<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  假如我有一對翅膀

  六年級作文415字
  作者:飛女飛
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • dào
 • 假如我有一對翅膀,那么我會飛到各個
 • fāng
 •  
 • bāng
 • zhù
 • duō
 • yào
 • bāng
 • zhù
 • de
 •  
 • ràng
 • kùn
 • zài
 • tòng
 • 地方,去幫助許多需要幫助的,讓困在痛
 • de
 • nán
 • rén
 • zhòng
 • huò
 • kuài
 •  
 • 苦的苦難人重獲快樂。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • dào
 • xiǎo
 •  假如我有一對翅膀,那么我會飛到小
 • xiǎo
 • de
 • shān
 • cūn
 •  
 • ràng
 • yào
 • zǒu
 • hěn
 • yuǎn
 • de
 • shān
 • cái
 • 小的山村里,讓一個個要走很遠的山路才
 • néng
 • dào
 • xué
 • xiào
 • de
 • hái
 • shàng
 • de
 • chì
 • bǎng
 •  
 • yòng
 • chì
 • 能到達學校的孩子爬上我的翅膀,我用翅
 • bǎng
 • sòng
 • zhè
 • xiē
 • ài
 • xué
 • de
 • hái
 • dào
 • xué
 • xiào
 •  
 • 膀送這些愛學習的孩到學校。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • dào
 • jiē
 •  假如我有一對翅膀,那么我會飛到街
 • dào
 • shàng
 •  
 • zài
 • jiē
 • shàng
 • tǎo
 •  
 • jiǎn
 • de
 • lǎo
 • rén
 • sòng
 • dào
 • 道上,把在街上乞討、撿垃圾的老人送到
 • jìng
 • lǎo
 • yuàn
 •  
 • ràng
 • men
 • ān
 • wǎn
 • nián
 •  
 • 敬老院,讓他們安度晚年。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • dào
 • chéng
 •  假如我有一對翅膀,那么我會飛到城
 • shì
 • zuì
 • yǎn
 • de
 • jiǎo
 • luò
 •  
 • duī
 •  
 • bǎo
 • wèi
 • 市里最不起眼的角落里,垃圾堆里,保衛
 • jiā
 • guī
 • de
 • rén
 •  
 • ràng
 • men
 • zài
 • shòu
 • dào
 • kuáng
 • fēng
 • 無家可歸的人,讓他們可以不再受到狂風
 • bào
 • de
 •  
 • zài
 • shòu
 • dào
 • bīng
 • tiān
 • xuě
 • de
 • qīn
 • luè
 •  
 • 暴雨的襲擊,不再受到冰天雪地的侵略,
 • zài
 • jīng
 • shǒu
 • liè
 • bào
 • shài
 • de
 • tòng
 •  
 • zài
 • zài
 • bīng
 • 不再經手烈日暴曬的痛苦,可以不再在冰
 • lěng
 • de
 • shàng
 • shuì
 •  
 • 冷的土地上入睡。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • me
 • huì
 • fēi
 • shàng
 • lán
 •  假如我有一對翅膀,那么我會飛上藍
 • tiān
 •  
 • yòng
 • chì
 • bǎng
 • wéi
 • rén
 • men
 • gǎn
 • yún
 •  
 • wéi
 • rén
 • men
 • zhē
 • 天,利用翅膀為人們驅趕烏云,為人們遮
 • dǎng
 • qiáng
 • liè
 • de
 • wài
 • xiàn
 •  
 • wéi
 • rén
 • men
 • shàn
 • chū
 • liáng
 • shuǎng
 • de
 • fēng
 •  
 • 擋強烈的紫外線,為人們扇出涼爽的風,
 • wéi
 • rén
 • men
 • xià
 • bīng
 • báo
 •  
 • wéi
 • rén
 • men
 • jié
 • zhù
 • è
 • de
 • lóng
 • 為人們擊下冰雹,為人們截住可無惡的龍
 • juàn
 • fēng
 •  
 • 卷風。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • duì
 • chì
 • bǎng
 •  
 • huì
 • wéi
 • shè
 • huì
 • gòng
 • xiàn
 •  假如我有一對翅膀,我會為社會貢獻
 • chū
 • de
 • fèn
 • liàng
 •  
 • yào
 • quán
 • shì
 • jiè
 •  
 • ràng
 • 出自己的一份力量。我要呼吁全世界,讓
 • měi
 • wèi
 • gōng
 • mín
 • gòng
 • xiàn
 • chū
 • de
 • fèn
 • liàng
 •  
 • ràng
 • 每一位公民也貢獻出自己的一份力量,讓
 • men
 • de
 • shè
 • huì
 • biàn
 • gèng
 • jiā
 • měi
 • hǎo
 •  
 • xié
 •  
 • 我們的社會變得更加美好、和諧。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   假如我有一對翅膀,那么我會飛到各個地方,去幫助許多需要幫助的,讓困在痛苦的苦難人重獲快樂。
    假如我有一對翅膀,那么我會飛到小小的山村里,讓一個個要走很遠的山路才能到達學校的孩子爬上我的翅膀,我用翅膀送這些愛學習的孩到學校。
    假如我有一對翅膀,那么我會飛到街道上,把在街上乞討、撿垃圾的老人送到敬老院,讓他們安度晚年。
    假如我有一對翅膀,那么我會飛到城市里最不起眼的角落里,垃圾堆里,保衛無家可歸的人,讓他們可以不再受到狂風暴雨的襲擊,不再受到冰天雪地的侵略,不再經手烈日暴曬的痛苦,可以不再在冰冷的土地上入睡。
    假如我有一對翅膀,那么我會飛上藍天,利用翅膀為人們驅趕烏云,為人們遮擋強烈的紫外線,為人們扇出涼爽的風,為人們擊下冰雹,為人們截住可無惡的龍卷風。
    假如我有一對翅膀,我會為社會貢獻出自己的一份力量。我要呼吁全世界,讓每一位公民也貢獻出自己的一份力量,讓我們的社會變得更加美好、和諧。
   
   
   

   假如我有一雙翅膀

   六年級作文410字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • yǒu
  • shuāng
  • chì
  • bǎng
  • 假如我有一雙翅膀
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • lín
  • shì
  •  
  • lín
  • èr
  • xiǎo
  • shí
  • bān
  •  
  • wáng
  •  山東省臨沂市 臨沂二小十班 王
  • qíng
  • 雨晴
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文517字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • táng
  • shān
  • shì
  •  
  • luán
  • xiàn
  • luán
  • zhōu
  • zhèn
  • jiǎ
  • guān
  • yíng
  •  河北省唐山市 灤縣灤州鎮賈官營
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  
  • jīn
  • tāo
  • 小學六三班 吳金濤
  • 閱讀全文

   假如我是一片云

   六年級作文895字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • piàn
  • yún
  • 假如我是一片云
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • xiè
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dǒu
  •  /ㄊ「V菔小「V菔蟹êP⊙Я?曇抖
  •  
  •  
  • páng
  • duàn
  • ?唷≌旁斷
  • 閱讀全文

   假如我是一朵白云

   六年級作文744字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • duǒ
  • bái
  • yún
  • 假如我是一朵白云
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • péng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • péng
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省彭州市 彭州市實驗小學六年
  • bān
  •  
  • liú
  • shǒu
  • 級四班 劉守
  • 閱讀全文

   假如我是環境衛士

   六年級作文668字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • huán
  • jìng
  • wèi
  • shì
  • 假如我是環境衛士
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hán
  • dān
  • shì
  • cóng
  • tái
  •  
  • hán
  • dān
  • shì
  • mián
  • èr
  •  河北省邯鄲市叢臺區 邯鄲市棉二子
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • zhāng
  • jìng
  • ēn
  • 弟學校六年級三班 張敬恩
  • 閱讀全文

   假如我是一名村長

   六年級作文914字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • cūn
  • zhǎng
  • 假如我是一名村長
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  •  北京市海淀區 北京市海淀區實驗小
  • xué
  • liù
  • nián
  • shí
  • bān
  •  
  • gāo
  • jiàn
  • wén
  • 學六年級十一班 高健文
  • 閱讀全文

   假如我是星球改造家

   六年級作文431字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • xīng
  • qiú
  • gǎi
  • zào
  • jiā
  • 假如我是星球改造家
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • huái
  • huà
  • shì
  •  
  • xiāng
  • wéi
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  湖南省懷化市 湘維子弟學校六年級
  • jiǎ
  • bān
  •  
  • yùn
  • 甲班 徐韻
  • 閱讀全文

   假如我會克隆,我要克隆士兵

   六年級作文509字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  •  
  • yào
  • lóng
  • shì
  • bīng
  • 假如我會克隆,我要克隆士兵
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • huà
  • shì
  •  
  • xìng
  • huà
  • shì
  • èr
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省興化市 興化市第二實驗小學
  • liù
  • ?
  •    
  • bān
  •  
  •  
  • zhāng
  • yuè
  • 六(3班) 張越
  • 閱讀全文

   假如我是歌星

   六年級作文432字
   作者:李涵
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • huān
  • tīng
  • yīn
  • cóng
  • hái
  • huì
  • shuō
  • huà
  • de
  • 從小我就喜歡聽音樂我從還不會說話的
  • shí
  • hòu
  • jiù
  • kāi
  • shǐ
  • hēng
  • hēng
  • shēng
  • cóng
  • huì
  • shuō
  • huà
  • kāi
  • shǐ
  • jiù
  • xué
  • chàng
  • 時候就開始哼哼聲從會說話開始就學唱歌
  • zuì
  • xiàn
  • de
  • rén
  • shì
  • xīng
  • zuì
  • chóng
  • bài
  • de
  • rén
  • shì
  • zhōu
  • jié
  • lún
  • 我最羨慕的人是歌星最崇拜的人是周杰倫
  • 閱讀全文

   我有一個幸福的家

   六年級作文561字
   作者:葉曉雅
  •  
  • yǒu
  • xìng
  • de
  • jiā
  •  
  • de
  • jiā
  • chéng
  • yuán
  • yǒu
  • 我有一個幸福的家,我的家里成員有四
  •  
  • jiù
  • shì
  • zhōng
  • de
  •  
  • shì
  • zuì
  • xiǎo
  • de
  • 個,我就是其中的一個,也是最小的一個
  • chéng
  • yuán
  •  
  • yòu
  • shì
  • zuì
  • xìng
  • de
  •  
  • jiě
  • jiě
  • de
  • dōng
  • ràng
  • 成員。又是最幸福的一個,姐姐的東西讓
  • 閱讀全文

   假如我獨自旅行

   六年級作文380字
   作者:王蘇鴻
  • jiǎ
  • háng
  • 假如我獨自旅行
  •  
  • jiǎ
  • háng
  •  
  • huì
  • dài
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • yīn
  • 假如我獨自旅行,我會帶一個電腦,因
  • wéi
  • diàn
  • nǎo
  • gōng
  • néng
  • duō
  •  
  • 為電腦功能多。
  • 閱讀全文

   假如我是

   六年級作文246字
   作者:陳婉潔
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  •       假如我是
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • duǒ
  • yún
  •      假如我是一朵云
  •  
  • 閱讀全文

   假如我是一滴水

   六年級作文500字
   作者:劉高成
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • shuǐ
  • 假如我是一滴水
  •  
  •  
  • zài
  • jiǔ
  • de
  • sān
  • shí
  • shì
  •  
  • men
  • rén
  • lèi
  • yòng
  • shuǐ
  • liàng
  •  在不久的三十世紀,我們人類用水量
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • gāo
  •  
  • zài
  • qiú
  • shàng
  • shǎo
  • le
  • duō
  • lán
  • de
  • hǎi
  • yáng
  • 越來越高。在地球上少了許多藍色的海洋
  • 閱讀全文

   假如我有一對翅膀

   六年級作文415字
   作者:飛女飛
  •  
  • jiǎ
  • yǒu
  • duì
  • chì
  • bǎng
  •  
  • me
  • huì
  • fēi
  • dào
  • 假如我有一對翅膀,那么我會飛到各個
  • fāng
  •  
  • bāng
  • zhù
  • duō
  • yào
  • bāng
  • zhù
  • de
  •  
  • ràng
  • kùn
  • zài
  • tòng
  • 地方,去幫助許多需要幫助的,讓困在痛
  • de
  • nán
  • rén
  • zhòng
  • huò
  • kuài
  •  
  • 苦的苦難人重獲快樂。
  • 閱讀全文

   假如我有一對翅膀

   六年級作文353字
   作者:道真縣玉…
  •  
  • 
  •  
  • jiǎ
  • yǒu
  • duì
  • chì
  • bǎng
  •  
  • huì
  • xiàng
  • lǎo
  • yīng
  • yàng
  •  
  • 假如我有一對翅膀,我會象老鷹一樣,
  • zài
  • tiān
  • kōng
  • zhōng
  • dòu
  •  
  • fēi
  • xiáng
  •  
  • ràng
  • bié
  • de
  • niǎo
  • jiàn
  • le
  •  
  • wéi
  • 在天空中搏斗、飛翔,讓別的鳥見了,惟
  • 閱讀全文

   假如我有一支馬良神筆

   六年級作文439字
   作者:汪蒙
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • zǒng
  • shì
  • gěi
  • jiǎng
  • liáng
  • de
  • shì
  •  
  • 小時候,媽媽總是給我講馬良的故事。
  • shí
  •  
  • měi
  • dōu
  • huì
  •  
  • zài
  • zhǐ
  • shàng
  • huà
  • xiē
  • 那時,我每次都會拿起筆,在紙上畫一些
  • xíng
  • guài
  • zhuàng
  • de
  • dōng
  •  
  • rán
  • hòu
  • huì
  • tiān
  • zhēn
  • wèn
  •  
  • 奇形怪狀的東西。然后會天真地問媽媽:
  • 閱讀全文

   假如我是發明家

   六年級作文353字
   作者:唐培根
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • jiā
  • 假如我是發明家
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • jiā
  •  
  • yào
  • míng
  • zhǒng
  • gāo
  •  假如我是發明家,我要發明一種高
  • shǒu
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • 級手提電腦。
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文626字
   作者:黃儀珊
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  • jìn
  • nián
  •  
  • xué
  • shù
  • fēi
  • zhǎn
  •  
  • lóng
  •  近幾年,科學技術飛速發展,克隆技
  • shù
  • gāo
  •  
  • dào
  • le
  • guǎng
  • fàn
  • yùn
  • yòng
  •  
  • zhè
  • qián
  • 術也日益提高,得到了廣泛運用。這不前
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文454字
   作者:黃儀珊
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  •  
  • jiù
  • yào
  • lóng
  • hǎo
  • duō
  • hǎo
  •  假如我會克隆,我就要克隆好多好
  • duō
  • de
  •  
  • ràng
  • néng
  • zài
  • tóng
  • shí
  • jiān
  • nèi
  • gàn
  • 多的自己,讓我自己能在同一時間內干許
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文673字
   作者:楊陽
  •  
  • jìn
  • nián
  • lái
  •  
  • xué
  • shù
  • fēi
  • zhǎn
  •  
  • lóng
  • 近幾年來,科學技術飛速發展,克隆技
  • shù
  • gāo
  •  
  • dào
  • le
  • guǎng
  • fàn
  • de
  • yīng
  • yòng
  •  
  • xiǎng
  • 術也日益提高,得到了廣泛的應用。我想
  •  
  • guǒ
  • huì
  • lóng
  •  
  • yào
  • lóng
  • chū
  • duō
  • duō
  • duì
  • :如果我會克隆,我要克隆出許許多多對
  • 閱讀全文

   假如我會克隆,我要……

   六年級作文661字
   作者:黃舒婷
  • lóng
  • shù
  • shì
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • zuì
  • wěi
  • de
  • míng
  •  
  •             
  • nián
  • shì
  • jiè
  • 克隆技術是世界上最偉大的發明,1997年世界
  • tóu
  • lóng
  • yáng
  •  
  • duō
  •  
  • dàn
  • shēng
  • le
  •  
  • zhè
  • xiāo
  • 第一頭克隆羊“多利”誕生了,這個消息
  • shǐ
  • rén
  • men
  • dōu
  • zhèn
  • jīng
  • le
  •    
  • cáo
  • yòu
  • niú
  •  
  •             
  • nián
  • hóu
  • lóng
  • chéng
  • 使人們都震驚了/艚幼牛?2000年獼猴也克隆成
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文866字
   作者:田磊
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lóng
  • shù
  • shì
  • zhǒng
  • lún
  • de
  •  
  • ?
  • shù
  •  
  •  
  • 克隆技術是一種無以倫比的“法術”,
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文458字
   作者:王海云
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  • wáng
  • hǎi
  • yún
  • 六年級 王海云
  •  
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  •  
  • huì
  • lóng
  • duō
  • kàng
  • hàn
  • de
  •  假如我會克隆,我會克隆許多抗旱的
  • 閱讀全文
 • 閱讀全文

   假如我是媽媽

   六年級作文588字
   作者:liyuqin
  •  
  • jiǎ
  • shì
  •  
  • jiāng
  • gěi
  • de
  • hái
  • xiàn
  • 假如我是媽媽,我將給予我的孩子無限
  • de
  • guān
  • ài
  •  
  • tiān
  •  
  • gāng
  • chuáng
  •  
  • jiù
  • tīng
  • jiàn
  • hái
  • bào
  • 的關愛。一天,我剛起床,就聽見孩子抱
  • yuàn
  • dào
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • fán
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • gēn
  • shuō
  • 怨道:“媽媽,你好煩,昨天晚上跟你說
  • 閱讀全文

   我有一片天空

   六年級作文557字
   作者:楊夢婷
  • yǒu
  • piàn
  • tiān
  • kōng
  • 我有一片天空
  •  
  •  
  • guǒ
  • xiǎo
  • niǎo
  • yōng
  • yǒu
  • piàn
  • tiān
  • kōng
  •  
  • jiù
  • néng
  • yóu
  • fēi
  •  如果小鳥擁有一片天空,就能自由飛
  • xiáng
  •  
  • guǒ
  • yōng
  • yǒu
  • piàn
  • tiān
  • kōng
  •  
  • jiù
  • néng
  • chōng
  • fèn
  • biǎo
  • xiàn
  • 翔;如果你擁有一片天空,就能充分表現
  • 閱讀全文

   假如我有一只尼爾斯的鵝

   六年級作文527字
   作者:飛蝶
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • lái
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • sàn
  • zuò
  • zài
  • liǔ
  • 今天晚上我來到公園散步我坐在一棵柳
  • shù
  • xià
  • wàng
  • zhe
  • zhè
  • fán
  • xīng
  • zhī
  • jiào
  • jìn
  • le
  • mèng
  • xiāng
  • 樹下望著這繁星不知不覺進入了夢鄉
  •  
  •  
  • shì
  •  
  • zěn
  • me
  • huì
  • zài
  • zhè
  • ér
  • qǐng
  •  咦那不是馬 它怎么會在這兒請與我
  • 閱讀全文

   假如我是語文老師

   六年級作文523字
   作者:朱廣正
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • wén
  • lǎo
  • shī
  • 假如我是語文老師
  •  
  • zhōu
  • pèi
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • zhū
  • guǎng
  • zhèng
  • 徐州沛縣實驗小學 朱廣正
  •  
  •  
  • jīn
  • de
  • tóng
  • nián
  •  
  • chún
  • zhēn
  • de
  • mèng
  • huàn
  •  
  • xiàng
  • dào
  •  金色的童年,純真的夢幻,像一道七
  • 閱讀全文

   假如我是哈利波特

   六年級作文388字
   作者:李睿
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • ?
  •  
  • huì
  • yòng
  • de
  •  假如我是哈利波特,我會用我的魔
  • ?
  •  
  • bāng
  • zhù
  • bié
  • rén
  •  
  •  
  •  
  • 法,去幫助別人。 
  • 閱讀全文

   假如我有一雙翅膀

   六年級作文1154字
   作者:無敵毛毛…
  • jiào
  • xǐng
  • lái
  •  
  • jīng
  • xiàn
  • de
  • hòu
  • bèi
  • shàng
  • zhǎng
  • 一覺醒來,我驚奇地發現自己的后背上長
  • chū
  • shuāng
  • chì
  • bǎng
  •  
  • shuāng
  • chì
  • zhǎn
  • kāi
  • jìn
  •    
  •  
  • bái
  • de
  • máo
  • 出一雙翅膀。雙翅展開近3米,白色的羽毛
  • chū
  • xuàn
  • de
  • guāng
  • máng
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • yǎn
  •  
  • huì
  • ér
  • guāng
  • jiàn
  • 發出眩目的光芒,有些刺眼。一會兒光漸
  • 閱讀全文
 • 蚂蚁彩票 WWW.269502.COM | WWW.798102.COM | www.342177.com | 54443.com | www.1429a1.com | WWW.770358.COM | 5194aa.com | 28839.com | www.37377p.com | WWW.639689.COM | 4018ww.com | www.cp0028.com | WWW.330823.COM | www.77802a.com | chengbet.cc | www.633547.com | WWW.705976.COM | 5003ww.com | www.8473j.com | WWW.552494.COM | 0687222.com | 38345w.com | www.c5819.com | www.80075o.com | bwin8v.com | www.54400j.com | www.545680.com | 82365j.com | www.906009.com | WWW.66019.COM | 85698c.com | www.60886j.com | WWW.385844.COM | hhgz1155.com | www.bet63u.com | WWW.162337.COM | 29918i.com | www.36008.com | WWW.331350.COM | 777p1.cc | www.4212w.com | WWW.10928.COM | zz8159.cc | www.5555yh.vip | WWW.915528.COM | h4255.com | www.4521x.com | WWW.620228.COM | 626920.com | www.9822ab.com | WWW.858574.COM | 35590088.com | www.86333f.com | WWW.451543.COM | 01234uu.com | www.588904.com | www.355294.com | yf688.org | www.16055.com | www.162090.com | k2306.com | www.c5829.com | www.kj788.com | 4123ll.com | WWW.545554.COM | 5598510.com | www.bwinyz26.com | WWW.364569.COM | 3846ff.com | www.15355d.com | 355422.com | 6641u.com | WWW.68228.COM | 1775y.com | www.a.pj3608.com | WWW.782269.COM | 3778pp.com | www.2373e.com | www.80199.com | www.7793v.com | WWW.244659.COM | 51133e.com | www.ytrich.com | www.506791.com | zhcp33.com | WWW.599205.COM | 777hg.com | www.7737dd.com | www.701504.com | hd89v.com | WWW.481889.COM | 88553885.com | www.78680n.com | www.741770.com | qq365u.com | WWW.490053.COM | 3844yy.com | www.x55789.com | www.377955.com | 99151n.com | WWW.878155.COM | 3156xxx.com | www.c79839.com | www.hcw332.com | www.85857g.com | WWW.813935.COM | 4556v.com | www.913gc.com | jixiang20.com | www.733486.com | www.799243.com | 22556r.com | WWW.614113.COM | p838.com | www.11081.cc | 1775y.com | www.97828u.vip | www.325771.com | 4630077.com | WWW.789654.COM | 6261520.com | WWW.124369.COM | z88ww.com | www.96386p.com | 99589o.net | www.73990h.com | www.669202.com | yh888f.com | WWW.343004.COM | iii67890.com | WWW.110468.COM | m82365.com | www.04500w.com | 555vn77.com | www.hg7833.com | www.202803.com | www.4136d.com | www.590777a.com | 6220vv.com | WWW.642638.COM | 61327755.com | WWW.62266.COM | 26668t.com | WWW.447240.COM | 9994cc8.com | www.43818.cc | 3522n.vip | www.50024j.com | sjznews.com | www.81608m.com | js58123.com | www.733487.com | www.186297.com | www.00773t.com | www.809215.com | www.239.com | WWW.312828.COM | 22661381.com | www.899465.com | www.i948i.com | WWW.77077.COM | hbpc3258.com | www.978351.com | 01365.com | www.443300a.com | www.2392.com | www.579031.com | www.ac771.com | www.577285.com | www.4212s.com | www.589344.com | www.4963hh.com | www.609813.com | www.4212o.com | www.550249.com | www.8313d.com | www.250757.com | www.o80288.com | www.055983.com | www.06386677.com | 80134.com | www.52062k.com | 50128c.com | www.68993225.com | 5446tt.com | www.77114t.com | 86811nn.com | www.022am.cc | 08778n.com | WWW.176957.COM | lc99t.com | WWW.418587.COM | 702215.com | WWW.886247.COM | www.hjcp55.com | www.611506.com | www.2544g8.com | www.774468.com | www.5856879.com | 8790m.com | www.022xz.cc | 4340h.com | WWW.34138.COM | 6766pp.com | WWW.613066.COM | www.8967y.com | www.265990.com | www.js89p.vip | 6118a.com | www.54400z.com | 4060xx.com | WWW.563647.COM | 666789.com | WWW.16966.COM | www.8967i.com | 30822.com | www.4833044.com | 5005s.com | WWW.909790.COM | bet3658806.com | WWW.588609.COM | www.jy758.com | www.224066.com | www.555999qipai.com | 0747aa.com | www.c5127.com | 3405fff.com | WWW.771924.COM | www.58665n.com | 240699.com | www.3978o.com | pj88ll.com | WWW.358089.COM | 588aaa.cc | www.636550.com | www.2299nsb.com | 1591007.com | WWW.30468.COM | 8547a.com | www.565516.com | www.9187g.com | dh2894.com | WWW.414511.COM | a2554.com | www.698300.com | www.155607.com | 2329.com | WWW.176285.COM | 3948722.com | www.701549.com | www.4102s.com | 234915.com | WWW.541232.COM | tt56988.com | www.189370.com | www.3978a.com | 918tx.com | WWW.384608.COM | www.3157u.com | 31435544.com | WWW.195770.COM | 500000719.com | www.357165.com | www.50wb.top | 66665.biz | WWW.915916.COM | www.115527g.com | ule608.com | WWW.904369.COM | www.v948v.com | hrbbdyy.com | www.c1360.com | mg437766.com | www.175906.com | www.76520x.com | 36408899.com | www.644680.com | www.48283333.com | rb431.com | WWW.67465.COM | www.742688.com | hggjtg16.com | WWW.900714.COM | www.cn365x.com | 118888m.com | WWW.900636.COM | www.848524.com | hag8326.com | WWW.47599.COM | www.A11100.COM | 28839n.com | WWW.70598.COM | www.304081.com | 0234ff.com | WWW.610255.COM | 6218.com | xj001a.com | WWW.432444.COM | www.4212o.com | 7811i.com | WWW.855003.COM | www.j36.cc | 2998v.com | WWW.635566.COM | www.63606y.com | ddj169.com | WWW.645335.COM | www.xj444555.com | 316q.cc | www.197880.com | www.095wy.com | 2820s.com | sytydn.com | WWW.33060.COM | www.88166s.com | hg088.cc | WWW.214546.COM | www.85267.com | yh88133.vip | www.031566.com | WWW.591197.COM | yyh916.com | 3679oo.com | WWW.374588.COM | www.3421x.com | ee444000.com | www.548177.com | www.3478e.cc | 9030j.com | 139927.com | WWW.59889.COM | www.60886f.com | 9365.com | www.202405.com | www.c4528.com | www.uc.cc | vip.appdoit.com.cn | WWW.859889.COM | www.9646o.com | 33382b.com | 88559vip.com | WWW.447711.COM | www.87087.com | 76368888.cn | 567848.com | WWW.326793.COM | www.5719v.com | 3788gg.com | www.43131t.com | WWW.901960.COM | www.788495.com | cao618.com | www.186759.com | WWW.90938.COM | www.4196f.com | 4465.cc | 50101.com | WWW.252660.COM | www.0088psb.com | 7555e.com | 899866.com | WWW.800205.COM | www.68993255.com | m47479.com | 3614o.com | WWW.915290.COM | www.43818g.com | 4634455.com | 91019e.net | www.679955.com | WWW.412168.COM | www.b35pp.com | 3416p.com | 703456.com | WWW.68190.COM | www.9192666.com | 123456cc.cc | 360urlscan.com | WWW.553080.COM | www.sygj9.com | www.vns6608.com | 36400077.com | 5651r.com | WWW.378234.COM | www.33598m.com | www.1168c.com | 563745.com | www.227226.com | WWW.930986.COM | www.4323v.com | sss5144.com | 1168c.com | www.39500v.com | WWW.898459.COM | www.6653k.com | www.n456x.com | 1294c.cc | 2012bet8.com | WWW.434670.COM | www.fcyl0.com | www.00778y.com | 112r.net | 25115.am | www.210883.com | WWW.865561.COM | www.96386d.com | www.38345a.com | 3405uu.com | zhcppp.com | WWW.88570.COM | WWW.548991.COM | www.9187z.com | feicai0354.com | js567567.com | www.33288.com | WWW.602566.COM | www.098wy.com | www.xj7004.com | 9149.com | 1463r.com | 56987jj.com | WWW.604134.COM | WWW.575935.COM | www.bmw1022.com | www.zte888.com | hjdzjgj.com | 3189z.com | www.682542.com | WWW.197389.COM | www.35918h.com | www.i80288.com | feicai0757.com | 8449bb.com | 659888.com | WWW.565229.COM | WWW.364397.COM | www.96386w.com | www.606668.com | 8547ii.com | dq25.com | 30170044.com | www.588730.com | WWW.581931.COM | www.hm5333.com | www.065925.com | www.1168a.com | 7742m.com | 4880.com | 9449.com | www.211873.com | WWW.118666.COM | WWW.188957.COM | www.68cc.com | www.0638.com | 3456789.net | 88021u.com | 28824x.com | 5001s.com | www.578860.com | WWW.188236.COM | WWW.813459.COM | www.50080w.com | www.209576.com | www.DF83.com | 3189b.com | tt3336.com | 7893w48.com | dj368.com | www.495358.com | WWW.556448.COM | WWW.537661.COM | www.2632n.com | www.1466h.com | www.38138b.com | 38989a.com | 822051.com | 33885003.com | 2222k28.com | 38sb.com | www.068639.com | www.946380.com | WWW.96064.COM | WWW.124545.COM | www.2408e.cc | www.4323d.com | www.5446p.com | www.9737ss.com | 748335.com | 33382o.com | e15666.com | 1104013.com | o2146.com | 0730000.com | www.106607.com | www.821260.com | WWW.786443.COM | WWW.370367.COM | WWW.778103.COM | www.hx1161.com | www.29277g.com | www.28891c.com | www.v1068.com | www.hgw6668.com | www.rgcp111.com | 0747t.com | 26668j.com | 2222k7.com | vvv5657.com | 9158ba.com | 452922.com | 8901e.com | 445.com | www.776600.net | www.001562.com | www.548511.com | www.867455.com | WWW.492468.COM | WWW.724234.COM | WWW.110196.COM | WWW.57899.COM | WWW.665984.COM | WWW.29058.COM | www.c9259.com | www.3126aa.com | www.8816u.com | www.76520r.com | www.hg3155.com | www.967004.com | www.9971002.com | www.0088psb.com | www.jsdc9777.com | www.4546.com | www.258908.com | www.p32031.com | www.678js888.com | www.8645004.com | www.630611.com | www.9170106.com | www.00773j.com | www.4136u.com | www.8473l.com | www.16181u.com | www.4078q.com | www.4136x.com | www.89599t.com | www.4446fff.com | www.4136p.com | www.6880ii.com | www.b35ss.com | www.8645006.com | www.9895t.com | www.3032hh.com | www.69567p.com | www.14168a.com | www.5599msc.com | www.m63568.com | www.8998788.com | www.36580000.com | www.15355v.com | www.33598x.com | www.8667k.com | www.du126.com | www.ch8345.com | WWW.930772.COM | WWW.370699.COM | q1458.com | 9193.com | qjdy001.com | 9737xx.me | pj88qq.com | j1486.com | 2190z.com | aa9988.net | www.5504u.com | www.o32939.com | www.58404c.com | www.564288.com | www.7886268.com | www.99638j.com | www.15355p.com | www.hx1115.com | WWW.440159.COM | WWW.164477.COM | WWW.667487.COM | WWW.223395.COM | www.847677.com | www.318097.com | 703111.com | 8030i.com | a7252.com | 13820000.com | 444v44.com | feicai0595.com | www.799666h.com | www.8882hj.com | www.3421x.com | www.ra017.com | www.1035aa.com | WWW.610255.COM | WWW.322589.COM | WWW.79198.COM | www.631257.com | www.80065a.com | ibet888.net | vvv444000.com | bet577s.com | 44112007.com | 22207d.com | www.1851131.com | www.x66789.com | www.9818s.cc | WWW.266626.COM | WWW.225574.COM | www.978127.com | www.193006.com | 7030055.com | 566670077.com | 4317a.com | 97799y.com | www.vns6607.com | www.826018.com | www.8667v.com | WWW.923192.COM | WWW.443178.COM | www.548211.com | 32424q.com | 13862tt.com | 7599qq.com | 444hg.com | www.06820o.com | www.8d858.com | WWW.55358.COM | WWW.173952.COM | www.896950.com | 678004.com | 11000.com | c86226.com | 4694c.com | www.69989d.com | www.78949t.com | WWW.551424.COM | WWW.81855.COM | www.346918.com | 635120.com | ctxcp300.com | 8290p.com | www.4996ty.com | www.535520.com | WWW.100271.COM | WWW.234885.COM | www.128082.com | 895320.com | 7555v.com | 33225156.com | www.js89j.vip | www.2373v.com | WWW.54166.COM | www.703153.com | 2418w.com | 9694p.com | 65005n.com | www.47506r.com | www.32123s.com | WWW.502009.COM | www.700626.com | 86687.com | 73730524.com | vns0044.com | www.1764j.com | WWW.686880.COM | WWW.583703.COM | www.78949i.com | wfcp999888.com | 18aobo.com | www.673888h.com | www.68682b.com | WWW.825406.COM | www.633720.com | 5004ttt.com | yyh917.com | www.jz95588.com | www.99677k.com | WWW.103398.COM | www.589344.com | 4997r.com | 983888p.com | www.cn365x.com | www.9356r.com | WWW.629057.COM | www.178153.com | blr3344.com | 3505.com | www.hg341.com | WWW.908563.COM | www.910576.com | jm8.tw | 655660033.com | www.xpj718.com | www.095wy.com | WWW.899487.COM | 243d9.com | 8538u.com | www.qq55826.com | www.99788r.com | WWW.460054.COM | www.66652e.com | 38820055.com | 5443jj.com | www.906777.com | WWW.116944.COM | www.547077.com | 2354.cc | 666p1.cc | www.4988s.cc | WWW.33839.COM | www.005123.com | 3414400.com | www.30305.com | www.21202x.com | WWW.300744.COM | 5622m.com | 8037nnn.com | www.115527b.com | WWW.426364.COM | www.913075.com | 4546119.com | 28758r.com | www.sx1844.com | WWW.19412.COM | 7196uu.com | 6137l.com | www.wns123f.com | WWW.36603.COM | www.376519.com | kb080.com | www.21202t.com | www.3890p.com | WWW.832210.COM | 500000998.com | 6830v.com | www.tyc88555.com | WWW.550269.COM | 667766j.com | v1931.com | www.pj9010.com | WWW.523262.COM | www.880868.com | 3030394.com | www.yh888a.com | WWW.879663.COM | 49f8.com | 8722xxxx.com | www.3a002.com | WWW.700218.COM | v93901.com | 30178844.com | www.0194004.com | WWW.93908.COM | 20188j.com | ub66.com | www.50788g.com | WWW.48696.COM | xh044.cc | www.xy3550.com | www.czg1.com | www.489770.com | 8757055.com | www.2021d.com | WWW.333229.COM | www.459000.com | 2148.com | www.868229.com | WWW.79198.COM | hgw2777.com | www.9c456.com | WWW.156020.COM | www.050236.com | bet3658806.com | www.1205.com | WWW.815715.COM | 99225156.com | www.d58.com | WWW.488266.COM | 46651.com | 7742m.com | www.7714d.com | WWW.219448.COM | 38738711.com | www.5981n.com | WWW.34394.COM | 11ii8331.com | 2418004.com | www.782w.com | www.312180.com | fff67890.com | www.456333.net | WWW.517813.COM | 7240d.com | www.1429e1.com | WWW.866506.COM | xinli18sport.com | www.5504x.com | WWW.183037.COM | yp888.com | 2247w.com | www.3479v.com | www.266991.com | 80368w.com | www.80065q.com | www.755745.com | 4182j.com | www.x98478.com | WWW.509558.COM | z1915.com | www.99552ee.com | WWW.882150.COM | 06385656.com | www.js79900.com | WWW.141088.COM | 93936t.com | www.47506c.com | WWW.465678.COM | 33318v.com | www.8080999c.com | WWW.794828.COM | 3346.com | www.4521r.com | WWW.330650.COM | ks3334.com | www.7036kk.com | WWW.647708.COM | 7741716.com | www.1033.app | www.927191.com | 3522f.cc | www.87668c.com | www.507932.com | ssha0004.com | www.15355x.com | www.081305.com | yy3189.com | WWW.528801.COM | hck222.com | www.5360.com | WWW.215952.COM | 1590.com | www.068717.com | WWW.203769.COM | 749101.com | www.7388101.com | www.621316.com | 7200163.com | www.2632c.com | 66478.com | www.11c668.com | WWW.708329.COM | feicai0311.com | www.vnsr738.com | WWW.879633.COM | ss67890.com | www.62118f.com | www.99638i.com | 2381k.com | WWW.880780.COM | bozhijia168.com | www.js9595.com | WWW.760539.COM | jixiang3.com | www.44tdc.com | 1705r.com | www.71071m.com | WWW.582657.COM | 1669w.com | www.js000a.com | www.186793.com | h4455g.com | WWW.563101.COM | 996622hh.com | www.707772.com | www.593411.com | jjj8827.com | WWW.613448.COM | 2hga.com | www.12136y.com | www.708286.com | feicai0536.com | WWW.355606.COM | 644237.com | www.5856885.com | www.256968.com | w00351.com | WWW.126234.COM | hgw777.vip | www.39500j.com | dyj49.com | www.00772p.com | WWW.140046.COM | mgm20.vip | WWW.669410.COM | 4136o.com | www.48330a.com | www.199301.com | www.67msxfpt3.com | WWW.283269.COM | 570580.vip | www.3416e.com | 44488a.com | www.99552kk.com | www.685948.com | d8503.com | WWW.5806.COM | 8299138.com | www.9928n.com | 3009s.com | www.js89f.vip | www.355225.com | 78119944.com | WWW.643786.COM | vv3405.com | WWW.390717.COM | y7063.com | www.78949x.com | 16690055.com | www.1754q.com | www.671566.com | 8905v.com | WWW.640087.COM | 500c6.com | WWW.103766.COM | 6594jj.com | www.51515n.com | 3121f.com | www.u94600.com | www.77802i.com | www.bet91482.com | www.913812.com | 5589333.com | WWW.442244.COM | tt67890.com | WWW.660099.COM | 58535555.com | www.4ttz.com | 8381kk.com | www.135.ag | yf5599.com | www.558105.com | www.50064v.com | www.bwinyz18.com | www.596608.com | www.61343.com | WWW.131097.COM | 2851a.com | WWW.44221.COM | 9694x.com | WWW.724889.COM | 8159rrr.cc | WWW.829566.COM | 1458k.com | WWW.114931.COM | 9420y.com | www.cp3158.com | 863873.com | www.66ffz.com | 0343e.com | www.9928e.com | 159666f.com | www.07163d.com | 272pp.net | www.33112j.com | 875856.com | www.29277m.com | bwin68888.cc | www.16878s.com | 37570r.com | www.58688.cc | 33888016.com | www.6769b.com | 3678gg.com | www.3126o.com | 1177hhgz.com | www.fh1188.com | 9007570.com | www.lycp886.com | 55818g.com | WWW.401384.COM | 1813g.com | WWW.244046.COM | 7599r.com | WWW.838709.COM | 2142244.com | WWW.435112.COM | 61325511.com | WWW.647755.COM | 3089p.com | WWW.54522.COM | www.3737.cc | www.602471.com | www.666jyh.com | www.153946.com | www.vip9587.com | www.46900.com | www.0343w.com | 21866b.com | www.33997f.com | 2214gg.com | WWW.689007.COM | 77606v.com | WWW.248298.COM | df8m.com | WWW.157349.COM | www.98923.com | www.544094.com | www.377666l.com | www.ty223.com | www.6939r.com | hh4255.com | www.4dwj.com | q45638.com | WWW.515277.COM | sp2088.com | WWW.403030.COM | www.304081.com | www.523780.com | www.07679p.com | 11452233.com | www.33997p.com | bojiandu.com | WWW.124545.COM | 41669vip.com | WWW.30479.COM | www.4963nn.com | www.53911a.com | www.68993236.com | xx888q.com | WWW.271361.COM | 7249b.com | WWW.300744.COM | www.804171.com | www.127918.com | www.09738.com | 1479l.com | WWW.626883.COM | 4995z.com | WWW.679099.COM | www.522.cc | 625444.com | www.16065g.com | 8003.com | WWW.919855.COM | 6261ss.com | www.893010.com | www.79095z.com | 7141pp.com | www.85wcp.com | pj00ee.com | WWW.910814.COM | www.652699.com | www.678104.com | www.80065z.com | 983888t.com | WWW.203186.COM | 47749l.com | www.193522.com | www.55238a.com | 65646.com | WWW.111837.COM | 5429u.com | www.41518b.com | www.88266z.com | 1458c.com | WWW.783228.COM | www.808888g.com | 686767.com | www.59988.cc | 86611h.com | WWW.558879.COM | www.93955b.com | 22117c.com | WWW.17150.COM | 83377f.com |