<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  讀(匆匆)有感

  六年級作文544字
  作者:未知
 •  
 • cōng
 • cōng
 •  
 • shì
 • piān
 • miáo
 • xiě
 • shí
 • jiān
 • de
 • wén
 •  
 • xíng
 • róng
 • shí
 • 《匆匆》是一篇描寫時間的課文,形容時
 • jiān
 • shì
 • shí
 • shí
 • dōu
 • zài
 • men
 • shēn
 • biān
 • liū
 • guò
 •  
 • huì
 • 間是時時刻刻都在我們身邊溜過去,不會
 • huí
 • lái
 •  
 • huì
 • tíng
 • liú
 •  
 • shuō
 • míng
 • le
 •  
 • guāng
 • yīn
 • liú
 • shuǐ
 • 回來,也不會停留,說明了“光陰如流水
 •  
 • fǎn
 •  
 • de
 • dào
 •  
 • ,一去不復返”的道理。
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • dào
 •  
 • qiān
 • duō
 • jīng
 • cóng
 •  每當我讀到“八千多個日子已經從我
 • shǒu
 • zhōng
 • liū
 •  
 • xiàng
 • zhēn
 • jiān
 • shàng
 • shuǐ
 • zài
 • hǎi
 •  
 • 手中溜去,像針尖上一滴水在大海里,我
 • de
 • zài
 • shí
 • jiān
 • de
 • liú
 •  
 • méi
 • yǒu
 • shēng
 • yīn
 •  
 • méi
 • 的日子滴在時間的流里,沒有聲音,也沒
 • yǒu
 • yǐng
 •  
 •  
 • zhè
 • huà
 •  
 • de
 • gǎn
 • chù
 • dōu
 • shí
 • fèn
 • shēn
 •  
 • 有影子。”這句話。我的感觸都十分深,
 • xiǎng
 • xià
 •  
 • zài
 • xiǎo
 • xué
 • zhī
 • jiào
 • le
 •    
 • nián
 • 細想一下,我在小學里不知不覺地讀了6
 • shū
 •  
 • kuài
 • dào
 • de
 • shí
 • hòu
 • le
 •  
 •             
 • duō
 • jīng
 • zài
 • 書,快到畢業的時候了,2000多個日子已經在
 • shēn
 • biān
 • liū
 • guò
 •  
 • de
 •             
 • duō
 • zài
 • shí
 • jiān
 • de
 • 我身邊溜過去,我的2000多個日子滴在時間的
 • liú
 •  
 • dào
 • xià
 • le
 • duō
 • shǎo
 • shēng
 • yīn
 •  
 • duō
 • shǎo
 • yǐng
 •  
 • shí
 • 流里,到底下了多少聲音,多少影子?時
 • jiān
 • měi
 • shí
 • měi
 • zài
 • shēn
 • biān
 • liú
 • zǒu
 •  
 • lùn
 • shì
 • shǒu
 •  
 • 間每時每刻在我身邊流走,不論是洗手、
 • shuō
 • huà
 •  
 • xué
 • hái
 • shì
 • chī
 • fàn
 •  
 • shí
 • jiān
 • dōu
 • huì
 • qiāo
 • qiāo
 • cóng
 • 說話、學習還是吃飯,時間都會悄悄地從
 • shēn
 • biān
 • zǒu
 • guò
 •  
 • shí
 • jiān
 • duì
 • rèn
 • rén
 • dōu
 • shì
 • gōng
 • píng
 • de
 • 我身邊走過,時間對于任何人都是公平的
 •  
 • huì
 • duō
 • gěi
 • rèn
 • rén
 • miǎo
 •  
 • huì
 • shǎo
 • gěi
 • rèn
 • ,它不會多給任何人幾秒,也不會少給任
 • rén
 • miǎo
 •  
 • wèn
 • zài
 • men
 • yào
 • zuò
 • shí
 • jiān
 • de
 • zhǔ
 • rén
 • 何人幾秒。問題在于我們要做時間的主人
 •  
 • yào
 • làng
 • fèi
 • bǎo
 • guì
 • de
 • shí
 • jiān
 •  
 • guāng
 • yīn
 • jiàn
 •  
 • yuè
 • ,不要浪費寶貴的時間。光陰似箭。日月
 • suō
 •  
 • bǎo
 • guì
 • de
 • shí
 • jiān
 • zǒng
 • yào
 • zài
 • men
 • shēn
 • biān
 • qīng
 • qīng
 • zài
 • 如梭。寶貴的時間總要在我們身邊輕輕在
 • fēi
 • guò
 •  
 • men
 • yào
 • zuò
 • shí
 • jiān
 • de
 • zhǔ
 • rén
 •  
 • ér
 • zuò
 • shí
 • 飛過去,我們要做時間的主人,而不做時
 • jiān
 • de
 •  
 • ràng
 • liú
 • de
 • shí
 • jiān
 • liú
 • xià
 • diǎn
 • shēng
 • yīn
 • 間的奴隸。讓流去的時間里留下一點聲音
 •  
 • diǎn
 • yǐng
 •  
 • xiǎng
 •  
 • zài
 • xué
 • shàng
 •  
 • yào
 • chōng
 • fèn
 • ,一點影子。我想,在學習上,要充分利
 • yòng
 • měi
 • jiē
 • de
 •       
 • fèn
 • zhōng
 •  
 • zhuān
 • xīn
 • tīng
 •  
 • láo
 • měi
 • 用每節課的40分鐘,專心聽課,記牢每一個
 • dān
 •  
 • cái
 • zài
 • liú
 • de
 • shí
 • jiān
 • liú
 • xià
 • diǎn
 • shēng
 • 單詞,才可以在流去的時間里留下一點聲
 • yīn
 •  
 • diǎn
 • yǐng
 •  
 •  
 • 音,一點影子。 
 •  
 •  
 •             
 • duō
 • de
 • xiǎo
 • xué
 • xué
 • jīng
 • cóng
 • chōng
 • shǒu
 • zhōng
 • liū
 • zǒu
 •  2000多日的小學學習已經從沖我手中溜走
 •  
 • shí
 • jiān
 • fǎn
 •  
 • xiǎng
 •  
 • hái
 • yǒu
 •             
 • duō
 • de
 • ,時間一去不復返。我想,我還有2000多日的
 • zhōng
 • xué
 • xué
 • hái
 • méi
 • zǒu
 • guò
 •  
 • zài
 • wèi
 • lái
 • de
 • zhōng
 • xué
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 • 中學學習還沒走過。在未來的中學生活中
 •  
 • yào
 • zhēn
 • shí
 • jiān
 •  
 • xué
 •  
 • zuò
 • shí
 • jiān
 • de
 • zhǔ
 • ,我要珍惜時間,努力學習,做時間的主
 • rén
 •  
 • ràng
 • liú
 • de
 • shí
 • jiān
 • liú
 • xià
 • diǎn
 • yǐng
 •  
 • yào
 • 人,讓留去的時間里留下一點影子,不要
 • bái
 • bái
 • zǒu
 • zhè
 • zāo
 •  
 • 白白地走這一遭。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   《匆匆》是一篇描寫時間的課文,形容時間是時時刻刻都在我們身邊溜過去,不會回來,也不會停留,說明了“光陰如流水,一去不復返”的道理。
    每當我讀到“八千多個日子已經從我手中溜去,像針尖上一滴水在大海里,我的日子滴在時間的流里,沒有聲音,也沒有影子。”這句話。我的感觸都十分深,細想一下,我在小學里不知不覺地讀了6年書,快到畢業的時候了,2000多個日子已經在我身邊溜過去,我的2000多個日子滴在時間的流里,到底下了多少聲音,多少影子?時間每時每刻在我身邊流走,不論是洗手、說話、學習還是吃飯,時間都會悄悄地從我身邊走過,時間對于任何人都是公平的,它不會多給任何人幾秒,也不會少給任何人幾秒。問題在于我們要做時間的主人,不要浪費寶貴的時間。光陰似箭。日月如梭。寶貴的時間總要在我們身邊輕輕在飛過去,我們要做時間的主人,而不做時間的奴隸。讓流去的時間里留下一點聲音,一點影子。我想,在學習上,要充分利用每節課的40分鐘,專心聽課,記牢每一個單詞,才可以在流去的時間里留下一點聲音,一點影子。
   
   2000多日的小學學習已經從沖我手中溜走,時間一去不復返。我想,我還有2000多日的中學學習還沒走過。在未來的中學生活中,我要珍惜時間,努力學習,做時間的主人,讓留去的時間里留下一點影子,不要白白地走這一遭。
   

   讀《少年高科技知識大博覽》有感

   六年級作文766字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shǎo
  • nián
  • gāo
  • zhī
  • shí
  • lǎn
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《少年高科技知識大博覽》有感
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • qīng
  • yáng
  •  
  • pào
  • tóng
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省成都市青羊區 泡桐樹小學
  • chéng
  • běi
  • fèn
  • xiào
  • liù
  •  
  •  
  • xióng
  • liàng
  • 城北分校六、一 熊斯亮
  • 閱讀全文

   讀《丘吉爾》有感

   六年級作文877字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qiū
  • ěr
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《丘吉爾》有感
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • qīng
  • yáng
  •  
  • pào
  • tóng
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省成都市青羊區 泡桐樹小學
  • chéng
  • běi
  • fèn
  • xiào
  • liù
  •  
  •  
  • xióng
  • liàng
  • 城北分校六、一 熊斯亮
  • 閱讀全文

   讀《拿破侖》有感

   六年級作文955字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lún
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《拿破侖》有感
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • qīng
  • yáng
  •  
  • pào
  • tóng
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省成都市青羊區 泡桐樹小學
  • chéng
  • běi
  • fèn
  • xiào
  • liù
  •  
  •  
  • xióng
  • liàng
  • 城北分校六、一 熊斯亮
  • 閱讀全文

   讀《學會生存》有感

   六年級作文640字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • shēng
  • cún
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《學會生存》有感
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • nóng
  • lín
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •  廣東省廣州 農林下路小學六年(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • fēng
  • 5)班 周豐琦
  • 閱讀全文

   讀《養花》有感

   六年級作文703字
   作者:未知
  •  
  •  
  • yǎng
  • ?g
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《養花》有感
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • liù
  •  四川省德陽市 實驗小學六年級六
  • bān
  •  
  • liú
  • jīng
  • 班 劉晶琪
  • 閱讀全文

   讀《十大領導者之印度圣雄——甘地》有感

   六年級作文810字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shí
  • lǐng
  • dǎo
  • zhě
  • zhī
  • yìn
  • shèng
  • xióng
  •  
  •  
  • gān
  •  
  • 讀《十大領導者之印度圣雄——甘地》
  • yǒu
  • gǎn
  • 有感
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • qīng
  • yáng
  •  
  • pào
  • tóng
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省成都市青羊區 泡桐樹小學
  • 閱讀全文

   讀《十大文豪之孤獨而偉大的詩人——但丁》有感

   六年級作文711字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shí
  • wén
  • háo
  • zhī
  • ér
  • wěi
  • de
  • shī
  • rén
  •  
  •  
  • 讀《十大文豪之孤獨而偉大的詩人——
  • dàn
  • dīng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 但丁》有感
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • qīng
  • yáng
  •  
  • pào
  • tóng
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省成都市青羊區 泡桐樹小學
  • 閱讀全文

   讀《十大帝王之全俄國父——彼得大帝》有感

   六年級作文739字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shí
  • wáng
  • zhī
  • quán
  • é
  • guó
  •  
  •  
  • 讀《十大帝王之全俄國父——彼得大帝
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 》有感
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • qīng
  • yáng
  •  
  • pào
  • tóng
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省成都市青羊區 泡桐樹小學
  • 閱讀全文

   讀《丘吉爾》有感

   六年級作文877字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qiū
  • ěr
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《丘吉爾》有感
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • qīng
  • yáng
  •  
  • pào
  • tóng
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省成都市青羊區 泡桐樹小學
  • chéng
  • běi
  • fèn
  • xiào
  • liù
  •  
  •  
  • xióng
  • liàng
  • 城北分校六、一 熊斯亮
  • 閱讀全文

   讀《愛惜時間的愛因斯坦》有感

   六年級作文518字
   作者:未知
  •  
  •  
  • ài
  • shí
  • jiān
  • de
  • ài
  • yīn
  • tǎn
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《愛惜時間的愛因斯坦》有感
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  •  
  • guǎng
  • héng
  • xiàn
  • chéng
  • zhèn
  • xiè
  •  廣西區 廣西橫縣附城鎮謝圩子弟
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  
  • mèng
  • yuán
  • 學校六年級 余夢圓
  • 閱讀全文

   讀《主峰》有感

   六年級作文772字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zhǔ
  • fēng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《主峰》有感
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • qiáo
  • wán
  • xiǎo
  •    
  •  
  • tíng
  •  湖南省長沙市 土橋完小6 杜婷
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   讀《呼嘯山莊》有感

   六年級作文379字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiào
  • shān
  • zhuāng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《呼嘯山莊》有感
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cháo
  •  
  •  
  • cháo
  •  
  • jué
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  • còu
  •    
  •  
  •  /ㄊ∷巢?∷巢?厥笛樾⊙Я?輳1
  • bān
  •  
  • chén
  • shū
  • wén
  • 班 陳舒雯
  • 閱讀全文

   有感于漫畫《蛙母刺字》

   六年級作文573字
   作者:未知
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • màn
  • huà
  •  
  •  
  • 有感于漫畫《蛙母刺字》
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hóng
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  •  湖北省洪湖市 實驗小學604班 易大
  • wèi
  • 閱讀全文

   讀《黑白人生》有感

   六年級作文517字
   作者:未知
  •  
  •  
  • hēi
  • bái
  • rén
  • shēng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《黑白人生》有感
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • shì
  •  
  • shǎo
  • ér
  • xiào
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  浙江省紹興市 少兒藝校六(1)班
  •  
  • jīn
  • xiāo
  • 金瀟逸
  • 閱讀全文

   讀《窮人家的苦孩子——宋祖英》有感

   六年級作文698字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qióng
  • rén
  • jiā
  • de
  • hái
  •  
  •  
  • sòng
  • yīng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《窮人家的苦孩子——宋祖英》有感
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • jīn
  • shì
  • níng
  •  
  • tái
  • xiǎo
  • liù
  • bān
  •  
  • wáng
  •  天津市寧河 蘆臺一小六四班 王
  • 閱讀全文

   讀《匆匆》有感

   六年級作文786字
   作者:未知
  •  
  •  
  • cōng
  • cōng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《匆匆》有感
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • ān
  • yáng
  • shì
  •  
  • sān
  • guān
  • miào
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  • dèng
  •  河南省安陽市 三官廟小學六班 鄧
  • zhèn
  • 震宇
  • 閱讀全文

   讀《草地夜行》有感

   六年級作文644字
   作者:未知
  •  
  •  
  • cǎo
  • háng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《草地夜行》有感
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • jiā
  • bǎo
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  重慶市渝中區 馬家堡小學六年級三
  • bān
  •  
  • jiǎng
  • càn
  • 班 蔣璐燦
  • 閱讀全文

   暴風雨中的勇敢者--讀《海燕》有感

   六年級作文705字
   作者:未知
  •  
  • bào
  • fēng
  • zhōng
  • de
  • yǒng
  • gǎn
  • zhě
  •       
  •  
  • hǎi
  • yàn
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 暴風雨中的勇敢者--讀《海燕》有感
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • mián
  • yáng
  •  
  • ?
  • shěng
  • yán
  • tíng
  • xiàn
  • yún
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省綿陽 四川省鹽亭縣云溪小學
  •    
  •  
  • huái
  • jǐn
  • 4 李懷瑾
  • 閱讀全文

   讀《圣誕歡歌》有感

   六年級作文674字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shèng
  • dàn
  • huān
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《圣誕歡歌》有感
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • nán
  • jīng
  • shì
  •  
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  
  • yuè
  • xīn
  •  江蘇省南京市 夫小六年級 古月心
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   讀《麥田里的守望者》有感

   六年級作文660字
   作者:未知
  •  
  •  
  • mài
  • tián
  • de
  • shǒu
  • wàng
  • zhě
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《麥田里的守望者》有感
  •  
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • ān
  • shùn
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • ān
  • shùn
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •  貴州省安順 貴州省安順市實驗學校
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • yáng
  • yáng
  • 六(2)班 陽陽
  • 閱讀全文

   新世紀的學生——讀《最后的奏鳴曲》有感

   六年級作文717字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • shì
  • de
  • xué
  • shēng
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • hòu
  • de
  • zòu
  • míng
  •  
  • 新世紀的學生——讀《最后的奏鳴曲》
  • yǒu
  • gǎn
  • 有感
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • hǎi
  • zhū
  • xiǎo
  • gǎng
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省廣州 海珠區曉港東馬路小學
  • 閱讀全文

   讀《不言放棄》有感

   六年級作文768字
   作者:未知
  •  
  •  
  • yán
  • fàng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《不言放棄》有感
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  •  
  • zhōng
  • guān
  • cūn
  • sān
  • xiǎo
  • liù
  •  
  •  北京市海淀區 中關村三小六五 李
  • píng
  • 閱讀全文

   讀《羅斯福》有感

   六年級作文614字
   作者:未知
  •  
  •  
  • luó
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《羅斯福》有感
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • qiáo
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  江蘇省常州市 覓渡橋小學六(4)班
  •  
  • yáng
  • yǐng
  • tián
  • 楊影恬
  • 閱讀全文

   勇敢挑戰生活的考驗 ——讀《桃花心木》有感

   六年級作文887字
   作者:未知
  •  
  • yǒng
  • gǎn
  • tiāo
  • zhàn
  • shēng
  • huó
  • de
  • kǎo
  • yàn
  •  
  •  
  •  
  •  
  • táo
  • ?g
  • xīn
  • 勇敢挑戰生活的考驗 ——讀《桃花心
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 木》有感
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • nán
  •  
  • zhǎng
  • qīng
  • zhōng
  • ?
  • jiē
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省濟南 長清區中川街實驗小學
  • 閱讀全文

   讀《大瀑布的葬禮》有感

   六年級作文967字
   作者:未知
  •  
  •  
  • bào
  • de
  • zàng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《大瀑布的葬禮》有感
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • běi
  • bèi
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • běi
  • bèi
  • yuán
  • xiǎo
  •  重慶市北碚區 重慶市北碚區梨園小
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • zhèng
  • jìng
  • 學六年級三班 鄭婧
  • 閱讀全文

   讀《草地夜行》有感

   六年級作文644字
   作者:未知
  •  
  •  
  • cǎo
  • háng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《草地夜行》有感
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • jiā
  • bǎo
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  重慶市渝中區 馬家堡小學六年級三
  • bān
  •  
  • jiǎng
  • càn
  • 班 蔣璐燦
  • 閱讀全文

   讀《大瀑布的葬禮》有感

   六年級作文967字
   作者:未知
  •  
  •  
  • bào
  • de
  • zàng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《大瀑布的葬禮》有感
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • běi
  • bèi
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • běi
  • bèi
  • yuán
  • xiǎo
  •  重慶市北碚區 重慶市北碚區梨園小
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • zhèng
  • jìng
  • 學六年級三班 鄭婧
  • 閱讀全文

   讀《世紀的輝煌》有感

   六年級作文1132字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shì
  • de
  • huī
  • huáng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《世紀的輝煌》有感
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?菔小∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷
  •  
  •  
  •  
  • ≈A?
  • 閱讀全文

   讀《老人與海》有感

   六年級作文482字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • rén
  • hǎi
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《老人與海》有感
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • yán
  • shì
  •  
  • cháo
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  •    
  •  
  • hóng
  • jié
  •  吉林省延吉市 朝陽小學5 李泓潔
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   讀《巴黎圣母院》有感

   六年級作文634字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shèng
  • yuàn
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 讀《巴黎圣母院》有感
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • xiāng
  • gǎng
  • rén
  • xué
  • xiào
  • gǎng
  •  廣東省深圳 廣東香港人子弟學校港
  •    
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • 62)班 王伊迪
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.50026q.com | www.pjzxyl.cn | 6654888.com | www.mgm512.com | www.656650.com | www.tushan18.com | www.ct8844.com | www.56733m.com | www.937299.com | www.9844ii.com | www.899485.com | yh888u.com | www.2350o.com | www.9566409.com | www.062866.com | www.xpj180.com | 668cp99.com | www.86999.com | 22698m.com | www.1434l.com | 4288y.com | www.84499k.com | 2649ii.com | www.ya499.com | www.28758y.com | www.022184.com | www.d9478.com | 4630088.com | www.3066qq.com | 4165x.com | www.sx13997.com | uu56988.com | www.897030.com | www.hg22331.com | vs9777.com | www.128088.com | caipiao99.com | www.t09738.com | f2870.com | www.fh6116.com | www.068619.com | www.fhcp2016.com | 61328811.com | www.126788a.com | www.717xpj.com | 6137c.com | www.47506e.com | ib738.com | www.flff3.com | www.00829k.com | 99567.com | www.7893.com | 5446hh.com | www.262072.com | www.yh111888.com | www.rycp156.com | j333.cc | www.33112h.com | www.hg021.com | 1077www.com | www.60886u.com | 3189v.com | www.631012.com | www.hg8265.com | 3467q.am | www.566305.com | www.hg8081.com | 4288b.com | www.373553.com | www.1117303.com | swtyddd.com | www.7793q.com | www.js520567.com | 22665144.com | www.5091w.com | www.3844a.com | 5622e.com | www.7714x.com | www.pj9799.com | hg55511.com | www.66ffi.com | www.hg78789.com | xin98776.com | www.33598r.com | www.hqr66.com | c533377.com | www.979133.com | www.986076.com | 7003rr.com | www.167356.com | www.06820n.com | 2992535.com | 365225a.com | www.096968.com | www.67229t.com | 58588q.com | www.ascp3.com | www.hg98091.com | 2092989.com | 2381uu.com | www.71233j.com | www.hg978978.com | 40033bbb.com | www.669268.com | www.1754c.com | www.200448.com | 6641ii.com | www.81233c.com | www.d8867.com | 40033a.com | www.151220.com | www.hr1822.com | www.f22365.com | 9068l.com | www.129985.com | www.6889785.com | www.vns343.com | hc.cc | www.312876.com | www.4996jx.com | 51335u.com | 73567tg7.com | www.400322.com | www.2350.vip | www.333980.com | 11005p.com | www.52303v.com | www.hr1811.com | www.068038.com | 6868sw.cc | 30170077.com | www.715613.com | www.3157s.com | 6363l.com | t2554.com | www.855608.com | www.19yh5.com | www.a4568.com | qq365z.com | angei9gov.cn | www.911750.com | www.883399d.com | www.f27229.com | www.4323l.com | www.lj559.com | 1213ttt.com | amhg022.com | www.420689.com | www.9552168.com | www.4212n.com | www.10899d.com | 53358q.com | 4809f.com | www.62355.com | www.00772k.com | www.bet3650614.com | j4255.com | 0860l.com | www.1368r.cc | www.9422c.com | www.betqam.com | 09758.com | blhvip444.com | www.177109.com | www.5522h.cc | www.3398755.com | www.7335zz.com | www.zzzz0266.com | 2127x.com | yy4119.com | 159666j.com | www.88065c.com | www.4196s.com | www.8804jj.com | www.gh0030.com | 6150k.com | dh074.com | www.686244.com | www.34788d.com | www.742488.com | www.428166.com | www.5860n.com | 5001f.com | 9068ff.com | 28839a.com | 6363go.com | www.323518.com | www.3552u.com | www.5856873.com | www.5981o.com | www.3170004.com | 50020033.com | 26668r.com | 1654ff.com | 22294411.com | 2546u.com | www.452804.com | www.52303w.com | www.377666i.com | www.xxcp.com | www.464699.com | www.h7788m.com | 897ll.cc | ylyrm.com | pjcp.com | cabet266.com | 61328866.com | abet384.com | www.338035.com | www.089wy.com | www.hg99976.com | www.ks2.com | www.73990i.com | www.n456x.com | www.61456.com | www.js3451.bet | www.ylg888888.com | 500000713.com | 8569811u.com | 76886d.com | 4182000.com | 39990066.com | 53262dd.com | 41163333.com | www.867865.com | www.cb2188.com | www.44qxc.com | www.3890c.com | www.91091.cc | www.3005x.com | www.33598k.com | www.dy310.com | www.0967xx.com | www.pj88.com | www.ky1004.com | www.yun1818.com | www.120638.com | www.ejylc12.com | www.tyc19988898.com | www.flb177.com | www.86339m.com | www.35700b.com | www.3983116.com | www.593152.com | www.591069.com | www.62979g.com | www.33678ll.com | www.00772u.com | www.bwinyz08.com | www.tyc714.com | www.47727.net | www.1168a.com | www.4963ee.com | www.f32939.com | www.5hg6668.com | www.469702.com | www.38775ww.com | www.siji06.com | www.33678cc.com | www.772063.com | www.ag3355.com | www.56011s.com | www.9422a.com | www.78700b.com | www.5666hc.com | www.807266.com | www.225105.com | 78118866.com | 6647k.com | 51529.com | 641.com | 23599c.com | 66992007.com | www.kim111.com | www.6491h.com | www.yh66855.com | www.y186x.com | www.bct5123.com | www.ggy.99233y.com | www.e80288.com | www.550022.com | www.rfdc02.com | www.3478g.cc | www.351817.com | 4195d.com | 566777p.com | b6857.com | 3482s.com | 80368tt.com | www.js7288.com | www.ljw030.com | www.pj5538.com | www.1100xpj.net | www.63800b.com | www.50732r.com | www.679955.com | ctx668.com | zhcp88.com | 1407y.com | 8547bb.com | www.81866h.com | www.5604q.com | www.68277888.com | www.e80288.com | www.t201.com | www.514918.com | www.26878v.com | 2147001.com | 6487aaa.com | 3336609.com | www.33335375.com | www.hyi5.com | www.33997s.com | www.332807.com | 1110099.com | 92266J.com | feicai0555.com | www.22885004.com | www.6hg6668.com | www.21202v.com | www.576679.com | 555p1.cc | 029555.com | www.900y.com | www.50999.com | www.89777a.com | www.ya270.com | 887766.com | 4165q.com | 670.cc | www.666118a.com | www.2021j.com | www.5441n.com | www.86267e.com | 205235.com | bj299.com | www.32126i.net | www.y456x.com | www.77801h.com | www.082710.com | xiang07.com | qq88688.com | www.034044.com | www.40033.1340033.com | www.8313c.com | www.88065d.com | www.158606.com | 10050534.com | www.00038js.com | www.kj88a.com | www.ejylc15.com | www.381772.com | xiaowei789.com | 47749w.com | www.184kj.com | www.85144.com | www.92967a.com | 574747.com | www.h067.com | www.hgdc100.com | www.az0908.com | ll5144.com | 3122m.com | www.444202.com | www.29496a.com | sg909.com | p61788.com | www.hg8786.tv | www.4699g.com | www.8998818.com | www.081503.com | 39199o.com | www.61515g.com | www.bmw1022.com | www.78949i.com | 35442999.com | www.yh400000.com | www.66653r.com | 3421r.com | 159666t.com | www.pj7058.com | www.6787758.com | cc32355.com | 7788332.com | www.m15595.com | www.26299n.com | 27878jj.com | 1483j.com | www.bwinyz08.com | www.393121.com | 36405599.com | www.0820.com | www.49956x.com | 88850ff.com | www.3435555.com | www.7225u.com | www.539126.com | 54146699.com | www.888wa.com | www.xjs8898.com | www.4521l.com | www.196346.com | 7052004.com | www.hg9166.com | www.44050.cc | 2381nn.com | www.dhy2929.com | www.js58111.com | 083900.com | 1429k.com | www.6687y.com | 1813bb.com | 30007c.com | www.15k0048.com | www.135368.com | 06381234.com | www.29msxfptc.com | www.791637.com | 55984l.com | www.0wdgj.com | www.71399b.com | 3178nn.com | www.1347-02.com | www.3a434.com | 7720b.com | www.lpj789.com | www.97828c.vip | 3726g.com | www.vns0388.com | www.2221101.com | 9p123.com | www.98599.com | www.4323m.com | 4995u.com | www.430msc.com | www.55yfa.com | 80118.com | www.ac777.com | www.239828.com | 6830i.com | www.hv99365.com | 22883.com | www.821707.com | www.29178f.com | r1458.com | www.68hyc.com | www.298396.com | 2355n.com | www.3383066.com | hg9088.com | www.88993d.com | www.2632k.com | 88903636.com | www.808888n.com | www.50051u.com | www.88052.com | www.81233r.com | 66006.com | www.333010.com | www.266991.com | bogou900.vip | www.80075h.com | www.hg7800.com | 8898222.com | www.009mgm.com | www.50052e.com | www.7720t.com | www.11081.cc | 11bb8331.com | www.js89x.vip | 4182hcom | www.223805.com | www.i118cp.com | www.36787c.com | 9964f.com | www.32031x.com | zhcpll.com | www.84303.com | www.369071.com | www.pj83333.com | www.35155d.com | 123000.com | www.159957.com | 11453322.com | www.1559505.com | 3066sss.com | www.365279c.com | 915904605.com | www.477745.com | www.976281.com | 091061.com | www.00840f.com | m77304.com | www.tyc44666.com | p45638.com | www.68993237.com | 54248800.com | www.99094t.com | 01234cc.com | www.32031h.com | 10524.com | www.06386622.com | 76944.com | www.2000h.cc | 117799.com | www.7036bb.com | 22ll145.com | www.8905i.com | 9737.com | www.db486.com | 1113865.com | www.7788.tt | 3416b.com | www.js1992.com | 666x2.com | www.79095t.com | 579336.com | www.38775ii.com | 4556k.com | www.p98478.com | 8801885.com | www.110073.com | yfzxz.com | www.41518x.com | 2306q.com | www.tcsj.com | www.4xinhao.com | www.256968.com | www.xhtd1985.com | q32689.net | www.500500.com | 33779193.com | www.99552yy.com | 3566bb.com | www.750877.com | 009900g.com | www.75gcw.com | www.kb9988.com | www.366019.com | www.9679003.com | 3258h.com | www.162580.com | 6033b.com | www.99094v.com | swin1.com | www.3126aa.com | www.tyc8588.com | www.178113.com | www.312778.com | aipin88.me | www.623906.com | lc99t.com | www.35918d.com | www.hg2566.biz | www.196507.com | www.huamu51.com | 3846jj.com | www.55676f.com | hg00200.com | www.847568.com | www.99950020.com | a86811.com | www.44118b.com | 80850kk.com | www.925507.com | www.063801v.com | 3379o.com | www.wns99.me | 8036o.com | www.599505.com | www.157479.com | 34r35.com | www.792082.com | 33115gg.com | www.901391.com | www.4987.com | ss1915.com | www.818225.com | www.hg3442.com | 55155e.com | www.3388v.com | link01.png | www.94238.com | www.4853c.com | 63305r.com | www.198a56.com | dc1108.com | 910088.com | www.57800g.com | 28288u.com | www.669350.com | www.hwx188.com | m69.com | www.030.la | www.15b19.net | 972t.com | www.15355c.com | www.91599t.com | 1775nn.com | www.0270z.com | www.77537t.com | 5651j.com | www.683248.com | www.365uu6.com | 1389kk.com | www.3303.com | www.hg358.com | h8828.net | www.90wb.top | www.4972zz.com | 1634n.com | www.67258b.com | www.0747700.com | 00048v.com | www.4444y.cc | www.456115.com | g86226.com | www.c760c.com | www.60505.com | 35bb.vip | www.631012.com | www.4694d.com | 500000434.com | 66648a.com | www.78680x.com | www.32126m.net | 4812k.com | www.34788c.com | www.64717.com | 3807oo.com | www.444601.com | www.sha0066.com | 5647oo.com | 500000565.com | www.21202i.com | www.pk989.net | 6487ccc.com | www.530861.com | www.246776.com | a1064.com | w9621.com | www.33997z.com | www.hg7650.com | amjs68332.com | 44tt8331.com | www.68993255.com | www.xpj07666.com | 4288jj.com | www.033253.com | www.531bbb.com | www.7025r.com | 8159zz.cc | www.927576.com | www.00772o.com | www.js31567.com | 87965vv.com | www.ya848.com | www.55545g.com | hg37370.com | 88833.com | www.936126.com | www.bet63o.com | www.848xpj.com | 081782.com | www.642638.com | www.30350i.com | www.777444k.com | 222092.com | www.66332a.com | www.008.vip | www.479898.com | 50128e.com | 89892ss.com | www.cp3158.com | www.w1432.com | www.333133w.com | 9506u.com | 39992266.com | www.00665h.com | www.k3065.com | www.901718.com | 58222a.com | www.66653v.com | www.615006.com | www.28mscc.com | 5509e.com | 82509.com | www.068652.com | www.7714v.com | www.20199cc.com | www.9844ii.com | 224940.com | 2078u.com | www.6832k.com | www.sha2333.com | www.2257123.com | 2146j.com | 500000597.com | www.504033.com | www.16065n.com | www.s948s.com | www.0000wnsr.com | shenlaoxi.com | 67890p.com | www.900122.com | www.58888.am | www.48282222.com | www.38200e.com | jj38648.cc | lhc907.com | www.422738.com | www.430188.com | www.19019g.com | www.yl00222.com | 7989w.com | 61828.me | 64111q.com | www.2cpb.com | www.4809d.com | www.410488.com | www.yh5579.com | 8547ii.com | 838388e.com | zzylc4.com | www.834918.com | www.682021.com | www.00773h.com | www.56855r.com | www.pu5555.net | 4289q.com | 550099com | 20055566.com | www.777337.com | www.aa155.com | www.v00888.com | www.392066.com | www.hg77716.com | feicai0477.com | 2324ddd.com | g2554.com | www.32123v.com | www.953500.com | www.7239f.com | www.30350r.com | www.c4042.com | www.66930011.com | 27878kk.com | nn500u.com | 0208ll.com | 36405522.com | 4412.com | www.609716.com | www.7782g.com | www.6889795.com | www.am13579.com | www.hj809.com | www.1495s6.com | www.4759tt.com | p939.com | 50099e.com | 7681003.com | 1775nn.com | 22pp8331.com | 19880t.com | www.399130.com | www.hx1161.com | www.84499d.com | www.000128522.com | www.u69096.com | www.77731x.com | www.1009js.com | www.25288n.com | www.63877q.com | 8766545.com | 2019k.cc | 28839l.com | 4167c.com | 065l.com | 59889q.com | 2267g.com | 80032233.com | c83.net | www.358268.com | www.783090.com | www.985jc.com | www.50051d.com | www.rfdc07.com | www.68993263.com | www.55676o.com | www.792072.com | www.n69096.com | www.mm55826.com | www.68277333.com | www.3122vv.com | www.807882.com | www.www-9644.com | www.hg9334.com | www.05125f.com | www.8882567.com | www.20x0048.com | www.a1a777.net | www.753055.com | www.s1128.com | www.033033f.com | 6556g.com | 80892yy.com | 1259z.com | www.777xin2.com | www.xjs8896.com | www.m.8235n.com | www.02567.com | www.hg9192.com | www.pj8458.com | www.yh5099.com | www.y00000.com | www.4107o.com | www.d4737.com | www.wwwjs6899.com | www.z0151.com | www.la0666.com | www.69096q.com | www.f8118.com | www.438686.com | www.4940w.com | www.77731q.com | www.38345z.com | www.10999a.com | www.9822ab.com | www.38775gg.com | www.zzyl63.com | www.7158.cc | www.68568f.com | www.9149d.com | www.kc67.com | www.676065.com | www.373500.com | 30019n.com | js14c.com | tt6835.com | 98345k.com | 55331aa.com | 2324zzz.com | 3522w.vip | 3122s2.com | www.kj638.com | www.58777n.com | www.3691t.com | www.138cpj.com | www.673888s.com | www.07679d.com | www.954321d.com | www.84141.com | www.896846.com | www.180121.com | 6220zz.com | 4812111.com | 80892h.com | 50099e.com | 6040055.com | www.9785888.com | www.wnsr520.com | www.wwwbscp8.com | www.88325u.com | www.6482x.com | www.888hy.cc | www.401272.com | yh888n.com | 611666.com | lc99t.com | ylg1188.cc | www.2226358.com | www.8zhizun.com | www.38138m.com | www.hg8268.com | www.122by.com | www.273215.com | 8898555.com | 0729w.com | 7720c.net | www.hga376.com | www.vns2831.com | www.6666yh.vip | www.99094n.com | www.6364p.com | www.343552.com | 58222f.com | 3568z.com | 2649ii.com | www.js2021.com | www.20199dd.com | www.0088hgii.com | www.3890z.com | www.223335.com | qy7488.com | 4955.com | www.8851i.com | www.699139.com | www.535666h.com | www.567733.com | www.cp8018.cc | 2418w.com | c962we3.com | 8036w.com | www.xpj04666.com | www.cn365s.com | www.80065x.com | www.506477.com | 89892ss.com | 08820044com | www.v0681.com | www.601066.com | www.55238a.com | www.700345.com | 00pp8332.com | 66671j.com | www.6491m.com | www.55526k.com | www.hd8679.com | www.616330.com | 22556l.com | 50099w.com | www.88837w.com | www.5981a.com | www.35918l.com | abet384.com | 28288s.com | www.heng95990.com | www.www-84507.com | www.313999.cc | www.544094.com | hh38648.cc | 11989w.com | www.444171.com | www.e848.com | www.805595.com | sbc777.com | 2649y.com | www.msc385.com | www.7249s.com | www.515848.com | df8uu.com | 27878kk.com | www.138cpq.com | www.77802k.com | 11018s.com | 3467i.am | www.58777n.com | www.4521.com | www.901175.com | 675bet.com | 8742xx.com | www.77731z.com | www.52072d.com | 2546o.com | 8569855.com | www.pujing222.com | www.3775x.com | www.355225.com | 6261m.com | www.p1186.com | www.925713.com | www.771245.com | rr4255.com | www.yptang.com | www.4136x.com | www.hc3849.com | 3616b.com | www.gh0091.com | www.4694d.com | www.c4528.com | 4288dd.com | www.lhg555.com | www.sha2266.com | www.801896.com | 9566560.com | www.xpj3398.com | www.pjjtzy.cc | www.330715.com | r4042.com | www.xhtd1985.com | www.jsbet008.com | c83.net | k2554.com | www.9c345.com | www.927877.com | 649600.com | www.yl00222.com | www.xh289.com | 61329922.com | 99111ii.com | www.6638555.com | www.cb2388.com | 77877.com | www.2078a.com | www.89777p.com | m333999.com | uu76669.com | www.7.ag | www.220755.com | 998d.cc | www.13555a.com | www.2dzh.com | 8722pppp.com | www.hg4010.com | www.7714o.com | 8881240.com | www.1cw9.com | www.55676y.com | 256777v.com | 6363l.com | www.6683066.com | vip68dl.com | 518cp66.com | www.hgdc900.com | www.009321.com | 8030l.com | www.mgm868008.com | www.195876.com | y1771.com | www.472705.com | www.320477.com | 4647v.com | www.98698j.com | www.355225.com | dz829.com | www.vns6606.com | www.139670.com | 500000794.com | www.930210.com | 1222e.com | 74668.com | www.36yl.com | u5429.com | www.pjbet222.com | www.0194009.com | 444144.com | www.p7890.com | www.6832m.com | 4165ncom | www.c15595.com | www.792587.com | hg7033.cc | www.bet91481.com | www.51331a.com | 00014066.com | www.4102k.com | 38989z.com | www.77537i.com | www.00840z.com | 8890830.com | www.5966jjj.com | www.361477.com | 2934z.com | www.js56775.com | www.3157b.com | 21579455.com | www.4123uu.com | www.9646q.com | 4182q.com | www.am0666.com | www.355240.com | 3405u.com | www.40288g.com | 29522dd.com | www.vns8970.com | www.445888a.com | 4647.com | www.12136k.com | 9737aa.me | www.35849.com | www.619989.com | feicai0734.com | www.1466c.com | 11005m.com | www.932285555.com | www.106195.com | www.01a88.com | www.cp58870.com | 1314.s65825.com | www.06386644.com |