
  •  /ㄊ「V蕁「V菔腥褐諑沸⊙Я?曇丁
  •  
  • zhòng
  • ×仲
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   六年級作文624字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiāo
  • xùn
  • 難忘的教訓
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • zhèn
  • jiāng
  • dān
  • yáng
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • dān
  • yáng
  • shì
  • qián
  • ài
  •  江蘇省鎮江丹陽 江蘇省丹陽市前艾
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • tán
  • jīn
  • píng
  • 中心小學六(2)班 譚金萍
  • 閱讀全文

   最難忘的一場籃球賽

   六年級作文977字
   作者:謝駿
  • jiāng
  • xiǎo
  • xué
  • le
  •  
  • wàn
  • qiān
  •  
  • cháng
  • cháng
  • huí
  • 我即將小學畢業了。我思緒萬千,常常回
  • xiǎng
  • tóng
  • xué
  • men
  • xué
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • de
  • diǎn
  • diǎn
  •  
  • yǒu
  • 想起與同學們學習生活中的點點滴滴。有
  • yǒu
  • qíng
  •  
  • pǎo
  • xiǎo
  • xīn
  • shuāi
  • dǎo
  • le
  •  
  • tóng
  • xué
  • 友情,如跑步不小心摔倒了,同學立即扶
  • 閱讀全文

   快樂的一天

   六年級作文932字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zài
  • rén
  • shēng
  • de
  •       
  • nián
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • duō
  • kuài
  • de
  • tiān
  •  在人生的12年中,我有許多快樂的一天
  •  
  • guò
  • shēng
  •  
  • huò
  • gěi
  • bié
  • rén
  • guò
  • shēng
  •  
  • quán
  • jiā
  • ,如自己過生日,或給別人過生日,全家
  • yóu
  • wán
  •  
  •  
  • dàn
  • zuì
  • kuài
  • de
  • tiān
  •  
  • hái
  • shì
  • 一起去游玩……但我最快樂的一天,還是
  • 閱讀全文

   新的一天

   六年級作文413字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • tiān
  •  新的一天
  •  
  • shì
  • kāi
  • xué
  • de
  • tiān
  •  
  • bèi
  • zhe
  • zhǎn
  • xīn
  • ér
  • bié
  • zhì
  • 那是開學的第一天,我背著嶄新而別致
  • de
  • shū
  • bāo
  •  
  • chuān
  • zhe
  • zhěng
  • jié
  • ér
  • yào
  • yǎn
  • de
  •  
  • zǒu
  • zài
  • shàng
  • 的書包,穿著整潔而耀眼的衣服,走在上
  • 閱讀全文

   麻辣的一天

   六年級作文807字
   作者:來琦超
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zhè
  • tiān
  • zhēn
  • suàn
  • de
  • shì
  • de
  • tiān
  • 今天這一天可真算的是麻辣的一天
  •  
  • xià
  • de
  • jiē
  • shì
  • 下午的第一節課是體育
  •  
  • shàng
  • líng
  • xiǎng
  • le
  • tóng
  • xué
  • men
  • xùn
  • de
  • pǎo
  • dào
  • lóu
  • xià
  • zhàn
  • hǎo
  • 上課鈴響了同學們迅速的跑到樓下站好
  • 閱讀全文

   難忘的朋友

   六年級作文721字
   作者:李斯凝
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • péng
  • yǒu
  • 難忘的朋友
  •  
  •  
  • níng
  •  李斯凝
  •  
  • zhè
  • péng
  • yǒu
  • péi
  • guò
  • le
  •    
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • huó
  •  
  • 這個朋友陪我度過了6年的小學生活,無
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   六年級作文595字
   作者:焦繼成
  •  
  • zài
  • bié
  • rén
  • kàn
  • lái
  • de
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • shì
  • zài
  • tōng
  • 也許在別人看來我的每一天都是再普通
  • guò
  • le
  •  
  • shì
  •  
  • jiù
  • zài
  • tōng
  •  
  • yǒu
  • me
  • 不過了,可是,就在普通日子里,有那么
  • tiān
  • zǒng
  • shì
  • jiào
  • nán
  • wàng
  • huái
  •  
  • 一天總是叫我難以忘懷。
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   六年級作文186字
   作者:不敗神鷹
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • sān
  • ér
  • dào
  • hòu
  • sān
  • 一個暑假我去三姨夫那兒去到那里后三
  • xiān
  • dài
  • mǎi
  • dōng
  • hái
  • gěi
  • mǎi
  • le
  • yóu
  • mǎi
  • 姨先帶我去買東西還給我買了個游戲機買
  • wán
  • yóu
  • hòu
  • jiù
  • dài
  • chī
  • fàn
  • chī
  • wán
  • hòu
  • jiù
  • huí
  • jiā
  • 完游戲機后就帶我去吃飯吃完后我就回家
  • 閱讀全文

   畢業的不舍—難忘的春游

   六年級作文728字
   作者:溫沁怡
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiù
  • dào
  • yuè
  • le
  •  
  • yuè
  • de
  • tiān
  • wài
  • qíng
  • lǎng
  • 轉眼就到四月了,四月的天氣格外晴朗
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zhào
  • shè
  • zhe
  • cǎo
  •  
  • men
  • de
  • xīn
  • suí
  • zhe
  • ,陽光照射著一草一木,我們的心也隨著
  • kuài
  • lái
  •  
  • wéi
  • shí
  • me
  • ne
  •  
  • wéi
  • le
  • míng
  • tiān
  • yào
  • chūn
  • yóu
  • le
  • 愉快起來,為什么呢?為了明天要春游了
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.331suncity.net | 5666711.com | www.680508.com | 97799d.com | 04666k.com | www.81678x.com | www.578811.com | jing822.com | www.137165.com | www.3318.cc | www.32126b.net | 1315553.com | www.455518.com | www.9895k.com | www.76060h.com | 316.cc | www.5xcu.com | www.9737jj.me | www.7240r.com | nn00558.com | 5656394.com | www.0076788.com | www.tyc112.com | 500000991.com | 2997703.com | www.c1825.com | www.3116f.com | www.6802pj.com | 4466buyu.com | 228888q.com | www.100v.cc | www.3157g.com | www.zun544.com | xxx5144.com | www.361979.com | www.52062n.com | www.xpj9985.com | 131ss.net | 1592c.com | www.640118.com | www.pjc44.vip | www.969234.com | ss224.com | 7686p.com | www.2350h.com | www.673888g.com | www.h7788g.com | 8159jjj.cc | 87680g.com | www.hc2388.com | www.79095r.com | www.63002.com | 3225u.com | 54147711.com | 36554.com | www.33112j.com | www.7415yy.com | www.5626k.com | 8901u.com | 0332q.com | 6594tt.com | www.810619.com | www.777xx.cc | www.5146z3.com | www.114suncity.com | 8547ii.com | 28839c.com | 20054466.com | www.517602.com | www.4428229.com | www.27363s.com | www.567sbet.com | 883399h.com | 992222e.com | 1466l.com | www.540877.com | www.50051p.com | www.30350o.com | www.38789b.com | www.9068bb.com | 229.cc | 2324ttt.com | 1669o.com | www.55885o.com | www.qbwc5.com | www.vip5888.com | www.2021h.com | www.626suncity.com | www.8694r.com | xx888i.com | 40033e.com | 7508b.com | 6a6a.com | 8569811i.com | www.339208.com | www.hx1161.com | www.376500hd.com | www.hg6012.com | www.2997772.com | www.6a222.com | www.hg6607.com | www.55115454.com | 38822211.com | 2934x.com | 1104001.com | 6572n.com | 9949b.com | 22117o.com | www.375791.com | www.61655l.com | www.hg7113.com | www.77731m.com | www.803303.com | www.36677e.com | www.yh7777.cc | 2544b6.com | bet3652.com | 77606m.com | 55155z.com | 66000.com | 7945yy.com | 4182g.com | www.91233o.com | www.602957.com | www.hw4444.com | www.c5986.com | www.fyyy6.com | www.bxcp3.com | www.sxyl0.com | www.6364l.com | www.tyc88666.com | www.yy888.cc | www.ykylc01.com | www.37377x.com | www.7933.com | www.16878e.com | www.yl978.com | www.83993s.com | www.410065.com | www.46006.com | www.3032cc.com | www.33678ii.com | www.30350b.com | www.jsdc9333.com | www.bet73b.com | www.7239f.com | www.54400b.com | www.879528.com | www.68682f.com | www.16001.com | www.8499a.com | www.kc67.com | www.7cpb.com | www.514033.com | www.151706.com | vv3396.com | 11989r.com | 2455.cc | 1483b.com | 5099gg.com | 66671c.com | 2214kk.com | 1294d.com | 1383840.com | 67y67.vip | vns0044.com | www.3435333.com | www.4972rr.com | www.484461.com | www.hg8145.com | www.www-84507.com | www.b4127.com | www.55060n.com | www.yz7704.com | www.50052hh.com | www.hf5889.com | www.193723.com | www.127356.com | 40033dd.com | 272e.net | 553955.com | sbd030.net | 9068ss.com | 063971.com | 97799x.com | www.54549966.com | www.xh6666.com | www.cn365l.com | www.ag3355.com | www.3978a.com | www.c138.vip | 8827aa.com | 8003822.com | 32555z.com | 55cc8332.com | www.122yh.com | www.rcw88.vip | www.47506u.com | www.984705.com | www.73166h.com | www.738126.com | www.60108o.com | 8569811l.com | 97570ylc.com | www.benz4455s.com | www.634599.com | www.99113w.com | www.4996hs.com | www.7239t.com | www.689066.com | www.032154.com | x33t.vip | 063976.com | 921730.com | www.7111o.com | www.9ag88.com | www.180092.com | www.7782o.com | bo9.co | 7570k1.com | 20550452.com | www.1019990.com | www.vns8489.com | www.4694a.com | www.ky1006.com | www.610560.com | 00tt8332.com | 496qq.com | www.717012.com | www.9170105.com | www.50732l.com | www.91233v.com | 30175544.com | www.js60g.com | www.3877msc.com | www.31361.com | 33229193.com | www.6020011.com | www.pj3608.com | www.5095l.com | www.101363.com | 2147006.com | www.111893.com | www.jjjj008.com | www.1116yl.com | www.825799.com | lh66j.com | 35zz.vip | www.hg8259.com | www.115527d.com | www.947547.com | 3258e.com | ylg123456.net | www.32666m.com | www.12136d.com | www.864955.com | 52xpj.org | xldwh.com | www.986msc.com | www.0601x.com | www.96386u.com | 9068dd.com | www.tyc923.com | www.839262.com | www.cai003.vip | 2698a.com | 500000598.com | www.1111gz.com | www.7239o.com | 3189z.com | 99567u.com | www.00355a.com | www.790611.com | www.219077.com | 025902.com | www.32126p.net | www.6386c.com | www.506293.com | 4455634.com | www.365109f.com | www.9895d.com | www.526170.com | k14666.com | www.1569227.com | www.766777.cc | 2127ss.com | tz397.com | www.88867.com | www.54400b.com | 5855ll.com | 1305005.com | www.89677x.com | www.599842.com | 7599.at | www.17977.com | www.47707.net | www.33588o.com | 11005k.com | www.41427.com | www.3552z.com | 19991i.com | www.9068pp.com | www.fg09.com | 68963333.com | www.6491l.com | www.56011q.com | baizun456.com | 4997h.com | www.w75.com | www.cp703.vip | vip0040.com | www.93480.com | www.js02345.com | 2019.gw | www.zz538.com | www.56011z.com | 5001z.com | www.33366638.com | www.567733.com | d32365.com | 9xh.vip | www.10hga.com | www.339752.com | 61325599.com | www.5981v.com | www.081510.com | 922310.com | www.28000s.com | www.355240.com | 55331i.com | www.88166w.com | www.320493.com | 33992007.com | www.7893w37.com | www.398118.com | ds00000.com | www.l7764.com | www.106526.com | xg9111.com | www.js89f.vip | 234907.com | www.yh8214.com | www.ya2019n.com | ylzz1117.com | www.32109.com | www.727079.com | df8d.com | www.88553.com | 95gamevip3.com | 1407v.com | www.6768992.com | 15856a.com | www.518008.com | www.am6633.com | 2222buyu.com | www.j35.cc | 92659.com | www.32666y.com | www.ya638.com | hh1088.com | www.pjgw22.com | 88807o.com | www.2078v.com | www.cha64.com | 00773cc.com | www.n1432.com | 65005c.com | www.980143.com | www.988068.com | 9309208.com | www.y6087.com | 78930007.com | www.036888.com | www.431128.com | bwinrrr.com | www.83993x.com | 566777j.com | www.386464.com | by306.com | www.4442558.com | www.7793aa.com | 88x88.com | www.7737gg.com | 158108.com | www.27363g.com | feicai0812.com | www.hg1187.com | www.680352.com | 55155s.com | www.99788j.com | js551.com | www.63606w.com | 77885156.com | www.tyc8138.com | zunyi18.com | www.5506132.com | www.296979.com | www.pj22886.com | www.yi628.com | 7584999.com | www.jp328.com | www.210883.com | 313.net | 2127yy.com | www.00778w.com | 91019r.net | www.2y929.com | x33o.vip | www.msc855.com | 7377sj.com | www.jsjlb8.com | www.160886.com | www.9679900.com | www.476669.com | www.hg97hg97.com | www.978913.com | 2883dl.com | www.hx1111.com | www.5699v.com | www.cp3.mobi | www.38200i.com | www.874110.com | www.10088hg.com | www.5522y.cc | 316690.com | www.c277.com | www.7435y.com | www.893010.com | www.hg1455.com | www.810837.com | www.9374y.com | www.599831.com | www.390722.com | www.397730.com | www.9679x.com | www.52072b.com | www.pj8689.com | 3122e.com | www.8222000.com | 3121qq.com | www.503811.com | 416164.com | www.85857i.com | 68ps.com | www.9570117.com | 188qq555.com | www.93gj06.com | jjjj009.com | www.vt34.com | www.21365hh.com | www.89656a.com | www.77852.com | ii1331.com | www.128088.com | 86811m.com | www.bet3651689.com | gg3888.com | www.2588cai.com | www.m1862.com | www.112819.com | www.842211.com | 8381cc.com | www.109115.com | 0hga.com | www.2934e.com | www.323006.com | www.36166a.com | www.5966lll.com | 61652f.com | www.13434b.com | bet35365j.com | www.530751.com | www.js607.com | 6766cc.com | www.3116a.com | 99306o.com | www.7782f.com | www.7830t.com | 97297x.com | www.80188z.com | 2078c.com | www.cb5588.com | www.4261144.com | 15a38.net | www.5446u.com | 500000744.com | www.807683.com | www.hg7884.com | 19991o.com | www.12136p.com | 30007m.com | www.388453.com | www.1389oo.com | 0485k.com | www.33997k.com | www.hg9922.org | 5005i.com | www.xpj6.net | 2019i.cc | 35ll.vip | www.45682.com | 56787gg.com | www.00665h.com | www.hg701n.com | 6830aa.com | www.3775o.com | 00778x.com | www.196776.com | www.288988c.com | 4556o.com | www.775780.com | www.rrrr0023.com | c4389.com | www.5522i.cc | www.946466.com | 77261188.com | www.21202k.com | www.098842.com | 88682.com | www.dayou266.com | www.2846u.com | js14y.com | www.42456677.com | www.402776.com | 2190e.com | www.x5088.com | www.407776.com | 115505.com | www.hg2357.com | www.tushan38.com | 7380.com | www.83033s.com | www.443709.com | yhsichun.vip | www.448h.com | www.697799a.com | 88993v.com | www.550294.com | www.19019o.com | 55vv8332.com | 55818v.com | www.8855287.com | www.lfg000.com | judingbo1.com | www.3478l.cc | www.76775e.com | 0011.se | www.196902.com | www.xj7005.com | www.854556.com | 4546114.com | www.80075m.com | www.yl222.com | 7002004.com | www.609535.com | www.0088xpj.net | 8905z.com | zhcp68.com | www.4923h.com | www.09323.cc | hr1833.com | www.231002.com | www.30350a.com | www.benz4411s.com | mg437744.com | www.855085.com | www.88166p.com | 3834504.com | 1253-6.com | www.2394.com | www.983888d.com | 50023399.com | 7792d.com | www.03czj.com | www.jz9688.com | 88663.com | 11000.com | www.ya619.com | www.61130.com | www.6033p.com | 9p123.com | www.974919.com | www.pj88n.com | www.3983128.com | 88894f.com | www.813770.com | www.2021p.com | www.9992558.com | 36409900.com | www.055520.cc | www.hg0296.com | www.348004.com | 9649g.com | zb7288.com | www.52022.tv | www.tbet899.com | 500000878.com | 866666a.com | www.if57.com | www.704908.com | www.9068xx.com | 3550t.com | bet28e.com | www.4323i.com | www.c44aa.com | www.6808pj.com | 3467q.com | 28288e.com | www.50051vip.com | www.71071o.com | www.55268x.vip | 40033nnn.com | 30019pp.com | www.ch8456.com | www.63606a.com | www.js8040.com | 500000315.com | 7736r.com | www.499393.com | www.ya2019i.com | www.789508.com | www.yh201433.vip | 00003365.com | 73055h.com | www.599645.com | www.365002.cc | www.6a555.com | www.8494t.com | 2226gp.com | 27365.com | www.585808.com | www.xpj8819.com | www.huamu51.com | www.pj6633.com | 9646l.com | 123456ww.cc | www.944229.com | www.3a331.com | www.bet66622.com | www.yinhe1.cc | 80850kk.com | 007369.com | 53166i.com | www.cf9906.com | www.8577i.cc | www.85857z.com | www.8814e8.com | 59889h.com | 1443b.com | sjznews.com | www.582006.com | www.50052s.com | www.30350b.com | www.w75.com | www.t22365.com | oo3189.com | 7726zzz.com | 518cp-9.com | www.369477.com | www.7782w.com | www.3398711.com | www.wank3.com | www.717012.com | 041007.com | yh2014.com | 37770775.com | 3405.com | www.006150.com | www.df94.com | www.99677p.com | www.792071.com | www.97222a.com | www.pj7185.com | www.68666r.com | 8977vv.com | 40033ww.com | 11452288.com | 6641m.com | www.178153.com | www.c4534.com | www.77801w.com | www.86339s.com | www.88166z.com | www.0709.com | www.44116609.com | www.x32126.cc | 444p1.cc | 80368k.com | 36406655.com | 2649ss.com | 70766622.com | 188.cc | 84496677.com | www.253529.com | www.939623.com | www.2875v.com | www.99788l.com | www.816801.com | www.480025.com | www.hg2886.com | www.226600r.com | www.t45688.com | www.j6628.com | www.727xpj.com | 1116dh.com | 33115dd.com | 56787qq.com | 50067b.com | 4590cc.com | 9479a1.com | 22207c.com | 1389bb.com | 5855ff.com | 20188w.com | zhcp72.com | dz8222.com | www.96386a.com | www.377823.com | www.627069.com | www.c5236.com | www.igcp0.com | www.3933p.cc | www.21202j.com | www.49956j.com | www.76520m.com | www.16878v.com | www.997745.com | www.37377w.com | www.410065.com | www.hg20.co | www.999qipai.com | www.350c6.com | www.9187b.com | www.32031a.com | www.38775ii.com | www.07679y.com | www.38775ww.com | www.8550999.com | www.535083.com | www.5719d.com | www.8905v.com | www.pj55712.com | www.535220.com | www.555999qipai.com | www.4350.vip | www.js9999.bet | www.pj56k.com | www.86267l.com | www.35918t.com | www.9149o.com | www.3126y.com | www.77yfa.com | www.am8080.com | www.775709.com | www.595601.com | www.311332.com | www.76520v.com | hj5068.com:8888 | 70118c.com | y72227.com | b2649.com | u32365.com | 563745.com | 3846x.com | 38850055.com | 56988uu.com | hga008.al | www.v32126.cc | www.yh8489.com | www.166459.com | www.hg8907.com | www.4972x.com | www.hjdc2008.com | www.e3846.com | www.0967xx.com | www.32123j.com | www.qilc6.com | www.574577.com | www.77801u.com | 38821199.com | xx888v.com | sha0555.com | 9287999.com | gd0621.com | www.995f.net | www.hg6009.com | www.ac777.com | www.dingxin999.xin | www.260655.com | www.7782d.com | www.622709.com | uc04.cc | 99111pp.com | 0485e.com | 8547ii.com | www.14555a.com | www.aomen8866.com | www.kzcs4.com | www.t1432.com | www.354331.com | www.ya828.com | www.306922.com | 97297n.com | 76886x.com | 80368b.com | 6556n.com | www.pj8470.com | www.5049w.com | www.475557.com | www.81520c.com | www.876312.com | 1188589.com | 6661779.com | 0186556.com | bm1395.com | www.xy9999.com | www.466587.com | www.531bbb.com | www.34489.cc | www.191065.com | 2019.com | 4461j.com | jdbxjw.com | www.hg5100.com | www.565578.com | www.ihg5555.com | www.978315.com | 8036.com | 11077.com | feicai0414.com | www.330099k.com | www.271998.com | www.bj2222.com | www.882186.com | 2844d.com | 795939.com | 3822o.com | www.g24074.com | www.593152.com | www.54400b.com | www.221375.com | 3189yy.com | 667766v.com | www.a4737.com | www.07811.com | www.681125.com | www.flff2.com | 301111.com | 1468ccc.com | 908080n.com | www.344559.com | www.30350j.com | www.8970.com | 83086z.com | g86226.com | www.vnsr800.com | www.hg8907.com | www.8998955.com | www.683717.com | c46.cc | dz1666.com | www.120550.com | www.601710.com | www.lc03.com | 3136ww.com | hg3699.com | www.sb5205.com | www.00778n.com | www.022o.cc | 66005002.com | 98955f.com | www.10052233.com | www.n69096.com | www.5522i.cc | 55967n.com | 99992007.com | www.as0003.com | www.60886u.com | www.01hfcp.com | 30009.com | 256777y.com | www.bet445.com | www.pgylc.com | www.112070.com | hg96.com | www.9068qq.com | www.h7764.com | www.892070.com | y2146.com | 79964l.com | www.bet66622.com | www.77803c.com | 26668q.com | c14666.com | www.ts66888.com | www.087r.com | www.252359.com | 7893w11.com | www.d4737.com | www.30350c.com | www.529355.com | 6269qq.com | www.hg0088.lv | www.http://09991.com | www.832795.com | hg00566com | www.888746.com | www.55060z.com | www.ay7799.com | 4107i.com | www.28758y.com | www.4996xa.com | www.783306.com | 0419y.com | www.8694z.com | www.1110yl.com | www.166125.com | 7555.com | www.12222055.com | www.99788n.com | 2924222.com | 2443b.com | www.8967w.com | www.c1353.com | 861224.com | www.87680w.com | www.3691g.com | haianw.com | 76744.com | www.pj6667.com | www.27czj.com | vn6588.com | www.hg62228.com | www.1861222.com | www.53900e.com | 8381l.com | www.957938.com | www.934077.com | 0332z.com | www.44220151.com | www.89777d.com | nf6655.com | 11018e.com | www.597763.com | www.178562.com | t7742.com | www.20199nn.com | www.062766.com | 8449hh.com | www.27363o.com | www.800471.com | 23599x.com | www.p5550.com | www.cp58870.com | bet35365.com | www.912suncity.com | www.585731.com | 3169r.com | www.767166.com | www.68365d.com | 5003ttt.com | www.6161sun.com | www.8905e.com | 3258k.com | www.0686222.com | www.56011k.com | byj10.com | www.7435z.com | www.55717a.com | e67890.com | www.vns996.cc | www.6678576.com | 8892958.com | www.56520q.com | www.4323a.com | q6q66.com | www.7545q.com | www.15259.cc | dzj112.com | www.34kj.com | www.c1370.com | hga088.rs | www.347600.com | www.210955.com | 2544b7.com | www.40288m.com | lg888888.com | www.yh567.com | www.81233q.com | 22299oo.com | www.k555555.com | www.760557.com | 08530004.com | www.b35yy.com | 8381qq.com | www.ks883.net | www.yh7771.com | 30688.com | www.381818.com | www.775703.com | 99151e.com | www.w84i.com | cp088i.com | www.92220358.com | www.dao90.com | 80368b.com | www.ag9456.com | 3049n.com | www.yh4959.com | www.8039y.com | 4022e.com | www.88850.com | 850.com | www.2090944.com | www.26299q.com | 3662m.com | www.28000v.com | 8988rr.com | www.9068jj.com | www.2109g.com | 2096f.com | www.9895m.com | 55555004.com | www.8786hg.com | www.611026.com | 34757.com | www.50633.com | 77000.com | www.4694w.com | vns8d.com | www.hg1322.com | www.655870.com | 37570d.com | www.4923t.com | 4556f.com | www.5207666.com | aa3336.com | www.8577l.cc | www.506477.com | www.sjg900.com | www.35155y.com | 8569855.com | www.r999991.com | 8159mm.cc | www.67df.com | 168cp-r.com | www.390338.com | www.371951.com | www.hd1188.com | www.6364c.com | zhcp65.com | www.6939k.com | a1915.com | www.1754q.com | 45460006.com | www.w456x.com | 915610.com | www.403333.com | goodmgm.com | www.9996hh.com | www.723035.com | www.86611u.com | www.00711.cc | 4997f.com | www.80075z.com | t444c.com | www.111158.com | 316960.com | www.752848.com | 111000hh.com | www.c30666.com | pp3100.com | www.qm999.com | 99909p.com | www.109015.com | 58222ee.com | www.ks1385.com | 4048.com | www.438666.com | 444365.ag |