<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  假如我有一對翅膀

  六年級作文415字
  作者:飛女飛
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • dào
 • 假如我有一對翅膀,那么我會飛到各個
 • fāng
 •  
 • bāng
 • zhù
 • duō
 • yào
 • bāng
 • zhù
 • de
 •  
 • ràng
 • kùn
 • zài
 • tòng
 • 地方,去幫助許多需要幫助的,讓困在痛
 • de
 • nán
 • rén
 • zhòng
 • huò
 • kuài
 •  
 • 苦的苦難人重獲快樂。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • dào
 • xiǎo
 •  假如我有一對翅膀,那么我會飛到小
 • xiǎo
 • de
 • shān
 • cūn
 •  
 • ràng
 • yào
 • zǒu
 • hěn
 • yuǎn
 • de
 • shān
 • cái
 • 小的山村里,讓一個個要走很遠的山路才
 • néng
 • dào
 • xué
 • xiào
 • de
 • hái
 • shàng
 • de
 • chì
 • bǎng
 •  
 • yòng
 • chì
 • 能到達學校的孩子爬上我的翅膀,我用翅
 • bǎng
 • sòng
 • zhè
 • xiē
 • ài
 • xué
 • de
 • hái
 • dào
 • xué
 • xiào
 •  
 • 膀送這些愛學習的孩到學校。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • dào
 • jiē
 •  假如我有一對翅膀,那么我會飛到街
 • dào
 • shàng
 •  
 • zài
 • jiē
 • shàng
 • tǎo
 •  
 • jiǎn
 • de
 • lǎo
 • rén
 • sòng
 • dào
 • 道上,把在街上乞討、撿垃圾的老人送到
 • jìng
 • lǎo
 • yuàn
 •  
 • ràng
 • men
 • ān
 • wǎn
 • nián
 •  
 • 敬老院,讓他們安度晚年。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • dào
 • chéng
 •  假如我有一對翅膀,那么我會飛到城
 • shì
 • zuì
 • yǎn
 • de
 • jiǎo
 • luò
 •  
 • duī
 •  
 • bǎo
 • wèi
 • 市里最不起眼的角落里,垃圾堆里,保衛
 • jiā
 • guī
 • de
 • rén
 •  
 • ràng
 • men
 • zài
 • shòu
 • dào
 • kuáng
 • fēng
 • 無家可歸的人,讓他們可以不再受到狂風
 • bào
 • de
 •  
 • zài
 • shòu
 • dào
 • bīng
 • tiān
 • xuě
 • de
 • qīn
 • luè
 •  
 • 暴雨的襲擊,不再受到冰天雪地的侵略,
 • zài
 • jīng
 • shǒu
 • liè
 • bào
 • shài
 • de
 • tòng
 •  
 • zài
 • zài
 • bīng
 • 不再經手烈日暴曬的痛苦,可以不再在冰
 • lěng
 • de
 • shàng
 • shuì
 •  
 • 冷的土地上入睡。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • shàng
 • lán
 •  假如我有一對翅膀,那么我會飛上藍
 • tiān
 •  
 • yòng
 • chì
 • bǎng
 • wéi
 • rén
 • men
 • gǎn
 • yún
 •  
 • wéi
 • rén
 • men
 • zhē
 • 天,利用翅膀為人們驅趕烏云,為人們遮
 • dǎng
 • qiáng
 • liè
 • de
 • wài
 • xiàn
 •  
 • wéi
 • rén
 • men
 • shàn
 • chū
 • liáng
 • shuǎng
 • de
 • fēng
 •  
 • 擋強烈的紫外線,為人們扇出涼爽的風,
 • wéi
 • rén
 • men
 • xià
 • bīng
 • báo
 •  
 • wéi
 • rén
 • men
 • jié
 • zhù
 • è
 • de
 • lóng
 • 為人們擊下冰雹,為人們截住可無惡的龍
 • juàn
 • fēng
 •  
 • 卷風。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • huì
 • wéi
 • shè
 • huì
 • gòng
 • xiàn
 •  假如我有一對翅膀,我會為社會貢獻
 • chū
 • de
 • fèn
 • liàng
 •  
 • yào
 • quán
 • shì
 • jiè
 •  
 • ràng
 • 出自己的一份力量。我要呼吁全世界,讓
 • měi
 • wèi
 • gōng
 • mín
 • gòng
 • xiàn
 • chū
 • de
 • fèn
 • liàng
 •  
 • ràng
 • 每一位公民也貢獻出自己的一份力量,讓
 • men
 • de
 • shè
 • huì
 • biàn
 • gèng
 • jiā
 • měi
 • hǎo
 •  
 • xié
 •  
 • 我們的社會變得更加美好、和諧。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   假如我有一對翅膀,那么我會飛到各個地方,去幫助許多需要幫助的,讓困在痛苦的苦難人重獲快樂。
    假如我有一對翅膀,那么我會飛到小小的山村里,讓一個個要走很遠的山路才能到達學校的孩子爬上我的翅膀,我用翅膀送這些愛學習的孩到學校。
    假如我有一對翅膀,那么我會飛到街道上,把在街上乞討、撿垃圾的老人送到敬老院,讓他們安度晚年。
    假如我有一對翅膀,那么我會飛到城市里最不起眼的角落里,垃圾堆里,保衛無家可歸的人,讓他們可以不再受到狂風暴雨的襲擊,不再受到冰天雪地的侵略,不再經手烈日暴曬的痛苦,可以不再在冰冷的土地上入睡。
    假如我有一對翅膀,那么我會飛上藍天,利用翅膀為人們驅趕烏云,為人們遮擋強烈的紫外線,為人們扇出涼爽的風,為人們擊下冰雹,為人們截住可無惡的龍卷風。
    假如我有一對翅膀,我會為社會貢獻出自己的一份力量。我要呼吁全世界,讓每一位公民也貢獻出自己的一份力量,讓我們的社會變得更加美好、和諧。
   
   
   

   假如我有一雙翅膀

   六年級作文410字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • yǒu
  • shuāng
  • chì
  • bǎng
  • 假如我有一雙翅膀
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • lín
  • shì
  •  
  • lín
  • èr
  • xiǎo
  • shí
  • bān
  •  
  • wáng
  •  山東省臨沂市 臨沂二小十班 王
  • qíng
  • 雨晴
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文517字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • táng
  • shān
  • shì
  •  
  • luán
  • xiàn
  • luán
  • zhōu
  • zhèn
  • jiǎ
  • guān
  • yíng
  •  河北省唐山市 灤縣灤州鎮賈官營
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  
  • jīn
  • tāo
  • 小學六三班 吳金濤
  • 閱讀全文

   假如我是一片云

   六年級作文895字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • piàn
  • yún
  • 假如我是一片云
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • xiè
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dǒu
  •  /ㄊ「V菔小「V菔蟹êP⊙Я?曇抖
  •  
  •  
  • páng
  • duàn
  • ?唷≌旁斷
  • 閱讀全文

   假如我是一朵白云

   六年級作文744字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • duǒ
  • bái
  • yún
  • 假如我是一朵白云
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • péng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • péng
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省彭州市 彭州市實驗小學六年
  • bān
  •  
  • liú
  • shǒu
  • 級四班 劉守
  • 閱讀全文

   假如我是環境衛士

   六年級作文668字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • huán
  • jìng
  • wèi
  • shì
  • 假如我是環境衛士
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hán
  • dān
  • shì
  • cóng
  • tái
  •  
  • hán
  • dān
  • shì
  • mián
  • èr
  •  河北省邯鄲市叢臺區 邯鄲市棉二子
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • zhāng
  • jìng
  • ēn
  • 弟學校六年級三班 張敬恩
  • 閱讀全文

   假如我是一名村長

   六年級作文914字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • cūn
  • zhǎng
  • 假如我是一名村長
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  •  北京市海淀區 北京市海淀區實驗小
  • xué
  • liù
  • nián
  • shí
  • bān
  •  
  • gāo
  • jiàn
  • wén
  • 學六年級十一班 高健文
  • 閱讀全文

   假如我是星球改造家

   六年級作文431字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • xīng
  • qiú
  • gǎi
  • zào
  • jiā
  • 假如我是星球改造家
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • huái
  • huà
  • shì
  •  
  • xiāng
  • wéi
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  湖南省懷化市 湘維子弟學校六年級
  • jiǎ
  • bān
  •  
  • yùn
  • 甲班 徐韻
  • 閱讀全文

   假如我會克隆,我要克隆士兵

   六年級作文509字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  •  
  • yào
  • lóng
  • shì
  • bīng
  • 假如我會克隆,我要克隆士兵
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • huà
  • shì
  •  
  • xìng
  • huà
  • shì
  • èr
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省興化市 興化市第二實驗小學
  • liù
  • ?
  •    
  • bān
  •  
  •  
  • zhāng
  • yuè
  • 六(3班) 張越
  • 閱讀全文

   假如我是歌星

   六年級作文432字
   作者:李涵
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • huān
  • tīng
  • yīn
  • cóng
  • hái
  • huì
  • shuō
  • huà
  • de
  • 從小我就喜歡聽音樂我從還不會說話的
  • shí
  • hòu
  • jiù
  • kāi
  • shǐ
  • hēng
  • hēng
  • shēng
  • cóng
  • huì
  • shuō
  • huà
  • kāi
  • shǐ
  • jiù
  • xué
  • chàng
  • 時候就開始哼哼聲從會說話開始就學唱歌
  • zuì
  • xiàn
  • de
  • rén
  • shì
  • xīng
  • zuì
  • chóng
  • bài
  • de
  • rén
  • shì
  • zhōu
  • jié
  • lún
  • 我最羨慕的人是歌星最崇拜的人是周杰倫
  • 閱讀全文

   我有一個幸福的家

   六年級作文561字
   作者:葉曉雅
  •  
  • yǒu
  • xìng
  • de
  • jiā
  •  
  • de
  • jiā
  • chéng
  • yuán
  • yǒu
  • 我有一個幸福的家,我的家里成員有四
  •  
  • jiù
  • shì
  • zhōng
  • de
  •  
  • shì
  • zuì
  • xiǎo
  • de
  • 個,我就是其中的一個,也是最小的一個
  • chéng
  • yuán
  •  
  • yòu
  • shì
  • zuì
  • xìng
  • de
  •  
  • jiě
  • jiě
  • de
  • dōng
  • ràng
  • 成員。又是最幸福的一個,姐姐的東西讓
  • 閱讀全文

   假如我獨自旅行

   六年級作文380字
   作者:王蘇鴻
  • jiǎ
  • háng
  • 假如我獨自旅行
  •  
  • jiǎ
  • háng
  •  
  • huì
  • dài
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • yīn
  • 假如我獨自旅行,我會帶一個電腦,因
  • wéi
  • diàn
  • nǎo
  • gōng
  • néng
  • duō
  •  
  • 為電腦功能多。
  • 閱讀全文

   假如我是

   六年級作文246字
   作者:陳婉潔
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  •       假如我是
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • duǒ
  • yún
  •      假如我是一朵云
  •  
  • 閱讀全文

   假如我是一滴水

   六年級作文500字
   作者:劉高成
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • shuǐ
  • 假如我是一滴水
  •  
  •  
  • zài
  • jiǔ
  • de
  • sān
  • shí
  • shì
  •  
  • men
  • rén
  • lèi
  • yòng
  • shuǐ
  • liàng
  •  在不久的三十世紀,我們人類用水量
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • gāo
  •  
  • zài
  • qiú
  • shàng
  • shǎo
  • le
  • duō
  • lán
  • de
  • hǎi
  • yáng
  • 越來越高。在地球上少了許多藍色的海洋
  • 閱讀全文

   假如我有一對翅膀

   六年級作文415字
   作者:飛女飛
  •  
  • jiǎ
  • yǒu
  • duì
  • chì
  • bǎng
  •  
  • me
  • huì
  • fēi
  • dào
  • 假如我有一對翅膀,那么我會飛到各個
  • fāng
  •  
  • bāng
  • zhù
  • duō
  • yào
  • bāng
  • zhù
  • de
  •  
  • ràng
  • kùn
  • zài
  • tòng
  • 地方,去幫助許多需要幫助的,讓困在痛
  • de
  • nán
  • rén
  • zhòng
  • huò
  • kuài
  •  
  • 苦的苦難人重獲快樂。
  • 閱讀全文

   假如我有一對翅膀

   六年級作文353字
   作者:道真縣玉…
  •  
  • 
  •  
  • jiǎ
  • yǒu
  • duì
  • chì
  • bǎng
  •  
  • huì
  • xiàng
  • lǎo
  • yīng
  • yàng
  •  
  • 假如我有一對翅膀,我會象老鷹一樣,
  • zài
  • tiān
  • kōng
  • zhōng
  • dòu
  •  
  • fēi
  • xiáng
  •  
  • ràng
  • bié
  • de
  • niǎo
  • jiàn
  • le
  •  
  • wéi
  • 在天空中搏斗、飛翔,讓別的鳥見了,惟
  • 閱讀全文

   假如我有一支馬良神筆

   六年級作文439字
   作者:汪蒙
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • zǒng
  • shì
  • gěi
  • jiǎng
  • liáng
  • de
  • shì
  •  
  • 小時候,媽媽總是給我講馬良的故事。
  • shí
  •  
  • měi
  • dōu
  • huì
  •  
  • zài
  • zhǐ
  • shàng
  • huà
  • xiē
  • 那時,我每次都會拿起筆,在紙上畫一些
  • xíng
  • guài
  • zhuàng
  • de
  • dōng
  •  
  • rán
  • hòu
  • huì
  • tiān
  • zhēn
  • wèn
  •  
  • 奇形怪狀的東西。然后會天真地問媽媽:
  • 閱讀全文

   假如我是發明家

   六年級作文353字
   作者:唐培根
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • jiā
  • 假如我是發明家
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • jiā
  •  
  • yào
  • míng
  • zhǒng
  • gāo
  •  假如我是發明家,我要發明一種高
  • shǒu
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • 級手提電腦。
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文626字
   作者:黃儀珊
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  • jìn
  • nián
  •  
  • xué
  • shù
  • fēi
  • zhǎn
  •  
  • lóng
  •  近幾年,科學技術飛速發展,克隆技
  • shù
  • gāo
  •  
  • dào
  • le
  • guǎng
  • fàn
  • yùn
  • yòng
  •  
  • zhè
  • qián
  • 術也日益提高,得到了廣泛運用。這不前
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文454字
   作者:黃儀珊
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  •  
  • jiù
  • yào
  • lóng
  • hǎo
  • duō
  • hǎo
  •  假如我會克隆,我就要克隆好多好
  • duō
  • de
  •  
  • ràng
  • néng
  • zài
  • tóng
  • shí
  • jiān
  • nèi
  • gàn
  • 多的自己,讓我自己能在同一時間內干許
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文673字
   作者:楊陽
  •  
  • jìn
  • nián
  • lái
  •  
  • xué
  • shù
  • fēi
  • zhǎn
  •  
  • lóng
  • 近幾年來,科學技術飛速發展,克隆技
  • shù
  • gāo
  •  
  • dào
  • le
  • guǎng
  • fàn
  • de
  • yīng
  • yòng
  •  
  • xiǎng
  • 術也日益提高,得到了廣泛的應用。我想
  •  
  • guǒ
  • huì
  • lóng
  •  
  • yào
  • lóng
  • chū
  • duō
  • duō
  • duì
  • :如果我會克隆,我要克隆出許許多多對
  • 閱讀全文

   假如我會克隆,我要……

   六年級作文661字
   作者:黃舒婷
  • lóng
  • shù
  • shì
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • zuì
  • wěi
  • de
  • míng
  •  
  •             
  • nián
  • shì
  • jiè
  • 克隆技術是世界上最偉大的發明,1997年世界
  • tóu
  • lóng
  • yáng
  •  
  • duō
  •  
  • dàn
  • shēng
  • le
  •  
  • zhè
  • xiāo
  • 第一頭克隆羊“多利”誕生了,這個消息
  • shǐ
  • rén
  • men
  • dōu
  • zhèn
  • jīng
  • le
  •    
  • cáo
  • yòu
  • niú
  •  
  •             
  • nián
  • hóu
  • lóng
  • chéng
  • 使人們都震驚了/艚幼牛?2000年獼猴也克隆成
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文866字
   作者:田磊
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lóng
  • shù
  • shì
  • zhǒng
  • lún
  • de
  •  
  • ?
  • shù
  •  
  •  
  • 克隆技術是一種無以倫比的“法術”,
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文458字
   作者:王海云
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  • wáng
  • hǎi
  • yún
  • 六年級 王海云
  •  
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  •  
  • huì
  • lóng
  • duō
  • kàng
  • hàn
  • de
  •  假如我會克隆,我會克隆許多抗旱的
  • 閱讀全文
 • 閱讀全文

   假如我是媽媽

   六年級作文588字
   作者:liyuqin
  •  
  • jiǎ
  • shì
  •  
  • jiāng
  • gěi
  • de
  • hái
  • xiàn
  • 假如我是媽媽,我將給予我的孩子無限
  • de
  • guān
  • ài
  •  
  • tiān
  •  
  • gāng
  • chuáng
  •  
  • jiù
  • tīng
  • jiàn
  • hái
  • bào
  • 的關愛。一天,我剛起床,就聽見孩子抱
  • yuàn
  • dào
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • fán
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • gēn
  • shuō
  • 怨道:“媽媽,你好煩,昨天晚上跟你說
  • 閱讀全文

   我有一片天空

   六年級作文557字
   作者:楊夢婷
  • yǒu
  • piàn
  • tiān
  • kōng
  • 我有一片天空
  •  
  •  
  • guǒ
  • xiǎo
  • niǎo
  • yōng
  • yǒu
  • piàn
  • tiān
  • kōng
  •  
  • jiù
  • néng
  • yóu
  • fēi
  •  如果小鳥擁有一片天空,就能自由飛
  • xiáng
  •  
  • guǒ
  • yōng
  • yǒu
  • piàn
  • tiān
  • kōng
  •  
  • jiù
  • néng
  • chōng
  • fèn
  • biǎo
  • xiàn
  • 翔;如果你擁有一片天空,就能充分表現
  • 閱讀全文

   假如我有一只尼爾斯的鵝

   六年級作文527字
   作者:飛蝶
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • lái
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • sàn
  • zuò
  • zài
  • liǔ
  • 今天晚上我來到公園散步我坐在一棵柳
  • shù
  • xià
  • wàng
  • zhe
  • zhè
  • fán
  • xīng
  • zhī
  • jiào
  • jìn
  • le
  • mèng
  • xiāng
  • 樹下望著這繁星不知不覺進入了夢鄉
  •  
  •  
  • shì
  •  
  • zěn
  • me
  • huì
  • zài
  • zhè
  • ér
  • qǐng
  •  咦那不是馬 它怎么會在這兒請與我
  • 閱讀全文

   假如我是語文老師

   六年級作文523字
   作者:朱廣正
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • wén
  • lǎo
  • shī
  • 假如我是語文老師
  •  
  • zhōu
  • pèi
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • zhū
  • guǎng
  • zhèng
  • 徐州沛縣實驗小學 朱廣正
  •  
  •  
  • jīn
  • de
  • tóng
  • nián
  •  
  • chún
  • zhēn
  • de
  • mèng
  • huàn
  •  
  • xiàng
  • dào
  •  金色的童年,純真的夢幻,像一道七
  • 閱讀全文

   假如我是哈利波特

   六年級作文388字
   作者:李睿
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • ?
  •  
  • huì
  • yòng
  • de
  •  假如我是哈利波特,我會用我的魔
  • ?
  •  
  • bāng
  • zhù
  • bié
  • rén
  •  
  •  
  •  
  • 法,去幫助別人。 
  • 閱讀全文

   假如我有一雙翅膀

   六年級作文1154字
   作者:無敵毛毛…
  • jiào
  • xǐng
  • lái
  •  
  • jīng
  • xiàn
  • de
  • hòu
  • bèi
  • shàng
  • zhǎng
  • 一覺醒來,我驚奇地發現自己的后背上長
  • chū
  • shuāng
  • chì
  • bǎng
  •  
  • shuāng
  • chì
  • zhǎn
  • kāi
  • jìn
  •    
  •  
  • bái
  • de
  • máo
  • 出一雙翅膀。雙翅展開近3米,白色的羽毛
  • chū
  • xuàn
  • de
  • guāng
  • máng
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • yǎn
  •  
  • huì
  • ér
  • guāng
  • jiàn
  • 發出眩目的光芒,有些刺眼。一會兒光漸
  • 閱讀全文
 • 蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 www.hg8547.com | www.f94600.com | www.88699vip.com | 999201.com | www.196109.com | www.3775a.com | www.66930044.com | 655661100.com | 218.com | www.00840h.com | www.799666o.com | www8827.com | 80892ii.com | www.3126s.com | www.u32939.com | www.ylg3333.com | 3566nn.com | www.653750.com | www.56011m.com | www.hg3373.com | 55966.cc | 36400011.com | www.196029.com | www.4331p.com | www.40789b.com | 7744hhh.com | 2267b.com | www.848966.com | www.44118j.com | www.4645555.com | gao482.com | 2851t.com | www.755814.com | www.xpj8118.com | www.yf2112.com | 500000754.com | 4508dd.com | www.348918.com | www.55111122.com | www.cp55.com | www.hg8561.com | 2247000.com | 8547rr.com | www.599048.com | www.8998755.com | www.548666.com | 4546vip3.com | dh41866.com | da1369.com | www.858399.com | www.p98478.com | www.tw7788.com | www.zr1166.com | 40033tt.com | 2381a.com | www.452823.com | www.66376l.com | www.3066kk.com | www.msc83.com | 6220kk.com | 1cp077.com | 20774444.com | www.590791.com | www.55785.com | www.3157c.com | www.amdc0005.com | www.645suncity.com | 092120.com | 1408v.com | www.106295.com | www.11dwj.com | www.vns18158.com | www.js6829.com | www.hd66.am | www.033033v.com | 3685l.com | mg437799.com | 00048q.com | www.542676.com | www.12455k.com | www.120638.com | www.16181d.com | www.kl88ag.com | www.888167.com | dzhcp.com | 2228gp.com | 9030i.com | 1591eee.com | www.768656.com | www.8039l.com | www.7240w.com | www.00778p.com | www.552318.com | www.77537w.com | 6177009.com | 91019c.com | dzj0707.com | 2222k95.com | 20773311.com | ll38648.cc | www.502433.com | www.983888.com | www.50732y.com | www.bd2019b.com | www.12136p.com | www.16181r.com | www.hj829.com | www.y18bb.com | www.6635oo.com | 71088.com | 0080l.com | 55545u.com | 089776.com | 86226q.com | 35ii.vip | 01234i.com | 4379m.com | yh3434.com | 0747x.com | 0214vip.com | www.43818u.com | www.399130.com | www.912199.com | www.33csj.com | www.6832c.com | www.77803j.com | www.cp1518.com | www.amjs339.com | www.8883066.com | www.2544b2.com | www.4996gx.com | www.9170107.com | www.00773x.com | www.4406488.com | www.92820.com | www.938.cc | www.66867.com | www.55555yh.com | www.d22255.com | www.990654.com | www.9409.com | www.078999.com | www.7188188.com | www.2302325.com | 144258.com | giscrocodile.com | 04666b.com | 1h-5.cc | 888992266.com | 806807.com | 88332007.com | 32424z.com | 9194js.com | www.jqb5.com | www.3459k.com | www.22751.com | www.m8867.com | www.4739999.com | www.msc353.com | www.hg8359.com | www.yh269831.com | www.2544g6.com | www.52062f.com | www.y07a.com | www.35918d.com | www.055w.cc | www.902775.com | www.506752.com | yyytyc.com | df6272.com | 77605k.com | 77463.com | 2096j.com | uc02.cc | 9195js.com | www.3729.com | www.79138.com | www.2y931.com | www.45598j.com | www.aaa06.cc | www.66653j.com | www.777337a.com | www.363116.com | 89777t.com | xpj98618.com | 3788.com | 77442007.com | 1168m.com | www.88554066.com | www.8886567.com | www.00773d.com | www.80030066.com | www.864876.com | www.73166i.com | 8590.am | 61321177.com | 4182y.com | 6423w.com | www.77cmsc.net | www.99828.com | www.4078c.com | www.hr1833.com | www.35155w.com | www.602452.com | 20772288.com | 9068kk.com | 50000029.com | www.hg8835.com | www.88166t.com | www.33mgm777.com | www.987428.com | tzvip2025.com | 118888c.com | 3559oo.com | www.pu2018.com | www.767c.cc | www.829797d.com | www.hg8889.tw | www.665992.com | 656456.com | 07321111.com | 0747ll.com | www.896883.com | www.9737dd.me | www.sx1822.com | www.591023.com | 667766z.com | 3416t.com | 1591ddd.com | www.13909999.com | www.562bbb.com | www.hf0666.com | yeba17.com | 054598.cc | 2709r.com | www.hg139e.com | www.393002.com | www.5441j.com | 39552288.com | 4590ii.com | www.hg098.com | www.flp1681.com | www.w98478.com | www.830523.com | 78448.com | wb499.com | www.3459b.com | www.dd55826.com | www.50732c.com | sxrkrdjq12.com | 8789801.com | 28824w.com | www.vns968.com | www.89777o.com | www.339968.com | yqpnwjo.cn | 8294s.com | www.846239.com | www.pjzxyl.cc | www.190302.com | 7343366.com | www.vns4858.com | www.50054.com | www.60123j.com | 8988a.com | 80118.com | www.55scweb.com | www.06387722.com | www.584311.com | 500000454.com | 08084688.com | www.8473y.com | www.yi770.com | 5802uu.com | ms38648kk.cc | www.28000g.com | www.3479y.com | bwin68888.net | 8827zz.com | www.3659365.com | www.50788j.com | 1429m.com | mg437700.com | www.5049i.com | www.664by.com | 37a700.com | pj677k.com | www.5099ww.com | www.4ttz.com | 88993o.com | www.v6689.com | www.99552dd.com | www.202405.com | 3404b.cc | www.58695.com | www.6126w.com | y1429.com | 500000312.com | www.d5667.com | www.864255.com | 6002h.com | www.6403nn.com | www.237377.com | cj807.com | feicai0557.com | www.808888t.com | www.895853.com | 5622w.com | www.hg6876.com | www.820808.com | 7798aa.com | www.hg1020.net | www.9464003.com | www.50064u.com | 28288p.com | www.36489.com | www.641377.com | m14666.com | www.1114338.com | www.0014v.com | 2595m.com | www.20161122.com | www.61655f.com | www444000.com | www.yh7890.com | www.9996tt.com | 59889r.com | www.747xpj.com | www.555999qipai.com | 22xx8332.com | www.pjshanghai.com | www.984703.com | 67890fff.com | www.hg066.com | www.r7766.com | 88559hd.com | www.pj88111.com | www.91233f.com | pj88ww.com | www.542455.com | www.33015.cc | pp01234.com | www.xpj230.com | www.755016.com | 2142233.com | www.wnsr3526.com | 80368p.com | www.033033i.com | www.bmw8003.com | ribo25.cc | www.40033.1640033.com | www.00840m.com | 26668t.com | www.967808.com | www.553028.com | 2544c2.com | www.88325i.com | 27878pp.com | www.4625w.com | www.36166r.com | hy756.com | www.3846t.com | www.196016.com | 6hg5588.com | www.9989586.com | 8742t.com | www.326tk.com | www.541619.com | xx4455.com | www.7920c.com | 78666v.com | www.hg9777.com | www.627297.com | 28487000.com | www.033654.com | 50099q.com | www.68277444.com | 30006dz.com | www.4107v.com | www.686c.com | 8977yy.com | www.0088hgdd.com | tz478.com | www.19880s.com | www.33997o.com | www.yh8217.com | www.1035d.com | y68.com | www.cc4625.com | 776091com | www.27363.com | hsh88.com | www.xpj98k.com | www.636550.com | 3016ddd.com | www.60108b.com | 57157.com | www.60886s.com | 1966xpj.com | www.jy879.com | 123818.xxx | www.7607600.com | www.399046.com | www.28758k.com | www.hm2999.com | 925160.com | www.t32031.com | 4288e.com | 5446bb.com | www.455263.com | 5856rr.com | www.5446l.com | aaa8996.com | www.4400ra8.com | 78111199.com | www.9b001.com | wxylc98953.com | www.868msc.com | 2190e.com | www.60884.com | 7945tt.com | www.872878.com | 2012vip77.com | www.585234.com | www.68568u.com | www.777948.com | www.361706.com | www.333133s.com | www.393890.com | www.87680u.com | www.527990.com | www.55115454.com | www.296676.com | www.1zbvip.com | www.068627.com | www.hg0599.com | www.50054e.com | www.hg4010.com | www.196063.com | www.4261144.com | www.055982.com | www.wd00004.com | x9983.com | www.m15595.com | 4637711.com | www.999c31.com | 1859.com | www.7415o.com | 63305m.com | www.4102n.com | 15a14.net | www.bet365195.com | u2894.com | www.zfcp1.com | www.pjyunnan.com | www.202370.com | www.884477.com | 607044.com | www.4963jj.com | 143572.com | www.bjl915.com | 62222z.com | www.2632n.com | www.pjguangdong.com | www.339208.com | www.hg3115.com | 9941716.com | www.1851136.com | 3421a.com | www.83993c.com | 6556m.com | www.412688.com | www.171717.cc | evtimes.com | www.79095m.com | 3015.cc | www.3479x.com | www.wn285.com | 1636005.com | www.138cpj.com | P36.com | www.585721.com | 3121mm.com | www.558403.com | www.hg7754.com | c388y.com | www.y61337.com | 9149y.com | www.579020.com | www.286688.com | 9964j.com | www.hb858.cc | www.chun1983.com | sha162.com | www.hh635.com | 4038.com | www.3416v.com | www.330099k.com | v32365.com | www.23819.co | 5622.com | 4195dd.com | www.5981d.com | 33382pp.com | www.855271.com | www.544618.com | 4809x.com | www.77210h.com | www.22c07.com | 2247d.com | www.flb905.com | laohu88.vip | bbxylqq.com | www.64566c.com | 264811.com | www.202909.com | www.98698r.com | x33h.vip | www.442428.com | www.428858.com | 22117j.com | www.629021.com | www.20199zz.com | hj1234.com | www.gai00.com | www.hg7321.com | 7605t.com | www.5091g.com | www.532156.com | 444000ee.com | www.c1981.com | www.www-26499.com | 4955z.com | www.769588.com | www.b8cp.com | zb152.com | www.65707u.com | www.6789527.com | 1479r.com | 570580.com | www.33018.com | www.520195.com | 31325t.com | www.ascp0.com | www.16602g.com | 20073365.com | www.096308.com | www.w84f.com | www.0636d.com | 20833d.com | www.8499z.com | www.z3285.com | jk080.com | www.78949u.com | www.3846a.com | www.10899c.com | 00773hh.com | www.zch7.com | www.163a5.com | 88002848.com | ss3405.com | www.77803y.com | www.bj448.com | 87965hh.com | 15856i.com | www.766777.cc | www.4270ll.com | 2324xxx.com | www.331616.com | www.pjc88.vip | www.vns8895.com | kb080.com | www.854242.com | www.bwinyz14.com | www.1115xj.com | ks3334.com | www.919226.com | www.xpj878.com | www.7720n.com | 256777j.com | www.616888.com | www.30350y.com | www.3643w.com | 4288x.com | www.109075.com | www.8998833.com | www.xpj00220.com | 540855.com | 4635588.com | www.54844.com | www.0849j.com | www.6033w.com | bwinyyy.com | www.587833.com | www.78680p.com | www.bd0088.com | bwin8d.com | 3189zz.com | www.7782h.com | www.0636777.com | www.pjanhui.com | dzjgw6666.com | www.150881.com | www.525409.com | www.pj111111.com | 159174.com | hg0068j.com | www.055969.com | www.3978z.com | www.20199aa.com | www.3371777.com | 0500o.com | www.010956.com | www.80075r.com | www.xy0027.com | www.365699.com | 641768.com | 9694r.com | www.934177.com | www.3678.com | www.zx5551.com | v1647.com | 3679vv.com | 7893w18.com | www.1035c.com | www.62979f.com | www.166459.com | nn3189.com | 6002v.com | 92266m.com | www.gocp0.com | www.8905c.com | www.74109e.com | www.68666t.com | 53358.com | 3405www.com | www.624377.com | www.js00558.com | www.31148.com | www.88807n.com | yhjiangsu.vip | 50099vip.com | 22mm8332.com | www.cp3.mobi | www.8828229.com | www.q3065.com | www.8455z.com | 0600p.cc | 3640.vip | 0485x.com | www.178075.com | www.6364l.com | www.241099.com | www.jxcp1111.com | www.362855.com | 883399x.com | 4189.com | 3678iii.com | www.50026o.com | www.hx3355.com | www.169101.com | www.5099yy.com | www.000435.com | www.373720.com | 3245k.com | 33112211.com | 27365e.com | 2418t.com | www.607995.com | www.08588p.com | www.1434i.com | www.3157g.com | www.js406.com | www.p78888.com | 9030c.com | i8159.cc | 66136a.com | 5005s.com | 5429f.com | www.598300.com | www.5091t.com | www.35898.COM | www.115527z.com | www.77731t.com | www.lefa888.com | www.bwin3388.com | js909019.com | 8449ii.com | dzj9966.com | 56978.com | 86688001.com | yf2888.com | www.330652.com | www.44455508.com | vns100.net | 3005.am | 3663yh.com | 3467q.com | 56988ll.com | 817.com | 3379z.com | vv8824.com | www.178726.com | www.609710.com | www.zcwf3.com | www.16878m.com | www.sx139972.com | www.97828t.vip | www.516088.com | www.dsn88.net | www.79500h.com | www.bb8888-1.com | www.ylg20000.com | www.xb0020.com | www.55268ii.com | www.lb0044.com | www.pj2666.com | 6641ss.com | 500000431.com | hgyz33.com | j7742.com | 52599s.com | xpj5004.com | 55323y.com | 4405.com | swtyjjj.com | 6487eee.com | 4194com | 6112jj.com | 6446yy.com | ma76.com | ww222hg.com | 33432x.com | 47727.net | 5019kzc.com | 00664002.com | 3405x.com | 3648.com | 5295.com | 33318u.com | 0015hh.com | 20160913.ren | 33552229.com | ooo8827.com | 2019m.cc | 14891489.com | www.ag822.com | www.bet365605.com | www.4625g.com | www.88837k.com | www.js7888.co | www.suncity553.com | www.036888.com | www.234894.com | www.3846n.com | www.vv88ss.com | www.5bet005.com | www.p063801.com | www.js89t.vip | www.x55789.com | www.aobo193.com | www.50074f.com | www.5522s.cc | www.947547.com | www.570323.com | www.111306.com | 7030055.com | 1654xx.com | 4255d.com | 0332q.com | 899523.com | 512534.com | 1592q.com | www.x6099.com | www.hg5519.com | www.499789.com | www.296977.com | www.3066gg.com | www.1764c.com | www.02088.com | www.2632t.com | www.700539.com | www.049988.com | 99559193.com | 796666.com | 8037j.com | 68228n.com | www.yqf2.com | www.05125c.com | www.6677104.com | www.515917.com | www.wns77.me | www.71399y.com | www.951912.com | www.163770.com | 5647q.com | 559649.com | 9506u.com | 9366.com | www.js3444.com | www.55422e.com | www.4212k.com | www.792086.com | www.50052y.com | www.840774.com | 32424q.com | 1408.com | 3775i.com | gbhs999.com | www.xin888999.com | www.m39955.com | www.vip81619.com | www.80767y.com | www.653546.com | bcylc8.com | 80567e.com | 55402hd.com | www.25673b.com | www.amh400.com | www.2000a.cc | www.50088c.com | www.608520.com | 88552007.com | 3846ooo.com | 2844a.com | www.c22976.com | www.vv88ss.com | www.3303.com | www.820155.com | www.jjjj33333.com | www.5446o.com | www.0014t.com | www.78949i.com | 84435072.com | lxs12333.com | www.55268ll.com | www.668cp77.com | www.hd8676.com | www.820289.com | xinshijiylc6.com | so444.cc | www.b3657.com | www.397888b.com | www.68365z.com | www.hx8866.com | 3178p.com | yabo6007.com | www.h9978.com | www.4111511.com | www.55676b.com | www.959591.com | kn8pe8fq.pp.163.com | xxx5657.com | www.8124r.com | www.x948x.com | www.2418l.com | www.550154.com | 996622cc.com | 8030q.com | www.yinhe899.com | www.40288p.com | www.hf6880.com | 33xx8332.com | 33xx8331.com | www.58777w.com | www.6880oo.com | www.2388cai.com | 88053.vip | 1407.am | www.7025e.com | www.694942.com | www.008ac.com | 667766r.com | 2757.com | www.99951144.com | www.y61337.com | www.658770.com | bj399.com | 1483ll.com | www.640suncity.com | www.b991qp.com | 5622b.com | 30688k.com | www.m22365.com | www.yh234d.com | www.978315.com | blr878.com | 30006e.com | www.hfcp1188.com | www.50026z.com | 4809c.com | 80368d.com | www.1213699.com | www.7140588.com | www.303766.com | 69442277.com | www.67797v.com | www.441766.com | www.755901.com | 838388g.com | www.6491y.com | www.4058c.com | www.828326.com | wnsr8826.com | www.pjzhejiang.com | www.9570119.com | www.824879.com | 022531.com | www.939393.com | www.4546700.com | www.500021.com | hbs226.com | www.2846t.com | www.773570.com | www.089859.com | 4556d.com | www.n9163.com | www.90305c.com | 22117c.com | zhcp73.com | www.7415t.com | www.808399.com | 3678nnn.com | www.hgbet55.com | www.87087.com | 11ss8331.com | 8036b.com | www.5504i.com | www.189999a.com | www.xpj8819.com | www.50026e.com | qmbc9.com | www.063260.com | www.lczg6.com | 00773k.com | www.hg375.com | www.16065p.com | ijubbtyy.cn | 20775544.com | www.79095n.com | www.155782.com | df8r.com | www.bccp877.com | www.810619.com | 8159a.cc | www.pj238.com | www.6364c.com | JS1388g.com | www.hg2217.com | www.87668g.com | 33kk8332.com | www.56520v.com | www.2418n.com | 66667375.com | www.28758i.com | www.598282c.com | xuexinjun66.cn | www.1112xj.com | www.63800.com | 2998u.com | www.jtx888.com | www.20365vip.com | r1429.com | www.hg191.org | www.48330g.com | 3614r.com | www.vns353.com | www.959595.la | 89892tt.com | www.7830n.com | www.81520r.com | 28288gg.com | www.071097.com | www.0014m.com | q4389.com | www.138msc.com | www.634977.com | 33382m.com | www.9bet005.com | www.36166i.com | hpzx88.com | www.14341434.com | 6137z.net | www.caipiao050.com | www.35918g.com | 879.com | www.ccc609.com | www.530255.com | 3844am.com | www.30350m.com | 3788y.com | www.00618k.com | www.66095.cc | c8159.cc | www.1168f.com | www.76520u.com | 454664.com | www.js02345.com | bwin2808.com | www.4907a.com | www.558401.com | 2848dh.com | www.4809r.com | 52688x.com | www.6650.bet | www.641277.com | feicai0754.com | www.63800c.com | 1665rr.com | www.303800.com | www.595953.com | 0033c.cc | www.ykylc01.com | 56988c.com | www.dcyyh.com | www.89894a.com | www.hg8125.com | www.50080t.com | hhvip666.com | www.89677l.com | j15666.com | www.zs5588.com | www.706515.com | feicai0573.com | www.js9999.bet | bwinqqq.com | www.80969t.com | 866489.com | www.34557.com | www.701269.com | yh888e.com | www.08588i.com | 3550i.com | www.5189111.com | 6am.vip | www.443558.com | www.096610.com | www.v1636.com | www.25czj.com | hgyz5.com | www.832090.com | 3957g.com | www.06820h.com | 8381dd.com | www.177572.com | 668cp00.com | www.801npj.com | www.369477.com | www.28758u.com | www.fyyy2.com | aa2267.com | www.60123f.com | yy080.net | www.500558.com | 51133zzz.com | www.62979e.com | 53059.vip | www.00773c.com | 53206600.com | www.138cpv.com | feicai0793.com | www.73kh.com | 6969xpj.com | www.xh1111.com | www.049049.com | www.v15542.com | www.505151.com | www.hg6262.co | www.703906.com | www.jd8866.com | www.937787.com | www.6161sun.com | www.hcjt0.com | 1654jj.com | www.yi648.com | chachong8.com | www.2cpb.com | 88052.com | www.011888aa.com | www.033033p.com |