<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  老家的后山

  六年級作文578字
  作者:JKY1995W…
 • de
 • lǎo
 • jiā
 • de
 • hòu
 • shān
 • yǒu
 • kuài
 • kuān
 • kuò
 • de
 • píng
 • yuán
 •  
 • 我的老家的后山有一塊寬闊的平原,那里
 • méi
 • rén
 • zhǒng
 •  
 • suǒ
 • zhǎng
 • mǎn
 • le
 • cǎo
 • shù
 •  
 • hái
 • yǒu
 • 沒人種地,所以長滿了草和樹。那里還有
 • tiáo
 • yuè
 • liàng
 •  
 • zhè
 • tiáo
 • wān
 • wān
 • de
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • lún
 • guà
 • 一條月亮河,這條河彎彎的,舊像一輪掛
 • zài
 • tiān
 • biān
 • de
 • xīn
 • yuè
 •  
 • biàn
 • huà
 • ràng
 • men
 • de
 • shēng
 • 在天邊的新月。那里四季變化讓我們的生
 • huó
 • duō
 • duō
 • cǎi
 •  
 • 活多姿多彩。
 •  
 • chūn
 • tiān
 •  
 • shì
 • piàn
 • nèn
 • de
 • hǎi
 • yáng
 •  
 • chūn
 • léi
 • 春天,那里是一片嫩綠色的海洋,春雷
 • jiào
 • xǐng
 • le
 • chén
 • shuì
 • de
 • xiǎo
 • shù
 •  
 • chūn
 • fēng
 • xiǎo
 • cǎo
 • tiào
 • 叫醒了沉睡的小樹;春風和小草一起跳舞
 •  
 • chūn
 • yòng
 • jīng
 • yíng
 • de
 • zhū
 • wéi
 • ?g
 • ér
 • zhuāng
 • bàn
 •  
 • zhè
 • ;春雨用它那晶瑩的露珠為花兒裝扮,這
 • lián
 • tòu
 • míng
 •  
 • píng
 • jìng
 • xiàng
 • jìng
 • yàng
 • de
 • yuè
 • liàng
 • 連那透明、平靜得像鏡子一樣的月亮河也
 • bèi
 • xiē
 • yóu
 • yóu
 • de
 • xiǎo
 • cǎo
 • xiǎo
 • shù
 • rǎn
 • le
 •  
 •  
 • 被那些綠油油的小草和小樹染綠了。夜,
 • shì
 • jìng
 • qiāo
 • qiāo
 • de
 •  
 • dàn
 • shì
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • chén
 • jìng
 • jīng
 • bèi
 • 是靜悄悄的,但是家鄉夜里的沉靜已經被
 • yuè
 • liàng
 • huá
 • de
 • shēng
 • yīn
 • le
 •  
 • kàn
 •  
 • yuè
 • 月亮河那嘩啦啦的聲音打破了,看,那月
 • liàng
 • duō
 • me
 • shēng
 • ā
 •  
 • zài
 • yuè
 • guāng
 • de
 • zhào
 • yào
 • xià
 •  
 • 亮河多么生機勃勃啊!在月光的照耀下,
 • miàn
 • shǎn
 • shǎn
 • guāng
 •  
 • 河面閃閃發光。
 •  
 • xià
 • tiān
 •  
 • shì
 • piàn
 • nào
 • de
 • jǐng
 • xiàng
 •  
 • jiā
 • zài
 • 夏天,那里是一片熱鬧的景象,大家在
 • yuè
 • liàng
 • shuǐ
 • zhàng
 •  
 • sài
 • yóu
 • yǒng
 •  
 • hái
 • yǒu
 • xiē
 • xiǎo
 • niáng
 • 月亮河打水仗,比賽游泳。還有些小姑娘
 • men
 • zài
 • shù
 • yīn
 • xià
 • tiào
 • jìn
 • jīn
 •  
 • zhuō
 • cáng
 •  
 • yáng
 • guāng
 • tòu
 • guò
 • 們在樹陰下跳皮進筋、捉迷藏,陽光透過
 • shù
 •  
 • jīn
 • huáng
 • de
 • xiǎo
 • bān
 • diǎn
 • luò
 • zài
 • xiǎo
 • niáng
 • 樹葉,那金黃色的小斑點灑落在小姑娘那
 • tián
 • měi
 • de
 • xiào
 • liǎn
 • shàng
 •  
 • wǎn
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • nào
 • de
 •  
 • zhī
 • 甜美的笑臉上。夜晚也是非常熱鬧的,知
 • le
 • yīn
 • jiā
 • zhèng
 • zài
 • wéi
 • měi
 • de
 • qīng
 • xiǎo
 • jiě
 • bàn
 • zòu
 •  
 • měi
 • 了音樂家正在為美麗的青蛙小姐伴揍,美
 • de
 • qīng
 • niáng
 • zòng
 • qíng
 • gāo
 •  
 • 麗的青蛙姑娘也縱情高歌。
 •  
 • qiū
 • tiān
 •  
 • shì
 • jīn
 • huáng
 • de
 • měi
 • de
 • jiē
 •  
 • lǎo
 • jiā
 • 秋天,是個金黃的美麗的季節,我老家
 • de
 • hòu
 • shān
 • yòu
 • cháng
 • shì
 • ne
 •  
 • shù
 • shàng
 • de
 • dōu
 • 的后山那又何嘗不是呢?樹上的葉子都枯
 • huáng
 • le
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • wèi
 • tíng
 • tíng
 • de
 • jīn
 • shǎo
 •  
 • yuè
 • 黃了,就像一位亭亭玉立的金發少女。月
 • liàng
 • páng
 • yǒu
 • duō
 • huáng
 • de
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • xīng
 • xīng
 • yàng
 • 亮河旁有許多黃色的葉子,就像星星一樣
 •  
 • zhēn
 • shì
 • míng
 • shí
 • de
 •  
 • zhòng
 • xīng
 • gǒng
 • yuè
 •  
 • ā
 •  
 • ,真是名副其實的“眾星拱月”啊!
 •  
 • dōng
 • tiān
 •  
 • dào
 • chù
 • dōu
 • shì
 • chún
 • jié
 • de
 • bái
 •  
 • xuě
 • ?g
 • fèn
 • fēi
 • 冬天,到處都是純潔的白色。雪花分飛
 •  
 • luò
 • zài
 • guāng
 • de
 • shù
 • gàn
 • shàng
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • xuě
 • rén
 •  
 • ,落在光禿禿的樹干上,就像一個雪人。
 • men
 • chuān
 • zhe
 • yán
 • liù
 • de
 • mián
 •  
 • dào
 • zhè
 • lái
 • xuě
 • 我們穿著五顏六色的棉衣,到這里來打雪
 • zhàng
 •  
 • huá
 • xuě
 •  
 • duī
 • xuě
 • rén
 •  
 • dōng
 • tiān
 •  
 • yòu
 • shí
 • nào
 • 仗、滑雪、堆雪人。冬天,又時一個熱鬧
 • de
 • jiē
 •  
 • 的季節。
 •  
 • ā
 •  
 • hòu
 • shān
 •  
 • shì
 • duō
 • me
 • de
 • yōu
 •  
 • shì
 • duō
 • me
 • de
 • 啊!后山,你是多么的幽雅,是多么的
 • shēng
 •  
 • shì
 • duō
 • me
 • de
 • jié
 • bái
 • xiá
 •  
 • ā
 •  
 • hòu
 • shān
 • 生機勃勃,是多么的潔白無暇。啊!后山
 •  
 • zài
 • de
 • xīn
 • shì
 • zuì
 • měi
 • de
 •  
 • ,你在我的心理是最美的。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   我的老家的后山有一塊寬闊的平原,那里沒人種地,所以長滿了草和樹。那里還有一條月亮河,這條河彎彎的,舊像一輪掛在天邊的新月。那里四季變化讓我們的生活多姿多彩。
   春天,那里是一片嫩綠色的海洋,春雷叫醒了沉睡的小樹;春風和小草一起跳舞;春雨用它那晶瑩的露珠為花兒裝扮,這連那透明、平靜得像鏡子一樣的月亮河也被那些綠油油的小草和小樹染綠了。夜,是靜悄悄的,但是家鄉夜里的沉靜已經被月亮河那嘩啦啦的聲音打破了,看,那月亮河多么生機勃勃啊!在月光的照耀下,河面閃閃發光。
   夏天,那里是一片熱鬧的景象,大家在月亮河打水仗,比賽游泳。還有些小姑娘們在樹陰下跳皮進筋、捉迷藏,陽光透過樹葉,那金黃色的小斑點灑落在小姑娘那甜美的笑臉上。夜晚也是非常熱鬧的,知了音樂家正在為美麗的青蛙小姐伴揍,美麗的青蛙姑娘也縱情高歌。
   秋天,是個金黃的美麗的季節,我老家的后山那又何嘗不是呢?樹上的葉子都枯黃了,就像一位亭亭玉立的金發少女。月亮河旁有許多黃色的葉子,就像星星一樣,真是名副其實的“眾星拱月”啊!
   冬天,到處都是純潔的白色。雪花分飛,落在光禿禿的樹干上,就像一個雪人。我們穿著五顏六色的棉衣,到這里來打雪仗、滑雪、堆雪人。冬天,又時一個熱鬧的季節。
   啊!后山,你是多么的幽雅,是多么的生機勃勃,是多么的潔白無暇。啊!后山,你在我的心理是最美的。
   
   
   
   
   
   

   讀《窮人家的苦孩子——宋祖英》有感

   六年級作文698字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qióng
  • rén
  • jiā
  • de
  • hái
  •  
  •  
  • sòng
  • yīng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《窮人家的苦孩子——宋祖英》有感
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • jīn
  • shì
  • níng
  •  
  • tái
  • xiǎo
  • liù
  • bān
  •  
  • wáng
  •  天津市寧河 蘆臺一小六四班 王
  • 閱讀全文

   外婆家的小竹林

   六年級作文611字
   作者:未知
  •  
  • wài
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • zhú
  • lín
  • 外婆家的小竹林
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • xià
  •  廣西區南寧 實驗小學六(2)班 夏
  • yíng
  • yáo
  • 楹瑤
  • 閱讀全文

   鄰居家的小妹妹

   六年級作文693字
   作者:未知
  •  
  • lín
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • mèi
  • mèi
  • 鄰居家的小妹妹
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • zhāng
  • jiā
  • gǎng
  • shì
  •  
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  江蘇省張家港市 暨陽實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • gāo
  • 1)班 高思瑜
  • 閱讀全文

   我家的吊蘭

   六年級作文535字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qián
  • tiān
  •  
  • mǎi
  • cài
  • huí
  • lái
  •  
  • xìng
  • chōng
  • chōng
  • qiāo
  •  前幾天,爸爸買菜回來,興沖沖地敲
  • mén
  •  
  •  
  • huí
  • lái
  • le
  •  
  • kuài
  • kāi
  • mén
  •  
  •  
  • xùn
  • 起門:“我回來了,快開門。”媽媽迅速
  • kāi
  • mén
  •  
  • zhī
  • jiàn
  • shǒu
  • pěng
  • zhe
  • guài
  • jìn
  • 打開門。只見爸爸手里捧著一個大怪物進
  • 閱讀全文

   我家的小狗

   六年級作文996字
   作者:李維漢
  •  
  • jiā
  • yǎng
  • le
  • zhī
  • táo
  • de
  • xiǎo
  • gǒu
  •  
  • huáng
  • huáng
  • de
  •  
  • měi
  • 我家養了一只淘氣的小狗,黃黃的,每
  • dāng
  • huí
  • dào
  • jiā
  • shàng
  • yáo
  • zhe
  • wěi
  • xiàng
  • pǎo
  • lái
  •  
  • zhī
  • 當我回到家它馬上搖著尾巴向我跑來,只
  • yào
  • shǒu
  • zài
  • de
  • tóu
  • shàng
  • tái
  • jiù
  • huì
  • yòng
  • hòu
  • tuǐ
  • zhàn
  • 要我把手在它的頭上一抬它就會用后腿站
  • 閱讀全文

   我家的小豬

   六年級作文362字
   作者:未知
  •  
  •  
  • jiā
  • yǎng
  • le
  • tóu
  • zhū
  •  
  • qiáo
  •  
  • guāi
  • le
  •  
  •  我家養了一頭母豬。瞧!它可乖了,
  • jīn
  • nián
  • jiù
  • shēng
  • le
  •       
  • zhī
  • xiǎo
  • zhū
  • zǎi
  •  
  • yǒu
  • liǎng
  • zhī
  • shēng
  • 今年一窩就生了12只小豬崽。可惜有兩只生
  • xià
  • lái
  • jiù
  • le
  •  
  • zhū
  • hái
  •  
  • chá
  • fàn
  • xiāng
  •  
  • 下來就死了,豬媽媽還“茶不思飯不香”
  • 閱讀全文

   我家的夜晚

   六年級作文418字
   作者:溫沁怡
  •  
  • jiā
  • de
  • wǎn
  • 我家的夜晚
  •  
  •  
  • wǎn
  • shì
  • níng
  • jìng
  • de
  •  
  • shū
  • de
  • xīng
  • xīng
  • zài
  • shǎn
  •  夜晚是寧靜的,稀疏的幾顆星星在閃
  • shuò
  •  
  • wài
  • miàn
  • shì
  • hēi
  • de
  •  
  • què
  • bèi
  • dēng
  • shì
  • zhuāng
  • diǎn
  • cǎi
  • 爍,外面是漆黑的,卻被燈飾裝點得五彩
  • 閱讀全文

   老家的后山

   六年級作文578字
   作者:JKY1995W…
  • de
  • lǎo
  • jiā
  • de
  • hòu
  • shān
  • yǒu
  • kuài
  • kuān
  • kuò
  • de
  • píng
  • yuán
  •  
  • 我的老家的后山有一塊寬闊的平原,那里
  • méi
  • rén
  • zhǒng
  •  
  • suǒ
  • zhǎng
  • mǎn
  • le
  • cǎo
  • shù
  •  
  • hái
  • yǒu
  • 沒人種地,所以長滿了草和樹。那里還有
  • tiáo
  • yuè
  • liàng
  •  
  • zhè
  • tiáo
  • wān
  • wān
  • de
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • lún
  • guà
  • 一條月亮河,這條河彎彎的,舊像一輪掛
  • 閱讀全文

   我家的怪物們

   六年級作文543字
   作者:余思儀
  •  
  • jiā
  • yǒu
  • xiē
  • guài
  • yǒu
  • xiē
  • xiǎo
  • guài
  •  
  • xià
  • 我家有一些大怪物也有一些小怪物。下
  • miàn
  • lái
  • gěi
  • men
  • jiè
  • shào
  • zhōng
  • de
  • fèn
  • ba
  •  
  • 面我來給你們介紹其中的一部分吧。
  •  
  •  
  • guài
  • zhī
  •  
  • yǒu
  • zhī
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  大怪物之一。它有一只長方形的眼睛
  • 閱讀全文

   我家的中秋節

   六年級作文680字
   作者:羅知雨
  • jiā
  • de
  • zhōng
  • qiū
  • jiē
  • 我家的中秋節
  •  
  • nián
  • de
  • zhōng
  • qiū
  • jiē
  • yòu
  • lái
  • lín
  • le
  •  
  • yóu
  • jiā
  • 一年一度的中秋節又來臨了,由于我家
  • de
  • qīn
  • zhù
  • de
  • dōu
  • jiào
  • yuǎn
  •  
  • suǒ
  • jiā
  • de
  • zhōng
  • qiū
  • jiē
  • 的親戚住的都比較遠,所以我家的中秋節
  • 閱讀全文

   我家的小狗灰灰

   六年級作文1039字
   作者:羅知雨
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • gǒu
  • huī
  • huī
  • 我家的小狗灰灰
  •  
  •  
  • wén
  •  
  • luó
  • zhī
  •  文●羅知雨
  •  
  • hěn
  • zǎo
  • jiù
  • xiǎng
  • yǎng
  • gǒu
  •  
  • jiǎ
  • zhēn
  • de
  • yǒu
  • me
  • tiān
  • 我很早就想養狗。假如真的有那么一天
  • 閱讀全文

   我家的小狗

   六年級作文191字
   作者:副主席36…
  •  
  •  
  • jiā
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  • gǒu
  •  
  • de
  • míng
  • jiào
  •  
  •  我家有一只小狗,它的名字叫露露,
  • shì
  • wài
  • zài
  •       
  • suì
  • shēng
  • shí
  • sòng
  • gěi
  • de
  • shēng
  •  
  • 是外婆在我10歲生日時送給我的生日禮物。
  •  
  •  
  • de
  • nǎo
  • dài
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  •  
  • liǎng
  • biān
  • gěi
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  •  露露的腦袋小小的,兩邊給有一只小
  • 閱讀全文

   我家的小貓

   六年級作文231字
   作者:宇航
  •  
  • jiā
  • yǒu
  • zhī
  • yǒng
  • gǎn
  • de
  • xiǎo
  • ?
  •  
  • xiǎo
  • ?
  • de
  • gǎn
  • 我家有一只勇敢的小貓,我與小貓的感
  • qíng
  • shí
  • fèn
  • hǎo
  •  
  •  
  • 情十分好。 
  •  
  •  
  • shuō
  •  
  • yǒu
  •  
  • bào
  • zhe
  • xiǎo
  • ?
  • lǎo
  • lǎo
  •  比如說 有一次,我抱著小貓去姥姥
  • 閱讀全文

   飛進家的小鳥

   六年級作文637字
   作者:伍宏
  •  
  • fēi
  • jìn
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • niǎo
  • 飛進家的小鳥
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • hòu
  • yǒu
  • zuò
  • xiǎo
  • shān
  •  
  •  
  •  
  • 我家后有一座小山坡。 
  • 閱讀全文

   我家的春節

   六年級作文672字
   作者:李奕峰
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  • chūn
  • jiē
  •  我家的春節
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • lǎo
  • guī
  •  
  • chūn
  • jiē
  • chà
  • duō
  • cóng
  •  照家鄉的老規矩,春節差不多從臘
  • yuè
  • èr
  • shí
  • sān
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • 月二十三日開始。
  • 閱讀全文

   后山上的樹

   六年級作文612字
   作者:觀橋小學…
  •  
  •  
  • hòu
  • shān
  • shàng
  • de
  • shù
  •  
  •  
  •  后山上的樹 
  •  
  •  
  • guān
  • qiáo
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • gāng
  •  
  •  
  •  觀橋小學:米剛 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lái
  • dào
  • jiā
  • de
  • hòu
  • shān
  • shàng
  •  
  • hòu
  • shān
  • shàng
  •  今天,我來到我家的后山上,后山上
  • 閱讀全文

   我家的一塊小田

   六年級作文560字
   作者:YGV
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  • kuài
  • xiǎo
  • tián
  •  
  •  
  •  我家的一塊小田 
  •  
  •  
  • shì
  • zài
  • chéng
  • shì
  • chū
  • shēng
  • de
  •  
  • hěn
  • shǎo
  • zài
  • nóng
  • cūn
  •  我是在城市里出生的,很少在農村里
  •  
  • suǒ
  • cóng
  • lái
  • méi
  • gǎn
  • shòu
  • dào
  • zhǒng
  • de
  •  
  • hòu
  • lái
  • 去,所以我從來沒感受到種地的苦。后來
  • 閱讀全文

   奶奶家的大櫻桃

   六年級作文426字
   作者:李梓萌
  •  
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • jiā
  • de
  • yīng
  • táo
  •  奶奶家的大櫻桃
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • xiāng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • yǒu
  • ài
  • de
  • yīng
  • táo
  •  我愛故鄉,因為有我喜愛的大櫻桃
  •  
  • zhì
  • jīn
  • xiǎng
  • hái
  • huí
  • wèi
  • qióng
  •  
  • suí
  • shí
  • xiǎng
  • hái
  • huì
  • chán
  • ,至今想起還回味無窮,隨時想起還會饞
  • 閱讀全文

   我家的小狗

   六年級作文436字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • gǒu
  •  我家的小狗
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • dōng
  • tiān
  •  
  • cóng
  • lín
  • ā
  • jiā
  • yào
  • lái
  • zhī
  •  去年冬天,我從林阿姨家要來一只
  • xiǎo
  • gǒu
  •  
  • fēi
  • cháng
  • de
  • ài
  •  
  • yuán
  • yuán
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • xiàng
  • táo
  • 小狗。它非常的可愛;圓圓的眼睛像葡萄
  • 閱讀全文

   棋盤山,我可家的家鄉

   六年級作文535字
   作者:張澤華
  • měi
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • 我美麗的家鄉 
  •  
  • pán
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  • zhāng
  • huá
  •  
  •  
  • 棋盤山第一小學 六年級 張澤華 
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • pán
  • shān
  •  
  • bèi
  • shān
  • huái
  • bào
  •  我的家鄉在棋盤山,那里被大山懷抱
  • 閱讀全文

   我家的小錦魚

   六年級作文693字
   作者:陳姝帆
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • jǐn
  •  
  •  
  • 我家的小錦魚 
  •  
  •  
  • jiā
  • yǒu
  • zhī
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • jǐn
  •  
  • zhǎng
  • piāo
  • liàng
  •  我家有只可愛的小錦魚,它長得漂亮
  • le
  •  
  • chú
  • le
  • shì
  • xuě
  • bái
  • de
  •  
  • de
  • fāng
  • dōu
  • 極了,除了腹部是雪白的,其它的地方都
  • 閱讀全文

   我家的貓

   六年級作文494字
   作者:楊明
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • ?
  •  
  •  
  •  我家的小貓 
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • ?
  • zhǎng
  • zhe
  • cǎi
  • bān
  • lán
  • de
  • máo
  •  
  •  我家的小貓長著色彩斑斕的毛發,一
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • guāng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • zuǐ
  • biān
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • 雙明亮發光的大眼睛,嘴邊長長的胡須一
  • 閱讀全文

   我們家的救星

   六年級作文941字
   作者:劉為
  • men
  • jiā
  • de
  • jiù
  • xīng
  •  
  •  
  •  
  • 我們家的救星  
  •  
  •  
  • nán
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • liú
  • wéi
  •  
  •  
  •  南街小學 六(3)班 劉為 
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  
  • men
  • quán
  • jiā
  • dōu
  • hěn
  • xìng
  • fèn
  •  
  • le
  •  200647日,我們全家都很興奮,起了個
  • 閱讀全文

   我家的吊蘭

   六年級作文552字
   作者:劉浩宇
  • jiā
  • de
  • diào
  • lán
  • 我家的吊蘭
  •  
  •  
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • dōng
  • xiào
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • liú
  •  蘇州市實驗小學東校區六(2)班 劉
  • hào
  • 浩宇
  • 閱讀全文

   一個人在家的時候

   六年級作文739字
   作者:史晨寧
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • shì
  • xiǎng
  •  
  •  “一個人的時候,不是不想你,一個
  • rén
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • zhī
  • shì
  • xiǎng
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • měi
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • 人的時候,只是怕想你……”每每聽到這
  • shǒu
  •  
  • shī
  • zuò
  •  
  •  
  • jiù
  • huì
  • xiǎng
  • rén
  • 首《獅子座》,就會想起我第一次一個人
  • 閱讀全文

   我家的小白貓

   六年級作文442字
   作者:王妍
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • bái
  • ?
  •  
  •  
  • 我家的小白貓 
  •  
  •  
  • gāo
  • yóu
  • shì
  • zhōu
  • xiàng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • wáng
  • yán
  •  高郵市周巷鎮中心小學六(1) 王妍
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   我家的小白貓

   六年級作文:我家的小白貓
   作文字數:446
   作者:王妍
  • jiā
  • de
  • xiǎo
  • bái
  • māo
  •  
  •  
  • 我家的小白貓 
  •  
  •  
  • gāo
  • yóu
  • shì
  • zhōu
  • xiàng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  
  •    
  •  
  •  
  • wáng
  • yán
  •  高郵市周巷鎮中心小學六(1) 王妍
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.8494t.com | 3146.com | www.342577.com | www.xj555666.com | 44gg8332.com | www.3434bbb.com | uu00.com | www.729937.com | www.708118.com | 52688x.com | www.403678.com | 2709v.com | www.681968.com | www.9699.us | 61652t.com | www.hg88676.com | 2934.com | 65005j.com | www.9895i.com | xx1101.com | www.550254.com | www.5966vvv.com | 11005t.com | www.15355y.com | www.8679822.com | 3233yl.com | www.367199.com | www.heng95990.com | 53166i.com | www.9895.com | www.81866m.com | 30019x.com | www.4521dh.com | 500000996.com | 4647u.com | www.44118m.com | 111122mm.com | cj807.com | www.653263.com | 2268jc.com | 7811uu.com | www.9895h.com | 90307v.com | 77552007.com | www.562bbb.com | 1194.com | 818555.vip | www.913393.com | www.39695f.com | 15a32.net | www.15355b.com | www.hg88.us | aaa444000.com | www.910155.com | www.cai32.com | 660411.com | www.106537.com | www.4996nc.com | 32689a.net | 7744aaa.com | www.ra79.am | www.22753.com | 883399w.com | www.3478q.cc | www.20199gg.com | 22883f.com | laok000.com | www.4833045.com | www.87680i.com | 33143.cc | www.355242.com | www.35700aa.com | 4066j.com | ww555hg.com | www.95458.com | www.67886788.com | 2247y.com | 3178ss.com | www.3978z.com | www.kj151.com | 2127pp.com | tt6835.com | www.68689k.com | www.065666.com | yhguizhou.vip | 4647q.com | www.8d858.com | www.000162.com | sp2088.com | 06006p.com | www.39500d.com | www.34311.com | 33313e.com | 15a21.net | www.916570.com | www.673888j.com | www.js40222.com | 61828.com | www.540977.com | www.40288i.com | www.32666n.com | 80850qq.com | 1517726.com | www.9356a.com | www.7415y.com | www.298345.com | sbd028.net | bjocfju.cn | www.54400t.com | www.twcp.com | www.7669f.net | 2324hhh.com | 33tt8332.com | www.53536.cc | www.n3410.com | www.789sbet.net | 032526.com | 7742pp.com | www.867455.com | www.69567s.com | www.mailebi.com | 88119193.com | 9339999z.com | 1654u.com | www.423689.com | www.js1045.com | www.5f33.com | www.hg00188.net | 5219w.com | 6220x.com | www.579199.com | www.hg27288.com | www.bccp877.com | www.27706.com | 63389.com | hhhhh.com | www.335274.com | www.50064z.com | www.55070o.com | www.7764.com | www.yh77706.com | 3467h.com | kj5568.com | www.196050.com | www.61233f.com | www.sha0088.com | www.111153.com | www.xhtd1122.com | 2649n.com | 4556xl.com | wns981.com | www.135169.com | www.8816t.com | 77885003.com | www.509265.com | www.71399c.com | www.26123ff.com | www.sancaishop.com | www.wn2098.com | xym97.com | 1294u.com | yl-26.com | www.ct8855.com | www.hb858.com | www.sha2288.com | www.ms488.com | www.tushan18.com | www.jsw99.cc | feicai0913.com | www.332950.com | www.9818u.cc | www.50051hh.com | www.73990h.com | www.20110.com | www.78114422.com | 3308a.com | www.7225h.com | 9649i.com | vic6308.com | 81366d.com | hga025888.com | www.394689.com | www.hm5522.com | www.15355i.com | www.42456611.com | www.3421e.com | 888234.com | df8g.com | wns88d.com | r08199.com | 2021iii.com | 56987nn.com | 500000746.com | www.29277v.com | www.caim3.com | www.77852.com | www.caipiao050.com | www.x32126.cc | oo5144.com | n61653.com | emv3626.com | hbs124.com | www.551409.com | www.16181w.com | www.3846j.com | www.hg888995.com | www.550515.com | www.sbet818.com | www.335955.com | www.vns7898.com | 547563.com | 8822vn77.com | 9068t.com | o2146.com | 2355d.com | 26444h.com | 7200188.com | 61322244.com | 35856app.com | 776052.com | 55.net | acp0006.com | 83138j.com | ss01234.com | am776.cc | 032526.com | 617055.com | 2019d.cc | 1114001.com | www.pj9567.com | www.56520e.com | www.tyc923.com | www.sun368.com | www.hg5689.com | www.78854.com | www.2822msc.com | www.xy045.com | www.4136e.com | www.13k0048.com | www.591069.com | www.7737bb.com | www.yun870.com | www.35155g.com | www.987jc.com | www.976357.com | www.535051.com | www.106596.com | 80579g.com | 7335x.com | 6177006.com | 4036bb.com | 8547bb.com | uu3189.com | www.a111.cc | www.c7.cc | www.28758r.com | www.77ff940.com | www.jty649.com | www.0057c.com | www.7920e.com | www.pj56.com | www.951077.com | www.187135.com | 515165.com | 3258g.com | 66287h.com | 3202p.com | www.719365.com | www.908558.com | www.79500o.com | www.7737ee.com | www.15355h.com | www.390366.com | 3202g.com | ddj169.com | 365vip100.cc | www.026033.com | www.300699.com | www.8.ag | www.54400m.com | www.607325.com | 4195x.com | 4747.com | feicai0751.com | www.vnsr500.com | www.8882.cc | www.3066ll.com | www.t639.com | www.626990.com | 3379g.com | 86611f.com | xpj70064.com | www.4778.com | www.3337795.com | www.39500k.com | www.383571.com | 706809.net | ff67890.com | www.04222e.com | www.js406.com | www.656133.com | www.99714.cc | 44ss8331.com | 51133ii.com | www.yh6001.com | www.hq5177.com | www.x63568.com | www.hm2777.com | 55545b.com | 3678m.com | www.6033x.com | www.5045678.com | www.8905v.com | www.983480.com | 3788z.com | qqq7570.com | www.33928a09.com | www.1429c1.com | www.5086d.com | pj111177.com | 655660033.com | www.76543n.com | www.9737yy.com | www.50052j.com | emv3626.com | am775.cc | www.05058006.com | www.yh67.net | www.c300.cc | 234915.com | 3049y.com | www.644577.com | www.81608j.com | www.335284.com | 026237.com | www.9566879.com | www.1168q.com | www.39500g.com | 73122.com | c5429.com | www.js5229.com | www.1434d.com | www.444219.com | 83378d.com | www.888999yh.com | www.820031.com | www.djcp001.com | 4002aa.com | www.38200g.com | www.38138n.com | www.887575.com | 3534t.com | www.hg520.com | www.bet63i.com | www.809285.com | s1915s.com | www.6491h.com | www.932418.com | www.542770.com | 32666u.com | www.jqb9.com | www.d79839.com | qpby88.com | 26444j.com | www.c7203.com | www.966019.com | 80850h.com | www.7830a.com | www.184088.com | www.099192.com | 91019j.com | www.5604c.com | www.3552n.com | 991682.com | www.as0008.com | www.68365n.com | 22rr8332.com | am2983.com | www.89677p.com | www.luck818.com | 4288l.com | www.228888j.com | www.00840j.com | 20833d.com | www.777444i.com | www.68993231.com | 6601.co | www.9566867.com | www.blr2244.com | hg2015.cc | www.js255.com | www.1434n.com | 6699734.com | www.ylhg9898.com | www.5856886.com | yy2649.com | www.405776.com | www.08xpj58.com | 99399.cc | www.bwin1188.net | www.216781.com | yl66yl22.com | www.qiudala.org | www.5854y.cc | 091717.com | www.w2826.com | www.846661.com | 5856l.com | www.365099.bet | www.186357.com | feicai0555.com | www.j3567.com | 5360jj.com | www.yh77701.com | www.9g9g9g.com | 00339193.com | www.hg7788.in | www.ch8933.com | 666789.com | www.848777g.com | 884192.com | www.30099.com | www.js9999.bet | 38818.com | www.8882244.com | www.617069.com | 667766.com | www.883399f.com | 27878jj.com | www.58js88.com | www.fcyl1.com | 635288.com | www.083377.com | 88188a.cc | www.hgyz88888.com | www.901381.com | 463svip.com | www.3398744.com | y01234.com | www.3983079.com | www.317097.com | www.pu3333.com | www.80065t.com | xpj05000.com | www.00778t.com | 88850ff.com | www.518008.com | www.550194.com | www.6667727.com | www.61233h.com | 3656991.com | www.552181.com | u32365.com | www.hg2286.com | n45638.com | www.777444g.com | www.799425.com | feicai0352.com | 7744iii.com | www.410067.com | 8015x.com | www.0099xpj.net | pu22pu22.com | www.303365.com | 8522nnnn.com | www.78937.com | www.585065.com | www.85657a.com | www.5441p.com | e35151.com | www.800hm.com | www.996863.com | 500000712.com | www.88266b.com | b99vip.com | www.5856889.com | 4288n.com | www.56011c.com | 69444455.com | www.9895w.com | j669933.com | www.59199.com | 77360033.cc | www.sscb11.cc | dd00558.com | www.5sj.com | 2698i.com | www.5049j.com | 3568a.com | www.80.tt | xiha.ph | www.27363.com | 9030i.com | www.dzj0404.com | 3473o.com | www.1196877.com | 50042.com | www.b35gg.com | 500000355.com | www.40288d.com | aaa1915.com | www.862239.com | 6766.com | www.35918z.com | 3156ggg.com | www.c4520.com | www.221777.com | www.324677.com | www.666888cc.com | dzjgw1111.com | www.awwv.cc | dejinbet.com | www.969306.com | shen5588.com | www.63683.com | 0080x.com | www.2688cai.com | www.7435e.com | www.339215.com | www.hg7911.com | 4123ss.com | www.hjdc2005.com | 36405599.com | www.66332q.com | 11018q.com | www.500710.com | www.33352055.com | s83377.com | www.9895w.com | 4486699.com | www.21365pp.com | www.225779.com | www.34388a.com | 7893w41.com | www.7191a.com | rr00558.com | www.50732d.com | www.625966.com | www.158267.com | www.678688.com | 91019l.com | www.937004.com | 2505am.com | www.354277.com | www.552226.com | bbs500.com | www.2418e.com | 55339193.com | biying950vip.com | www.98698l.com | 3640dd.com | www.3478f.cc | www.pj5506.com | 78611.com | www.68365a.com | hh3405.com | www.231844.com | www.e948e.com | xxx67890.com | www.104ak.com | www.d50336.com | 444000e.com | www.9484.com | www.143800.com | 9949w.com | www.cn365p.com | 11005f.com | www.628846.com | www.w75.com | 3435q.com | www.hm3222.com | www.350558.com | 55717aa.com | www.50090.cc | www.58505.com | 238228.com | www.77802d.com | www.4938c.com | yl66yl22.com | www.68568b.com | www.25288g.com | 55991277.com | www.26878t.com | www.hg1733.com | 2381q.com | www.8499h.com | www.hc8888.com | 5.am | www.946854.com | www.42423499.com | 7720j.net | www.547377.com | www.9299.com | 033v.net | 5360rr.com | www.99094c.com | www.twcp06.com | qq365q.com | www.50788m.com | www.ty1148.com | 77463.com | www.979683.com | www.98923.com | 998m.cc | df8j.com | www.xpjylc008.com | www.56733h.com | 3667yh.com | www.50080r.com | www.hg8547.com | 4018nn.com | www.332065.com | www.566733.com | www.hg0118.com | yahu167.com | www.5095v.com | www.706222.com | 2127qq.com | vwin666.com | www.89777m.com | www.4848p.com | 04666t.com | www.106280.com | www.4809k.com | www.wl6666.cc | ll3336.com | www.178329.com | www.959718.com | www.77537n.com | 3467t.am | www.43131d.com | www.sj5558.com | www.fh9000.com | 44268888.com | 7176789.com | www.68568z.com | www.377606.com | www.77fzc.com | www.998855s.com | 28484000.com | 3304w.com | www.ybao6.com | www.7415c.com | 3356.com | www.55220.com | www.808888w.com | hg999333.com | 98955v.com | www.307281.com | www.984703.com | www.31399bb.com | g2824.com | 4632233.com | www.cb7188.com | www.gf518.com | www.777444a.com | 88w55.vip | 3544u.com | www.yw373.com | www.695044.com | www.3643j.com | cais777.com | 63305a.com | www.27czj.com | www.516297.com | www.307607.com | 0015oo.com | 2381f.com | www.791571.com | www.1119yl.com | www.733400.com | 383744.com | 888funcity.com | www.86267i.com | www.65707p.com | www.9737bb.com | www.4938m.com | tzvip2024.com | yl.net | www.303479.com | www.7239c.com | www.vv88ss.com | www.88807j.com | 496.bet | ylzz1117.com | www.079776.com | www.08588h.com | www.http://489633.com/ | www.wns82.com | 89777f.com | 8159k.cc | 3121gg.com | www.577972.com | www.80075q.com | www.46630.biz | www.hg7754.com | www.8520s.com | 8037a.com | 1294h.com | 90307a.com | www.ascp9.com | www.48330w.com | www.60468277.com | www.3024.com | 55553885.com | amhg055.com | 07074688.com | 7196m.com | 7003o.com | www.196203.com | www.66095.cc | www.7920s.com | www.A11100.COM | www.9949k.com | www.3435k.com | qjdy002.com | 7920com.com | 3245y.com | www.250209.com | www.669zf.com | www.4833033.com | www.0022xpj.net | www.25000c.com | www.56520c.com | 690008.com | 3522kk.com | 69447733.com | 111122.com | tongfamr.com | www.550806.com | www.5095q.com | www.7969.com | www.lhg000.com | www.1168w.com | www.508555.com | www.55268mm.com | www.xx0088.com | hg91338.com | 8742u.com | 11zz145.com | 2844k.com | 8722tttt.com | cc32355.com | www.500106.com | www.hm3355.com | www.32123f.com | www.0967004.com | www.820568.com | www.333jyh.com | www.77c668.com | www.777567.com | www.5364d.com | www.892558.com | blh13579.com | 921290.com | 20055599.com | YLHG6868.com | 3559b.com | 93936x.com | 3258t.com | 996622hh.com | xpj677u.com | 234916.com | 9366c.com | baifucp11.com | www.98528i.com | www.376369.com | www.602913.com | www.901582.com | www.ascp0.com | www.ya160.com | www.7793v.com | www.50024d.com | www.96386j.com | www.4923d.com | www.3303.com | www.959595.biz | www.jgj.205115.com | www.99094c.com | www.452.com | www.5282288.com | www.111999qipai.com | www.3678.com | www.1764u.com | www.98488.com | www.99094b.com | www.bjl917.com | www.1466i.com | www.pgylc.net | www.dsj11.com | www.bet353655.com | www.7714k.com | www.77801c.com | www.50080l.com | www.3479k.com | www.ban02.com | www.936271.com | www.817336.com | www.665772.com | www.514211.com | www.210639.com | www.50054v.com | 8036.com | ylzz3.cc | ee5144.com | zb153.com | 779644.com | 167748.com | j61653.com | 537.cc | www.56733e.com | www.vns9998.com | www.85288yh.com | www.969234.com | www.009mgm.com | www.4963t.com | www.45598j.com | www.js56774.com | www.2418h.com | www.00840r.com | www.933771.com | www.394311.com | 196600.com | 11173355.com | 243a2.com | xpj01000.com | zhcp99.com | www.88864400.com | www.77164.com | www.609sunbet.com | www.50000977.com | www.huangma25.com | www.222999qipai.com | www.41518x.com | www.961205.com | www.250209.com | 55335002.com | ylg2001.com | 4165.com | 667766k.com | www.08088006.com | www.7498.com | www.hyi9.com | www.vns18158.com | www.9155k.com | www.630137.com | 655660099.com | 59889p.com | 3522qq.cc | 1115675.com | www.4972jj.com | www.js88.cc | www.38138g.com | www.179107.com | www.sjgc4.com | www.156020.com | 18455.com | 22098r.com | 5443ll.com | www.32126b.net | www.wz2255.com | www.ddd2848.com | www.52303d.com | www.605733.com | 5001m.com | y7454.com | 667766f.com | www.7830m.com | www.20199bb.com | www.975277.com | www.vns9n9.com | www.i92776.com | www.123679.com | www.fo54.com | www.015689.com | 5350e.com | 0015ii.com | www.76543r.com | www.938o.cc | www.065795.com | www.847568.com | ee2205.com | pp3405.com | www.jz977.com | www.67007.com | www.r99999.com | www.66fft.com | 9694i.com | 95c53.com | 5295uu.com | www.hg2631.com | www.xyh6001.com | www.676zf.com | 4774dd.com | 86226h.com | www.yh8003.com | www.54mscc.com | www.fh6619.com | www.803402.com | 80032233.com | o58955.com | www.4972qq.com | www.9737ll.me | www.08588y.com | 66093399.com | hgvipvip3.com | 389988.com | www.8722msc.com | www.777577.com | www.389744.com | 99995309.com | 1077ppp.com | www.456990.com | www.093928.com | www.524947.com | 4379m.com | 056601.com | www.178179.com | www.065795.com | www.277739.com | 1669s.com | www.cr508.com | www.g92776.com | www.9356t.com | JS777.la | 20054499.com | www.282456.com | www.1434i.com | www.357876.com | 33kbk.com | www.he0033.com | www.55070c.com | www.ya055.com | 2805j.com | 2306n.com | www.009mgm.com | www.50026j.com | 2127mm.com | 0747b.com | www.81789.com | www.77802x.com | 33009193.com | 98345h.com | www.76775i.com | www.66332n.com | 6245g.com | 392568.com | www.65886z.com | www.29039.cc | 55984q.com | 6830c.com | www.58118h.com | www.hx1112.com | 3805.com | www.vns6005.com | www.40288o.com | www.316411.com | 7240c.com | www.257js.com | www.6678695.com | 55984x.com | gg5144.com | www.jjjj003.com | www.3416g.com | l2146.com | www.bet1677.com | www.40288i.com | www.090040.com | ylg123456.net | www.374646.com | www.8667i.com | 42fhyl.com | www.323006.com | www.78680w.com | 5622s.com | 69111a.com | www.01711.com | www.901591.com | 4036ww.com | www.pj8980.com | www.43818p.com | 1407j.com | www.00829q.com | www.557579.com | 3544u.com | www.86611w.com | www.588860.com | www.176223.com | tzvip2024.com | www.365044.bet | www.586775.com | 20160913.vip | www.998855l.com | www.810715.com | 4488fff.com | www.androidappforxgsaimahui.com | www.lin567.com | 2222k0.com | www.sun8777.com | www.3552l.com | 6118099.com | www.hg1161.com | www.556zf.com | 3846ooo.com | www.64411.com | www.901327.com | 4955d.com | www.c44uu.com | www.565639.com | 8f06.com | www.5981r.com | www.90848a.com | 2381m.com | www.5446s.com | 3938oo.com | www.alpk8.com | www.7714b.com | nn500g.com | www.599248.com | www.901527.com | 88851r.com | www.9b009.com | www.083067.com | alifa978.com | www.75600x.com | 112d.net | www.bmw8555.com | www.ya717.com | 1407.am | www.7415e.com | 11124066.com | www.hg77848.com | www.4923y.com | boyingyule.com | www.01304.com | www.610829.com | 500000813.com | www.12136y.com | 1458r.com | www.0591sf.com | www.fyyy5.com | act88.cc | www.627464.com | 6396c.com | www.dbet9.com | www.909888.com | gc8.com | www.55676e.com | 20777711.com | www.67885.com | www.399047.com | 500000313.com | www.72211.com | u8381.com | www.27363w.com | 667766e.com | www.h7788f.com | www.072wy.com | df8l.com | www.3421s.com | 911boan.com | www.201081.com | www.81233e.com | www.28758e.com | www.8667i.com | x33f.vip | www.hg89998.com | 9694o.com | www.600w.com | 3822u.com | www.hg8357.com | www.210955.com | www.vns7777.cc | www.jcai5.com | 2506j.com | www.js18688.com | 9506n.com | www.361148.com | 5478d.com | www.0022737.com |