<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  國慶見聞

  六年級作文942字
  作者:陳云坤
 •  
 • guó
 •  
 • qìng
 •  
 • jiàn
 •  
 • wén
 •  
 • 國 慶 見 聞 
 •  
 •  
 • ?
 • táng
 • chāng
 • wén
 • huà
 • guǎng
 • chǎng
 • dàn
 • shēng
 • le
 •  
 •  (記唐昌文化廣場誕生了)
 •  
 •  
 • pàn
 • wàng
 • jiǔ
 • de
 • guó
 • qìng
 • kuài
 • dào
 • le
 •  
 • táng
 • chāng
 • zhèn
 • dǎng
 • wěi
 •  盼望已久的國慶快到了,唐昌鎮黨委
 •  
 • zhèng
 • wéi
 • le
 • yíng
 • jiē
 • guó
 • qìng
 • de
 • dào
 • lái
 •  
 • xīn
 • zào
 • de
 • 、政府為了迎接國慶的到來,把新打造的
 • wén
 • huà
 • guǎng
 • chǎng
 • kāi
 • fàng
 • le
 •  
 • cóng
 • jié
 • shù
 • le
 • táng
 • chāng
 • zhèn
 • shǐ
 • 文化廣場開放了,從此結束了唐昌鎮歷史
 • shàng
 • méi
 • yǒu
 • guǎng
 • chǎng
 • de
 • miàn
 •  
 • jīn
 • tiān
 • jiù
 • kàn
 •  
 • 上沒有廣場的局面,今天我就去看。
 •  
 •  
 • wén
 • huà
 • guǎng
 • chǎng
 • wèi
 • táng
 • chāng
 • zhèn
 • nán
 • èr
 • duàn
 • ?
 • níng
 • xīn
 •  文化廣場位于唐昌鎮南二段(寧馨大
 • dào
 •  
 • níng
 • xīn
 • xiǎo
 • zhī
 • jiān
 •  
 • zhàn
 •       
 •  
 • tóu
 •          
 • wàn
 •  
 • 道)與寧馨小區之間,占地20畝,投資300萬。
 • hái
 • méi
 • dào
 • guǎng
 • chǎng
 • yuǎn
 • yuǎn
 • de
 • jiù
 • kàn
 • dào
 • cǎi
 • qiú
 • piāo
 • kōng
 • bìng
 • qiě
 • 我還沒到廣場遠遠的就看到彩球飄空并且
 • wén
 • dào
 • le
 • zhèn
 • zhèn
 • ?g
 • xiāng
 •  
 • yuán
 • lái
 • shì
 • wén
 • huà
 • guǎng
 •    
 •  
 • àn
 • nán
 • 聞到了一陣陣花香,原來是文化廣*?暗南
 • shǐ
 •  
 •  
 •  
 • chuī
 •  
 • xuè
 • qiào
 • huàn
 •  
 • yǒng
 • qiàng
 • nuó
 • jiàn
 • 駛ㄆ?荻?吹摹S謔俏也喚?涌熗私挪劍
 •  
 • huài
 • jiāo
 • yùn
 •  
 • chún
 •  
 • sōng
 • jiǎo
 •  
 •  
 •  
 • ōu
 • jiào
 • chù
 • ?壞焦慍∥揖涂醇?松餃撕!⒒ㄍ漚醮亍
 •  
 • xiāng
 • tǎn
 •  
 • xiè
 • lán
 •  
 • pín
 •  
 •  
 • zhēn
 • shì
 • ràng
 • ㈡弊湘毯歟?瀉斕摹⒒頻摹⒆系 真是讓
 • yóu
 • rén
 • xiá
 • jiē
 •  
 • yǎn
 • ?g
 • liáo
 • luàn
 •  
 • shù
 • ?g
 • pén
 • guǎng
 • 游人目不暇接、眼花繚亂。無數花盆把廣
 • chǎng
 • biàn
 • chéng
 • ?g
 • yuán
 •  
 •  
 • zài
 • guǎng
 • chǎng
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • de
 • 場變成一個大花園,。在廣場里有很多的
 • xíng
 • jiē
 • dēng
 •  
 • yǒu
 • zhōng
 • guó
 • jiē
 • dēng
 •  
 • ?g
 • dēng
 •  
 • xiàng
 • lóng
 • téng
 • 大型街燈,有中國節燈、菊花燈、象龍騰
 • fēi
 • de
 • dēng
 •  
 • zhè
 • de
 • huán
 • jìng
 • yōu
 • měi
 • le
 • shì
 • zài
 • zhè
 • 飛的燈 這里的環境優美極了于是我在這
 • guàng
 • le
 • guàng
 • ér
 • qiě
 • zài
 • mén
 • liǎng
 • biān
 • hái
 • yǒu
 • liǎng
 • zuò
 • shí
 • tóu
 • diāo
 • 里逛了逛而且在大門兩邊還有兩座石頭雕
 • de
 • xiǎo
 • qiáo
 • xiǎo
 • qiáo
 • lán
 • shàng
 • diāo
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • de
 • fēi
 • niǎo
 • zǒu
 • 刻的小橋小橋護欄上雕刻有很多的飛鳥走
 • shòu
 • ?g
 • cǎo
 • xiǎo
 • qiáo
 • xià
 • tiáo
 • wān
 • yán
 • de
 • xiǎo
 • chuān
 • yuè
 • ér
 • lái
 • 獸及花草小橋下一條蜿蜒的小溪穿越而來
 •  
 • zài
 • guǎng
 • chǎng
 • zhōng
 • xīn
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • de
 • shí
 • bǎn
 • diāo
 •  
 • fǎn
 • yìng
 • de
 • shì
 • 。在廣場中心有很多的石版雕,反映的是
 • zhèn
 • táng
 • chāng
 • shǐ
 • de
 • huī
 • huáng
 •  
 • ràng
 • rén
 • men
 • zhī
 • dào
 • le
 • táng
 • chāng
 • 古鎮唐昌歷史的輝煌,讓人們知道了唐昌
 • shǐ
 • wén
 • huà
 • de
 • yùn
 • hòu
 • zhòng
 •  
 • zhǎn
 • shì
 • le
 • wèi
 • lái
 • táng
 • 歷史文化的底蘊和厚重,也展示了未來唐
 • chāng
 • fēi
 • huáng
 • téng
 • de
 • zhǎn
 •  
 • zài
 • guǎng
 • chǎng
 • de
 • zhōu
 • wéi
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • 昌飛黃騰達的發展。在廣場的周圍有很多
 • hòu
 • hòu
 • cǎo
 • píng
 •  
 • zhēn
 • xiàng
 • gěi
 • shù
 • yīn
 • xià
 • shàng
 • le
 • céng
 • róng
 • 厚厚草坪,真象給樹陰下鋪上了一層綠絨
 • róng
 • de
 • xuě
 •  
 • 絨的雪!
 •  
 •  
 • wǎn
 • shàng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yòu
 • lái
 • dào
 • wén
 • huà
 • guǎng
 • chǎng
 •  
 •  晚上的時候,我又來到文化廣場,我
 • kàn
 • dào
 • le
 • zhōng
 • guó
 • jié
 • de
 • měi
 • kōng
 • dēng
 • dōu
 • liàng
 • le
 • lái
 • 看到了中國結的每一個空里燈都亮了起來
 •  
 • shǐ
 • zhōng
 • guó
 • jié
 • bái
 • tiān
 • gèng
 • měi
 •  
 • tiáo
 • xiàng
 • lóng
 • de
 • dēng
 • ,使中國結比白天更美麗,那條像龍的燈
 • pán
 • rào
 • zài
 • zhù
 • shàng
 •  
 • zài
 • dēng
 • guāng
 • jǐng
 • de
 • zhào
 • yào
 • xià
 •  
 • 盤繞在柱子上,在燈光和夜景的照耀下,
 • xiàng
 • zài
 • kōng
 • zhōng
 • téng
 • fēi
 •  
 • tài
 • xīn
 • kuàng
 • shén
 • le
 •  
 • rán
 •  
 • 像在夜空中騰飛,太心曠神怡了 突然“
 • hōng
 •  
 • de
 • shēng
 • xià
 • le
 • tiào
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • hěn
 • duō
 • xiǎo
 • hái
 • 轟”的一聲把我嚇了一跳,只見很多小孩
 • zhǐ
 • zhe
 • tiān
 • kōng
 • hǎn
 •  
 •  
 • fàng
 • yān
 • ?g
 • le
 •  
 • fàng
 • yān
 • ?g
 • le
 •  
 • kuài
 • 指著天空喊:“放煙花了,放煙花了,快
 • lái
 • kàn
 • ā
 •  
 •  
 • xiàng
 • zhe
 • men
 • zhǐ
 • de
 • fāng
 • xiàng
 • wàng
 •  
 • 來看啊!”我向著他們指的方向一望,嗬
 •  
 • hǎo
 • yān
 • ?g
 •  
 • xiàng
 • shī
 • zhāng
 • kǒu
 • xiǎng
 • !好大一個煙花,像一個獅子張口想把我
 • men
 • tūn
 • jìn
 • de
 •  
 • jiē
 • zhe
 • yòu
 • yǒu
 • yān
 • ?g
 • tóng
 • 們吞進它的肚子里,接著又有幾個煙花同
 • shí
 • fēi
 • dào
 • le
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 •  
 •  
 • hōng
 • hōng
 • hōng
 •  
 • de
 • shēng
 •  
 • zhèn
 • 時飛到了天空中,“轟轟轟”的幾聲,震
 • lái
 • dōu
 • zài
 • dǒu
 • dòng
 •  
 • ràng
 • rén
 • shí
 • fèn
 • de
 • zhèn
 • jīng
 •  
 • yòu
 • 得來地都在抖動,讓人十分的震驚,又一
 • yān
 • ?g
 • chōng
 • shàng
 • le
 • tiān
 • kōng
 •  
 • de
 • shàng
 • hái
 • yǒu
 • tiáo
 • 個煙花沖上了天空,它的屁股上還有一條
 • wěi
 •  
 • xiàng
 • shì
 • wán
 • de
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • gěi
 • zhān
 • shàng
 • 尾巴,像是哪個頑皮的小朋友給它粘上去
 • de
 •  
 • rán
 • liàng
 • de
 • cǎi
 • qiú
 • fēi
 • shàng
 • tiān
 • kōng
 •  
 • hái
 • 的。突然幾個亮麗的彩球飛上天空,還不
 • tíng
 • biàn
 • zhe
 • yán
 •  
 • xiàng
 • shì
 • men
 • zài
 • tíng
 • jiā
 • jiǎn
 • 停地變著顏色,像是它們在不停地加減衣
 •  
 • zhèng
 • zài
 • zhè
 • shí
 • hòu
 •  
 • yòu
 • yǒu
 • huǒ
 • qiú
 • chōng
 • shàng
 • le
 • 服,正在這時候,又有幾個大火球沖上了
 • tiān
 • kōng
 •  
 •  
 • hōng
 •  
 • de
 • shēng
 •  
 • huǒ
 • qiú
 • zhà
 • kāi
 • le
 •  
 • luò
 • 天空,“轟”的一聲,大火球炸開了,落
 • xià
 • lái
 • de
 • huǒ
 • xīng
 • hái
 • dài
 • zhe
 • wěi
 •  
 • zhī
 • hòu
 • luò
 • xià
 • lái
 • de
 • huǒ
 • 下來的火星還帶著尾巴,之后落下來的火
 • xīng
 • yòu
 • zhà
 • kāi
 • le
 •  
 • zhè
 • jiù
 • jiào
 •  
 • shuāng
 • zhòng
 • ?g
 • luò
 •  
 •  
 • zhī
 • hòu
 • 星又炸開了,這就叫“雙重花落”。之后
 • yān
 • ?g
 • yòu
 • zài
 • zhè
 • lái
 •  
 • tiān
 • sàn
 • ?g
 •  
 •  
 • lái
 • 煙花又在這里來個“天女散花”,那里來
 •  
 • kǒng
 • què
 • kāi
 • píng
 •  
 •  
 • hái
 • yǒu
 •  
 • dōng
 • shēng
 •  
 •  
 •  
 • 個“孔雀開屏”,還有“旭日東升”、“
 • è
 • shí
 •  
 •  
 •  
 • jīng
 • tiān
 • dòng
 •  
 •  
 •  
 • shuāng
 • lóng
 • zhū
 • 餓虎撲食”、“驚天動地”、“雙龍戲珠
 •  
 • děng
 • děng
 • shù
 • shèng
 • shù
 •  
 • ”等等數不勝數。
 •  
 •  
 • zhè
 • guó
 • qìng
 • jiē
 •  
 • men
 • táng
 • chāng
 • zhèn
 • chuān
 • shàng
 • le
 • jiē
 •  這次國慶節,我們唐昌鎮也穿上了節
 • de
 • shèng
 • zhuāng
 •  
 • bàn
 • piāo
 • piāo
 • liàng
 • liàng
 •  
 • zhēn
 • shì
 • shuǎng
 • xīn
 • yuè
 • 日的盛裝,打扮得漂漂亮亮,真是爽心悅
 •  
 • měi
 • shèng
 • shōu
 •  
 • zhēn
 • shì
 • zēng
 • tiān
 • le
 • shǎo
 • kuài
 • jiē
 • 目、美不勝收,真是增添了不少快樂與節
 • fēn
 •  
 • 日氣氛!
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
   國 慶 見 聞
   
   (記唐昌文化廣場誕生了)
    盼望已久的國慶快到了,唐昌鎮黨委、政府為了迎接國慶的到來,把新打造的文化廣場開放了,從此結束了唐昌鎮歷史上沒有廣場的局面,今天我就去看。
    文化廣場位于唐昌鎮南二段(寧馨大道)與寧馨小區之間,占地20畝,投資300萬。我還沒到廣場遠遠的就看到彩球飄空并且聞到了一陣陣花香,原來是文化廣*?暗南駛ㄆ?荻?吹摹S謔俏也喚?涌熗私挪劍?壞焦慍∥揖涂醇?松餃撕!⒒ㄍ漚醮亍㈡弊湘毯歟?瀉斕摹⒒頻摹⒆系 真是讓游人目不暇接、眼花繚亂。無數花盆把廣場變成一個大花園,。在廣場里有很多的大型街燈,有中國節燈、菊花燈、象龍騰飛的燈 這里的環境優美極了于是我在這里逛了逛而且在大門兩邊還有兩座石頭雕刻的小橋小橋護欄上雕刻有很多的飛鳥走獸及花草小橋下一條蜿蜒的小溪穿越而來。在廣場中心有很多的石版雕,反映的是古鎮唐昌歷史的輝煌,讓人們知道了唐昌歷史文化的底蘊和厚重,也展示了未來唐昌飛黃騰達的發展。在廣場的周圍有很多厚厚草坪,真象給樹陰下鋪上了一層綠絨絨的雪!
    晚上的時候,我又來到文化廣場,我看到了中國結的每一個空里燈都亮了起來,使中國結比白天更美麗,那條像龍的燈盤繞在柱子上,在燈光和夜景的照耀下,像在夜空中騰飛,太心曠神怡了 突然“轟”的一聲把我嚇了一跳,只見很多小孩指著天空喊:“放煙花了,放煙花了,快來看啊!”我向著他們指的方向一望,嗬!好大一個煙花,像一個獅子張口想把我們吞進它的肚子里,接著又有幾個煙花同時飛到了天空中,“轟轟轟”的幾聲,震得來地都在抖動,讓人十分的震驚,又一個煙花沖上了天空,它的屁股上還有一條尾巴,像是哪個頑皮的小朋友給它粘上去的。突然幾個亮麗的彩球飛上天空,還不停地變著顏色,像是它們在不停地加減衣服,正在這時候,又有幾個大火球沖上了天空,“轟”的一聲,大火球炸開了,落下來的火星還帶著尾巴,之后落下來的火星又炸開了,這就叫“雙重花落”。之后煙花又在這里來個“天女散花”,那里來個“孔雀開屏”,還有“旭日東升”、“餓虎撲食”、“驚天動地”、“雙龍戲珠”等等數不勝數。
    這次國慶節,我們唐昌鎮也穿上了節日的盛裝,打扮得漂漂亮亮,真是爽心悅目、美不勝收,真是增添了不少快樂與節日氣氛!
   

   巴士上的見聞

   六年級作文526字
   作者:未知
  •  
  • shì
  • shàng
  • de
  • jiàn
  • wén
  • 巴士上的見聞
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • xiàng
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  廣東省深圳市 向南小學六(4)班
  •  
  • dòu
  • jié
  • wén
  • 竇潔文
  • 閱讀全文

   國慶見聞

   六年級作文890字
   作者:未知
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiàn
  • wén
  • 國慶見聞
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • mèi
  • pān
  • xiǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bèi
  •  /ㄊ∠妹攀小×?ㄐ⊙Я?甓?唷⌒碚
  •  
  • ?
  • 閱讀全文

   國慶紀事

   六年級作文741字
   作者:未知
  •  
  • guó
  • qìng
  • shì
  • 國慶紀事
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • xīn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?菔小∪?菔薪?廡⊙Я?3) 
  • jiāng
  • gèn
  • 江亙
  • 閱讀全文

   國慶見聞

   六年級作文958字
   作者:陳云坤
  •  
  • guó
  •  
  • qìng
  •  
  • jiàn
  •  
  • wén
  •  
  • 國 慶 見 聞 
  •  
  •  
  • ?
  • táng
  • chāng
  • wén
  • huà
  • guǎng
  • chǎng
  • dàn
  • shēng
  • le
  •  
  •  (記唐昌文化廣場誕生了)
  •  
  •  
  • pàn
  • wàng
  • jiǔ
  • de
  • guó
  • qìng
  • kuài
  • dào
  • le
  •  
  • táng
  • chāng
  • zhèn
  • dǎng
  • wěi
  •  盼望已久的國慶快到了,唐昌鎮黨委
  • 閱讀全文

   國慶見聞

   六年級作文942字
   作者:陳云坤
  •  
  • guó
  •  
  • qìng
  •  
  • jiàn
  •  
  • wén
  •  
  • 國 慶 見 聞 
  •  
  •  
  • ?
  • táng
  • chāng
  • wén
  • huà
  • guǎng
  • chǎng
  • dàn
  • shēng
  • le
  •  
  •  (記唐昌文化廣場誕生了)
  •  
  •  
  • pàn
  • wàng
  • jiǔ
  • de
  • guó
  • qìng
  • kuài
  • dào
  • le
  •  
  • táng
  • chāng
  • zhèn
  • dǎng
  • wěi
  •  盼望已久的國慶快到了,唐昌鎮黨委
  • 閱讀全文

   新學期見聞

   六年級作文347字
   作者:董子婧
  •  
  • xīn
  • xué
  • de
  • jiàn
  • wén
  • 新學期的見聞
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  • guò
  • le
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  • yíng
  • lái
  • le
  • xīn
  •  愉快的暑假過去了,轉眼間迎來了新
  • de
  • xué
  •  
  • 的學期。
  • 閱讀全文

   除夕見聞

   六年級作文1086字
   作者:林朗沁
  • chú
  • jiàn
  • wén
  •  
  •  
  • 除夕見聞 
  •  
  •  
  • zǎo
  • shàng
  • xǐng
  • lái
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • jīng
  • zhuǎn
  • dào
  • shǒu
  • píng
  •  早上醒來,眼睛不經意轉到手機屏幕
  • shàng
  •  
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • chú
  •  
  • míng
  • tiān
  • jiù
  • shì
  • xīn
  • de
  • nián
  •  
  • 上,124日,除夕!明天就是新的一年咯!
  • 閱讀全文

   觀《國慶大典》有感

   六年級作文317字
   作者:何宇翔
  •  
  •  
  • guān
  •  
  • guó
  • qìng
  • diǎn
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  
  •  
  •  觀《國慶大典》有感 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jiào
  • men
  • kàn
  •  
  • guó
  • qìng
  • diǎn
  •  
  •  今天,老師叫我們看《國慶大典》
  •  
  • shùn
  • biàn
  • xiě
  • piān
  • guān
  • hòu
  • gǎn
  •  
  •  
  •  
  • ,順便寫一篇觀后感。 
  • 閱讀全文

   觀看國慶閱兵有感

   六年級作文1168字
   作者:gao123
  • zǒng
  • shì
  • tiān
  • tiān
  • zhe
  •       
  • yuè
  •    
  • kàn
  • yāng
  • shì
  • zhí
  •  
  • liú
  • lǎn
  •       
  • zhōu
  • 我總是天天記著101日看央視直播,瀏覽60
  • nián
  • guó
  • qìng
  • de
  • yǒu
  • guān
  • xīn
  • wén
  •  
  •       
  • yuè
  •    
  • zǎo
  •  
  • jiù
  • zuò
  • 年國慶的有關新聞。101日一大早,我就坐
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  •  
  • děng
  • děng
  • zhí
  • de
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • zài
  • zhǎng
  •    
  • 在電視機前,等等直播的開始。在長達3
  • 閱讀全文

   觀看國慶閱兵有感

   六年級作文1168字
   作者:gao123
  • zǒng
  • shì
  • tiān
  • tiān
  • zhe
  •       
  • yuè
  •    
  • kàn
  • yāng
  • shì
  • zhí
  •  
  • liú
  • lǎn
  •       
  • zhōu
  • 我總是天天記著101日看央視直播,瀏覽60
  • nián
  • guó
  • qìng
  • de
  • yǒu
  • guān
  • xīn
  • wén
  •  
  •       
  • yuè
  •    
  • zǎo
  •  
  • jiù
  • zuò
  • 年國慶的有關新聞。101日一大早,我就坐
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  •  
  • děng
  • děng
  • zhí
  • de
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • zài
  • zhǎng
  •    
  • 在電視機前,等等直播的開始。在長達3
  • 閱讀全文

   觀國慶閱兵

   六年級作文533字
   作者:ycf2176
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • shì
  •             
  • nián
  • de
  •       
  • yuè
  •    
  •  
  • zài
  • zhè
  • dān
  • guì
  • chún
  • xiāng
  •  
  •  今天,是2009年的101日。在這丹桂醇香、
  • qiū
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • guǒ
  • shí
  • lèi
  • lèi
  •  
  • guó
  • shàng
  • xià
  • huān
  • qìng
  • de
  • 秋高氣爽、果實累累、舉國上下歡慶的日
  •  
  • men
  • yíng
  • lái
  • le
  • guó
  • liù
  • shí
  • huá
  • dàn
  •  
  • huái
  • zhe
  • 子里,我們迎來了祖國六十華誕。我懷著
  • 閱讀全文

   國慶閱兵

   六年級作文358字
   作者:宇宙多大
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  •       
  • yuè
  •    
  •  
  • shì
  • guó
  • qīn
  • de
  • liù
  • shí
  • shòu
  •  今天是101日,是祖國母親的六十大壽
  •  
  • gāng
  • dào
  •       
  • diǎn
  • zhōng
  • jiù
  • xìng
  • gāo
  • cǎi
  • liè
  • de
  • zǒu
  • dào
  • diàn
  • shì
  • qián
  • ,剛到10點鐘我就興高采烈的走到電視機前
  • guān
  • kàn
  • guó
  • qìng
  • yuè
  • bīng
  • de
  • shèng
  • kuàng
  •  
  • 觀看國慶閱兵的盛況。
  • 閱讀全文

   慶祝國慶

   六年級作文315字
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  • guó
  • ya
  •  
  • wěi
  • de
  • guó
  •  
  •  
  •  
  •  祖國呀!偉大的祖國! 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •       
  • huá
  • dàn
  • shì
  • nín
  • de
  • shēng
  •  
  •  
  •  
  •  今天60華誕是您的生日。 
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • huá
  • ér
  • zǎi
  • zǎi
  •  
  •  
  •  
  •  中華兒女載歌載舞, 
  • 閱讀全文

   國慶閱兵對我的影響

   六年級作文378字
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  • guó
  • de
  • xīn
  • zāng
  • běi
  • jīng
  • tiān
  • ān
  • mén
  •  
  • jīn
  • shí
  • shí
  •  祖國的心臟北京天安門,今日十時我
  • men
  • wěi
  • lǐng
  • xiù
  • zhǔ
  • wēn
  • zǒng
  • děng
  • guó
  • jiā
  • lǐng
  • dǎo
  • rén
  • 們偉大領袖胡主席和溫總理等國家領導人
  • zài
  • tiān
  • ān
  • mén
  • chéng
  • lóu
  • děng
  • dài
  • guó
  •       
  • zhōu
  • nián
  • shèng
  • qìng
  •  
  • zhǔ
  • 在天安門城樓等待國衣60周年盛慶。胡主席
  • 閱讀全文

   除夕的見聞

   六年級作文904字
   作者:未知
  • men
  • yíng
  • lái
  • le
  • zhōng
  • guó
  • rén
  • zuì
  • shèng
  • de
  • jiē
  • yuē
  •  
  •  
  • chūn
  • jiē
  • 我們迎來了中國人最盛大的節曰——春節
  •  
  • jiā
  • jiā
  • yáng
  • yáng
  •  
  • guà
  • shàng
  • hóng
  • hóng
  • de
  • dēng
  • lóng
  •  
  • tiē
  • shàng
  • ,家家喜氣洋洋,掛上紅紅的燈籠,貼上
  • hóng
  • hóng
  • de
  • chūn
  • lián
  •  
  • máng
  • máng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 紅紅的春聯,忙忙碌碌……  
  • 閱讀全文

   十年以后的國慶節

   六年級作文738字
   作者:楊煦葳
  •  
  •  
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • guó
  • qìng
  • jiē
  •  
  •  
  •  十年以后的國慶節 
  •  
  •  
  • liù
  • shí
  • nián
  • qián
  • de
  • zhè
  • tiān
  •  
  • rén
  • men
  • shǒu
  • zhōng
  • miàn
  •  六十年前的這一天,人們手中那一面
  • miàn
  • xiān
  • yàn
  • de
  • guó
  •  
  • zhǎn
  • zhǎn
  • huǒ
  • bān
  • de
  • hóng
  • dēng
  • lóng
  • biǎo
  • 面鮮艷的國旗,一盞盞火一般的紅燈籠表
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.55060d.com | www.c3956.com | www.948.com | WWW.458321.COM | www.8473j.com | 654237.com | www.345839.com | WWW.414849.COM | www.7415k.com | js89y.vip | dyj49.com | WWW.606997.COM | www.954321r.com | 56787uu.com | 922610.com | WWW.133807.COM | www.81233y.com | 83377h.com | zunyi18.com | WWW.703733.COM | www.89798.com | 6218.com | 1458k.com | www.smh000.com | WWW.388756.COM | www.65707r.com | 97618o.com | 7599xx.com | www.466780.com | WWW.928239.COM | www.668puj.com | 44488u.com | 2455o.com | www.355284.com | WWW.781005.COM | www.216781.com | www.jy959.com | hg1088.com | 4116m.com | WWW.299456.COM | www.hm6633.com | www.69989a.com | 500000458.com | 409898.com | www.xinyc6.com | WWW.646918.COM | www.7158.net | www.668cp66.com | 1818394.com | www.4918788.com | WWW.42750.COM | WWW.762157.COM | www.42070015.com | 5622x.com | dzj002.com | 23800p.com | WWW.132807.COM | WWW.793150.COM | www.2655268.com | www.83568q.com | 3405jjj.com | 66671v.com | 6h76.com | www.899427.com | WWW.416114.COM | www.68568r.com | www.298001.com | 8722eeee.com | 2767dcom | dl.hg258.in | www.669308.com | WWW.848138.COM | www.9155f.com | www.88325v.com | feicai0798.com | vns3.vip | 2998i.com | www.43131g.com | www.955494.com | WWW.789056.COM | www.53539.cc | www.hg735.com | www.cp0017.com | 88x88.com | 66555156.com | 99567l.com | www.101156.com | WWW.375701.COM | WWW.357056.COM | www.6611b.cc | www.ribo23.cc | www.58404b.com | 1592l.com | 7742x.com | 89892mm.com | k5429.com | www.111146.com | www.599840.com | WWW.679124.COM | WWW.834389.COM | www.9478m.com | www.01088.com | www.1764a.com | www.4136r.com | 30007k.com | 4182o.com | 8159u.cc | bozhongle.com | 2061166.com | 3121bb.com | 48286666.com | www.tyc66.com | www.355241.com | www.785779.com | WWW.469709.COM | WWW.660892.COM | WWW.775306.COM | WWW.78466.COM | www.8039c.com | www.55545w.com | www.9895f.com | www.00772l.com | www.qmc0099.com | hy5900.com | vnsr.at | 8037hhh.com | 5536699.com | bycai8.com | 6789blr.biz | 77382.com | lll01234.com | l4255.com | 3844cc.com | v995.com | 895320.com | 2846.vip | 661070.com | blm385.com | 73999w.com | 61326699.com | 2443h.com | 3258e.com | 58588r.com | 441766.com | 5802ll.com | 074634.com | 7003aa.com | 3726a.com | 0005144.com | 6766ww.com | 878365.com | 58535555.com | 2824.cc | 2142244.com | 8569811q.com | 500000952.com | 3434a.com | 1479r.com | www.808888i.com | www.00772z.com | www.64566b.com | www.30350i.com | www.7783066.com | www.59999.am | www.16188a.com | www.5095z.com | www.588yc.com | www.hw8877.com | WWW.587255.COM | WWW.4032.COM | WWW.440156.COM | WWW.318856.COM | www.987436.com | www.550154.com | www.178275.com | 3000tz.com | 开彩? com | 7141ee.com | 4036i.com | 7893800.com | 53262k.com | 28839o.com | 2698r.com | www.hdcp886.com | www.6880uu.com | www.60886x.com | www.16065y.com | www.33997b.com | WWW.654005.COM | WWW.61568.COM | WWW.670055.COM | www.681048.com | www.36166v.com | 4195599.com | 1654vv.com | 58222a.com | j45638.com | www.97cp789.com | www.469705.com | www.yl1981.com | www.gai20.com | WWW.707747.COM | WWW.403030.COM | www.516105.com | 243d1.com | 2222k8.com | 36403388.com | www.5sj.com | www.614586.com | www.81678l.com | WWW.855065.COM | WWW.487779.COM | www.855608.com | www.611822.com | 667766u.com | 3788d.com | p888123.com | www.1754g.com | www.3036222.com | WWW.373670.COM | WWW.358944.COM | www.79520a.com | 1591008.com | hhh67890.com | www.89599c.com | www.9646o.com | WWW.447236.COM | WWW.589850.COM | www.99638e.com | 8838000.com | 6487qqq.com | bm1394.com | www.1764n.com | WWW.252761.COM | WWW.665335.COM | www.4438.com | 2237.com | www.938f.cc | www.077578.com | WWW.791987.COM | WWW.101417.COM | 11116556.com | 55323u.com | 7375.com | www.3978u.com | WWW.913505.COM | www.969751.com | 2019aa.cc | yun888.com | www.5099bb.com | www.26163d.com | WWW.70882.COM | www.68568i.com | 66671n.com | 50000029.com | www.91233f.com | WWW.894141.COM | www.36788a.com | 23800t.com | 2883dl.com | www.81608c.com | WWW.72858.COM | www.77801u.com | 112n.net | www.71071h.com | www.15355n.com | WWW.34557.COM | 2078k.com | 71314.com | www.1754y.com | WWW.551454.COM | www.769301.com | 38238d.com | 3434c.com | www.v0066.tv | WWW.145012.COM | www.355066.com | 3471.com | www.115527d.com | WWW.671661.COM | www.583477.com | baliren01.com | www.c32kk.com? | www.5854c.cc | www.912481.com | 0652a.com | 4123yy.com | www.21202p.com | WWW.517276.COM | 3807uu.com | 79889g.com | www.6364v.com | www.978217.com | dsh3388.com | www.c25.cc | www.c2813.com | www.514918.com | 6261ww.com | www.38138z.com | WWW.186486.COM | www.183676.com | 53262.com | www.86339e.com | WWW.682700.COM | 15g2.net | 2373g.com | www.25688l.com | www.959122.com | 2757g.com | www.bet63r.com | WWW.292155.COM | www.55677.com | 3122oo.com | www.97655t.com | WWW.238117.COM | 6423i.com | www.0099xpj.net | WWW.631059.COM | www.99432.com | 2836517.com | www.506600.com | www.901013.com | tt888l.com | www.792084.com | WWW.632829.COM | 1592i.com | www.89677u.com | WWW.876879.COM | 20166.com | www.58665c.com | WWW.345427.COM | 365063.com | 8901x.com | www.c6129.com | www.368111.com | gc8.com | www.3479aa.com | www.50064i.com | 500000830.com | www.66fzc.com | www.130881.com | 4809m.com | www.0014d.com | www.tk533.com | 3648991.com | WWW.680801.COM | 3424.com | www.19019i.com | WWW.716209.COM | 78666u.com | www.07679q.com | WWW.305075.COM | 8037e.com | www.3978t.com | www.375793.com | 9030k.com | WWW.309749.COM | 7893w18.com | www.350677.com | WWW.222270.COM | 111122ll.com | www.624204.com | www.195880.com | le888j.com | WWW.661611.COM | mgm3242z.com | www.3399nsb.com | www.912454.com | 44552007.com | WWW.396345.COM | 3467s.cc | www.3775o.com | www.858899.com | o99345.am | WWW.780838.COM | 5622o.com | www.74737.com | www.803875.com | 159666e.com | WWW.687112.COM | 3559qqq.com | www.8905a.com | www.599474.com | x87.com | WWW.781005.COM | 5478d.com | www.50080b.com | www.pr338.com | www.sha2200.com | WWW.764666.COM | g2146.com | WWW.804977.COM | 4107r.com | www.15.net | www.702156.com | www.7700ra8.com | www.910883.com | 8036v.com | WWW.921558.COM | 3568z.com | www.ct6679.com | 5443mm.com | www.bj399.com | 226188.com | www.hjdc2007.com | www.550420.com | www.hf9018.com | WWW.520113.COM | ab38555.com | WWW.590091.COM | j01234.com | WWW.136088.COM | pj88zz.com | www.01063.com | 3379.com | www.61233t.com | 4636633.com | www.x2788.com | bwin990.co | www.38775ii.com | www.110832.com | www.hg8yy.com | www.560703.com | www.yzcp2024.com | www.712250.com | www.o948o.com | WWW.580092.COM | 00665004.com | WWW.884297.COM | jixiang14.com | WWW.329269.COM | 3016.com | www.912485.com | www.y456x.com | www.840202.com | www.bd2019j.com | www.629965.com | www.54968f.com | www.599280.com | www.bet91481.com | www.106573.com | www.w84g.com | 6647q.com | www.6889773.com | n444000.com | www.bj2222.com | 3121ww.com | www.5095u.com | 7508q.com | WWW.616724.COM | 01234lll.com | WWW.279960.COM | 2844t.com | WWW.399220.COM | www.899741.com | www.431016.com | www.925713.com | www.www.667288.com | www.1100xpj.net | www.768999.com | 4018e.com | WWW.22957.COM | 22556s.com | www.912193.com | www.555jyh.com | www.296676.com | www.68365i.com | 7508x.com | www.75679.com | jxf963.com | WWW.44483.COM | ii5443.com | www.753956.com | www.4521i.com | b99474.com | www.3478q.cc | 3454549.com | WWW.160228.COM | www.5966ccc.com | www.295207.com | www.5508.am | 30170077.com | WWW.222098.COM | hh5443.com | www.603294.com | www.e94600.com | 32212s.com | WWW.658089.COM | csy.bet | www.956458.com | www.x2894.com | 4195599.com | www.sytg7.com | 68228p.com | WWW.248009.COM | www.xpj1.net | 892979.com | WWW.721181.COM | 2677xxx.com | www.190881.com | www.744678.com | 08778l.com | WWW.318535.COM | www.5446gg.com | 65005d.com | WWW.390614.COM | 500000830.com | www.332709.com | www.4323r.com | 3678h.com | WWW.580296.COM | www.678js888.com | 88188c.cc | WWW.54111.COM | www.j948j.com | 2127n.com | WWW.894274.COM | 3258s.com | www.171888.com | www.686pp.com | 32126t.net | www.373970.com | www.91233g.com | 86611x.com | www.721709.com | www.6888779.com | e15666.com | www.870080a.com | www.81608m.com | 3467t.am | www.766859.com | www.0601.com | 88669193.com | www.330605.com | www.26299.com | 2060088.com | www.41518c.com | www.c177.com | 61652n.com | 44p1.cc | WWW.805588.COM | www.8862tt.com | 61653.com | WWW.777009.COM | www.y8859.com | js222js.com | www.973709.com | www.0270x.com | fll8.in | 88347.com | WWW.175386.COM | www.5049g.com | 3049a.com | WWW.15977.COM | www.4102j.com | 7240mcom | www.341011.com | www.530 | p888123.com | 019222222.com | WWW.184518.COM | www.js89h.vip | 23456.com | www.278688.com | www.zch2.com | www.79500z.com | 702215.COM | WWW.78218.COM | www.81520t.com | 6830i.com | z58955.com | WWW.260175.COM | www.35898d.com | drcp666.com | pj334433.com | WWW.588970.COM | www.q98478.com | 28288w.com | 620kj.com | WWW.318749.COM | www.23456789.pw | 4955h.com | www.666614.com | WWW.545455.COM | www.8722.com | 5588xpj.com | 5005q.com | WWW.496055.COM | www.78949t.com | 73567tg20.com | 1479b.com | www.939809.com | www.5xcu.com | www.5099pp.com | 4912d.com | www.022173.com | WWW.838123.COM | www.52062g.com | 5564.com | 3049a.com | www.927816.com | WWW.670055.COM | www.45598f.com | 1407.am | pic.caibw1.com | WWW.711069.COM | www.83560.com | www.oo55826.com | 4488i.com | kxchihuo.com | WWW.308833.COM | www.08588w.com | www.97060d.com | vv4255.com | 086728.com | WWW.603234.COM | www.5091v.com | www.848777x.com | 51133n.com | 21866q.com | www.901176.com | WWW.456125.COM | www.9187c.com | 83377f.com | c91234567.com | www.038059.com | WWW.620228.COM | www.66368.com | www.6880tt.com | 22uu8332.com | 1859.com | www.178281.com | WWW.114286.COM | www.3933w.cc | www.63606y.com | vns22.vip | 5099xx.com | 16690088.com | WWW.425318.COM | WWW.355036.COM | www.37266m.com | www.601066.com | 66681.com | 9964k.com | www.221095.com | WWW.755486.COM | www.371p.cc | www.5446w.com | 21866i.com | 5856kk.com | 9398800.com | www.282263.com | WWW.240979.COM | www.aa3890.com | www.cb500.cc | www.8861tt.com | 777818dh.com | 2844s.com | 6446dd.com | www.517075.com | WWW.329657.COM | WWW.773757.COM | www.6678689.com | www.3157s.com | 2709a.com | 547842.com | 23456.net | 234cfw.com | www.915196.com | WWW.397186.COM | www.dqz7.com | www.8828229.com | www.4058p.com | 7989g.com | 4278.com | 143573.com | 2247cc.com | www.188932.com | WWW.496401.COM | WWW.666637.COM | WWW.384399.COM | www.80065s.com | www.js89b.vip | www.90665.com | dh145.com | 35222x.com | b05677.com | 2546c.com | www.584656.com | www.675266.com | WWW.714163.COM | WWW.690393.COM | WWW.495655.COM | www.26878w.com | www.zzwyl.com | www.vip9582.com | www.668cp11.com | feicai0355.com | 5hga.com | 4317a.com | 3304zz.com | 206402.com | bwinmmm.com | 8449ww.com | www.183572.com | www.727076.com | WWW.727130.COM | WWW.110917.COM | WWW.844998.COM | WWW.815898.COM | www.657zf.com | www.77803c.com | www.50819.com | www.vip3303.net | www.06820w.com | www.hg2886.com | 59599y.com | 1077eee.com | 44rr8331.com | 6261ss.com | 98955t.com | 86811bb.com | 7599m.com | 9856ll.com | t61788.com | d8159.cc | 3559kkk.com | 1104016.com | n7454.com | dh2894.com | 5betbet365.com | 3mgmooo.com | 15a40.net | 22ss8332.com | q47479.com | 2934f.com | ly8004.com | zhcp34.com | 4323y.com | 7155268.com | sbf533.com | 25115.am | 56787ii.com | 1294b.com | 36401199.com | 998n.cc | kkkk19927.com | 4018m.com | 66671i.com | 4255qqq.com | 22nn8331.com | 3016sss.com | 83377y.com | 228888o.com | www.2945n.com | www.8967k.com | www.5309678.com | www.38138l.com | www.79095a.com | www.5446d.com | www.0343e.com | www.173383.com | www.50074b.com | www.022f.cc | WWW.595644.COM | WWW.234581.COM | WWW.883450.COM | WWW.36602.COM | WWW.621155.COM | WWW.67465.COM | www.612210.com | www.195622.com | 659888.com | 2222k15.com | 70016.com | 5099bb.com | 8742u.com | 35252k.com | 11018e.com | www.bwinyz46.com | www.68365m.com | www.97655q.com | www.3126y.com | WWW.669049.COM | WWW.661404.COM | WWW.635566.COM | www.930155.com | www.186287.com | b9973.com | 696.net | 6003822.com | 867720.com | 22556u.com | www.sb5509.com | www.9187l.com | www.50054t.com | WWW.517155.COM | WWW.219585.COM | WWW.318941.COM | www.374877.com | 4116d.com | xx888v.com | 4136q.com | am9.cc | www.0032737.com | www.i98478.com | www.7793c.com | WWW.643636.COM | WWW.232510.COM | www.356686.com | dzj223.com | wx99.com | 3522jj.com | www.rycp159.com | www.980879.com | www.9478r.com | WWW.288203.COM | WWW.513730.COM | www.66652i.com | 5906oo.com | iii67890.com | 7375.com | www.299770.com | www.15237.cc | WWW.746329.COM | WWW.836077.COM | 703111.com | 30019ll.com | 202365.com | www.9737xx.me | www.790711.com | WWW.767853.COM | WWW.87163.COM | 131800.com | 3616q.com | b7570b.com | www.4444yh.vip | www.55545x.com | WWW.260172.COM | WWW.713672.COM | www.000162.com | dh5145.com | 55bb8332.com | www.865336.com | www.1368.cc | WWW.110022.COM | www.511059.com | 2078n.com | 52599u.com | www.5446ee.com | www.66621q.com | WWW.57058.COM | www.376387.com | js1.com | 0015uu.com | www.6687r.com | www.022jl.cc | WWW.108844.COM | 466647.com | 9646a.com | 1770g.com | www.734331.com | WWW.592712.COM | www.608520.com | 9479c3.com | 2381l.com | www.883399d.com | WWW.88076.COM | www.907556.com | 66681l.com | 8988d.com | www.377666n.com | www.c9221.com | WWW.343536.COM | 7792o.com | 9649g.com | www.9464004.com | WWW.737246.COM | www.665992.com | jixiang17.com | g47479.com | www.1358001.com | WWW.190917.COM | www.13774.com | 3678zzz.com | www.5099hh.com | www.66ffp.com | WWW.854877.COM | pjshandong.com | 30006hd.com | www.89777a.com | WWW.176831.COM | www.006002.com | 3467.cc | www.45598w.com | WWW.457637.COM | www.444539.com | 38989f.com | www.466698.com | www.087wy.com | www.981060.com | 5802uu.com | vnswt.net | www.07163l.com | WWW.658964.COM | 86688001.com | 7792l.com | www.50080n.com | WWW.527522.COM | zz.org | 2649e.com | www.54400x.com | WWW.3018.COM | 2709h.com | www.5049t.com | www.zhang258.com | www.666055.cc | 878hg.com | www.sb5502.com | WWW.318872.COM | www.327477.com | 01885w.com | www.g32031.com | WWW.195162.COM | 283344.com | 3967v.com | www.zzyl69.com | WWW.643234.COM | 234blg.com | 11162018.com | www.39cp.cc | www.526013.com | 00212.com | www.888977.com | WWW.732167.COM | 2324rrr.com | www.b7b8.com | WWW.292566.COM | www.079776.com | b08199.com | www.4923w.com | WWW.225284.COM | t365j.com | www.l69096.com | WWW.425228.COM | 11018l.com | 8905v.com | www.clh9.com | www.339132.com | 3640tt.com | www.8582bb.com | WWW.318647.COM | 0033z.cc | www.78680o.com | WWW.483886.COM | qpby.com | www.678js999.com | WWW.581931.COM | 0033x.cc | www.185143.com | WWW.771805.COM | 59889.com | www.bet63j.com | WWW.116843.COM | 390390.com | www.cn365n.com | WWW.228662.COM | s86811.com | www.4996km.com | WWW.393398.COM | 28824c.com | www.47506q.com | WWW.70118.COM | 2324bbb.com | www.3846gg.com | WWW.521777.COM | 5566074.com | www.81608o.com | www.791571.com | 1005.vip | www.33997j.com | www.199301.com | 5589.com | WWW.263583.COM | 365102c.com | www.baifucaipiao.com | WWW.76373.COM | 78119966.com | www.79095v.com | WWW.253791.COM | 4018g.com | www.54400n.com | www.89894a.com | 0600p.cc | WWW.11606.COM | 454662.com | www.2566y7.com | WWW.640074.COM | 67890l.com | www.3479p.com | 79700.com | www.b3065.com | WWW.123033.COM | 6668449.com | www.0601t.com | www.217380.com | 2546i.com | WWW.32939.COM | 55797x.com | www.hg89998.com | www.595121.com | 4036ff.com | WWW.397377.COM | sbc777.com | www.97828m.vip | www.550134.com | p939.com | WWW.222471.COM | 111122vv.com | www.4569.am | www.324577.com | 914909.com | WWW.231577.COM | 3844r.com | www.53900n.com | 121tk.com | www.bet63w.com | WWW.423632.COM | 2jsttt.com | WWW.375234.COM | ahhsxj.com | www.80767r.com | 004009.com | www.bet63i.com | www.955381.com | 3222v.cc | WWW.764898.COM | 3678c.com | www.266ak.com | 414199.vip | www.70669b.com | www.336779.com | www.938a.cc | WWW.787678.COM | hb9038.com | WWW.801035.COM | x777dl.com | www.33112g.com | vns8m.com | www.x63568.com | www.099210.com | www.4694z.com | WWW.383337.COM | 2805o.com | WWW.501721.COM | 4960066.com | WWW.884404.COM | 915310.com | www.34czj.com | 3mgmrrr.com | www.07949.com | 967zz.com | www.77jsc.com | www.041234.com | www.79095x.com | www.221836.com | www.5446bb.com | www.682542.com | www.b948b.com | WWW.180932.COM | 8290h.com | WWW.338590.COM | 4997o.com | WWW.676450.COM | 22jj8332.com | WWW.135560.COM | df8r.com | WWW.810790.COM | 063971.com | WWW.158487.COM |